Dr House S05E07 - The Itch.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{697}{721}Wyczuwam silny puls.
{723}{821}Unieruchomcie mu g�ow�|i odwr��cie go. Na m�j znak.
{1006}{1054}Jeste�my ratownikami medycznymi.
{1056}{1150}Listonosz zobaczy�, �e ma pan atak.|Musieli�my wywa�y� drzwi.
{1182}{1235}Wie pan, jak si� pan nazywa?
{1276}{1355}Na m�j znak.|Raz, dwa, trzy.
{1417}{1473}Zabieramy pana do szpitala.
{1509}{1545}Zaczekajcie.
{1566}{1609}Nie mog�...
{1634}{1666}Nie.
{1882}{1926}Chcemy panu pom�c!
{2029}{2075}Trzymajcie si� z dala|od mojego domu!
{2077}{2165}Mia� pan atak. To mo�e by� udar.|Ma pan krwotok w m�zgu.
{2167}{2216}Zostawcie mnie w spokoju!
{2974}{3053}35-latek, silny b�l g�owy|i trzy ataki w ci�gu 2. dni.
{3055}{3157}Krwotok, zakrzep, guz,|zaburzenia metaboliczne lub infekcja.
{3159}{3226}- Zr�b mu prze�wietlenie...|- Nie mog�.
{3228}{3349}- Ma olbrzymi� g�ow�?|- Jest agorafobem. �wiat go przera�a.
{3351}{3407}Mo�emy go bada� tylko|przeno�nym sprz�tem.
{3409}{3464}- Fajnie.|- Agorafobia jest symptomem?
{3470}{3564}7 lat temu zosta� postrzelony.|Kto� napad� na niego i jego dziewczyn�.
{3566}{3631}Ka�dy umie znienawidzi� �wiat|po postrzeleniu.
{3633}{3686}Sztuk� jest nienawidzi�|go przed postrza�em.
{3688}{3743}Nie trafi� do szpitala,|wi�c sk�d o nim wiesz?
{3745}{3804}Rozmawia�am z nim przez drzwi,|kiedy mia� gryp�.
{3806}{3890}- Jestem wolontariuszk�.|- Widzisz? Wiarygodna odpowied�.
{3892}{3989}Na pewno nie stara si�|wygry�� ci� z roboty.
{3991}{4027}Mia�em prawo o to zapyta�.
{4029}{4104}Zgodzi� si� z nami spotka�,|ale nawet je�li mnie wpu�ci,
{4106}{4183}jego m�zg jest dla nas|niczym czarna skrzynka.
{4195}{4245}Za chwil� ci�g dalszy.
{4260}{4340}- Co to jest?|- Menu z restauracji.
{4342}{4447}Mam nadziej�, �e wymy�lisz|lepsz� przykrywk� dla tej rozmowy.
{4455}{4501}- Zesz�ej nocy...|- Zapomnij o tym.
{4503}{4566}Wiem, �e to kr�puj�ce,|ale musimy o tym pogada�.
{4568}{4643}Nie bez powodu umiemy|odczuwa� skr�powanie.
{4645}{4712}To sygna�, �eby o czym�|nie rozmawia�.
{4714}{4775}By�am w rozsypce z powodu|nieudanej adopcji,
{4777}{4855}a ty okaza�e� przez chwil�|odrobin� cz�owiecze�stwa.
{4857}{4900}St�d ten poca�unek.
{4902}{5011}Chc� ci podzi�kowa�,|�e nie wykorzysta�e� sytuacji.
{5013}{5047}Nie ma za co.
{5050}{5109}Je�li znowu b�dziesz chcia�a|przesta� si� ca�owa�,
{5111}{5147}mo�esz na mnie liczy�.
{5192}{5277}Przeno�ny sprz�t nie rozr�ni|krwotoku, guza lub zapalenia naczy�.
{5279}{5323}Czego chcia�a Cuddy?
{5333}{5426}Zaliczy�em j� wczoraj|i teraz ma mi to za z�e.
{5428}{5488}Wygl�da nie�le,|jak na kogo� po rohypnolu.
{5490}{5554}Dysponujemy jedynie USG|i przeno�nym rentgenem.
{5556}{5655}Oliwiny, pirokseny, amfibole.|Co jest w tym dla ciebie niejasne?
{5657}{5765}- Piroksen. "Piro" oznacza ogie�...|- To minera�y wska�nikowe.
{5767}{5845}Jak nie wida� diament�w,|to szuka si� minera��w wska�nikowych.
{5847}{5933}Zak�adam, �e diamentem jest|krwotok, guz lub co� innego...
{5935}{5967}Wywo�amy atak.
{5969}{6057}Wska�nikiem b�dzie zwi�kszona|aktywno�� elektryczna wok� anomalii.
{6059}{6172}Zrobimy EEG, zobaczymy, gdzie le�y|problem i ustalimy, co to jest.
{6183}{6274}Formster i Camster.|Jak za dawnych, dobrych czas�w.
{6276}{6348}Dzi�ki Bogu, �e nie stara si�|wygry�� ci� z roboty.
{6350}{6431}Zr�bcie to. I poszukajcie|w domu toksyn.
{6453}{6497}/Zgodzi�em si� tylko|/na rozmow�.
{6499}{6568}Mo�esz by� ci�ko chory.|Musimy wej�� do �rodka.
{6570}{6633}/- Nie jestem gotowy.|- Dlaczego ma dwoje drzwi?
{6635}{6689}U�ywa korytarza jako punktu|przej�ciowego.
{6691}{6756}Zostawia �mieci, odbiera zakupy,|nie musi wychodzi�.
{6758}{6821}Powiedz, kiedy b�dziesz gotowy.|Nie ruszymy si� st�d.
{6823}{6843}Serio?
{6845}{6930}Ma mu powiedzie�, �e wystarczy|nas zignorowa� i sobie p�jdziemy?
{6932}{7030}Zosta� postrzelony, dziewczyna zgin�a.|Cierpi na zesp� stresu pourazowego.
{7032}{7154}Nie wierzy w sprawiedliwo��,|nikomu nie ufa. B�d� z nim szczera.
{7201}{7297}Nie b�dziemy czeka� w niesko�czono��.|Mamy ca�y szpital pe�en pacjent�w.
{7299}{7441}Damy ci kilka minut, ale je�li nas|nie wpu�cisz, odejdziemy.
{7489}{7547}/- Wpuszcz� jedn� osob�.|- Nie.
{7549}{7627}Musimy przeszuka� ca�y dom|pod k�tem toksyn.
{7633}{7740}Ja zbadam ci� w jednym pokoju,|a moi koledzy przeszukaj� dom.
{7896}{7993}Spr�buj� wywo�a� atak.|Patrz przed siebie, dobrze?
{8035}{8124}- Dobrze si� czujesz?|- Tak, tylko...
{8129}{8229}od dawna nie przebywa�em z nikim|w jednym pokoju.
{8231}{8293}- Mo�esz da� mi chwilk�?|- Jasne.
{8334}{8414}To z tob� rozmawia�em w zesz�ym|roku przez drzwi, prawda?
{8416}{8486}- Tak.|- Jeste� mi�a.
{8496}{8604}I m�dra. Dlatego spodziewa�em si�|kogo� starszego.
{8606}{8663}A� taka m�oda nie jestem.
{8718}{8775}Musia�e� by� przera�ony,|kiedy ci� postrzelono.
{8777}{8825}Nie r�b tego.
{8829}{8879}Nie znasz mnie.
{8909}{8978}Mam tu wszystko,|czego mi trzeba.
{8980}{9054}Zarabiam du�o pieni�dzy|na pisaniu instrukcji obs�ugi,
{9056}{9108}zakupy przywo�� mi do domu,|�wicz�,
{9110}{9174}w Internecie mog�|obejrze� wszystko.
{9176}{9239}Jestem tu szcz�liwy.
{9252}{9375}- Nie wygl�dasz na szcz�liwego.|- W tej chwili nie jestem.
{9485}{9521}Id� sobie.
{9569}{9609}Rozmawia�e� wczoraj z Cuddy?
{9611}{9650}Nic jej nie jest.
{9652}{9741}Ka�dy po paru godzinach zapomina,|�e zapodzia� gdzie� dziecko.
{9743}{9788}Rozmawia�e� z ni�?
{9791}{9904}Zaliczy�em j� i teraz|ma mi to za z�e.
{9916}{10001}Co?!
{10068}{10109}Pozostali my�leli, �e �artuj�.
{10111}{10240}Zaliczy�e�, czyli co?|Ca�owa�e� si� z ni�, spali�cie ze sob�?
{10243}{10315}Opracowa�em szczeg�ow� tabel�,|p�niej ci j� om�wi�.
{10318}{10372}- I co teraz?|- A co ma by�?
{10376}{10430}B�d� j� ignorowa� do ko�ca �ycia.
{10432}{10486}Nie spa�em ca�� noc|z powodu komara.
{10489}{10545}Nie interesuje mnie|ugryzienie przez komara.
{10547}{10578}Jest twoj� szefow�.
{10580}{10652}Mam teraz dwa powody,|�eby j� ignorowa�.
{10675}{10718}To by� tylko poca�unek.
{10721}{10806}- Nie bez powodu...|- Powodem by�o to, co trzyma w staniku.
{10809}{10894}...ukrywa�e� to przede mn�.|Ten poca�unek dla ciebie co� znaczy�.
{10897}{10977}Tak, zakamuflowa�em znaczenie|w stwierdzeniu "zaliczy�em j�".
{10980}{11023}Przesta� drapa�,|bo poleci ci krew.
{11026}{11073}W ko�cu powiedzia�e�|co� przydatnego.
{11075}{11148}Musz� rozci�� sk�r�|i wys�czy� trucizn�.
{11171}{11249}Gdyby� spotyka� si� z Cuddy...
{11278}{11376}Wybacz, ale mam lepszy zasi�g,|kiedy ciebie tu nie ma.
{11379}{11425}- Co macie?|/- Dom jest czysty.
{11427}{11511}�adnych zwierz�t, proch�w,|alkoholu, farby z o�owiem.
{11513}{11612}Nie jeste� zasapany,|wi�c nie obmacujesz Cameron z rado�ci,
{11615}{11679}a to oznacza,|�e nie wywo�ali�cie ataku.
{11682}{11743}A propos sapania,
{11746}{11800}Cameron,|/zar�czy�a� si� ju� z Chasem?
{11802}{11879}Dzwonimy w sprawie pacjenta,|a nie dr Cameron.
{11882}{11913}Nie jeste�my zar�czeni.
{11915}{12006}B�dzie szybciej, jak odpowiem.|Ataki mo�na r�wnie� wywo�a�...
{12009}{12058}- Po 6. latach?|/- P�tora roku.
{12060}{12152}...poprzez bezsenno��...|- To trwa�oby zbyt d�ugo.
{12154}{12220}- Mieszkacie razem?|- Sp�dzamy wi�kszo�� nocy razem.
{12222}{12352}- Atak mo�na wywo�a� farmakologicznie.|- Leki uniemo�liwi� postawienie diagnozy.
{12355}{12410}- U ciebie czy u niego?|- Zazwyczaj u niego.
{12413}{12486}- Interesuj�ce.|- Dla ciebie wszystko jest interesuj�ce.
{12489}{12520}Jak ka�da twoja odpowied�.
{12522}{12581}/Nie ma zar�czyn -|/problemy z zaanga�owaniem.
{12584}{12639}Jego mieszkanie -|ch�� przej�cia kontroli.
{12641}{12696}Nie wiem przez kogo,|ale to interesuj�ce.
{12698}{12758}Rzeczywi�cie szybciej idzie.
{12783}{12835}Gdzie by� pacjent podczas|pierwszego ataku?
{12837}{12939}- W korytarzu. Odbiera� poczt�.|- By� blisko drzwi.
{12946}{13002}Zestresujcie go.|/Niech skoczy mu ci�nienie.
{13004}{13062}/Jego strach si� przyda.|Zabierzcie go na dw�r.
{13065}{13153}Przy�o�y� stra�akowi.|/Jeste�my lekarzami, nie bramkarzami.
{13156}{13256}W porz�dku. To niech �wiat|zewn�trzny przyjdzie do niego.
{13259}{13335}Pod�oga jest z prawdziwego drewna.
{13354}{13396}Co oni tu robi�?
{13400}{13508}Us�yszeli, �e bank opyla ten dom|za p� ceny.
{13510}{13543}A gdzie pozostali?
{13546}{13644}Cameron jest z pacjentem,|pozostali poszli do domu.
{13648}{13687}Nie byli ju� tu potrzebni.
{13689}{13766}Ty te� nie jeste�,|a jednak zosta�e�.
{13771}{13800}T�dy.
{13822}{13936}- Gzyms te� jest autentyczny?|- By� tu jeszcze przed zbudowaniem domu.
{13988}{14051}Zamki te� s� oryginalne.
{14063}{14146}- Wchod�cie, nie kr�pujcie si�.|- House, zabierz ich st�d.
{14149}{14242}�atwo ci m�wi�.|To nie ty masz na tym zarobi�.
{14245}{14277}To okrutne.
{14279}{14371}A pozostawienie go bez diagnozy|jest altruizmem?
{14423}{14497}Uda�o si�. Ma atak.|Jakie s� odczyty?
{14500}{14606}Fale theta i delta w normie.|To nie atak.
{14608}{14641}To na pewno co�.
{14644}{14726}- Wszystko w porz�dku?|- Strasznie boli mnie brzuch.
{14729}{14802}Widzisz? M�wi�em, �e co� mamy.
{15055}{15103}Cz�ciowa niedro�no��|jelita cienkiego.
{15105}{15132}To wyja�nia b�l.
{15134}{15183}A co wyja�nia niedro�no��|i ataki?
{15186}{15243}Migotanie przedsionk�w|wyrzucaj�ce skrzepliny.
{15245}{15296}- Choroba Crohna?|- To mo�e by� wszystko.
{15298}{15432}Nic nie ustalimy bez tomografii|albo biopsji jelita.
{15434}{15506}- Ale pacjent si� nie zgadza.|- Nie zgadza� si�.
{15509}{15565}B�l wszystko zmienia.
{15587}{15622}House.
{15692}{15733}Zabroni� ci tu wchodzi�.
{15735}{15816}Jak sko�czy zwija� si� z b�lu,|to mo�e mnie przegoni�.
{15818}{15889}Tw�j g��wny problem wywo�a�|komplikacj�,
{15892}{15939}kt�r� nazywamy: "jelito PS".
{15941}{16036}"P" jak "pe�ne" i "S" jak stolca.|Przy damie nie powiem s�owa na "g".
{16038}{16112}Nic nie wychodzi.|B�l b�dzie si� nasila�.
{16114}{16216}Musimy ci wepchn�� sond� w ty�ek|i obejrze� twoje jelito.
{16218}{16262}Jas...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin