Królestwo szatana.pdf

(2716 KB) Pobierz
12431926 UNPDF
12431926.003.png 12431926.004.png
X. Ignacy Charszewski
Królestwo
Szatana oraz
Królestwo
Szatana oraz
Zapowiedê
Zapowiedê
Gniewu Bo˝ego
Catholic Publishing
Wydane za zgodà : Ojca Âwi´tego Jana Paw¸a II
z dnia 24 pa˝dziernika 1989r.
© Copy right by Catholic Publishing
Wszelkie prawa przedruku bardzo po˝àdane.
Zanim zaczniesz czytaç
M O T T O . . .
Przegnano Ciebie poza galaktyki
Poza wszechÊwiata widomego kràg
Odgraniczono przestrzenià zawrotnà
Od ˝ycia, Êmierci, rozkoszy i màk.
Duchu Âwi´ty Bo˝e, Zjednoczony z
Bóstwem WszechÊwiata, uÊwi´ç,
prosz´, ¸askà swojà to dzie¸o i tych
wszystkich, którzy czytaç je b´dà,
tak by wyciàgn´li z niego jak
najwi´ksze korzyÊci duchowe.
Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.
I pouczajà ˝e jesteÊ “Osobà”
˚eÊ niedost´pny, gdzieÊ jakoby Król
To k¸am... Tu wewnàtrz - to ja jestem Tobà
TyÊ mà radoÊcià i Ty˝eÊ mój Król.
Cokolwiek czyni´ i Ty czynisz wespó¸.
Cokolwiek myÊl´ - to Twoja myÊl.
Choç nieuchwytny, jesteÊ wszechobecny
Wsz´dzie i nigdzie, i kiedyÊ i dziÊ.
W py¸ku w robaczku w kwiatach blask Twój
p¸onie
W ka˝dym TyÊ jeden o milionach lic.
Jak˝e wi´c nie chcieç przebaczaç, mi¸owaç
Skoro prócz Ciebie nie ma nigdzie nic
2
12431926.005.png
SPIS TEMATÓW
1. Przeds¸owie 4
2. Czas Apokalipsy 13
3. Muzyka a satanizm 21
4. Sceny z ˝ycia dzieci szatana 23
5. Królestwo szatana 48
6. Wieczór pierwszy- W królestwie szatana 50
7. Wieczór drugi 53
8. Wieczór trzeci 56
9. Biesiada 62
10. Noc ostatnia Sabat satanistów 64
11. ˚ydzi w Êwietle s¸ów Chrystusa i KoÊcio¸a Âwi´tego 70
12. Zbiór Praw KoÊcio¸a 72
13. Lucyferyczny plan zniszczenia KoÊcio¸a 74
14. Teksty Egzorcyzmów 77
15. Egzorcyzm demona Akabora (14.VIII.1975r) 77
16. Egzorcyzm Judasza (14.VIII.1975 ) 85
17. Egzorcyzm Judasza (15.VIII.1975 r) 89
18. Egzorcyzm Judasza (31.X.1975r) 91
19. Egzorcyzm demona Weroby (12.I.1976r) 112
20. Egzorcyzm demona Allida z huru Archanio¸ów (5.II.1976r) 114
21. Egzorcyzm Judasza i Belzebuba (30.III.1976r)
116
22. Egzorcyzm Belzebuba (13.VII.1977r)
138
23. Egzorcyzm Belzebuba (25.IV.1977r)
140
24. Egzorcyzm Belzebuba (10.VII.1977r)
141
25. Egzorcyzm Belzebuba (13.VII.1977r)
144
26. Egzorcyzmy Judasza Iskarioty (15.IX.1977r)
145
27. Egzorcyzm Belzebuba (13.VII.1977r)
145
28. Egzorcyzm Belzebuba (18.VI.1977r)
147
29. Egzorcyzm Belzebuba (25.IV.1977r)
155
30. Egzorcyzm Belzebuba (29.VI 1977)
165
31. Egzorcyzm Belzebuba – Zakoƒczenie (18.VI.1977)
172
32. S¸owa Boga Ojca
173
33. Modlitwa - Egzorcyzm
187
3
12431926.006.png
P R Z E D S ¸ O W I E
Celem tej ksià˝ki jest otwarcie ludziom oczu na dzia¸anie Szatana. DziÊ ma¸o mówi si´ o Szatanie,
jakby go w ogóle nie by¸o, jakby nagle wyniós¸ si´ poza sfer´ istnienia. Tymczasem tak nie jest. Szatan
nie wyprowadzi¸ si´ donikàd. Szatan nadal istnieje. Nies¸ychanie nasili¸ ostatnimi czasy swà dzia¸alnoÊç.
Dà˝y on wszystkimi si¸ami do zniszczenia KoÊcio¸a, do zniszczenia naszej planety, do zaw¸adni´cia jak
najwi´kszà iloÊcià dusz ludzkich, aby je zabraç z sobà do Piek¸a.
Wie on, ˝e czas jego jest krótki (Ap.12,12) i ˝e b´dzie zwiàzany na tysiàc lat (Ap.20,2); gdy nastàpi
Paruzja. Z¸y Duch grasuje obecnie na Ziemi z mnogimi swymi hordami, które razem z nim zosta¸y
wypuszczone z Piek¸a. Mówià o tym objawienia.
Dlatego z¸o tak bardzo nasili¸o si´ na Ziemi. Nie ma dziedziny, do której z¸o by nie przenikn´¸o.
Szatan chce przede wszystkim zniszczyç KoÊció¸ Chrystusowy, dlatego ˝e zosta¸ On za¸o˝ony nie
przez cz¸owieka, lecz przez Syna Bo˝ego, Jezusa Chrystusa. KoÊció¸ ma Boskie pochodzenie. Nie tak ma
si´ rzecz z ró˝nymi sektami chrzeÊcijaƒskimi i innymi religiami za¸o˝onymi przez ludzi. Szatan je niejako
toleruje, o tyle o ile zwalczajà one KoÊció¸ Chrystusowy — sekty, albo o ile sà jego przeciwwagà — inne
religie. W koƒcu jednak je zniszczy, bo w Królestwie Szatana nie mo˝e byç innej religii poza szataƒskà.
Z¸o chce zniszczyç naszà planet´ gdy˝ tu, na Ziemi narodzi¸ si´ Jezus Chrystus, Syn Bo˝y, Zbawiciel
i Odkupiciel nie tylko rodzaju ludzkiego, lecz innych cywilizacji ˝yjàcych w naszym Êwiecie.
Nale˝y tu wyjaÊniç, ˝e u˝yte s¸owo “Êwiat” oznacza nie tylko naszà planet´, lecz ˝e odnosi si´ równie˝
do tych wszystkich planet, które Bóg stworzy¸ i które sà jakby rolà kosmicznà dzia¸alnoÊci Pana, do
uprawy której i my równie˝ jesteÊmy tak czy owak powo¸ywani. Jest to obszar bardzo, bardzo rozleg¸y,
wykraczajàcy daleko poza geocentrycznà koncepcj´ Êwiata.
Tu, na naszej planecie, Mistrz nasz ˝y¸, trudzi¸ si´, umar¸ okrutnà Êmiercià krzy˝owà, a nast´pnie
zmartwychwsta¸, odnoszàc zwyci´stwo nad grzechem, Êmiercià i Szatanem.
Z tej przyczyny Ziemia sta¸a si´ kolebkà czegoÊ niebywa¸ego na skal´ kosmicznà, czego nie ma gdzie
indziej. Ziemia sta¸a si´ przez to samo niezwykle wyró˝niona i uhonorowana.
Stàd, z planety Ziemi, ju˝ w niedalekiej przysz¸oÊci, rozpocznie si´ ewangelizacja innych planet
(innych cywilizacji). Stanie si´ to wtedy, kiedy z¸o zostanie od¸àczone od dobra, kiedy Szatan zostanie
zwiàzany i wrzucony do otch¸ani. Nastanie wówczas na Ziemi nowy ¸ad, nowy porzàdek, tym razem
porzàdek Chrystusowy, “Królestwo Bo˝e”, o które codziennie si´ modlimy: “Przyjdê Królestwo Twoje”. Bo
nie my do niego pójdziemy, lecz ono przyjdzie do nas (po Paruzji Chrystusa). Wtenczas objawi si´ to, ˝e
ludzkoÊç jest plemieniem wybranym, rodem kap¸aƒskim, królewskim. Wtenczas ludzie b´dà g¸osiç nauk´
Pana tak˝e i poza Ziemià.
˚achnie si´ na to niejeden i oburzy, ˝e to fantazja, ˝e dotàd tego nie uczono. Owszem, wiele rzeczy
dotàd nie uczono. Nie znaczy to jednak, ˝e ich nie ma.
Nauka oficjalna jest màdra jedynie w bardzo ograniczonym zakresie wiedzy. To samo mo˝na
powiedzieç o oficjalnej teologii.
Szatan chce posiàÊç ludzkie dusze, by mieç je w niewoli. Chodzi mu o wielkà rzecz. Dusza ludzka jest
czymÊ niezwykle cennym, skoro Jezus Chrystus musia¸ Krwià Swojà wykupiç jà z niewoli grzechu i
Szatana. Nic wi´c dziwnego, i˝ Szatanowi tak bardzo na niej zale˝y.
B´dàc zawistnym o dusze ludzkie, Szatan chce tak˝e umniejszyç liczb´ robotników na roli kosmicznej
Pana, o której ju˝ wy˝ej by¸a mowa.
Nie sà to bynajmniej mrzonnki. Wskazujà na to s¸owa Êw. Jana Aposto¸a (Ap. 14, 6) o wiecznej ewan-
gelii, a wi´c tak˝e i ewangelizacji. Gdyby te s¸owa dotyczy¸y tylko ludzkoÊci ziemskiej, to jaki sens
mia¸oby mówienie o niej”
Powie ktoÊ: nie mówià o tym biskupi. A tak, nie mówià. Ale za to pisujà d¸ugie “Listy Pasterskie”, w
których o wszystkim jest mowa, tylko nie o wielkich sprawach Bo˝ych.
Szatan wie o wiecznej ewangelii. Stàd jego wÊciek¸oÊç i nienawiÊç do ca¸ego rodzaju ludzkiego. Stàd
te˝ jego z¸oÊç, ˝e z Ziemi innym cywilizacjom r´k´ bratnià ju˝ wkrótce podawaç b´dziemy. Chcia¸by nam
w tym przeszkodziç. Chcia¸by nam to uniemo˝liwiç, a nas samych zniszczyç.
Szatan jest wrogiem wszelkiego dobra, Stàd jego okreÊlenie — Z¸y Duch. Nienawidzi dobra. Boi si´
4
12431926.001.png
dobra. Dà˝y do zniszczenia dobra; poniewa˝ nie mo˝e Êcierpieç, ˝e ktoÊ mo˝e je osiàgnàç. Ta jego dà˝noÊç
daje si´ zaobserwowaç we wszystkich dziedzinach ˝ycia i dzia¸alnoÊci cz¸owieka.
Taktyka szatana jest chytra i przebieg¸a. Ma on oczywiÊcie pomocników wÊród ludzi. Tych trzeba
podzieliç na dwie grupy; Êwiadomych i nieÊwiadomych. Reszta to albo zdecydowani przeciwnicy szatana
(do których nale˝à przede wszystkim ci, którzy Êwiadomie i dobrowolnie opowiedzieli si´ za Chrystusem),
albo jego ofiary, które sta¸y si´ takimi wskutek braku rozeznania: tacy zwykle ma¸o interesujà si´ religià,
poch¸oni´ci doczesnymi troskami i k¸opotami.
By obraz by¸ zupe¸ny, nale˝y dodaç, ˝e wi´kszoÊç ludzi jest w mniejszym lub wi´kszym stopniu
op´tana. Nie ma w tym ˝adnej przesady. Nawet hierarchia KoÊcio¸a Katolickiego nie jest od tego wolna.
Stwierdziç to mo˝na na podstawie wielkiego i powszechnego zaÊlepienia i og¸upienia przez Szatana. On
to bowiem sprawia, ˝e z¸o wchodzi do serca cz¸owieka, a zaÊ cz¸owiek zwykle nie zdaje sobie z tego
sprawy. Zostanie to omówione dalej.
Trzeba tutaj powiedzieç — co nie jest komplementem — ˝e hierarchia KoÊcio¸a Katolickiego zgo¸a
nie rozpozna¸a dzia¸alnoÊci Szatana w naszym stuleciu mimo i˝ zawczasu powinna je rozpoznaç,
poniewa˝ zosta¸a o tym uprzedzona i przestrze˝ona przez Jezusa Chrystusa bez ma¸a przed dwoma tysià-
cami lat. Tymczasem hierarchia zasn´¸a w sytym dobrobycie (zapewne w myÊl zasady — “od wielkoÊci
brzucha do wielkoÊci ducha”), pe¸na samoukontentowania oraz poczucia swej wa˝noÊci i wy˝szoÊci.
Jak bardzo nale˝y im wspó¸czuç, Êwiadczà s¸owa: “oczy majà a nie widzà, uszy majà a nie s¸yszà”.
Âwiadczà o tym równie˝ inne s¸owa, s¸owa Boga Ojca, który rzek¸: —
“Dla korzyÊci, w¸adzy, bogactwa i s¸awy opuÊciliÊcie S¸owo Moje, wyszydziliÊcie Prawo Moje. Odbior´
wam b¸ogos¸awieƒstwo Moje, a dam ubogim, którzy Mnie chwalà w cierpieniu. Oni poprowadzà dzie¸o
Moje, stanà si´ ludem Moim i zagarnà ku Mnie wszystkie narody Êwiata”
(S¸owa Pana i Zapowiedê Dzia¸ania Bo˝ego — przekazane w Polsce w roku 1988)
Wilki wdar¸y si´ do owczarni, a pasterze Êpià w najlepsze.
Zosta¸o to przepowiedziane przez Ann´ Katarzyn´ Emmerich, ju˝ 150 lat temu, ˝e Lucyfer zostanie
wypuszczony z Piek¸a w drugiej po¸owie naszego stulecia na pewien czas, odciàgajàc ludzi od wiary i
moralnoÊci ku apostazji, przez co KoÊció¸ Chrystusowy b´dzie zniszczony niemal˝e do fundamentów.
Czy wiedzà o tym pra¸aci i purpuranci”.
Niebo poprzez liczne objawienia demaskuje Szatana, a KoÊció¸ je przemilcza.
Jest rzeczà strasznà oskar˝aç biskupów i kap¸anów, ˝e po wi´kszej cz´Êci ignorujà objawienia i
przekazy z Nieba. Niewielu tylko spoÊród nich je uznaje. Uznaje je jednak wielu Êwieckich.
Biskupi natomiast i kap¸ani odrzucajà je, zwykle bez powa˝nego zbadania ich.
Czy w ten sposób nie s¸u˝à Szatanowi”
Tchórzostwo zawsze uchodzi¸o wÊród szlachetnych za coÊ uw¸aczajàcego.
Nie pochwala go i Duch Âwi´ty: —
“Udzia¸em zaÊ bojaêliwych i niewierzàcych, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i ba¸wochwal-
ców, i wszystkich k¸amców b´dzie jezioro p¸onàce ogniem i siarkà. To jest Êmierç druga” (Ap. 21, 8).
Poniewa˝ wada ta jest wymieniona przed innymi wyst´pkami, dlatego ci, którzy nià si´ odznacza-
jà, idà niechwalebnie w czo¸ówce tych, dla których jest przeznaczona “Êmierç druga”.
Czy tak byç powinno” Nie!
DziÊ wielu dostojników KoÊcio¸a nie chce s¸yszeç o tych rzeczach. Uwa˝a je za niebezpieczne.
Po co poruszaç rzeczy niebezpieczne” Po co si´ nara˝aç”
Po co, na przyk¸ad, mówiç kazania o Piekle”
Po co mówiç o Szatanie i jego sposobach podchodzenia ludzi”
Po co mówiç o Egzorcyêmie Papie˝a Leona XIII (przy pomocy którego ka˝dy cz¸owiek, nawet osoba
Êwiecka, mo˝e sam si´ egzorcyzmowaç, i tak uwolniç od wp¸ywu Szatana — co jest polecane przez
NajÊwi´tszà Pann´ Maryj´ w objawieniach w O¸awie)“
Po co mówiç o masonerii, która zinfiltrowa¸a KoÊció¸ Katolicki”
Po co krytykowaç pornograficzne wydawnictwa i niemoralne programy telewizyjne, a tak˝e filmy”
Po co podejmowaç (nie tylko obronne, lecz tak˝e ofensywne) dzia¸ania przeciwko szerzàcemu si´ z¸u
w ró˝norakich jego przejawach
Po co ujawniaç i krytykowaç b¸´dy i wypaczenia kleru (by choçby pod groêbà kar osoby duchowne
5
12431926.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin