Tarczyca.pdf

(4058 KB) Pobierz
12591648 UNPDF
T arczyca
komrek naszego organizmu i kontrol« przemiany materii. Nad-
mierne lub niedostateczne wytwarzanie hormonw przez ten gru-
czo¸ moýe spowodowa szereg nieprawid¸owoæci w naszym organi-
zmie. Endokrynolodzy przypominaj, ýe nieleczona tarczyca moýe
nie tylko uprzykrzy ýycie, lecz takýe sta si« przyczyn nawet nie-
dorozwoju fizycznego i umys¸owego. Objawy takie jak: os¸abienie,
sennoæ, sk¸onnoæ do depresji, apatia, spowolnienie mowy, nie za-
wsze kojarzone s z niedoczynnoæci tarczycy. Cz«sto takie osoby s
spychane na margines ýycia spo¸ecznego. Tymczasem wyrwnanie
gospodarki hormonalnej pacjenta przywraca go do normalnego
funkcjonowania w spo¸eczeÄstwie. Rwnieý niepokj, ruchliwoæ,
nadpobudliwoæ, drýenie rk, nadmierne pocenie si« i m«czenie wy-
nikajce z nadczynnoæci tarczycy nie sprzyjaj rozwijaniu kontak-
tw zawodowych czy towarzyskich. Odpowiednie leczenie moýe ten
stan zmieni.
Dodatek zawiera podstawowe informacje o istocie choroby, jej
przebiegu i moýliwoæci leczenia.
Lekarz endokrynolog odpowie na pytania, m.in. dlaczego prawid¸o-
we funkcjonowanie tarczycy jest tak waýne dla naszego organizmu,
jakie s objawy zaburzeÄ tarczycy i kiedy uda si« do lekarza. War-
to przeczyta rwnieý artyku¸ na temat jodu. Dowiedz si« z niego
PaÄstwo, np. od kiedy istnieje obowizek jodowania soli kuchennej,
ktra ma zapobiega niedoborom tego mikroelementu w organi-
zmie cz¸owieka, a takýe ile jodu dziennie powinniæmy dostarczy
naszemu organizmowi.
Co to jest wole i czy kaýdy wykryty guzek w gruczole tarczycy jest
grony Ð odpowiedzi na te pytania juý w dzisiejszym dodatku. Moý-
na si« takýe dowiedzie, czy zapalenie i nowotwory tarczycy s cz«-
stymi schorzeniami i kto najcz«æciej na nie choruje, a takýe jak si«
ustrzec chorb zwizanych z tarczyc.
Tarczyca
gospodark« wapniowo-fosforow
organizmu.
Tarczyca jest gruczo¸em majcym
zasadnicze znaczenie w regulacji
procesw przemiany materii. Dzieje
si« tak za poærednictwem dwch hor-
monw, jodowanych pochodnych
aminokwasu tyrozyny, a mianowicie
tyroksyny zawierajcej cztery atomy
jodu i trjjodotyroniny, ktra zawiera
trzy atomy jodu. W procesie powsta-
wania tych hormonw bardzo waýn
rol« odgrywa wspomniane juý bia¸ko
Ð tyreoglobulina. Jest ono matryc i
substratem dla ich syntezy, gdyý to
wchodzca w jego sk¸ad reszta tyro-
zynowa jest jodowana. Tak powsta¸a
jodotyreoglobulina, zawierajca jo-
dowane reszty tyrozyny, jest form
magazynow hormonw, wydziela-
n i sk¸adowan w koloidzie p«che-
rzykw. Hormony te przechowywane
w postaci zwizanej z bia¸kiem s
nieaktywne i stanowi rezerwuar,
ktry moýe wystarczy cz¸owiekowi
nawet na dziesi« miesi«cy. W efek-
cie tarczyca jest jedynym gruczo¸em
endokrynnym cz¸owieka, ktry przed
wydzieleniem hormonw magazynu-
je duýe ich iloæci.
Trzecim hormonem produkowanym
przez gruczo¸ tarczowy jest wspomnia-
na juý powyýej kalcytonina, wytwa-
rzana w miýszu tarczycy. Rýni si« on
od wymienionych wczeæniej hormo-
nw tarczycy Ð poczwszy od jego bu-
dowy chemicznej, sposobu i miejsca
syntezy, skoÄczywszy na jego funkcji.
Jest to peptyd obniýajcy st«ýenie jo-
nw wapnia we krwi. Hamuje wch¸a-
nianie wapnia i fosforanw w jelicie
oraz zwi«ksza ich wydalanie z mo-
czem. Synteza kalcytoniny zachodzi w
komrkach C (oko¸op«cherzykowe)
tarczycy i jest ca¸kowicie niezaleýna od
produkcji tyroksyny i trjjodotyroniny.
Hormony tarczycy s odpowiedzialne
za prawid¸owe funkcjonowanie
wszystkich tkanek organizmu.
Tarczyca, mimo ýe waýy niewiele, bo u
doros¸ego cz¸owieka 20-30 gramw,
jest najwi«kszym wy¸cznie we-
wntrzwydzielniczym gruczo¸em uk¸a-
du dokrewnego cz¸owieka. Wi«ksza
od tarczycy jest jedynie trzustka Ð ta
jednak jest gruczo¸em mieszanym, tj.
wydzielania wewn«trznego i ze-
wn«trznego.
Omawiany gruczo¸ umiejscowiony
jest w przedniej cz«æci szyi, na wyso-
koæci krtani. Przy ruchach po¸ykowych
unosi si« ku grze. Jego kszta¸t porw-
nywany jest do motyla lub litery H, po-
niewaý sk¸ada si« on z dwch p¸atw
bocznych i ¸czcego je wskiego pa-
sma tkanki zwanej cieæni. Ze wzgl«du
na takie po¸oýenie jest jedynym gru-
czo¸em dokrewnym, ktrego powi«k-
szenie moýna od razu zauwaýy go¸ym
okiem. üatwo dost«pny do badania
sprzyja szybkiemu wykrywaniu wszel-
kich nieprawid¸owoæci. Powierzchnia
tarczycy niezmienionej chorobowo jest
g¸adka, a ca¸y gruczo¸ mi«kki. Stward-
nienie lub wyczuwalne guzki przema-
wiaj za zmian chorobow.
Ca¸a tarczyca obj«ta jest torebk
¸cznotkankow, ktra wnika w jej
miýsz i dzieli si« na liczne zraziki.
Kaýdy taki zrazik zawiera kilkadzie-
sit p«cherzykw gruczo¸owych, kt-
rych wn«trze wype¸nia wydzielina
zwana koloidem, a takýe bia¸ko tyre-
oglobulin«, w ktrej znajduj si«
zmagazynowane hormony tarczycy.
W miýszu tarczycy s rwnieý ko-
mrki wytwarzajce hormon zwany
kalcytonin, ktry wraz z parathor-
monem wydzielanym przez drobne
gruczo¸y przytarczyczne, leýce na
tylnej powierzchni tarczycy, reguluje
arczyca
T arczyca odpowiada za funkcjonowanie praktycznie wszystkich
12591648.106.png 12591648.117.png
 
12591648.138.png 12591648.001.png 12591648.012.png 12591648.022.png 12591648.033.png 12591648.044.png 12591648.055.png 12591648.064.png 12591648.065.png 12591648.066.png 12591648.067.png 12591648.068.png 12591648.069.png 12591648.070.png 12591648.071.png 12591648.072.png 12591648.073.png 12591648.074.png 12591648.075.png 12591648.076.png 12591648.077.png
 
12591648.078.png 12591648.079.png 12591648.080.png
 
12591648.081.png 12591648.082.png 12591648.083.png 12591648.084.png 12591648.085.png 12591648.086.png 12591648.087.png 12591648.088.png 12591648.089.png 12591648.090.png 12591648.091.png 12591648.092.png 12591648.093.png 12591648.094.png 12591648.095.png 12591648.096.png 12591648.097.png 12591648.098.png 12591648.099.png 12591648.100.png 12591648.101.png 12591648.102.png 12591648.103.png 12591648.104.png 12591648.105.png 12591648.107.png 12591648.108.png 12591648.109.png 12591648.110.png 12591648.111.png 12591648.112.png 12591648.113.png 12591648.114.png 12591648.115.png 12591648.116.png 12591648.118.png 12591648.119.png 12591648.120.png 12591648.121.png 12591648.122.png 12591648.123.png 12591648.124.png 12591648.125.png 12591648.126.png 12591648.127.png 12591648.128.png 12591648.129.png 12591648.130.png 12591648.131.png 12591648.132.png 12591648.133.png 12591648.134.png 12591648.135.png 12591648.136.png 12591648.137.png 12591648.139.png 12591648.140.png
 
12591648.141.png 12591648.142.png 12591648.143.png 12591648.144.png 12591648.145.png 12591648.146.png 12591648.147.png 12591648.002.png 12591648.003.png 12591648.004.png 12591648.005.png 12591648.006.png 12591648.007.png 12591648.008.png 12591648.009.png 12591648.010.png 12591648.011.png 12591648.013.png 12591648.014.png
 
12591648.015.png 12591648.016.png 12591648.017.png 12591648.018.png 12591648.019.png 12591648.020.png 12591648.021.png 12591648.023.png 12591648.024.png 12591648.025.png 12591648.026.png 12591648.027.png 12591648.028.png 12591648.029.png 12591648.030.png 12591648.031.png 12591648.032.png 12591648.034.png 12591648.035.png 12591648.036.png 12591648.037.png 12591648.038.png 12591648.039.png 12591648.040.png 12591648.041.png 12591648.042.png 12591648.043.png 12591648.045.png 12591648.046.png 12591648.047.png 12591648.048.png 12591648.049.png 12591648.050.png 12591648.051.png 12591648.052.png 12591648.053.png 12591648.054.png
10 Nasz Dziennik Czwartek, 25 stycznia 2007 SZLACHETNE ZDROWIE
Tarczyca
Ð waýny gruczo¸
Gruczo¸ tarczycy odpowiada za funkcjonowanie praktycznie wszystkich komrek naszego organizmu i kontro-
l« przemiany materii. Nadmierne lub niedostateczne wytwarzanie hormonw przez ten gruczo¸ moýe spowo-
dowa szereg nieprawid¸owoæci w organizmie, ¸cznie z zahamowaniem rozwoju fizycznego i umys¸owego.
Badania w kierunku wykrycia chorb tarczycy dla osb
ubezpieczonych i posiadajcych stosowne skierowania s finanso-
wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w oærodkach, ktre pod-
pisa¸y kontrakt z NFZ. Pacjent moýe za odp¸atnoæci wykona je
takýe w prywatnych placwkach. W zaleýnoæci od placwki koszt
takich badaÄ to:
4
USG tarczycy Ð 40-70 z¸
4
Badania krwi okreælajce poziom hormonw Ð T4 (tyroksyna), T3
(trjjodotyronina), TSH (hormon tyreotropowy) Ð 30-70 z¸ za okre-
ælenie poziomu jednego hormonu.
4
Biopsja tarczycy pod kontrol USG Ð 100-250 z¸.
jest jod. Przy braku lub
niedoborze jodu w poýy-
wieniu tarczyca ulega po-
wi«kszeniu, co uwidacz-
nia si« na zewntrz w po-
staci tzw. wola. W Polsce
wyst«puje on u oko¸o 15
proc. ludzi. Nasz kraj jest
obszarem, gdzie spoýycie
jodu jest niewystarczaj-
ce, std koniecznoæ jo-
dowania soli.
Wole moýemy podzie-
li na: wole miýszowe,
miýszowo-guzkowe i
guzkowe. Natomiast na
podstawie stanu czynno-
æciowego tarczycy mog
wyst«powa wole z pra-
wid¸ow czynnoæci hor-
monaln tarczycy (euty-
reoz), czyli wole oboj«t-
ne, wole z nadczynnoæci
(hipertyreoz) lub wole z niedoczyn-
noæci (hipotyreoz). Te pierwsze s
najcz«æciej spotykan chorob tar-
czycy. Rozwijaj si« one w kaýdym
wieku, ale zwykle powstaj w dzie-
ciÄstwie, u m¸odych kobiet oraz nie-
kiedy w trakcie stanu b¸ogos¸awio-
nego. Leczenie polega na dostarcze-
niu organizmowi odpowiedniej
dawki jodu. Wole ustabilizowane od
wielu lat, nawet jeæli juý nie wyma-
gaj leczenia, powinny by obser-
wowane w obawie przed pogorsze-
niem ich stanu. Wole miýszowo-
-guzkowe i guzkowe wymagaj nie-
kiedy badaÄ scyntygraficznych i
biopsyjnych a takýe, w niektrych
przypadkach, ich usuni«cia. Decyzj«
o skierowaniu na zabieg podejmuje
lekarz, ktry ustala rwnieý, czy mu-
si si« on odby natychmiast czy teý
chory moýe poczeka.
Niewielkie powi«kszenie tarczycy
z regu¸y nie powoduje dolegliwoæci,
ale juý duýe wole mog uciska
tchawic«, utrudnia po¸ykanie.
Nieleczone wole groý powik¸aniami
Ð mog by przyczyn nadczynnoæci
lub niedoczynnoæci tarczycy.
æci tarczycy to choroba Graves-Ba-
sedowa oraz wole guzowate
nadczynne.
Choroba Gravesa-Basedowa, zali-
czana do tzw. schorzeÄ autoimmu-
nologicznych, polega na tym, ýe le
funkcjonujcy uk¸ad odpornoæciowy
pobudza tarczyc« do wytwarzania
zwi«kszonej iloæci hormonw. Przy-
czyn choroby moýe by np. silny
uraz psychiczny, np. szok
spowodowany æmierci kogoæ
bliskiego, l«k, gniew, a takýe ostra
lub przewlek¸a choroba zakana i
okresy przestrojenia hormonalnego
organizmu Ð okres dojrzewania i
przekwitania. Dlatego na to scho-
rzenie najcz«æciej choruj kobiety.
Charakterystyczny w tej chorobie
jest wytrzeszcz ga¸ek ocznych (moýe
doprowadzi do upoæledzenia wzro-
ku) i przyæpieszenie czynnoæci serca.
Niedoczynnoæ tarczycy
Niedoczynnoæ tarczycy spowodowa-
na jest niedostatecznym wydzielaniem
hormonw przez ten organ. Moýe je
powodowa m.in.: zapalenie tarczycy
czy choroby przysadki mzgowej, kt-
ra wydziela za ma¸o hormonw pobu-
dzajcych czynnoæ tarczycy.
Rozwijajca si« u doros¸ych niedo-
czynnoæ tarczycy powoduje powsta-
nie tzw. obrz«ku æluzakowatego Ð
odk¸adanie si« duýej iloæci substancji
æluzowatej w tkankach, zw¸aszcza w
tkance podskrnej. Chory przy niedo-
czynnoæci tarczycy skarýy si« na ci-
g¸e uczucie zimna, w wyniku obniýo-
nej przemiany materii.
Innymi objawami moýe by m.in.:
os¸abienie, przybieranie na wadze,
ble mi«æni, ospa¸oæ fizyczna i psy-
chiczna, zaburzenia koncentracji, bla-
doæ, suchoæ i szorstkoæ skry, wy-
padanie w¸osw, u kobiet Ð d¸ugie i
bardzo obfite miesiczki. Pojawia si«
takýe obrz«k powiek i spowolnienie
mowy, g¸os staje si« ochryp¸y i gruby.
Niedoczynnoæ tarczycy na pod¸o-
ýu niedoboru jodu moýe spowodo-
wa takýe bezp¸odnoæ. Niedobory
hormonw uzupe¸nia si«, stale zaýy-
wajc tabletki. Iloæ preparatu do-
biera lekarz w zaleýnoæci od wagi
cia¸a i poziomu hormonw we krwi
pacjenta.
Hormony tarczycy takie jak tyroksyna
(T4), trjjodotyronina (T3), kalcytoni-
na wywieraj znaczny wp¸yw na roz-
wj, wzrost i dojrzewanie wielu na-
rzdw cz¸owieka, np. rozwj w¸-
kien nerwowych, chrzstek wzrosto-
wych. S niezb«dne do komrko-
wych przemian energetycznych i me-
tabolicznych, jak rwnieý syntezy
bia¸ek, utrzymania sta¸ej temperatu-
ry cia¸a, czynnoæci uk¸adu sercowoÐ
naczyniowego czy motoryki jelit. Re-
guluj takýe prac« uk¸adu nerwowe-
go, mi«æniowego i krýenia.
Hormony tarczycy
potrzebne s m.in do:
¥ rozwoju w¸kien nerwowych,
chrzstek wzrostowych
¥ przemian energetycznych
i metabolicznych
¥ syntezy bia¸ek
¥ utrzymania sta¸ej temperatury
cia¸a
¥ czynnoæci uk¸adu sercowoÐ
naczyniowego
¥ motoryki jelit
¥ regulacji pracy uk¸adu
nerwowego, mi«æniowego
i krýenia
Wole Ð cý to takiego?
Funkcja tego waýnego gruczo¸u tar-
czowego w duýej mierze zaleýna jest
od czynnika zewn«trznego, ktrym
REKLAMA
W przypadku wola guzowatego
nadczynnego nadczynnoæ tarczycy
jest nast«pstwem wydzielania du-
ýych iloæci hormonw przez niekt-
re guzy tarczycy. W przebiegu nad-
czynnoæci tarczycy wzrasta znacznie
w ustroju przemiana materii, zuýy-
cie tlenu i produkcja energii ciepl-
nej. Wp¸ywa to szkodliwie m.in. na
serce i uk¸ad nerwowy. Chorzy na
nadczynnoæ tarczycy maj liczne
dolegliwoæci, takie jak: uczucie go-
rca, nerwowoæ, szybkie lub nie-
rwne ko¸atanie serca, drýenie rk,
sk¸onnoæ do biegunek, chudni«cie,
bezsennoæ, wysokie ciænienie t«t-
nicze (jego amplituda), nadmierne
pocenie si«, kobiety Ð zaburzenia w
miesiczkowaniu.
Leczenie nadczynnoæci tarczycy
polega przede wszystkim na hamo-
waniu wydzielania hormonw za
pomoc lekw lub stosuje si« tzw.
leczenie radykalne, polegajce na
napromienianiu tarczycy radiojo-
dem lub na wyci«ciu znacznej cz«æci
tarczycy.
Aby dba o prawid¸ow czynnoæ
tego gruczo¸u, musimy si« odpo-
wiednio odýywia. Zalecane s owo-
ce, warzywa, roæliny strczkowe, ry-
by morskie, nabia¸, sl jodowana.
Zdaniem lekarzy, wczesne rozpo-
znanie i leczenie chorb tarczycy
przewaýnie nie dopuszcza do gro-
nych nast«pstw dla zdrowia. Waýna
jest cz«sta kontrola lekarska tego
gruczo¸u, a takýe zapoznanie si« z
choby podstawowymi informacjami
o istocie choroby, jej przebiegu i
moýliwoæci leczenia.
Objawy mogce æwiadczy
o niedoczynnoæci tarczycy:
Kretynizm
p
os¸abienie, sennoæ,
sk¸onnoæ do depresji, apatia
Niedobr hormonw tarczycy u
ma¸ych dzieci moýe doprowadzi
do zahamowania ich rozwoju fi-
zycznego i umys¸owego. Schorze-
nie to, zwane kretynizmem lub ma-
to¸ectwem, charakteryzuje si« m.in.
zahamowaniem wzrostu i niedoro-
zwojem umys¸owym, szybkim m«-
czeniem si«, sk¸onnoæci do tycia,
brakiem apetytu, apati. W¸aæciwe
st«ýenie hormonw tarczycy jest
szczeglnie waýne dla normalnego
rozwoju dziecka w ¸onie matki. Od
nich to zaleýy przede wszystkim
kszta¸towanie mzgu, zawizkw
z«bw i uk¸adu kostnego. Niedo-
czynnoæ od urodzenia moýe wy-
st«powa m.in. u dzieci, ktrych
matki chorowa¸y na zaburzenia
omawianego gruczo¸u. Aby jak naj-
wczeæniej wykry niedoczynnoæ
tarczycy, wprowadzono w Polsce
badanie przesiewowe u wszystkich
noworodkw, wykonywane z kropli
krwi w pierwszym tygodniu ýycia.
Jest to bardzo waýne, bo im wcze-
æniej si« podejmie leczenie, tym
lepsze s rokowania dotyczce za-
hamowania choroby.
p
spowolnienie mowy
p
g¸os staje si« ochryp¸y i gruby
p
pojawia si« obrz«k powiek
p
skra staje si« sucha, blada,
ch¸odna
p
wyst«puje sk¸onnoæ do
wypadania w¸osw, zapar,
podatnoæ na przezi«bienia
Objawy mogce æwiadczy
o nadczynnoæci tarczycy:
p
k¸opoty z pami«ci
p
przyspieszona czynnoæ serca
(ko¸atanie)
p
niepokj, ruchliwoæ,
nadpobudliwoæ
p
utrata ci«ýaru cia¸a
(chudni«cie) mimo apetytu
p
ble g¸owy
p
biegunki
p
wzrost ciep¸oty cia¸a
p
drýenia rk
p
wysokie ciænienie t«tnicze
(jego amplituda)
Nadczynnoæ tarczycy
Tym poj«ciem okreæla si« oglno-
ustrojowe skutki nadmiernego wy-
dzielania hormonw przez tarczy-
c«. G¸wne przyczyny nadczynno-
p
nadmierne pocenie si«
p
¸atwe m«czenie si«
12591648.056.png
SZLACHETNE ZDROWIE
Czwartek, 25 stycznia 2007 Nasz Dziennik 11
Jod jest dla cz¸owieka niezb«dnym
mikroelementem. Ponad 60 proc.
jodu obecnego w organizmie znaj-
duje si« w tarczycy. Pozosta¸a iloæ
wyst«puje m.in. w koæciach i krwi.
W Polsce juý przesz¸o dziesi« lat
istnieje obowizek jodowania soli
kuchennej, co ma zapobiec niedo-
borom tego mikroelementu w or-
ganizmie cz¸owieka.
Jod na zdrowie
REKLAMA
sk¸adnik mineralny, roæliny na niej rosn-
ce rwnieý b«d zawiera¸y go niewiele.
Zawartoæ jodu w mleku i produktach
mlecznych zaleýy z kolei od jego obec-
noæci w paszy spoýywanej przez krowy.
rd¸em jodu mog by rwnieý niekt-
re gatunki wd mineralnych.
W Polsce od 24 lipca 1996 r. istnieje
obowizek jodowania soli kuchennej, co
ma zapobiec niedoborom tego mikro-
elementu w organizmie cz¸owieka. War-
to wiedzie, ýe obowizek jodowania
nie dotyczy soli stosowanej do celw
przemys¸owych, np. wypieku pieczywa
czy produkcji w«dlin. Lekarze radz, aby
gos¸awionym, ktre powinny dostarcza
swojemu organizmowi ok. 180 mikro-
gramw. Juý w 12. tygodniu ýycia w ¸o-
nie matki tarczyca dziecka uruchamia
w¸asn syntez« hormonw, a potrzebny
do tego jod pobiera z zapasw mamy.
Poza tym u kobiety spodziewajcej si«
dziecka wzrasta iloæ estrogenw, ktre
rwnieý wp¸ywaj na obniýenie iloæci
aktywnych hormonw tarczycy. Niedo-
br jodu w stanie b¸ogos¸awionym od-
bija si« rwnieý na dziecku, u ktrego
moýe dochodzi do przerostu tarczycy,
czyli tzw. wola wymagajcego natych-
miastowego leczenia juý po urodzeniu,
Jod zosta¸ odkryty na pocztku XIX wie-
ku. Naleýy do pierwiastkw ma¸o rozpo-
wszechnionych w przyrodzie. Wi«ksze
jego iloæci wyst«puj w wodzie mor-
skiej, solankach, a takýe towarzyszy po-
k¸adom saletry potasowej, np. w Chile.
W Polsce znajdziemy jod w natural-
nej postaci nad Morzem Ba¸tyckim. W
morskiej wodzie miliony lat temu, gdy
powstawa¸y morza, sole jodowe uleg¸y
rozpuszczeniu. Dlatego dziæ w nadmor-
skim powietrzu unosi si« aerozol jodo-
wy, rozpylany przez wzburzone fale
morza Ð im wi«ksze, tym wi«cej jodu
trafia do atmosfery. Cz«æ jodu wraca
do gleby w czasie deszczu, ale wi«k-
szoæ zanika w stratosferze.
Wed¸ug naukowcw, na obszarach
nadmorskich st«ýenie jodu w powietrzu
jest kilkakrotnie wyýsze niý w g¸«bi kraju.
Jod wyst«puje rwnieý w wielu codzien-
nych produktach spoýywczych pocho-
dzcych z terenw, gdzie jod znajduje si«
w glebie i w wodzie, ale pokrywaj one
co najwyýej 1/3 dziennego zapotrzebo-
wania cz¸owieka na ten pierwiastek.
Najlepszym rd¸em jodu s ryby
morskie i owoce morza. Na przyk¸ad w
100 g dorsza znajdziemy oko¸o 110 mi-
krogramw jodu, taka sama iloæ ¸ososia
zawiera 44 mikrogramy, a æledzia Ð 30
mikrogramw jodu. Zawartoæ jodu w
warzywach czy teý owocach lub produk-
tach zboýowych oraz mlecznych jest
zmienna i zaleýy od miejsca uprawy lub
hodowli. Gdy gleba jest uboga w ten
Zapotrzebowanie na jod waha si« w zaleýnoæci
od wieku oraz stanu fizjologicznego i wynosi:
* dla noworodkw i niemowlt do 6. miesica ýycia Ð 40 mikrogramw dziennie
* dla niemowlt od 7. do 12. miesica ýycia Ð 50 mikrogramw
* dla dzieci od 1. do 3. roku ýycia Ð 70 mikrogramw
* od 4 do 6 lat Ð 90 mikrogramw
* od 7 do 9 lat Ð 120 mikrogramw
* od 10 do 15 lat Ð 150 mikrogramw
* od 16 do 18 lat Ð 160 mikrogramw, tyle samo co doroæli
Zwi«kszone zapotrzebowanie maj kobiety w ciýy (180 mikrogramw) i karmice
(200 mikrogramw).
mimo dobroczynnego dzia¸ania soli jo-
dowanej nie spoýywa jej wi«cej niý 1
¸yýeczk« dziennie, poniewaý jej nadmiar
moýe prowadzi do rozwoju nadciænie-
nia t«tniczego.
Zapotrzebowanie na jod uzaleýnione
jest od wieku oraz stanu fizjologicznego
cz¸owieka. Noworodkom i niemowl«tom
wystarczy zaledwie 50 mikrogramw
(50 milionowych cz«æci grama) jodu
dziennie, ale juý cz¸owiek doros¸y powi-
nien spoýywa ok. 160 mikrogramw te-
go pierwiastka. Zwi«kszone zapotrzebo-
wanie na jod maj kobiety w stanie b¸o-
a takýe spowodowa opnienie wzra-
stania i rozwoju mzgu u maleÄstwa.
U karmicych matek rwnieý wzrasta
zapotrzebowanie na jod, zarwno dla
siebie, jak i w celu dostarczenia jego
w¸aæciwej dawki z pokarmem swojemu
dziecku. Dlatego kobiety karmice po-
winny go zaýywa w dawce ok. 200 mi-
krogramw dziennie. Oprcz medyczne-
go zastosowania jodu w leczeniu i profi-
laktyce chorb tarczycy stosuje si« go
takýe w produkcji barwnikw, w foto-
grafice, a takýe np. jako ærodek dezynfe-
kujcy w formie jodyny.
REKLAMA
O r t o Ð t e c h
REKLAMA
www.orto-tech.com.pl
ul. Broniewskiego 21, Warszawa
tel./fax 022 663 08 73, 0500 049 710
czynne: pn.-pt. 10.00-19.00, sob. 10.00-13.00
* obuwie specjalistyczne, ortopedyczne
* wk¸adki, pasy, ko¸nierze, ortezy
* wyroby medyczno-ortopedyczne
* wzki inwalidzkie, elektryczne, ¸ýka
* sprz«t rehabilitacyjny
PRODUKCJA Ð USüUGI
SPRZEDAû Ð HURT Ð DETAL
WYPOûYCZALNIA
Realizacja zleceÄ NFZ
REKLAMA
12591648.057.png 12591648.058.png 12591648.059.png 12591648.060.png 12591648.061.png 12591648.062.png
 
12 Nasz Dziennik Czwartek, 25 stycznia 2007
SZLACHETNE ZDROWIE
Trzeba kontrolowa
ten gruczo¸
Z doc. dr. hab. n.med. Edwardem Frankiem, endokrynologiem,
kierownikiem Oddzia¸u Chorb Wewn«trznych, Hematologii
i Endokrynologii Centralnego Szpitala Klinicznego Sto¸ecznego Zarzdu
Zdrowia MSWiA w Warszawie, rozmawia Anna Zalech
okresie dojrzewania i przekwitania kobiety.
Odpowiednie st«ýenie hormonw tarczycy jest
niezb«dne rwnieý dla prawid¸owego rozwoju
dziecka w okresie ýycia p¸odowego, a takýe w
okresie noworodkowym i pierwszych miesi-
cach ýycia dziecka. Niedobr hormonw tar-
czycy u ma¸ych dzieci moýe doprowadzi do
zahamowania ich rozwoju fizycznego i umy-
s¸owego.
Dlaczego prawid¸owe funkcjonowa-
nie tarczycy jest tak waýne dla na-
szego organizmu?
Ð Tarczyca jest waýnym narzdem wydzielaj-
cym hormony, ktre s kluczowe dla ca¸ego or-
ganizmu. Hormony tarczycy tyroksyna i trjjo-
dotyronina wp¸ywaj na przemian« materii ca-
¸ego organizmu. Ponadto s konieczne dla pra-
wid¸owego rozwoju mzgu, reguluj metabo-
lizm cholesterolu, gospodark« cukrow. Maj
takýe pobudzajcy wp¸yw na kurczliwoæ w¸-
kien mi«æniowych.
Kalcytonina, kolejny hormon wydzielany
przez tarczyc«, jest odpowiedzialny za regulacj«
gospodarki wapniowo-fosforanowej organi-
zmu. Funkcj« t« sprawuje ona razem z parathor-
monem wydzielanym przez przytarczyce. Moý-
na powiedzie, ýe odpowiadaj one za stan na-
szych koæci. Kalcytonina zmniejsza st«ýenie
wapnia w surowicy krwi poprzez hamowanie
uwalniania jonw wapnia z tkanki kostnej.
Krtko mwic, bez hormonw tarczycy nie
da si« ýy.
ale nie musz, wyst«powa razem, np. nad-
czynnoæ tarczycy i guzki nowotworowe czy
teý niedoczynnoæ tarczycy i wole. Wole jest
najwaýniejszym zauwaýalnym objawem nie-
doboru jodu w organizmie. Dzielimy je na wo-
le miýszowe, miýszowo-guzkowe i guzkowe
(guzki tarczycy).
Poj«ciem nadczynnoæci tarczycy okreæla si«
oglnoustrojowe skutki nadmiernego wydziela-
nia hormonw przez tarczyc«. Zasadnicze przy-
czyny nadczynnoæci tarczycy to choroba Graves-
-Basedowa oraz wole guzkowe nadczynne.
Natomiast niedoczynnoæ tarczycy wynika z
niedostatecznego wydzielania hormonw
przez tarczyc«. Przyczyn jest przewaýnie stan
zapalny tarczycy lub teý stan po usuni«ciu ope-
racyjnym gruczo¸u albo po leczeniu radiojo-
dem. Czasami przyczyn niedoboru wydziela-
nia hormonw przez tarczyc« jest choroba
przysadki, ktra wydziela za ma¸o TSH, tj. hor-
monu pobudzajcego czynnoæ tarczycy. Zwy-
kle jednak w niedoczynnoæci tarczycy TSH jest
wysoki, a w nadczynnoæci niski.
Co w takim przypadku moýna zrobi,
aby dziecko by¸o zdrowe?
Ð Kobiety w ciýy powinny kontrolowa tar-
czyc«. Ponadto u noworodkw wykonywane
s badania przesiewowe w kierunku zabu-
rzeÄ funkcjonowania tarczycy, w celu wpro-
wadzenia jak najszybciej ewentualnego le-
czenia. Jeýeli w przypadku zaburzeÄ tarczycy
u noworodka nie zastosujemy leczenia, jego
rozwj, szczeglnie rozwj mzgu, moýe by
nieprawid¸owy.
padanie w¸osw, zaparcia, d¸ugie i bardzo ob-
fite miesiczki, u dzieci Ð opnienie rozwoju
intelektualnego i wzrostu.
Kiedy uda si« do lekarza?
Ð Do lekarza naleýy uda si«, jeýeli tarczyca
jest powi«kszona, a takýe wtedy, gdy mamy
problem z po¸ykaniem, mwieniem. Jednym
s¸owem, gdy zauwaýymy zmiany w obr«bie
szyi i odczuwamy w tych okolicach dyskom-
fort. Bezwzgl«dnie musimy uda si« do leka-
rza, jeýeli mamy objawy charakterystyczne dla
chorb tarczycy.
Jakie objawy mog æwiadczy o zabu-
rzeniach funkcjonowania tarczycy?
Ð Zesp¸ objaww chorobowych charaktery-
stycznych dla nadczynnoæci tarczycy zwizany
jest z przyspieszeniem przemiany materii:
przyspieszona czynnoæ serca (tzw. ko¸atania),
niepokj, ruchliwoæ, nadpobudliwoæ, utrata
wagi (chudni«cie mimo dobrego apetytu), b-
le g¸owy, biegunki, wzrost ciep¸oty cia¸a, drýe-
nie rk, wysokie ciænienie t«tnicze, nadmierne
pocenie si«, chorzy ¸atwo si« m«cz.
Objawami niedoczynnoæci tarczycy s: cig¸e
uczucie zimna, os¸abienie, przybieranie na wa-
dze, ble mi«æni, ospa¸oæ fizyczna i psychicz-
na, spowolnienie mowy, zaburzenia koncen-
tracji, bladoæ, suchoæ i szorstkoæ skry, wy-
Jak moýna ustrzec si« chorb tarczycy?
Ð Po prostu trzeba co jakiæ czas kontrolowa
ten gruczo¸. Nie czeka na typowe objawy cho-
roby, lecz co jakiæ czas chodzi do lekarza. W
Polsce jest juý jodowana sl, zatem profilak-
tyczne przyjmowanie jodu w tabletkach w
wi«kszoæci wypadkw nie jest konieczne.
Jakie najcz«stsze choroby wiý si« z
zaburzeniami tego gruczo¸u?
Ð Zaburzenia w pracy tarczycy mog powodo-
wa powaýne nast«pstwa. Naleý do nich:
niedoczynnoæ i nadczynnoæ gruczo¸u, wole
(czyli powi«kszenie tarczycy), inne zmiany tar-
czycy, m.in. nowotwory. Zaburzenia te mog,
Kto g¸wnie jest naraýony na choro-
by tarczycy?
Ð W zasadzie wszyscy, jednak kobiety kilka-
krotnie cz«æciej zapadaj na schorzenia tarczy-
cy niý m«ýczyni. Ryzyko zachorowania jest
takýe wi«ksze w przypadku starszych kobiet, a
takýe w okresie zmian hormonalnych, tj. w
Dzi«kuj« za rozmow«
Zapalenie
Nowotwory z¸oæliwe tarczycy wy-
st«puj stosunkowo rzadko i w znacz-
nej wi«kszoæci przypadkw moýna je
skutecznie leczy. W Polsce liczb« rocz-
nych zachorowaÄ na raka tarczycy sza-
cuje si« na 20Ð50 osb na milion. Cz«-
æciej moýna spotka nowotwory ¸a-
godne tarczycy. Zazwyczaj wywodz
si« z komrek nab¸onka gruczo¸owego
tarczycy i s zwane gruczolakami (¸ac.
adenoma) Ð wolno rosnce, otorebko-
wane guzki ærednicy od kilku do kilku-
dziesi«ciu milimetrw, niewrastajce
do naczyÄ i nienaciekajce ssiednich
tkanek. W zaleýnoæci od kszta¸tu i u¸o-
ýenia komrek nowotworowych w je-
go obrazie mikroskopowym wyrýnia
si« m.in. gruczolaki proste, p«cherzy-
kowe, beleczkowe i atypowe. Gruczo-
laki tarczycy zazwyczaj nie wywo¸uj
ýadnych dolegliwoæci.
Inne spotykane nowotwory tarczy-
cy to rak brodawkowaty, p«cherzyko-
wy, rdzeniasty i anaplastyczny. Guzy
te, a zw¸aszcza raka brodawkowate-
go, charakteryzuje doæ powolny prze-
bieg choroby. Leczenie nowotworu
polega przede wszystkim na doszcz«t-
nym jego wyci«ciu wraz z rozleg¸ym
lub nawet ca¸kowitym wyci«ciem po-
zosta¸ej tkanki tarczycy. Zdarza si«, ýe
rozpoznanie raka ustala si« przypad-
kowo, np. po operacji wola pozornie
oboj«tnego. Inne, bardziej z¸oæliwe
guzy tarczycy, np. rak anaplastyczny,
zdarzaj si« wprawdzie rzadko, ale
wykazuj na og¸ znaczn opornoæ
na leczenie. Rak anaplastyczny odzna-
cza si« bardzo szybkim tempem wzro-
stu, intensywnie nacieka inne tkanki i
daje wczesne przerzuty, cz«sto zanim
jeszcze wystpi jakiekolwiek jego ze-
wn«trzne objawy. Jednak wczesne
wykrycie, a wi«c kontrolne badania,
stwarza szans« skutecznego przeciw-
dzia¸ania chorobie.
i nowotwory tarczycy
Bl szyi, gorczka, obrzmienie gru-
czo¸u tarczowego Ð to tylko niekt-
re objawy podostrego zapalenia
tarczycy. O ile tutaj leczenie moýna
ograniczy do podawania lekw
przeciwblowych i przeciwzapal-
nych oraz stosowania ciep¸ych,
wilgotnych ok¸adw na szyj«, to w
zapaleniu przewlek¸ym wymagane
jest juý podawanie odpowiednich
preparatw. Zdaniem lekarzy,
obok zapalenia tarczycy wyst«pu-
j, na szcz«æcie rzadko, rwnieý
nowotwory tego gruczo¸u.
Zapalenie podostre tarczycy, wywo¸a-
ne najcz«æciej wirusami, wyst«puje
zwykle u kobiet w wieku 30-50 lat.
Na to schorzenie choruj one cztero-
krotnie cz«æciej niý m«ýczyni. W po-
cztkowym okresie choroby, poprze-
dzonej cz«sto blem gard¸a, wyst«-
puj zwykle: gorczka, ble szyi pro-
mieniujce do uszu, obrzmienie. Cho- roba obejmuje na og¸ ca¸y gruczo¸,
czasami jednak jeden p¸at lub nawet
jego cz«æ. Trwa kilka tygodni i koÄ-
czy si« z regu¸y ca¸kowitym powro-
tem do zdrowia.
Podostre zapalenie tarczycy ma
sk¸onnoæ do samoistnego ustpie-
nia. Dlatego leczenie najcz«æciej
ogranicza si« do podawania lekw
przeciwblowych i przeciwzapalnych
oraz stosowania ciep¸ych, wilgotnych
ok¸adw na szyj«.
Inaczej ma si« sprawa z przewle-
k¸ym zapaleniem tarczycy, zwanym
inaczej chorob Hashimoto (od nazwi-
ska lekarza, ktry j opisa¸). Rozwija
si« na pod¸oýu zaburzeÄ uk¸adu od-
Badania , ktre naleýy wykona
w razie podejrzenia lub rozpoznania
choroby tarczycy:
REKLAMA
pornoæciowego, ktre prowadz do
autoagresji, tzn. substancje pochodz-
ce z w¸asnej tarczycy s traktowane
przez organizm jak cia¸a obce (antyge-
ny) i produkowane s przeciw nim
przeciwcia¸a, ktre uszkadzaj tkank«
tarczycow. W wyniku choroby moýe
dojæ do niedoczynnoæci tarczycy, a w
surowicy krwi chorego stwierdza si«
charakterystyczne przeciwcia¸a.
Przewlek¸e zapalenie tarczycy roz-
wija si« najcz«æciej na tle zaburzeÄ
immunologicznych, niekiedy rwnieý
na skutek infekcji bakteryjnej. Choro-
ba wymaga natychmiastowego lecze-
nia poprzez podawanie przez d¸uýszy
czas odpowiednich preparatw.
¥ morfologia krwi Ð o procesie zapalnym æwiadczy zwi«kszona
liczba leukocytw (bia¸ych krwinek)
¥ badania hormonalne Ð sprawdza si« st«ýenie wolnych
hormonw tarczycy (T4 i T3) oraz TSH
¥ poziom przeciwcia¸ przeciwtarczycowych w surowicy Ð jest
zwi«kszony w autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy
¥ biopsja aspiracyjna cienkoig¸owa (BAC) Ð wyst«pujce
nacieki limfocytarne w chorobie Hashimoto
¥ scyntygrafia tarczycy i jodochwytnoæ Ð zdolnoæ tarczycy
do wychwytu i gromadzenia jodu radioaktywnego
¥ ultrasonografia tarczycy
Aparaty s¸uchowe,
ciænieniomierze,
glukometry, sprz«t medyczny.
SERWIS
OTEMED
Przemyæl , ul. Boh. Getta 17a
(16) 678 66 89,
Jaros¸aw , ul. Grunwaldzka 8/1b
(16) 623 08 41
Rzeszw , plac Dworcowy 2/21a
(budynek OLK), tel. (017) 862 01 90
Dodatek opracowa¸a Anna Zalech.
12591648.063.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin