Foley Ewa - Powiedz życiu Tak!. Poradnik dobrostanu.pdf

(577 KB) Pobierz
Ewa Foley - Powiedz Zyciu Tak!
6635054.001.png
Wst ħ p
Ka Ň dy z nas dostaje blok marmuru na pocz Ģ tku swojego Ň ycia i wszystkie narz ħ dzia potrzebne,
by zamieni ę go w dzieło sztuki. Mo Ň emy wlec ten blok za sob Ģ , nigdy go nie dotykaj Ģ c.
Mo Ň emy skruszy ę go na Ň wir albo ukształtowa ę w unikaln Ģ rze Ņ b ħ . Wokół siebie widzimy
przykłady wielu ludzi — dzieła Ň yciowe sko ı czone lub niedoko ı czone; jedne inspiruj Ģ , inne
ostrzegaj Ģ ... Przychodzi moment, Ň e rze Ņ by s Ģ prawie gotowe. Jest to czas na wygładzanie i po-
lerowanie tego, nad czym pracowali Ļ my przez lata. Wtedy wła Ļ nie mamy szans ħ na najwi ħ kszy
post ħ p, lecz by mógł si ħ on dokona ę , musimy przekroczy ę poczucie upływu czasu. Jest tak, ze
człowiek zawsze mo Ň e mie ę albo wymówki, albo... zdrowie, długowieczno Ļę , zrozumienie,
przygod ħ , rado Ļę , spełnienie i szcz ħĻ cie. Kształtujemy własne Ň ycie poprzez moc swoich
wyborów.
ņ ycz ħ Ci z całego serca, aby Twoje Ň ycie było „wybornym" dziełem sztuki! Moj Ģ wizj Ģ jest
zwerbowanie Ciebie do grona artystów Ň ycia — ludzi Ļ wiadomych, zdrowych i szcz ħĻ liwych.
Wybór mi ħ dzy Ň yciem wielkim a nijakim nale Ň y do Ciebie. Masz w dłoni wszystkie potrzebne
karty; musisz wybiera ę jasno i Ļ wiadomie. Mo Ň esz wybra ę bycie człowiekiem dobrym,
pogodnym, uczciwym, szczerym, ale mo Ň esz te Ň wybra ę Ň ycie marudnego egoisty — oboj ħ tnego
i powierzchownego. Masz wybór mi ħ dzy iluzj Ģ , Ļ wiatem pozorów a Ļ wiatem prawdy i Ļ wiatła.
ĺ wiadome Ň ycie zaczyna si ħ od szacunku dla rzeczywisto Ļ ci — szacunku dla faktów i prawdy.
Co jest, jest; nie ma, czego nie ma. Taka Ļ wiadomo Ļę rzeczywisto Ļ ci jest zawsze Ņ ródłem
wolno Ļ ci, siły i spot ħ gowanych mo Ň liwo Ļ ci. Jeste Ļ tu po to, by Ļ wiadomie uczestniczy ę w
procesie własne) ewolucji, by rozwin Ģę w pełni swój potencjał, by dokonywa ę wła Ļ ciwych
wyborów, by kocha ę , uczy ę si ħ i rozwija ę duchowo. Wierz ħ , Ň e duchowo Ļę oznacza trosk ħ o
Ļ wiadomo Ļę , jej potrzeby i rozwój. Zatem ka Ň dy, kto oddaje si ħ rozwojowi osobowo Ļ ci, kto
pogł ħ bia i buduje swoj Ģ samo Ļ wiadomo Ļę oraz d ĢŇ y do samopoznania, kto si ħ ga po tego typu
ksi ĢŇ k ħ — znajduje si ħ na Ļ cie Ň ce duchowej.
Arabskie przysłowie mówi, ze mo Ň na przyprowadzi ę wielbł Ģ da do wodopoju, ale napi ę si ħ wody
musi sam. Napisałam ten poradnik w intencji doprowadzenia Ciebie do wodopoju nowej wiedzy
— wypi ę , czyli dokona ę zmian, musisz sam.
My, którzy byli Ļ my w obozach koncentracyjnych, pami ħ tamy ludzi, którzy pocieszali swoich
współwi ħŅ niów, dzielili si ħ z nimi ostatnim k ħ sem chleba. By ę mo Ň e było ich niewielu, ale
stanowi Ģ dowód na to, ze mo Ň na człowieka obrabowa ę ze wszystkiego, oprócz jednego — nie
mo Ň na mu zabra ę wolno Ļ ci — wolno Ļ ci wyboru postawy, niezale Ň nie od okoliczno Ļ ci, wolno Ļ ci
wyboru Ļ cie Ň ki, która b ħ dzie szedł.
Victor Frankl
Jeste Ļ wolnym człowiekiem. M Ģ drze i rozwa Ň nie wybieraj Ļ cie Ň k ħ , któr Ģ b ħ dziesz szedł. Mam
nadziej ħ , Ň e ksi ĢŇ ka, któr Ģ trzymasz w r ħ kach, b ħ dzie dobrym towarzyszem na te) drodze i
pomo Ň e Ci dobrze prze Ň y ę Ň ycie — Ļ wiadomie i godnie, płyn Ģ c z nurtem wszechobecnego
pi ħ kna i dobra. Znajdziesz tu sposoby pozwalaj Ģ ce wie Ļę bogatsze i bardziej radosne Ň ycie,
wypełnione pokojem i satysfakcj Ģ . Pami ħ taj, Ň e mała ró Ň nica mo Ň e uczyni ę znacz Ģ c Ģ zmian ħ w
jako Ļ ci Twojego Ň ycia. Szukaj tej ró Ň nicy...
Ten przewodnik po Ň yciu mo Ň esz wzi Ģę wsz ħ dzie. Otwieraj Ģ c go na dowolnej stronie,
natychmiast znajdziesz co Ļ , co Ci ħ wzmocni, pobudzi Ci ħ do działania, podsunie dobry pomysł
czy rozwi Ģ zanie problemu, zharmonizuje ciało, umysł i dusz ħ , przywoła miło Ļę , pogod ħ ducha i
dobry humor, które s Ģ w Tobie. Ka Ň da strona poprowadzi Ci ħ ku odkrywaniu drzemi Ģ cego w
Tobie bogactwa wewn ħ trznych mo Ň liwo Ļ ci. Ka Ň da strona zawiera praktyczn Ģ rad ħ pozwalaj Ģ c Ģ
uczyni ę Ň ycie spokojniejszym, zdrowszym, szcz ħĻ liwszym. Wierz ħ , ze niczego nie osi Ģ ga si ħ
przez bezmy Ļ lne korzystanie z Ň ycia, ale poprzez rozmy Ļ lne stawianie czoła kolejnym
wyzwaniom.
Nie s Ģ dz ħ , Ň ebym na tych stronach wymy Ļ liła co Ļ nowego czy wielce oryginalnego. Tak si ħ
zło Ň yło, ze w ci Ģ gu dwóch dekad pracy nad sob Ģ miałam przywilej spotka ę wielu wspaniałych
nauczycieli, którzy otworzyli serce na piln Ģ uczennic ħ , jak Ģ jestem, i nie szcz ħ dzili mi bogactwa
swojej wiedzy i do Ļ wiadcze ı . Oni umieli szczodrze dawa ę , a ja umiałam od nich przyjmowa ę .
Im w hołdzie zebrałam to, co sprawdza si ħ i przynosi dobre rezultaty. To oni nauczyli mnie, Ň e
najlepsz Ģ metod Ģ , abym lepiej poczuła si ħ i funkcjonowała, jest spogl Ģ danie wewn Ģ trz siebie. Te
proste sposoby stały si ħ integraln Ģ cz ħĻ ci Ģ mojego codziennego Ň ycia, wi ħ c — zgodnie z zasad Ģ
„podaj dalej!" — przekazywałam te nauki wszystkim, którzy przychodzili na moje seminaria i
chcieli mnie słucha ę . Teraz przekazuj ħ je Warn, którzy chcecie czyta ę ...
Wszystko ju Ň było prócz nas — sny kopiowane od lat. Jak tu odcisn Ģę swój Ļ lad, jak ju Ň ka Ň da
my Ļ l, ka Ň da my Ļ l ju Ň była? Jak zostawi ę cos, czego ju Ň nie zetrze czas?
Tak za Ļ piewał mi dzisiaj Ryszard Rynkowski. Wła Ļ nie wróciłam z koncertu tego niezwykłego
artysty — jego muzyka ubrana w pełne m Ģ dro Ļ ci Ň yciowej teksty Jacka Cygana poruszyła mnie
bardzo gł ħ boko. Długo płakałam ze wzruszenia, bo dotkn ħ ła mnie nadzieja swoim magicznym
mu Ļ ni ħ ciem. Nadzieja na lepszy Ļ wiat. Prosz ħ , zostaw po sobie Ļ wiat w du Ň o lepszym stanie, ni Ň
go zastałe Ļ . To b ħ dzie Twój Ļ lad....
Ewa Foley
Warszawa, marzec 2002
Uwa Ň aj na swoje my Ļ li, staj Ģ si ħ słowami. Uwa Ň aj na swoje
słowa, staja si ħ czynami. Uwa Ň aj na swoje czyny, staja si ħ
nawykami. Uwa Ň aj na swoje nawyki, staj Ģ si ħ charakterem.
Uwa Ň aj na swój charakter, on staje si ħ Twoim losem.
Frank Outlaw
Powiedz Ļ wiatu TAK
Na to, jaki jest Ļ wiat, wpływu nie masz, ale mo Ň esz wpłyn Ģę na to, jak na ten Ļ wiat zareagujesz.
Mówienie TAK oznacza podj ħ cie konstruktywnych działa ı , mówienie NIE oznacza kapitulacj ħ .
Wiele lat temu brytyjska trenerka Diana Roberts powiedziała do mnie takie zdanie: „Buntownik
nigdy nie wygrywa" (rebel never wins). Wtedy u Ļ wiadomiłam sobie, jak cz ħ sto mówiłam „nie".
To jedno zdanie powiedziane we wła Ļ ciwym momencie wyrwało mnie ze snu i na zawsze
wyleczyło z choroby buntowania si ħ . Przestałam walczy ę z Ň yciem. Zacz ħ łam kiwa ę głowa i
mówi ę TAK. Przyj ħ łam silne postanowienie, Ň e w ka Ň dym do Ļ wiadczeniu znajd ħ co Ļ
warto Ļ ciowego.
W najtrudniej szych sytuacjach zadawalam sobie pytanie: Czego mnie to do Ļ wiadczenie
nauczyło? Jaki mog ħ zrobi ę z tego u Ň ytek? Jakie wnioski mog ħ wyci Ģ gn Ģę z tego wydarzenia?
Jako Ļę mojego Ň ycia i stan mojego zdrowia znacz Ģ co si ħ podniosły. Okazało si ħ — ku mojemu
zdumieniu — Ň e wszech Ļ wiat jest doskonały taki, jaki jest. Wystarczy zgodzi ę si ħ na t ħ
doskonało Ļę przez powiedzenie magicznego słowa TAK.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin