pocieszanka.PDF

(103 KB) Pobierz
5083071 UNPDF
POCIESZANKA
z rep.Andrzeja Rybiskiego
SOFT ROCK
J=13s
s:.M. Dagnan
muz:.A. Rybiski
(E)
';i
]
(E)
durt
hm
A-----r
d-g-
--s
A
B(susJ)
(E)
d*t
lt
I-lrn
E{sus.l)
(E)
dtt
26
WszeIkieprawa autorskie Zastrzezone. ZAIKS _ mzec'95
O Copyright by :j j stuoio Bis, ptock
=tr;"Ti.
_-----
l I
I
|)_
5083071.001.png
tr
i ll
o.ft,al scoo,
dttt'
&m
H'
I'
'i':, !(1. piano). lanrI n[7 l"n,t h17 ll
G.
." "H* "llt F7+ lEsus4 | E lclmT
em7
anr I hf7
I
Nie pta"cz.ma|eka,
szkodaez'
zycie jest takie' jakiejest'
am7+ am7
r,rnr G* G
F7+lEsus4 lBltlmT
em7
a,,..11t[7
lant;Sl
Mo'ci oriiazdkz niebadac,
na ty|ety|ko dzimniestac,
-tt#
utt
om l ItfT I
.rnr
F7+ | Esus.l lE lttmT
em7
na |epszeniechczekaj dni.
Wt p3d poduszkswojesny,
am7+am7 F7+l Esus4 lE lclmT
;rnr
G" G
''-'-----
em7
..:
lam D lan N.C. ll
Niech pidcentj par |at,
bdziesz bogata,tak jak ja.
dm7 am dm7 G. C7+
',Vic otrzyjzy,nie rozpaczai, dzinawetmatedziecko wie,
dm7 am H7 E7
Pogoda jest d|abogaczy,d|a niebogaczys prognozy ze.
dm7 am dm7 Gl' C7+
'./icotrzyjzy, nie rozpaczaj,dzinawetmae dziecko wie,
dm7 am Hj E7 am
Pogoda jestdla bogaczy,d|aniebogaczys prognozyze,raczejze.
Bsus-l
.;str.(el.
piano):
1 anl 1 h[7
; an' 1 h[7
11
417+ o[t
F7+ | Esus-l I E I dm7
em7
| hT7 ll
"-
A
r.lie pi#cz, n,'ra"lenka,
nie ptacz, nie,
i do nas |osumiechniesi.
al/+
tnr
T7 F7+|EsusdIEIclnl7
em7
|anIDIamN.C. ll
zamjilna tzietroch za|,
chcesz,zbudujemy domekz kart.
tlrnT E7 I
,,ticotrzyjtzy ... S prognozyze. f 2*
h-t
C,*
(lnl /
E7
anr
-=#fr=?
Wsze|kie prawa autorskie
@ Copyright
by j]stuaioris' Pock
uastrezone.
ZA|KS - marzec'95
27
to sam
-.::J
5083071.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin