Star Trek DS9 S01E14.txt

(25 KB) Pobierz
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
[22][62]/Dziennik Stacji,|/Data Gwiezdna 46729.1.
[62][125]/Rz�d Bajor poprosi� mnie o arbitra�|/w sporze dw�ch frakcji, Paqu i Navot.
[125][163]/Ich wa�nie o ziemie|/mog� wywo�a� wojn� domow�.
[179][208]Komandorze, statek delegacji|Paqu zacumowa� przy doku sz�stym.
[209][245]Powitajmy ich.|Dax co z Navot?
[246][269]- Przylec� za godzin�.|- Komandorze?
[271][315]- Szefie mia� pan lecie� na Bajor.|- Zaraz wyruszamy.
[316][349]Zastanawia�em si� czy...
[351][383]Chor��y Boyer m�g�by mnie zast�pi�?
[384][405]B�d� tylko szoferem,
[406][438]a Boyer r�wnie dobrze|potrafi pilotowa� prom.
[439][469]Czy pa�ska obecno��|na stacji jest konieczna?
[470][514]Nie, sir. Dla odmiany wszystko dzia�a.|Ale nigdy nic nie wiadomo.
[515][552]- Tu pan jest. Got�w?|- Tak, sir.
[553][574]Czy S�dzia wspomina� jakiego
[575][605]rodzaju pomoc medyczna|b�dzia potrzebna?
[606][643]- Jego wiosce grozi zag�ada.|- To nie tra�my czasu.
[644][687]Zgadzam si�. Dok sz�sty.
[688][720]- Ciesz� si�, �e lecimy razem.|- Czemu?
[721][763]B�dziemy mieli okazj� lepiej si� pozna�.
[826][871]Prosz� um�wi�|na dzisiaj wst�pne spotkanie.
[872][900]I zaznaczy�,|�e to nieformalna sesja.
[901][927]Chc� by nawi�zali dialog.
[937][975]Osi�gni�ciem b�dzie ju�|posadzenie ich przy jednym stole.
[976][1008]Je�li chodzi o te negocjacje...
[1010][1030]Ma pani jakie� rady?
[1057][1081]Na Bajor mamy takie powiedzenie:
[1082][1116]"Ziemia i ludzie,|kt�rzy j� zamieszkuj� s� jednakowi."
[1117][1157]Paqu i Navot zamieszkuj�|najsurowsze tereny.
[1158][1197]Spokojnie pani Major.|Nie pierwszy raz siadam do sto�u.
[1199][1212]Sir?
[1214][1259]A pani pomo�e mi unika� pomy�ek.
[1269][1289]Co wiemy Tetrarce Paqu?
[1290][1326]Nie wiele.|Unikaj� kontaktu z obcymi.
[1375][1399]- Komandor Sisko?|- Tak?
[1400][1439]Jestem Varis Sul, Tetrarcha Paqu.
[2814][2838]Mog� zada� pytanie?
[2839][2871]- Oczywi�cie.|- Prosz� o szczer� odpowiedz.
[2872][2904]- Zgoda.|- Czy ja...
[2919][2939]pana dra�ni�?
[2941][2972]Czy pan mnie dra�ni?|Co to za pytanie?
[2974][3000]Lecimy od dw�ch godzin,
[3002][3023]a pan prawie si� nie odzywa.
[3024][3046]Naprawd�? Nie zauwa�y�em.
[3047][3072]Rozumiem.
[3080][3112]Pewnie by�em zbyt|zaprz�tni�ty swoimi my�lami.
[3113][3126]My�lami? O czym?
[3128][3156]O czym pan my�la�?
[3166][3189]Niech sobie przypomn�...
[3190][3217]O tym, �e po powrocie na stacje
[3218][3265]b�d� musia� przeprowadzi� diagnostyk�|poziomu pierwszego generator�w.
[3266][3316]- Zadowolony?|- Chyba tak.
[3318][3346]- Ciesz� si�.|- Zale�y mi na pa�skim zdaniu.
[3347][3377]Czasem zamieniam si�|w niepoprawnego gadu��.
[3379][3398]To taki m�j denerwuj�cy zwyczaj.
[3399][3436]- Mam nadziej�, �e nie we�mie mi pan tego za z�e.|- Wcale nie.
[3452][3489]- I jeszcze jedno.|- Tak, sir?
[3490][3531]Nie musi mnie pan tytu�owa� ''sir''.
[3532][3562]A jak? Jest pan starszy stopniem.
[3563][3585]Mo�e Julian?
[3600][3620]To rozkaz?
[3621][3668]Nie. Po prostu wol�,|�eby m�wi� mi pan po imieniu.
[3678][3697]W porz�dku.
[3779][3835]Weszli�my na orbit� stacjonarn� Bajor.|Mo�emy si� przenie�� na powierzchni�...
[3841][3862]Julian.
[4001][4026]Powietrze czyste od lotnych zarazk�w.
[4028][4052]Gleba te� wolna od zanieczyszcze�.
[4053][4078]Wody gruntowe r�wnie� nieska�one.
[4079][4114]Jestem Faren Kag.|S�dzia wioski.
[4116][4151]- Dr Bashir i Szef O'Brien.|- Wioska jest w zagro�ona.
[4153][4185]Mam nadziej�,|�e nie przybyli�cie za p�no.
[4240][4272]- Jaka� poprawa?|- �adnej.
[4297][4318]Musicie mu pom�c.
[4328][4372]- Ilu macie chorych?|- M�wili�cie, �e zagro�ona jest ca�a wioska.
[4373][4418]Bo jest. Je�li on umrze...|zginiemy wszyscy.
[4486][4538]Kardasia�skie replikatory|wytwarzaj� wy�mienite ciasto larish.
[4539][4574]- Nie przysz�am tu je��.|- Porozmawiajmy wi�c.
[4579][4607]Oficjalne negocjacje|zaczynaj� si� dopiero wieczorem,
[4608][4650]ale zorganizowa�em to nieformalne|spotkanie by zobaczy� na czym stoimy.
[4652][4699]Zgodnie z traktatem|sprzed 90 lat,
[4700][4745]granic� odzielaj�c� ziemie Paqu|i Navot jest rzeka Glyrhond.
[4746][4778]Zgadza si�.
[4779][4803]Przynajmniej w jednym si� zgadzamy.
[4805][4830]Podczas okupacji,
[4832][4864]Kardasianie, przenie�li jej koryto,|wydobywaj�c kopaliny.
[4865][4908]Obecnie Glyrhond p�ynie|20 km. na zach�d od poprzedniej pozycji.
[4909][4933]Na terenie Navot.
[4934][4981]Teraz Paqu.|Czyta� pan traktat, rzeka jest granic�.
[4983][5016]Traktat nie m�wi nic|o kradzie�y ziemi.
[5017][5054]Tw�j ojciec, gdyby �y�,|odda�by to co nasze.
[5055][5079]M�j ojciec nie|zrobi�by czego� takiego.
[5081][5110]A poza tym to ja|jestem teraz Tetrarch�.
[5111][5142]Nie zawiod� mojego ludu.
[5143][5192]Zobaczmy... dwa bajora�skie syntohole.
[5193][5221]Kieliszek gamzia�skiego wina...
[5222][5269]i trixia�ski nap�j gazowany|dla ma�ej damy.
[5271][5306]Nie jestem ma�� dam�!
[5373][5406]I tak policz� za nap�j.
[5623][5661]Siedzimy tu od godziny,|pograjmy w holokabinie.
[5663][5677]- Nie!|- Dlaczego?
[5678][5717]- Baseball jest powolny i nudny.|- I nie potrafisz odbi� mojej podkr�conej pi�ki.
[5718][5751]To g�upia gra.|Nawet ludzie nie graj� w ni� od 100 lat.
[5752][5778]Mo�e, ale ty nie potrafisz|odbi� mojej podkr�conej.
[5779][5812]Panie Sisko, Nog.|M�wi�em wam,
[5814][5839]�eby�cie nie dyndali nad Promenad�.
[5840][5880]- Nie spadniemy.|- St�d lepiej wida�.
[5882][5916]A c� tam takiego ciekawego?
[5936][5984]- Nic.|- Mo�ecie, wi�c ogl�da� "nic" stoj�c.
[5992][6017]Wstawa�.
[6067][6089]Dzi�kuje.
[6145][6165]Idziesz do holakabiny, czy nie?
[6166][6193]Zaprogramujemy Bucka Bokaia,|�eby nam porzuca�.
[6194][6216]By� najlepszy miotaczem w historii.
[6217][6236]Dam ci nawet moj� r�kawic�.
[6237][6269]W �yciu nie widzia�em takiej pi�kno�ci.
[6281][6306]- Mo�e by�.|- Mo�e by�?
[6307][6333]Musz� j� pozna�.
[6493][6526]- Dal'Rok!|- Spokojnie.
[6527][6564]- Prosz� si� nie forsowa�.|- Hovath...
[6566][6600]Jestem przy tobie.|Do zmroku jeszcze 2 godziny.
[6601][6623]Powiniene� mnie obudzi�.
[6624][6666]- Pom� mi si� ubra�.|- Nie mo�esz wstawa�.
[6682][6728]- Przys�ali ci� Prorocy?|- S�ucham?
[6750][6782]Nie, co� jest nie tak.
[6784][6822]Mo�e to tw�j towarzysz.
[6823][6866]- Szef O'Brien?|- Sprowad� go.
[6867][6907]- Dlaczego?|- Bo nie jeste� tym, na kt�rego czekam.
[6908][6954]Szefie?|Prosi pan do siebie.
[6955][6976]Podejd�.
[7016][7034]Bli�ej.
[7096][7146]Wiedzia�em, �e Prorocy nas nie zawiod�.
[7169][7203]Mo�ecie ju� nas zostawi�.
[7231][7259]Lepiej, �eby nie wstawa�.
[7309][7336]- O co chodzi�o?|- Nie wiem.
[7338][7360]- Co z Sirah?|- Chcia�by mie� lepsze wie�ci...
[7361][7405]Cierpi na obumieranie organ�w|wywo�ane przy�pieszonym rozk�adem kom�rek.
[7406][7440]- Cia�o poddaje si� staro�ci.|- Mo�na mu pom�c?
[7441][7470]Podaje mu �rodki u�mierzaj�ce b�l.
[7471][7492]Ale to ju� tylko kwestia czasu.
[7493][7533]Potrzebujemy go!|Wkr�tce przyb�dzie Dal'Rok.
[7539][7584]- Czym jest Dal'Rok?|- Okropny stw�r �yj�cy w lesie na p�noc.
[7585][7608]Pojawia si� co rok w porze zbior�w.
[7610][7647]- I b�dzie tu dzisiaj?|- Tak, przychodzi przez 5 nocy.
[7648][7692]Dzi� b�dzie czwarta.|Tylko Sirah mo�e go pokona�.
[7693][7725]Teraz nie wstanie nawet z ��ka.
[7741][7786]Je�li to prawda,|wiosk� czeka zag�ada.
[7899][7931]- To na pewno tu?|- Sam widzia�e�!
[7932][7970]Tylko jedna kobieta|w jej wieku odwiedza stacj�.
[7972][7992]I tu ma kwater�.
[8050][8078]- No idz.|- Co?
[8079][8112]- Zadzwo�.|- Ja? To ty chcia�e� j� pozna�.
[8113][8145]- Boisz si�?|- Dziewczyny?
[8147][8169]- To zadzwo�!|- Sam zadzwo�.
[8170][8202]- Boisz si�?|- Wcale nie.
[8203][8224]Co tu robicie?
[8244][8282]Nazywam si� Jog... Znaczy Jake.
[8300][8327]To Nog.|A ja Jake Sisko.
[8351][8366]Sisko.
[8367][8404]Stanowimy nieformalny komitet powitalny.
[8406][8427]W�a�nie.
[8442][8458]Witamy na DS9.
[8459][8504]- Dzi�kuje. Nazywam si� Varis Sul.|- Chcesz obejrze� stacj�?
[8505][8556]Klingo�ski frachtowiec odlatuje do|Kwadrantu Gamma. Popatrzymy na korytarz.
[8557][8585]- �wietny pomys�.|- Dzi�ki.
[8586][8614]To jak?|Idziesz?
[8623][8645]Nie widzia�am jeszcze korytarza.
[8646][8692]Masz szcz�cie.|Znamy najlepszy punkt obserwacyjny na stacji.
[8709][8749]- Chyba, �e jeste� zaj�ta.|- W tej chwili nie.
[8846][8884]Sirah musisz mnie pos�ucha�.|Wr�� do ��ka.
[8885][8923]W twoim stanie...
[8925][8952]Dzi�kuje za trosk� doktorze,
[8953][8990]ale oddaje si� teraz w r�c� Prorok�w.
[9314][9370]Dziwne. Nie wykrywam|�adnych zak��ce� atmosferycznych.
[9386][9409]Dal'Rok si� budzi.
[9446][9476]Ale jeste�my gotowi.
[9525][9563]W mroku nocy wychodzi na �owy,|�aknie.
[9564][9594]Kipi�c nienawi�ci� przodk�w,|w�cieka si�.
[9595][9644]Z otch�ani chaosu,|wy�ania si�.
[9725][9742]To �yje?
[9744][9774]Trikorder nic nie odbiera.
[9787][9816]Mo�e to hologram?
[9818][9853]Nie wykrywam �adnych �r�de� zasilania.
[9871][9898]Gniew Dal'Roka
[9899][9936]jest jak fala,|kt�ra mo�e zmia�d�y� wiosk�.
[9938][9989]Pot�ga jego furi nas przyt�acza.
[10000][10044]Dal'Rok s�dzi, �e wioska|jest zbyt s�aba by si� broni�...
[10102][10138]Ale Dal'Rok si� myli.
[10144][10171]Wioska jest silna,
[10172][10221]silniejsza ni� Dal'Rok|sobie wyobra�a.
[10351][10388]Dzi�ki tej sile i jedno�ci,
[10389][10421]przep�dzimy Dal'Roka...
[10555][10573]Cholera!
[10664][10709]Szefie!|Niech mi pan pomo�e go �ci�gn��!
[10729][10764]- Gdzie jest m�j nast�pca?|- Sirah...
[10765][10810]Nie. Ten,|kt�rego przys�ali Prorocy.
[10811][10828]Tak, ty.
[10829][10863]To chyba pomy�ka.
[10864][10892]Powtarzaj za mn�.
[10893][10937]- Wioska nie podda si� zniszczeniu.|- Co?
[10939][10948]Szybko!
[10949][10979]Wioska nie podda si� zniszczeniu.
[10980][11014]G�o�niej, niech wszyscy us�ysz�.
[11027][11070]Wioska nie podda si� zniszczeniu!
[11072][11122]Mimo naszego strachu,|nie poddamy si� i stawimy czo�a Dal'Rokowi.
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin