the secret.txt

(83 KB) Pobierz
00:00:01:T�umaczenie: Robert & Dorotka z Zielonych Wzg�rz, oraz Jula. Bia�ystok, Czeremcha - lipiec 2006.
00:00:03:Poprawki, t�umaczenie: dusiek, 11.12.2006
00:00:04:Poprawki, t�umaczenie, synchronizacja: RomeoKnight, 16.12.2006
00:00:05:Korekta i uzupe�nienie z 2.04.2007: margot-pl@o2.pl|I bless our increased income!!!
00:00:08:Rok temu moje �ycie|wok� mnie si� zawali�o.
00:00:13:Doprowadzi�am si� do wyczerpania.
00:00:15:M�j ojciec zmar� nagle,
00:00:18:a moje zwi�zki z lud�mi|przechodzi�y trudny okres.
00:00:21:Nie wiedzia�am wtedy,
00:00:24:�e z mojej g��bokiej rozpaczy,
00:00:26:ma si� wy�oni� najwi�kszy DAR.
00:00:32:Mamo, to pomo�e - OXOX
00:00:41:Natkn�am si� na wielki sekret.
00:00:51:Zacz�am �ledzi� sekret
00:00:53:na kartach historii.
00:01:25:Sekret zakopywano,
00:01:38:sekretu po��dano,
00:01:48:sekret ukrywano.
00:02:01:SEKRET NIE B�DZIE UJAWNIONY.
00:02:05:Nie mog�am uwierzy�, �e|tylu ludzi o tym wiedzia�o.
00:02:08:To byli najwi�ksi ludzie w historii.
00:02:10:Platon,
00:02:11:Szekspir,
00:02:12:Newton,
00:02:13:Hugo,
00:02:14:Beethoven, |Lincoln,
00:02:15:Emerson, Edison,
00:02:17:Einstein
00:02:18:Co sprawi�o, �e tacy si� stali�cie?
00:02:22:Wszystko co chcia�am zrobi�, to|podzieli� si� SEKRETEM ze �wiatem
00:02:25:Zacz�am szuka� ludzi, �yj�cych|dzi�, kt�rzy znaj� SEKRET.
00:02:30:Jeden za drugim zaczynali si� ukazywa�.
00:02:38:Wiesz, ten SEKRET, daje ci|wszystko czego zapragniesz.
00:02:43:Szcz�cie, zdrowie i bogactwo.
00:02:46:Mo�esz mie�, robi�, lub|by� KIMKOLWIEK ZECHCESZ.
00:02:50:Mo�emy mie�, czymkolwiek|jest to, co wybierzemy -|niewa�ne jak wielkie to jest.
00:02:54:W jakim domu chcesz mieszka�?
00:02:56:Czy chcesz by� milionerem?
00:02:57:Czym si� chcesz zaj�� zawodowo?
00:02:59:Czy chcesz wi�cej sukcesu?
00:03:01:Czego NAPRAWD� chcesz?
00:03:03:Widzia�em wiele cud�w, kt�re si�|zdarzy�y w �yciu r�nych ludzi.
00:03:07:Cuda finansowe, cuda fizycznych|i psychicznych uzdrowie�,
00:03:11:uzdrowienia zwi�zk�w.
00:03:13:Wszystko to si� wydarzy�o,|poniewa� wiedzieli jak zastosowa�
00:03:16:S E K R E T
00:03:20:O T O  W I E L K I  |S E K R E T  � Y C I A
00:03:29:"Sekret to odpowied� na wszystko co by�o,
00:03:32:co jest i co b�dzie mia�o|miejsce w przysz�o�ci".
00:03:37:- Ralph Waldo Emmerson
00:03:39:Pewnie siedzicie zastanawiaj�c|si� co to za SEKRET.
00:03:42:Powiem wam jak doszed�em|do jego zrozumienia.
00:03:48:Wszyscy dzia�amy w oparciu|o jedn� niesko�czon� MOC.
00:03:53:Wszyscy kierujemy si�|dok�adnie tymi samymi prawami.
00:04:02:Naturalne prawa wszech�wiata|s� tak precyzyjne,
00:04:06:�e nie sprawia nam wielkiego problemu|zbudowanie statku kosmicznego.
00:04:09:Wysy�amy ludzi na ksi�yc i mo�emy|przewidzie� l�dowanie z dok�adno�ci�
00:04:12:do u�amk�w sekundy.
00:04:14:Niewa�ne dla mnie czy jeste�|Indianinem, Australijczykiem,|Nowozelandczykiem,
00:04:19:jeste� ze Sztokholmu, Londynu, Toronto,|Montrealu, czy z Nowego Yorku,
00:04:23:wszyscy mamy do czynienia z jedn� moc�.
00:04:26:Jednym prawem. Jest nim...
00:04:28:P R Z Y C I � G A N I E
00:04:33:Sekretem jest prawo przyci�gania.
00:04:38:Wszystko co przychodzi do|twego �ycia jest do niego|przez ciebie przyci�gane.
00:04:44:I jest to przyci�gni�te moc� obrazu|jaki utrzymujesz w swym umy�le.
00:04:48:To o czym my�lisz.
00:04:51:Wszystko co dzieje si� w twym umy�le,|to w�a�nie PRZYCI�GASZ do siebie.
00:04:54:M�drzy ludzie zawsze o tym|wiedzieli. Cofnij si� do czas�w|staro�ytnych Babilo�czyk�w.
00:04:59:Oni to zawsze wiedzieli.
00:05:01:Mieli ma�� grup� wybranych ludzi.
00:05:03:Jak my�lisz dlaczego 1% populacji|zarabia ok. 96% pieni�dzy zarabianych
00:05:06:przez ca�� populacj� ludzi?
00:05:08:My�lisz, �e to przypadek?|Nie, to �aden przypadek.
00:05:11:To jest zamierzone. Oni co� rozumiej�.
00:05:15:Oni rozumiej� SEKRET. A ciebie|w�a�nie z nim zapoznajemy.
00:05:19:Najprostszy spos�b spojrzenia|na PRAWO PRZYCI�GANIA to...
00:05:24:pomy�lenie o sobie jak o magnesie.
00:05:29:Wiem, �e magnes przyci�ga do siebie.
00:05:31:Bardzo po prostu t�umacz�c|PRAWO PRZYCI�GANIA m�wi, �e|podobne przyci�ga podobne,
00:05:35:ale tak naprawd� m�wimy|tu o poziomie my�li.
00:05:38:Naszym zadaniem jako ludzi jest|trzyma� si� my�li o tym, czego chcemy.
00:05:41:Mie� w umy�le doskonale wyra�ny|obraz tego, czego chcemy.
00:05:44:I wtedy zaczynamy wywo�ywa� jedno z|najwspanialszych praw wszech�wiata
00:05:48:P R A W O  P R Z Y C I � G A N I A
00:05:50:Stajesz si� tym, o czym|najcz�ciej my�lisz.
00:05:52:Ale r�wnie� przyci�gasz to,|o czym najcz�ciej my�lisz.
00:05:55:Je�eli zobaczysz to tutaj,|b�dziesz trzyma� to tutaj.
00:06:00:Ta zasada mo�e by� streszczona|w trzech prostych s�owach:
00:06:04:M Y � L I
00:06:07:S T A J �  S I �
00:06:09:R Z E C Z A M I
00:06:12:To czego wi�kszo�� ludzi|nie rozumie to to, �e my�l|ma swoj� cz�stotliwo��.
00:06:15:Ka�da my�l ma cz�stotliwo��.
00:06:17:Mo�emy zmierzy� my�l.
00:06:19:Je�li my�lisz o czym� ca�y czas
00:06:22:lub jeszcze to sobie wyobra�asz...
00:06:24:Nowy samoch�d, pieni�dze|kt�rych potrzebuj�, stworzenie|firmy, znalezienie partnera.
00:06:28:Je�eli wyobra�asz sobie jak to wygl�da,|dajesz tej my�li solidn� podstaw�.
00:06:33:MY�LI wysy�aj� magnetyczny|sygna�, kt�ry �ci�ga wszystko|co podobne do ciebie.
00:06:38:Zobacz siebie �yj�cego|w dobrobycie. I przyci�gniesz to.
00:06:43:To zawsze dzia�a. Dzia�a|za ka�dym razem i dla ka�dego.
00:06:49:Tutaj tkwi problem:
00:06:50:Wi�kszo�� ludzi my�li|o tym, czego nie chce.
00:06:53:I dziwi� si� dlaczego|to si� ci�gle zdarza.
00:06:58:Dla prawa przyci�gania nie ma|znaczenia, czy ty postrzegasz|co� jako dobre, czy z�e,
00:07:03:czy czego� chcesz, czy nie. Ono po|prostu odpowiada na twoje my�li.
00:07:06:Wi�c je�eli siedzisz patrz�c na wysoko��|d�ugu i czuj�c si� beznadziejnie,
00:07:11:to w�a�nie taki sygna�|wysy�asz do wszech�wiata.
00:07:13:"Och, tak si� �le czuj� z powodu|tych wszystkich d�ug�w, kt�re mam."
00:07:16:Tworzysz t� my�l, odczuwasz na|ka�dym poziomie swojego jestestwa,
00:07:19:wi�c tego dostaniesz WI�CEJ.
00:07:27:Wi�c gdy patrzysz na co�, co|chcesz mie� i m�wisz temu "TAK",
00:07:31:uaktywniasz my�l
00:07:34:A PRAWO PRZYCI�GANIA|odpowiada na t� my�l
00:07:37:i przynosi ci rzecz,|kt�ra do niej pasuje.
00:07:43:Ale gdy patrzysz na co� czego|nie chcesz i krzyczysz "N I E".
00:07:46:Tak naprawd� nie odpychasz|tego, ale uaktywniasz my�l|o tym, czego nie chcesz,
00:07:53:a prawo przyci�gania przygotowuje|ci r�wnie� te rzeczy.
00:07:59:To jest wszech�wiat, kt�rego|dzia�anie opiera si� na przyci�ganiu.
00:08:02:Wszystko jest zwi�zane|z prawem przyci�gania.
00:08:04:Prawo przyci�gania zawsze dzia�a.
00:08:06:Niezale�nie do tego czy w to wierzysz,|czy to rozumiesz, czy te� nie.
00:08:09:I tak zawsze dzia�a.
00:08:11:Mo�esz my�le� o przesz�o�ci,
00:08:13:tera�niejszo�ci
00:08:15:lub przysz�o�ci.
00:08:16:Niezale�nie od tego, czy co� wspominasz,|obserwujesz, czy wyobra�asz sobie
00:08:19:w procesie tym ci�gle aktywujesz my�li.
00:08:23:A PRAWO PRZYCI�GANIA, kt�re|jest jednym z najbardziej|pot�nych praw we wszech�wiecie
00:08:27:odpowiada na twoj� my�l.
00:08:29:Tworzenie zawsze ma miejsce,
00:08:30:za ka�dym razem kiedy|osoba ma jak�� my�l
00:08:33:lub jaki� rozci�gni�ty|w czasie ci�g my�lowy,
00:08:37:znajduje si� procesie tworzenia.|Co� powstanie z tych my�li.
00:08:40:PRAWO PRZYCI�GANIA m�wi: Damy|ci wszystko czego pragniesz,
00:08:43:powiedz to, skup si� na tym.
00:08:45:Wi�c je�li narzekasz na|to, jakie jest to z�e,
00:08:49:to kreujesz wi�cej tego "z�ego".
00:08:52:"Tego nie da si� je��!"
00:08:54:"Oferma!"
00:08:57:Mia�em studenta o imieniu Robert.
00:09:00:Robert by� gejem,
00:09:03:wzi�� udzia� w kursie|internetowym, jaki prowadzi�em,
00:09:06:kt�rego cz�ci� jest|kontakt mailowy ze mn�.
00:09:09:I on opisa� ca�� jego|ponur� rzeczywisto��.
00:09:15:W jego pracy wszyscy|si� z niego nabijali.
00:09:17:I to by� stres non stop,|bo �arty by�y pod�e.
00:09:22:Gdy szed� ulic�, m�wi�, �e bardzo cz�sto
00:09:27:by� napadany przez grupy homofob�w,
00:09:29:kt�re chcia�y obrazi� go w jaki� spos�b.
00:09:34:Chcia� zosta� komikiem,
00:09:37:ale gdy wychodzi� na scen�,|ka�dy go wygwizdywa�
00:09:43:z powodu bycia gejem.
00:09:47:Ca�e jego �ycie by�o zwitkiem|nieszcz�� i zmartwie�,
00:09:50:a wszystko skupia�o si� wok� my�li
00:09:53:bycia atakowanym z powodu bycia gejem.
00:09:55:Zacz��em uczy� go, �e on skupia� si�
00:09:59:na tym, czego nie chcia�.
00:10:00:Pokaza�em mu jego maile,|kt�re mi wcze�niej przys�a�,
00:10:02:powiedzia�em: "Przeczytaj|je jeszcze raz,
00:10:04:popatrz na te wszystkie|rzeczy, o kt�rych mi|opowiadasz, �e ich nie chcesz."
00:10:07:Mog� ci powiedzie� z ca�ym przekonaniem,
00:10:09:kiedy skupiasz si� na|czym� z wielk� pasj�,
00:10:12:to sprawia, �e dzieje|si� to jeszcze szybciej.
00:10:14:I wtedy naprawd� zacz�� powa�nie|podchodzi� do tych rzeczy
00:10:17:zwi�zanych ze skupianiem|si� na tym, czego chcesz.
00:10:19:I naprawd� zacz�� pr�bowa�.
00:10:23:To, co si� sta�o w ci�gu|nast�pnych 6-8 tygodni
00:10:25:by�o ca�kowitym cudem.
00:10:29:Powiedzia�, �e wszyscy|ludzie w jego biurze
00:10:31:kt�rzy go dr�czyli
00:10:32:albo przenie�li si� do innego dzia�u,
00:10:34:albo rzucili prac� w tej firmie,
00:10:36:albo kompletnie zostawili go w spokoju.
00:10:38:A on zacz�� uwielbia� swoj� prac�.
00:10:40:Zauwa�y�, �e gdy szed� ulic�
00:10:43:nikt do niego nie podchodzi�|i nie napada� go.
00:10:45:Po prostu ich tam nie by�o.
00:10:47:Gdy wychodzi� na scen� zacz�� dostawa�
00:10:50:owacje na stoj�co i nikt nie gwizda�.
00:10:57:Jego ca�e �ycie zmieni�o si�.
00:10:59:Poniewa� on przesta� skupia� si� na tym,
00:11:02:czego nie chcia�. Czego si� ba�.
00:11:04:Czego chcia� unikn��.
00:11:06:Ale skupia� si� na tym czego pragn��.
00:11:08:Wi�c mo�emy mie� pozytywne|pogl�dy i nastawienie.
00:11:11:Wtedy sk�onni jeste�my|przyci�ga� pozytywnych ludzi,
00:11:1...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin