Dr House S05E22 - A House Divided.txt

(31 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{339}{400}/Wygl�dasz jak Superman.
{404}{434}/Denerwuj� si�.
{438}{513}/Skopiesz mu ty�ek.
{602}{690}/Twoja mama chyba chce,|/�eby� na ni� spojrza�.
{694}{734}DUMA G�UCHYCH.
{738}{772}/Nie jeste� g�ucha.
{776}{806}/Z ciebie jestem dumna.
{810}{866}Waga 65 kg!
{870}{920}Johnson!|Miller!
{924}{1012}/- Musz� i��.|/- Powodzenia.
{2408}{2528}{C:$aaccff}House, M.D.[5x22]|House Divided (Podzielony House)
{2558}{2642}{C:$aaccff}T�umaczenie i napisy: Aith & AnDyX
{2706}{2842}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{3414}{3458}Wiem, �e nie �pisz.
{3462}{3618}Zaimponowa�aby� mi, gdyby� nie by�a|tylko wytworem mojego zm�czonego m�zgu.
{3649}{3744}Nie ciekawi ci�,|czemu tu jestem?
{3808}{3872}Ciekawi mnie|brak stroju pokoj�wki.
{3876}{3924}I majtek z napisem|"Daj klapsa!".
{3928}{4026}Jestem halucynacj�,|a nie fantazj�.
{4031}{4078}To ta bezsenno��.
{4082}{4123}Cztery noce|bez fazy REM mog�...
{4127}{4177}To by wyja�nia�o halucynacje.
{4181}{4270}Ale nie, dlaczego halucynacj�|jest zmar�a dziewczyna Wilsona.
{4274}{4341}Pewnie przez ukryte|i bardzo nie�wiadome pragnienie...
{4345}{4376}Zaci�gni�cia Wilsona do sypialni.
{4380}{4434}A mo�e poczucie winy|po samob�jstwie Kutnera przypomnia�o ci,
{4438}{4519}jak bardzo czu�e� si�|winny mojej �mierci.
{4523}{4573}Kogo obchodzi,|czemu tu jeste�?
{4577}{4658}Wy�pi� si� i znikniesz.
{4844}{4941}Chyba zostan�|jeszcze par� godzin.
{5146}{5192}Chcesz kawy?
{5196}{5297}Substancje uzale�niaj�ce nie zast�pi�|leczniczego balsamu natury.
{5301}{5339}Streszczajmy si�, potrzebuj� snu.
{5343}{5459}G�uchy 14-latek|zacz�� s�ysze� urojone wybuchy.
{5474}{5550}Zesp� "eksploduj�cej g�owy".|Wypas.
{5554}{5638}- Wida� jego m�zg nie og�uch�.|- Pacjent og�uch� w wieku 4 lat.
{5642}{5728}- Powik�anie po zapaleniu opon.|- Czemu nie ma implantu �limakowego?
{5732}{5801}Zwyczajowymi podejrzanymi|s� bezsenno��, kt�rej nie ma,
{5805}{5892}migreny, kt�rych nie miewa|i uraz g�owy, kt�rego nie by�o na tomografii.
{5896}{5971}Cholerny urojony pisak.
{5975}{6046}Wsz�dzie podpis mamuni.|Tatu� umar�?
{6050}{6119}W�tpi�. By� dawc� spermy,|akta medyczne lepsze by� nie mog�y.
{6123}{6172}Wi�c zostaje nam|zawa� p�ata skroniowego.
{6176}{6188}B��d.
{6192}{6248}Na zawodach zauwa�yliby zawa�.
{6252}{6338}M�g� wygl�da� jak nieczysty kop w nog�.|We�cie go do laboratorium.
{6342}{6403}Sprawd�cie, czy g�owa|zn�w b�dzie wybucha�.
{6407}{6469}B�dziesz ignorowa�|w�asn� pod�wiadomo��?
{6473}{6570}To jakby kulawy prowadzi� �lepego.
{6756}{6833}Potrzebuj� recepty|na tablety nasenne.
{6837}{6971}Pies s�siada nie daje mi spa�,|i jest podejrzanie odporny na trucizn�.
{6975}{7042}Co tu robi Przysz�a Druga|Co Do Pi�kno�ci dr Chase?
{7046}{7135}- Przyjm� to za gratulacje.|- Omawiamy przypadek.
{7139}{7221}Czemu zamkn�� t� teczk�?
{7226}{7265}�lub za 2 tygodnie?
{7269}{7318}Uzna�bym, �e jeste� w ci��y,|ale cia�o Chase'a
{7322}{7375}chyba jeszcze nie dojrza�o|do produkcji spermy.
{7379}{7462}To ma�a uroczysto��,|po co czeka�?
{7466}{7531}- S�odkich sn�w!|- Leki bez kazania?
{7535}{7616}Chce si� ciebie pozby�.
{7637}{7714}- Ciekawy przypadek?|- Trafi� do mnie prawdopodobny rak prostaty.
{7718}{7789}Kubek na o��wki.
{7935}{7972}Nie dziwota,|�e ma powi�kszon� prostat�.
{7976}{8036}Jest pe�na kij�w do bilarda i cygar.
{8040}{8090}Dru�ba Chase'a|dotrze tu dopiero na �lub,
{8094}{8158}wi�c Wilson|zorganizuje wiecz�r kawalerski.
{8162}{8217}�aden emerytowany|ksi�ulo si� nie zgodzi�?
{8221}{8279}Chase nie chce|wielkiej, szalonej imprezy.
{8283}{8313}Ona tak twierdzi.
{8317}{8409}Na szcz�cie s� tu ludzie,|kt�rzy b�d� walczy� o to, co wa�ne.
{8413}{8469}O nie. Nie chc�,|�eby� ty...
{8473}{8510}Dwie rzeczy robi� dobrze.
{8514}{8612}Wieczory kawalerskie|s� wysoko na li�cie.
{8616}{8687}Mog� pom�c, nie?
{8825}{8897}Zaczynam od 5 Hz.
{8904}{9045}House przetrwa� ca�e diagnozowanie|bez wykpiwania, �e pacjent nie ma implantu.
{9049}{9129}Pacjent nie chce implantu,|bo nie przeszkadza mu, kim jest.
{9133}{9193}- Godne podziwu.|- Jest g�uchy.
{9197}{9248}To nie to�samo��,|tylko niepe�nosprawno��.
{9252}{9355}To te� kultura.|Maj� swoje szko�y, w�asny j�zyk.
{9359}{9447}- Nadal nic.|- Podwy�szam do 20.
{9451}{9577}Co�, co mog� zasymulowa�|zatyczkami za 3$, nie jest kultur�.
{9581}{9621}Nie ma oznak ataku.
{9625}{9674}Aktywno�� p�ata czo�owego|nadal w normie.
{9678}{9730}Doktorze...|On nie widzi.
{9734}{9778}Na jedno oko.
{9782}{9854}Kulawy prowadzi �lepego.
{9858}{9932}To ma co� znaczy�?
{9938}{9975}My�la�em, �e nie.
{9979}{10044}Zesp� "eksploduj�cej g�owy"|plus utrata wzroku.
{10048}{10083}Zesp� podkradania|t�tnicy podobojczykowej.
{10087}{10181}Wada naczyniowa w parze z ci�g�ymi ruchami|ramienia mog�a zmieni� przep�yw krwi w m�zgu.
{10185}{10219}Zr�bmy angiografi�, sprawd�my...
{10223}{10297}Szalejcie do woli.
{10461}{10551}Sk�d wiedzia�em, �e o�lepnie?
{10568}{10654}Nie udawaj niewini�tka, Gazoo.|Siedzisz mi w g�owie, jeste� tu.
{10658}{10717}Bia�ko C-reaktywne.
{10721}{10770}Zauwa�y�am w karcie lekko podwy�szony poziom.|
{10774}{10858}Pomy�la�am, �e stres|w laboratorium zaostrzy zapalenie,
{10862}{10917}prowadz�c do zapalenia|nerwu wzrokowego.
{10921}{10978}To o wiele ja�niejsze|ni� kulawy prowadz�cy �lepego.
{10982}{11047}To by� tylko przeb�ysk,|nie umia�am ubra� tego w s�owa.
{11051}{11098}Strza� w ciemno.
{11102}{11171}Nie pami�tam nawet|prawid�owego poziomu tego bia�ka.
{11175}{11216}Wida� pami�tasz.
{11220}{11294}Tylko o tym nie wiesz.
{11298}{11342}- Jaka jest wysoko�� K2?|- Nie wiem.
{11346}{11362}Ja te� nie.
{11366}{11420}Ale czyta�em|o tym ksi��k� lata temu.
{11424}{11477}Dzika, seksowna Tybetanka|na ok�adce nachyla�a si�...
{11481}{11546}8611 metr�w.
{11581}{11626}Rewela.
{11630}{11730}Karta pe�nego dost�pu|do w�asnego m�zgu.
{11734}{11783}Pu�� dzieciakowi troch� muzyki.
{11787}{11834}Dlaczego?
{11838}{11880}Kolejny strza� w ciemno.
{11884}{12033}U�ywamy kontrastu, by prze�ledzi�|obieg krwi w twojej szyi i ramieniu.
{12100}{12181}/Walczmy z w�adz�!
{12319}{12393}/Walczmy z w�adz�!
{12424}{12498}/Walczmy z w�adz�!
{12577}{12625}House, co ty wyrabiasz?
{12629}{12682}A na co to wygl�da?
{12686}{12757}Walcz� z w�adz�!
{12973}{13060}Czujesz?|Niez�y odjazd, co?
{13091}{13140}Twojej mamie wida�|nie zale�y, �e tyle tracisz.
{13144}{13211}Dupek z pana.
{13234}{13327}M�wi, �e czuje wibracje|na brzuchu, ale w r�kach nie.
{13331}{13399}Co to oznacza?
{13470}{13526}Nowy objaw.
{13530}{13594}Neuropatia.
{13790}{13858}My�la�am, �e|b�dziesz chcia� pospa�.
{13862}{13944}Sprawa robi si� ciekawa.
{14187}{14230}Jak w Zoo.
{14234}{14292}Tyle, �e mo�esz �upa� w szyb�, ile zechcesz.
{14296}{14329}Sk�d wiedzia�e� o neuropatii?
{14333}{14402}- Dobre pytanie.|- Starczy tych zagadek.
{14406}{14460}Dok�adnie...
{14464}{14532}Pomy�l o rekordzie zapa�niczym.
{14536}{14598}�onglerka.
{14604}{14672}Nie, kr�gle. Trzy kr�gle.
{14676}{14740}Zbijali go jak kr�gla|w 3 ostatnich zawodach.
{14744}{14782}W jednej chwili,|chocia� wcze�niej wygrywa�.
{14786}{14860}Stwierdzi�em, �e os�abione czucie|zaburzy�o mu r�wnowag�.
{14864}{14915}Ci�nienie �r�dczaszkowe|zwi�kszone przez guza.
{14919}{14961}Przegapili�my to na tomografii?
{14965}{15038}Wymuszona utrata wagi mog�a|doprowadzi� do rabdomiolizy.
{15042}{15114}Trzy miesi�ce temu trafi�|do wy�szej kategorii wagowej.
{15118}{15190}Foreman ma racj�.
{15211}{15301}W�a�ciwie to ci�nienie|�r�dczaszkowe ma sens.
{15305}{15410}- Dopiero co m�wi�e�...|- Przetwarza�em.
{15493}{15566}To nam dodaje nowy objaw.
{15570}{15614}G�uchota.
{15618}{15676}A je�li wywo�a�a j�|nerwiakow��kniakowato�� 2. typu,
{15680}{15716}a nie dzieci�ce zapalenie opon?
{15720}{15760}Zapalenie opon to zbieg okoliczno�ci?
{15764}{15842}Albo produkt uboczny raka|t�umi�cego system odporno�ciowy.
{15846}{15868}Rezonans g�owy.
{15872}{15945}Je�li masz racj�,|g�uchota mo�e by� uleczalna.
{15949}{16031}Za�atwi� to|i porozmawiam z pacjentem.
{16035}{16117}Wy dwoje... robicie co�?
{16411}{16467}Wiesz, co to jest Z�amany Kowboj?
{16471}{16535}By� na li�cie wymaga� House'a.
{16539}{16610}Mam trzy teorie.
{16615}{16671}Czemu tak mu zale�y|na tym wieczorze kawalerskim?
{16675}{16767}- Do takich rzeczy potrzebny mu pow�d?|- Jemu potrzeba do wszystkiego.
{16771}{16841}Daj mi portfel.
{16858}{16929}Mo�e pr�buje skusi�|Chase'a na zdrad�.
{16933}{16987}- Rozdzieli� ich.|- My�lisz, �e zale�y mu na Cameron?
{16991}{17049}My�l�, �e zale�y mu,|�eby Cameron zale�a�o na nim.
{17053}{17134}Ma��e�stwo z Chase'em|rozwieje t� nadziej�.
{17138}{17199}Je�li Chase j� zdradza,|nie powinna za niego wychodzi�.
{17203}{17292}Nie b�dzie ci przeszkadza�o, je�li|spije Chase'a na tyle, by pope�ni� b��d?
{17296}{17419}Bycie pijanym nie zmienia ludzi.|Ujawnia ich natur�.
{17483}{17540}My�lisz, �e ona da rad�|zrobi� Z�amanego Kowboja?
{17544}{17576}Mam nadziej�.
{17580}{17653}Nerwiakow��kniakowato��|bardzo wolno si� rozwija.
{17657}{17696}To oznacza, �e jest podatna na leczenie.
{17700}{17840}Je�li si� nie mylimy, wyci�cie guza|da ci szans� odzyska� s�uch.
{17959}{18046}Nie?|Powiedzia�, �e trzeba.
{18068}{18107}Co� nie tak?
{18111}{18183}Chce, �eby�cie wyleczyli raka,|ale nie g�uchot�.
{18187}{18274}Przykro mi,|tak si� nie da.
{18400}{18452}/Wszystko b�dzie dobrze.
{18456}{18510}/Musia�bym zmieni� szko��.|/Rzadko by�my si� widywali.
{18514}{18643}/Wcale si� nie b�dziemy widywa�,|/je�li ci� nie wylecz�.
{18961}{19016}Rezonans pokaza� lekko|podwy�szone ci�nienie �r�dczaszkowe
{19020}{19074}oraz brak guz�w w okolicach nerw�w.
{19078}{19117}To nie rak.
{19121}{19202}Lekkie wygi�cie �ciany komory czwartej.|To mo�e jednak oznacza� guza.
{19206}{19238}Mamy zdj�cia.
{19242}{19292}To, �e mnie wys�a�e�|na misj� zwiadowcz�...
{19296}{19382}- �adnych sp�dniczek.|- Nie jeste� na li�cie go�ci....
Zgłoś jeśli naruszono regulamin