Dr House S05E03 - Adverse Events.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{573}{650}Wci�� nie mog� uwierzy�,|�e mnie na to nam�wi�e�.
{655}{719}Daj spok�j, kochanie.|Wytr�cisz go z wprawy.
{724}{815}W porz�dku.|Prawie sko�czy�em.
{832}{911}- Jeszcze troch� �wiat�a na biodrach.|- M�j Bo�e.
{913}{993}Nie mog�e� tego wymy�li�,|zanim urodzi�am dw�jk� dzieci?
{997}{1074}Wygl�dasz zjawiskowo.
{1081}{1168}Dobrze...|Tak, sko�czy�em.
{1175}{1249}Chcecie zobaczy�?
{1364}{1451}Nie dam rady.|Ty pierwszy.
{1460}{1542}Nie, obejrzymy go razem.
{1676}{1741}Nie rozumiem.|My�la�am...
{1745}{1796}- Co to jest, do cholery?|- Kochanie. Daj spok�j.
{1801}{1846}Nie tak si� umawiali�my,|i nie za to zap�aci�em.
{1851}{1913}Nie rozumiem.|To chyba najlepszy obraz, jaki namalowa�em.
{1918}{1942}Pieni�dze wracaj� do mnie.
{1947}{1997}Przykro mi, ale to nie jest jakie�|tanie studio fotograficzne.
{2002}{2074}- A to nie jest moja �ona.|- Jest.
{2076}{2141}Mia�em j� namalowa�|dok�adnie tak, jak wygl�da.
{2146}{2223}- I to w�a�nie zrobi�em.|- Kochanie!
{2225}{2292}- Przesta�!|- Co si� dzieje? Brandon!
{2297}{2429}Lepiej �eby ten czek wr�ci� do pi�tku.|Je�li nie, ja wr�c� tutaj.
{2434}{2477}Chod�!
{2482}{2537}- Co si� sta�o?|- Nie mam poj�cia.
{2541}{2645}Obejrzeli obraz|i po prostu im odbi�o.
{2685}{2791}- Brandon, co to jest?|- Jak to? To jej portret.
{2796}{2870}Co� z nim nie tak?
{2956}{3088}{C:$aaccff}House, M.D.[5x03]|Adverse Events - Efekty Uboczne
{3102}{3222}{C:$aaccff}T�umaczenie: Aith, AnDyX|Korekta: AnDyX
{3254}{3388}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{3829}{3949}- Czemu to tu jest?|- Pierwsza kolumna, ostatnia pozycja.
{3951}{4035}Dzi� b�dzie dobry dzie�.
{4121}{4155}- To on?
{4160}{4205}- Tak.|- Nie.
{4210}{4268}Chce wiedzie�,|czy to ty jeste� detektywem,
{4273}{4330}kt�rego rachunki pr�bowa�em przemyci�|w�r�d wydatk�w medycznych.
{4335}{4400}Cze��.|Lucas Douglas, prywatny detektyw.
{4402}{4464}Szpital nie zamierza|wynajmowa� prywatnego detektywa.
{4469}{4551}Ani p�aci� za kolejne|fa�szywe naprawy automat�w do kawy,
{4553}{4630}- kriostat�w, czy wind.|- Informacje ratuj� �ycie.
{4635}{4721}- Ratowanie �ycia oszcz�dza pieni�dze.|- Nie, ratowanie �ycia kosztuje pieni�dze.
{4723}{4790}I dlatego staram si�,|�eby jeszcze jakie� zosta�y!
{4793}{4884}Chcesz prywatnego detektywa,|p�a� sobie za niego sam.
{4889}{4944}- Przykro mi.|- Rozumiem.
{4946}{5059}A przy okazji...|Podobaj� mi si� twoje buty.
{5078}{5143}Dzi�kuj�...
{5169}{5239}Nie podobaj� ci si� jej buty,|tylko nogi.
{5244}{5294}Buty brzmi� mniej dziwacznie.
{5299}{5395}- Mniej dziwacznie, bardziej gejowsko.|- To motto mojej firmy.
{5399}{5479}- Co to jest kriostat?|- Nie mam poj�cia.
{5483}{5601}Ten, kto go naprawi�,|b�dzie musia� si� wypcha�.
{5845}{5922}W reszcie najnowszych prac|nie by�o zaburzonej perspektywy.
{5927}{6008}- Ani za wiele talentu.|- Wi�c objawy pojawi�y si� z niczego.
{6013}{6088}Ostry atak agnozji wzrokowej|wskazuje na udar, albo guz m�zgu.
{6090}{6167}- Rezonans nie pokaza� ani udaru, ani guza.|- Powt�rzmy go z kontrastem.
{6169}{6229}Je�li jest jak wi�kszo�� artyst�w,|kt�rych znam, to jedzie na prochach.
{6234}{6322}- Powinni�my... Na co tak patrzysz?|- Najwyra�niej na kretynk�.
{6325}{6394}Po pierwsze, na izbie przyj��|robi� rutynowe testy na prochy.
{6399}{6447}Gdyby by�y pozytywne,|nie gapiliby�my si� w kartotek�.
{6452}{6541}Po drugie, kto p�aci|12% odsetek kredytu na samoch�d?
{6543}{6603}Sprawdza�e� moj� zdolno�� kredytow�?
{6608}{6675}Nie. To by�oby nielegalne...|Natomiast wystarczaj�co interesuj�ce,
{6680}{6783}�eby zap�aci� komu� za zrobienie tego.
{6809}{6852}No co?|To cz�� mojej pracy.
{6857}{6919}- W pracy masz diagnozowa� pacjent�w.|- I robi� to z zespo�em.
{6922}{7037}Sk�d mam wiedzie�, jak wykorzysta� ten zesp�,|je�li nie wiem o nim wszystkiego?
{7039}{7118}Powiedzmy, �e Van Gogh|ma ki�� uk�adu nerwowego,
{7123}{7212}a ostatnia fiolka penicyliny jest w graciarni|na ko�cu 30-kilometrowego korytarza
{7214}{7260}wysokiego na p� metra.
{7265}{7361}Odkry�e�, �e jedno z nas ukrywa,|�e potrafi si� rozci�ga� i kurczy�?
{7363}{7476}Nie. Nigdy bym nie ujawni�|czyjej� supermocy.
{7481}{7550}Natomiast to...
{7576}{7665}- Czo�ga�e� si� przez 30 km?|- Jestem w ksi�dze Guinnessa.
{7668}{7754}- Za�o�� si�, �e panienki spad�y z krzese�.|- Nie zrobi�em tego dla panienek.
{7756}{7826}No pewnie, to by umniejszy�o|nieskazitelno�� twojego osi�gni�cia.
{7831}{7893}Wybaczcie, �e przeszkadzam,|ale pacjent zdaje si� mie� guza m�zgu.
{7898}{7960}I potrzebuje rezonansu z kontrastem,|ju� to ustalili�my.
{7965}{8056}- Co masz na Tauba?|- Na niego nic nie mam.
{8061}{8142}Mo�e to �rodowiskowe. W pracowni|mog�y by� toksyny, ple��, grzyby...
{8147}{8265}- Natomiast na jego �on�...|- House... wystarczy.
{8281}{8303}Tatu� ma racj�.
{8305}{8406}Nie czas na plotki.|Pacjent desperacko potrzebuje pomocy.
{8411}{8509}- Sprawd�cie i g�ow�, i dom.|- A Lucas nie m�g�by...
{8511}{8593}Jest strasznie zaj�ty.
{8595}{8672}- Je�li to guz, badanie poka�e nam...|- Czy to jest niebezpieczne?
{8677}{8725}To tylko kontrast.
{8730}{8833}Istnieje niewielkie ryzyko|reakcji alergicznej.
{8838}{8869}Mog� przesta� oddycha�?
{8874}{8929}Nie martw si�.|Poradzimy sobie, je�li co� si� zdarzy.
{8933}{8998}Rysowa�em troch� rano,|wszystkie rysunki by�y w porz�dku.
{9001}{9041}Mo�e to by�a tylko reakcja|na co�, co zjad�em.
{9046}{9118}Ilu znasz ludzi, reaguj�cych tak|na co�, co zjedli na �niadanie?
{9123}{9178}- Ale skoro mi si� poprawia...|- To b�dzie si� poprawia�o dalej.
{9183}{9272}Je�li nie, musimy wiedzie� dlaczego,|�eby leczenie zacz�� natychmiast.
{9276}{9370}Kochanie, pozw�l im si� zbada�.
{9636}{9696}Zatrucie o�owiem mo�e powodowa�|agnozj� wzrokow�?
{9701}{9749}/Nie, je�li nie by�o widoczne w testach.
{9751}{9842}W szafce na lekarstwa s�|same nieszkodliwe kosmetyki.
{9847}{9909}Nigdzie ani �ladu ple�ni czy grzyba.
{9914}{10020}- My�lisz, �e House ma co� na twoj� �on�?|- Nie. I nie obchodzi�oby mnie, gdyby mia�.
{10022}{10094}Chwila, twoja �ona bzyka si�|z od�wiernym w twoim ��ku.
{10099}{10190}- Poc� si� na twoje prze�cierad�a...|- Moja �ona nie bzyka si� z od�wiernym.
{10192}{10262}- Sk�d wiesz?|- Nie mamy od�wiernego.
{10267}{10353}I po prostu wiem.|Daj spok�j.
{10358}{10430}Na uczelni odkryli�my z kumplami|prawo odwrotno�ci kwadratu.
{10432}{10473}To musia�a by� niez�a ekipa.
{10478}{10588}To ze spokojnymi,|zwyczajnymi dziewczynami si� wi��esz...
{10590}{10758}- M�wisz, �e moja �ona si� puszcza?|- Gdyby moja si� puszcza�a, chcia�bym wiedzie�.
{10787}{10859}- W domu nie znale�li�my niczego.|- Tak jak my w g�owie.
{10864}{10935}Nawet z kontrastem|nie wida� guz�w ani zmian mia�d�ycowych.
{10940}{11019}Objaw neurologiczny|bez widocznej neurologicznej przyczyny.
{11024}{11077}Przebieg czasowy wyklucza|raka i stwardnienie rozsiane.
{11082}{11122}Zostaj� toksyny i prochy.
{11127}{11192}Nazwa�e� Trzynastk� kretynk�,|gdy to powiedzia�a.
{11197}{11245}Pewnie, bo mia�a wtedy|inne mo�liwo�ci.
{11247}{11314}Tak naprawd� chcia�em tylko g�adko przej��|do jej g�upiego kredytu i twojej...
{11319}{11393}Naczyniak jamisty m�zgu m�g� p�kn��.|Gdy krew zosta�a wch�oni�ta z powrotem,
{11398}{11528}- ci�nienie spad�o, a objaw znikn��.|- Za nic si� nie zgodzi na cewnikowanie �y�.
{11532}{11633}- Serio?|- Denerwowa� si� przy podawaniu kontrastu.
{11638}{11698}Jego dziewczyna jest gor�ca?
{11700}{11794}I nie m�wi� o temperaturze cia�a.|Ma czym oddycha� i na czym siedzie�?
{11796}{11861}O tak... A gdyby on umar�,|wszystkim by pasowa�o, bo...
{11866}{11957}To wyja�nia, czemu obrazy s� do bani.|I dlaczego choruje.
{11959}{12043}- Gdzie idziesz?|- Powiedzie� mu, �e ma wielkiego guza m�zgu.
{12046}{12187}- Przecie� nie ma.|- Wiem. Nie jestem kretynem. To przez prochy!
{12242}{12333}- Zdaje si�, �e ma pan guza m�zgu.|- Kim pan jest?
{12338}{12388}To dr House.|Cieszy si�, �e mo�e ci� pozna�.
{12393}{12477}Nie znale�li�my go w czasie bada�,|wi�c musimy rozci�� ci czaszk�.
{12482}{12556}Ryzykowne, ale tylko tak|mo�emy ci uratowa� �ycie.
{12561}{12623}- Nie.|- Z�a odpowied�.
{12628}{12717}- Nie wolno mi odm�wi�?|- Nie wolno ci si� nie ba�.
{12722}{12789}W szpitalu mo�na si� nie ba�|z dw�ch powod�w.
{12791}{12889}Majaczysz.|Ale wtedy nie ba�by� si� kontrastu.
{12892}{12964}Albo nic ci nie jest.|Skoro my ci o tym nie powiedzieli�my,
{12969}{13060}musisz mie� informacje,|kt�rych my nie mamy. Co bra�e�?
{13065}{13146}- Testy niczego nie wykaza�y.|- Bo wykrywaj� tylko te prochy, na kt�re s� testy.
{13148}{13208}O czym ty m�wisz?
{13213}{13290}�licznotka my�li, �e jest wielkim artyst�,
{13295}{13393}�e sprzedaje obrazy bogatym.|Jest na tyle g�upia, �e nabra�a si� na p��tna.
{13398}{13455}Ale z kontami bankowymi nie by�oby|tak �atwo. Potrzebowa� forsy.
{13460}{13542}Niewiele jest zawod�w nie wymagaj�cych|czasu, umiej�tno�ci czy inteligencji.
{13544}{13597}Z pewno�ci� nie pracuje|jako model ani prezenter wiadomo�ci,
{13602}{13695}bo to rzadko powoduje agnozj�.|Jest kr�likiem do�wiadczalnym.
{13697}{13827}Koncerny p�ac� mu za testowanie|nieprzetestowanych lek�w.
{13908}{13964}�licznotka posz�a na kaw� czy na siku?
{13968}{14086}Tak czy inaczej, chyba nie powiniene�|traci� czasu na wypieranie si�.
{14091}{14163}Badania kliniczne mia�y by� bezpieczne.
{14165}{14215}Leki maj� by� zatwierdzone|przez Departament Zdrowia.
{14220}{14306}Leki? W ilu eksperymentach|bierzesz udzia�?
{14311}{14369}W trzech.
{14374}{14474}Godne podziwu.|Niewielu idiot�w ma takie ambicje.
{14479}{14525}Od czasu przyj�cia|nie mia�e� �adnych objaw�w,
{14529}{14613}wi�c cokolwiek wzi��e�,|musia�o si� ju� zneutralizowa�. Nic ci nie b�dzie.
{14618}{14707}Zatrzymajcie go na noc, �eby si� upewni�.|I zdob�d� nazwy wszystkich eksperyment�w.
{14712}{14767}Powie pan Heather?
{14772}{14889}Nie m�g�bym,|nawet gdyby mi si� chcia�o chcie�.
{15172}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin