Kamasutra - Lovers Guide To Sexual Positions.txt

(51 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{599}{1107}Poradnik dla kochank�w
{1108}{1500}Seksualne pozycje
{1669}{}Odk�d seks zosta� wynaleziony, ludzie eksperymentowali z r�nymi pozycjami
{1805}{}Staro�ytne techniki takie jak Kamasutra zawieraj� egzotyczne zdj�cia r�nych pozycji seksualnych
{1957}{}Te ksi��ki zosta�y stworzone, aby pom�c parom rozwija� zwi�zek, ale tak�e
{2124}{}aby zapobiec seksualnej nudzie wkradaj�cej si� do zwi�zku, gdy ludzie s� razem przez d�u�szy okres czasu
{2302}{}O fakcie, i� takie ksi��ki istniej� i s� tak popularne
{2419}{}dowodzi, �e od pokole� mamy apetyt aby rozszerza� nasze seksualne horyzony
{2581}{}Ale, tutaj interesuj�ca rzecz, wi�kszo�� ludzi wypr�buje tylko trzech pozycji
{2756}{}M�czyzna na g�rze,
{2789}{}Kobieta na g�rze,
{2832}{}I na pieska.
{2869}{}Ja s�dz�, �e najwy�sza pora aby�my zobaczymy z czego jeszcze mo�emy czerpa� przyjemno��
{2966}{}R�norodno�� w twoim �yciu seksualnym znaczy o jego �wie�o�ci
{3062}{}Dodanie nowych pozycji do twojego repertuaru radykalnie udoskonali twoje �ycie seksualne
{3164}{}Stare przys�owie m�wi: "To nie to co masz - to to co z tym robisz" jest prawdziwe
{3318}{}Niekt�re pozycje pomagaj� m�czy�nie wygl�da� wiekszym
{3396}{}Inne, czyni� doznania przyjemniejszymi je�li m�czyzna nie ma co do nich w�tpliwo�ci
{3522}{}Kobieta mo�e uczyni� swoj� wagine cia�niejsz�, lub lu�niejsz� w zale�no�ci od sposobu w jaki rusza swoim cia�em
{3655}{}R�ne pozycje pozwalaj� dotrze� do r�nych stref erogennych u�atwiaj�c odnalezienie najczulszych punkt�w podczas seksu
{3853}{}Niekt�re pozwalaj� na g��bsz� penetracj�
{3934}{}Niekt�re na obustronn� stymulacj�
{3983}{}Niekt�re umo�liwiaj� utrzymywanie kontaktu wzrokowego i dotykania
{4055}{}Inne kwalifikuj� si� do seksualnej olimpiady
{4136}{}Czy chcesz lepszych orgazm�w? Czy mo�e chcia�aby� mie� sw�j pierwszy orgazm poprzez penetracj�?
{4278}{}Zaledwie 25% kobiet osi�ga orgazm przez penetracj�, ale tak nie musi by�
{4459}{}U�ywanie r�nych pozycji mo�e bardzo to u�atwi�
{4555}{}Pozycje, kt�re umo�liwiaja stymulacje warg sromowych, punktu g lub obu podczas seksu pomaga kobietom latwiej osiagnac szczyt
{4766}{}Sprawd� jak zmiana pozycji mo�e wp�yn�� na wzmocnienie komunikacji i intymno�ci pomi�dzy tob� a twoim partnerem
{4893}{}Nie musisz byc gimnastykiem, aby mie� wspania�y seks, ale powtarzanie oklepanych schemat�w powinno ju� by� dla ciebie przesz�o�ci�.
{5094}{}ROZDZIA� PIERWSZY: SEKS ORALNY
{5245}{}Jestem leniwa. Nic nie pobije jego le��cego na moich biodrach, mog� nawet z�apa� jego g�ow� gdy b�de dochodzi�a.
{5457}{}Nie tylko penetracja ma szeroki zakres pozycji. Seks oralny mo�e by� odskoczni� do innych rodzaj�w pobudzania,
{5643}{}Jedn� z klasycznych pozycji oralnych jest gdy kobieta le�y na plecach, a m�czyzna pomiedzy jej nogami.
{5821}{}Ta pozycja daje mu �atwy dost�p do �echtaczki. Jest tak�e �atwiej w��czy� zabawk� lub palce w ni�.
{6161}{}Dla prawdziwie zmys�owego doznania m�czyzna powinien le�e� na plecach podczas gdy kobieta kuca pomiedzy jego udami.
{6340}{}W tej pozycji jest jeszcze lepsze gdy kobieta patrzy wprost w jego oczy podczas pieszczot.
{6505}{}Je�li on widzi, �e ci si� to podoba, wtedy jeszcze bardziej b�dzie ci� pragn��
{6637}{}Wybucham gdy ona kl�ka nademn� i ssie. Ma d�ugie w�osy i czuj� je gdy dotyka nimi moje j�dra. To takie zmys�owe.
{6846}{}Odk�d fellatio wykonywane przez kl�kaj�c� kobiet� jest widziane przez niekt�rych jako "politycznie niepoprawne". Zwi�zana z t� pozycj� zamiana w�adzy powoduje, �e wielu m�czyzn i kobiet
{7098}{}W kochaj�cym zwi�zku, podatnym na posuszne i dominuj�ce role mo�e by� dobr� drog� aby polepszy� twoje �ycie seksualne.
{7295}{}Rzeczywi�cie. M�czyzna mo�e kl�kn�� podczas gdy kobieta stoi. Ta pozycja mo�e by� naprawd� odkrywcza.
{7495}{}W zale�no�ci od rozmiaru i d�ugo�ci penisa m�czyzny. Zbli�aj�c si� do penisa z frontu mo�e by� �atwiejsze.
{7637}{}Ta pozycja u�atwia g�askanie j�der i w�lizgni�cie zabawki w jego pup� je�li podoba mu si� taka zabawa.
{7864}{}Dla najlepszych orgazm�w dla kobiet poprzez seks oralny jest nadej�cie z boku.
{8023}{}M�czyzna ma �atwy dost�p do stymulowania �echtaczki i warg sromowych. To jest szczeg�lnie dobre je�li kobieta ma wra�liw� �echtaczk�.
{8228}{}Jemu jest �atwiej dotrze� do wzg�rka �onowego i skoncentrowa� si� na g�rnej cz�ci warg sromowych.
{8477}{}Lub spr�bowa� od ty�u. Kobieta powinna podpiera� si� r�koma i kolanami. M�czyzna mo�e j� pie�ci� od ty�u.
{8637}{}Mo�e u�ywa� swojego j�zyka aby wzmocni� doznania podczas pieszczot.
{8751}{}Je�li jestes za tego typu pieszczotami i jestes tam czysta On mo�e tak�e stymulowa� j�zykiem Twoj odbyt.
{8973}{}Siadanie na twarzy m�czyzny daje kobiecie kontrol�. Mo�e ociera� si� o jego twarz lub nawet o nos.
{9146}{}Mo�e by� to przepustk� do wspania�ego orgazmu.
{9255}{}Cz�sto w filmach porno mo�na spotka� si� z pozycj�, w kt�rej m�czyzna szczytuje na twarz kobiety
{9379}{}Dla niekt�rych kobiet jest to nie do zaakceptowania, inne za� bardzo to lubi�
{9500}{}Idealn� pozycj� jest ukl�kni�cie nad jej piersiami. Dla kobiety wzi�cie cz�onka m�czyzny g��boko do gard�a w tej pozycji mo�e by� trudne
{9706}{}Jest jednak szerszy zakres dla r�k i j�zyka aby da� m�czy�nie jeszcze wi�cej przyjemno�ci
{9809}{}Podczas orgazmu m�cyzna mo�e �atwo wyj�� i wytrysn�� na twarz kobiety i na jej piersi.
{9970}{}A teraz ma�a drobnostka - g��bokie gard�o.
{10041}{}Gdy m�wimy o "g��bokim gardle"  niekt�re pozycje s� �atwiejsze od innych.
{10112}{}Im wi�cej miejsca ma gard�o kobiety tym lepiej.
{10222}{}Jest o wiele �atwiej kobiecie, gdy trzyma swoj� szyj� prosto i nie musi si� schyla� nad penisem
{10357}{}W tej pozycji kobieta powinna kontrolowa� k�ad�c swoje r�ce na biodrach m�czyzny
{10458}{}I tylko wk�ada� go do gard�a tak jak jest jej wygodnie.
{10551}{}"G��bokie gard�o" wymaga �wicze� i nie dojdzie do skutku, gdy m�czyzna b�dzie napiera�
{10682}{}Kobieta musi kontrolowa� na sw�j spos�b t� faz� - tylko w ten spos�b b�dzie mog�a pokona� "efekt zad�awienia"
{10928}{}Niekt�rzy ludzie pragn� podw�jnych dozna� - daj�c i bior�c przyjemno�� w tym samym czasie
{11057}{}Skoro tradycyjna pozycja m�czyzna na dole - kobieta u g�ry jest dobr� wersj� 69. Wersja 69 "jedno obok drugiego" pomaga obojgu na jednakow� kontrol� i rado��
{11344}{}Seks oralny wci�� potrzebuje bezpiecznych �wicze�. Spr�buj wypr�bowa� seksu oralnego w r�nych pozycjach. W��czcie seks-zabawki do waszych oralnych zabaw
{11521}{}"G��bokie gard�o" wymaga praktyki aby pokona� "efekt zad�awiania". 69 mo�e by� najlepsze - najbardziej wsp�mierne - jedno obok drugiego
{11721}{}ROZDZIA� DRUGI: MʯCZYZNA NA G�RZE
{11857}{}Mam romantyczn� dusz� i uwielbiam si� ca�owa� i przytula� podczas stosunku. Misjonarka jest naj�atwiejsza do tego.
{12000}{}Za�lepia mnie widok gdy m�czyzna wije si�. Lubie widzie� go twarz� w twarz.
{12126}{}Gdy misjonarka odwiedzi�a Afryk�, nad po�udniowym pacyfikiem, ludzie uwa�ali, �e pozycja w kt�rej m�czyzna jest na g�rze jest t� jedyn� s�uszn�
{12366}{}Jednak�e, pozycja "m�czyzn� na g�rze" by�a ju� opisana w najwcze�niejszych poradnikach seksualnych
{12532}{}Lubi� j� - poniewa� mog� chwyci� jego ramiona oraz r�ce i czu� bardziej jego cia�o, przyciska� si� jeszcze bardziej podczas seksu
{12711}{}Dla wielu ludzi pozycja misjonarska jest t� ulubion�, poniewa� jest taka naturalna i wygodna. Ma wiele zalet.
{12905}{}Podstawowa pozycja misjonarska z m�czyzn� na g�rze i kobiet� na dole wprowadza intymno�� - mo�esz widzie� twarz twojego partnera, mo�esz ca�owa�, przytula� si� i pie�ci� nawzajem
{13172}{}Pe�ny kontakt z cia�em partnera odczuwany w pozycji misjonarskiej oznacza, �e najwi�szy ludzki organ - sk�ra - jest stymulowana
{13343}{}Odczuwanie dotyku twego kochanka, bicia jego serca jest wspania�� drog�, aby si� KOCHA�. Nie tylko uprawia� seks.
{13582}{}M�czyzna ma wi�ksz� kontrol� nad kobiet� i wi�ksz� swobod� ruch�w w tej pozycji.
{13716}{}Wi�kszo�� kobiet uwa�a t� pozycj� za jednakowo r�wn�
{13813}{}Rzecz, kt�ra lubie w misjonarce to to, �e mog� widze� jej twarz
{13903}{}Lubi� jego w�adz�. Mo�e mnie kocha� naprawd� mocno
{13994}{}Nie wa�aj, �e lubrykant to nudna rzecz lub, �e kobieta nie mo�e by� wystarczaj�co mokra. W��cz go do Twojego seksu.
{14173}{}Spryskaj lubrykantem jej �echtaczk� lub g��wk� twojego penisa. Gdy lubrykant jest wewn�trz i na zewn�trz pezerwatywy mo�e dostarczy� dodatkowych wra�e�
{14376}{}Dzi�ki niemu �atwiej jest o wspania�y seks
{14530}{}Wzajemne smarowanie oliwk� lub lubrykantem mo�e dostarczy� fantastycznych wra�e�
{14634}{}Mo�esz �lizga� si� zmys�owo o partnera
{14709}{}Mo�e zaczniesz od masa�u erotycznego i dodasz dodatkowo olejku na piersi swoje i partnera zanim zmys�owo przejdziesz powoli do pozycji misjonarskiej
{14979}{}Je�li u�ywasz olejku - trzymaj go z dala od obszar�w wok� miednicy. Olejek mo�e zniszczy� prezerwatyw�
{15163}{}Jak oczekujesz od jednej z najpopularniejszej pozycji jest wiele jej dost�pnych odmian
{15359}{}Lubi�, gdy on wyci�ga moje r�ce za moj� g�ow�. Mog� go przyci�gn�� bli�ej by czu� go mocniej w sobie
{15533}{}Mo�ecie razem odnale�� wi�ksz� przyjemno�� gdy kobieta ugnie kolana a nogi po�o�y na materacu
{15681}{}Mo�e mie� wi�ksz� kontrol� poprzez u�o�enie swoich st�p na posladkach m�czyzny i u�ywanie ich, aby popycha� dalej jego ko�� �onow� w pochw�
{15936}{}Alternatywnie. Kobieta kontroluje poprzez skrzy�owanie swoich n�g na plecach swojego partnera.
{16039}{}Ta pozycja, znana jako "p�ug", mo�e umo�liwi� g��bsz� penetracj� i zwi�kszy� odczucia u obojga poprzez napinanie pochwy.
{16407}{}Je�eli chcecie "jeszcze g��biej" - kobieta ugina kolana a� do samych piersi i trzyma je w jednym miejscu swoimi r�kami.
{16590}{}Ale dla najg��bszej penetracji z mo�liwych kobieta powinna umie�ci� swoje nogi na barkach partnera
{16718}{}(Kowad�o)Im mocniej wyprostowane s� jej nogi tym g��bsza penetracja, gdy� wyd�u�a...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin