028.Przekaz.pdf

(100 KB) Pobierz
PRZEKAZ 28
PRZEKAZ 28
DUCHY USŁUGUJĄCE SUPERWSZECHŚWIATÓW
T ak jak supernafini są zastępami anielskimi wszechświata centralnego a serafini
wszechświata lokalnego, tak sekonafini są duchami usługującymi superwszechświatów.
Te dzieci Duchów Zwierciadlanych są jednak bardziej zbliżone do supernafinów niż
serafinów, w stopniu boskości i potencjale najwyższości. Nie służą sami w
superkreacjach a te sprawy, które prowadzą ich nie objawieni towarzysze, są zarówno
liczne jak też intrygujące.
Duchy usługujące superwszechświatów, jak przedstawione są w tych narracjach,
obejmują trzy następujące klasy:
1. Sekonafini.
2. Tertiafini.
3. Omniafini.
Ponieważ dwie ostatnie klasy nie są bezpośrednio związane ze schematem rozwoju
śmiertelnika, podczas jego wznoszenia się, zostaną one krótko omówione przed
obszerniejszym rozpatrywaniem sekonafinów. Formalnie, ani tertiafini ani omniafini
nie są duchami usługującymi superwszechświatów, chociaż jedni i drudzy służą jako
duchowi opiekunowie w tych domenach.
1. TERTIAFINI
Ci wysocy aniołowie figurują w zapisach zarządu superwszechświata i pomimo tego,
że służą w kreacjach lokalnych, formalnie są mieszkańcami stolic superwszechświatów,
ponieważ nie pochodzą z wszechświatów lokalnych. Tertiafini są dziećmi
Nieskończonego Ducha i są uosabiani w Raju, w grupach po tysiąc. Te niebiańskie
istoty boskiego pochodzenia, o prawie nieograniczonej wszechstronności, są darem
Nieskończonego Ducha dla Synów Stwórcy Boga.
Kiedy Syn Michał zostaje oddzielony od rodzicielskiego porządku w Raju i szykuje
się iść na wszechświatową przygodę w przestrzeni, Nieskończony Duch daje mu grupę
duchów towarzyszących, w liczbie tysiąca. Ci majestatyczni tertiafini idą wraz z Synem
Stwórcy, kiedy zaczyna on organizowanie wszechświata.
We wczesnym stadium tworzenia wszechświata, tysiąc tych tertiafinów jest jedynym,
osobistym personelem Syna Stwórcy. Nabierają oni ogromnego doświadczenia, jako
asystenci Syna, podczas tych emocjonujących epok montowania wszechświata oraz
innych operacji astronomicznych. Służą u boku Syna Stwórcy aż do dnia uosobienia
Gwiazdy Jasnej i Porannej, pierworodnej istoty wszechświata lokalnego. Po czym
tertiafini składają formalne rezygnacje, które są akceptowane. I wraz z pojawieniem się
pierwszych, rodzimych klas życia anielskiego, tertiafini wycofują się z aktywnej służby
we wszechświecie lokalnym i zostają służbą łącznikową pomiędzy Synem Stwórcy, do
którego poprzednio byli przydzieleni, a Pradawnymi Czasu z danego
superwszechświata.
2. OMNIAFINI
Omniafini są stwarzani przez Nieskończonego Ducha, gdy jest on w kontakcie z
Siedmioma Najwyższymi Wykonawcami i są wyłącznie sługami i posłańcami tych
właśnie, Najwyższych Wykonawców. Omniafini służą w wielkim wszechświecie a ich
korpus w Orvontonie posiada swój zarząd w północnych rejonach Uversy, gdzie
mieszkają jako specjalna kolonia kurtuazyjna. Nie są zarejestrowani na Uversie, ani też
nie są przydzieleni do naszej administracji. Nie są też bezpośrednio związani ze
schematem rozwoju śmiertelnika, podczas jego wznoszenia się.
Omniafini zajmują się wyłącznie nadzorem superwszechświatów, tym, co dotyczy
koordynacji administracyjnej z punktu widzenia Siedmiu Najwyższych Wykonawców.
Nasza kolonia omniafinów na Uversie otrzymuje instrukcje i robi raporty tylko dla
Najwyższych Wykonawców Orvontonu, umiejscowionych na ich wspólnej, siódmej
sferze administracyjnej, w zewnętrznym pierścieniu satelitów Raju.
3. SEKONAFINI
Sekoraficzne zastępy stwarzane są przez siedem Duchów Zwierciadlanych,
przydzielonych do zarządu każdego superwszechświata. Istnieje określona, rajska
technika reakcji, związana ze stwarzaniem tych aniołów, w grupach po siedem. W
każdej siódemce jest zawsze jeden klasy pierwszej, trzech drugiej i trzech trzeciej; są
oni zawsze uosabiani w takiej właśnie proporcji. Gdy stwarza się siedmiu sekonafinów,
jeden klasy pierwszej zostaje przydzielony do służby Pradawnych Czasu. Trzech
aniołów klasy drugiej związanych jest z trzema grupami administratorów rajskiego
pochodzenia, działających w superrządach, z Niebiańskimi Radcami, Perfektorami
Mądrości i Uniwersalnymi Cenzorami. Trzech aniołów klasy trzeciej przydzielonych
jest do wznoszących się, utrójcowionych pomocników władców superwszechświata,
Możnych Posłańców, Posiadających Wysokie Uprawnienia i Nieposiadających Imienia
i Numeru.
Sekonafini z superwszechświatów są potomstwem Duchów Zwierciadlanych a
zatem odzwierciedlanie jest nieodłączne ich naturze. Reagują zwierciadlanie na każde
stadium, każdej istoty pochodzącej od Trzeciego Źródła i Centrum oraz na Rajskich
Synów Stwórcy, ale nie odzwierciedlają bezpośrednio istot i bytów, osobowych czy
innych, pochodzących tylko od Pierwszego Źródła i Centrum. Posiadamy wiele
dowodów na istnienie wszechświatowych obwodów inteligencji Nieskończonego
Ducha, jednak gdybyśmy nawet nie mieli innego dowodu, zwierciadlane
funkcjonowanie sekonafinów wystarczałoby w zupełności dla zademonstrowania
rzeczywistości wszechświatowej obecności nieskończonego umysłu Wspólnego
Aktywizatora.
4. SEKONAFINI KLASY PIERWSZEJ
Sekonafini klasy pierwszej, przydzieleni do Pradawnych Czasu, są dla tych
trójjednych władców żywymi lustrami. Pomyślcie, co to znaczy w organizacji super-
wszechświata, mieć niejako możność zwrócenia się do żywego lustra i w nim widzieć,
po czym słyszeć, określone odpowiedzi innej istoty, oddalonej o tysiąc czy sto tysięcy
lat świetlnych, i robić to natychmiastowo i bezbłędnie. Rejestry są niezbędne dla
kierowania wszechświatami, transmisje są pożyteczne, praca posłańców, Samotnych i
innych, jest bardzo pomocna, ale Pradawni Czasu, ze swej pozycji pośredniej między
zamieszkałymi światami a Rajem – pomiędzy człowiekiem a Bogiem – mogą
natychmiast patrzeć w obie strony, słyszeć obie strony i zapoznać się z obiema
stronami.
Z tej zdolności – dostrzegania i słyszenia wszystkich rzeczy takimi, jakimi są – mogą
w superwszechświatach korzystać tylko Pradawni Czasu i tylko na swych,
poszczególnych światach zarządu. Nawet tutaj napotyka się ograniczenia.
Komunikacja Uversy ogranicza się do światów i wszechświatów Orvontonu i podczas
kiedy nie działa pomiędzy superwszechświatami, ta właśnie technika zwierciadlana
utrzymuje każdy z nich w bliskiej łączności z wszechświatem centralnym i z Rajem.
Siedem superrządów, aczkolwiek oddzielonych są od siebie, jest dzięki temu
doskonałym odzwierciedleniem autorytetu ponad nimi, przy czym rozumieją one w
pełni potrzeby występujące poniżej oraz są z tymi potrzebami dobrze zaznajomione.
Dzięki swej wrodzonej naturze, sekonafini klasy pierwszej mają tendencje
funkcjonowania w siedmiu rodzajach służb i stosownym jest, aby pierwszy porządek
tej klasy był w sposób naturalny tak wyposażony, żeby objaśniać umysł Ducha
Pradawnym Czasu.
1. Głos Wspólnego Aktywizatora . W każdym superwszechświecie, pierwszy
sekonafin klasy pierwszej i każdy siódmy z tej klasy później stwarzany, posiada
wyjątkowe zdolności adaptacyjne, gdy idzie o zrozumienie i objaśnianie umysłu
Nieskończonego Ducha Pradawnym Czasu i ich pomocnikom w superrządach. Jest to
bardzo ważne dla rządów superwszechświatów, gdyż w przeciwieństwie do kreacji
lokalnych z ich Boskimi Opiekunkami, siedziba superrządu nie ma specjalnego
uosobienia Nieskończonego Ducha. Dlatego też głosy sekoraficzne najbardziej
zbliżone są do osobistej reprezentacji Trzeciego Źródła i Centrum na takiej sferze
stołecznej. Prawdą jest, że znajduje się tam siedem Duchów Zwierciadlanych, ale te
matki sekoraficznych zastępów odzwierciedlają Wspólnego Aktywizatora mniej
wiernie i mniej automatycznie niż Siedem Duchów Nadrzędnych.
2. Głos Siedmiu Duchów Nadrzędnych . Drugi z sekonafinów klasy pierwszej i każdy
siódmy później po nim stworzony, ma tendencje obrazowania wspólnych natur i
reakcji Siedmiu Duchów Nadrzędnych. Chociaż każdy Duch Nadrzędny
reprezentowany jest w stolicy superwszechświata przez jednego z przydzielonych tam
siedmiu Duchów Zwierciadlanych, reprezentacja taka jest indywidualna, nie zbiorowa.
Zbiorowo są one obecne tylko w sposób zwierciadlany; dlatego Duchy Nadrzędne
bardzo sobie cenią służbę tych wysoce osobowych aniołów, z drugiej serii sekonafinów
klasy pierwszej, kompetentnych do reprezentowania ich przed Pradawnymi Czasu.
3. Głos Synów Stwórcy . Nieskończony Duch musi mieć coś wspólnego ze
stwarzaniem i nauczaniem Rajskich Synów klasy Michała, gdyż trzeci sekonafin klasy
pierwszej i każdy siódmy po nim następujący, posiada znakomity dar odzwierciedlania
umysłów tych Synów Stwórcy. Gdyby Pradawni Czasu chcieliby poznać – poznać
naprawdę – stanowisko Michała z Nebadonu odnośnie niektórych rozważanych spraw,
nie muszą go wzywać po liniach przestrzeni, potrzebują jedynie wezwać Szefa Głosów
z Nebadonu, który na ich żądanie przedstawi sekonafina rejestrującego Michała; i
właśnie tam i wtedy, Pradawni Czasu uświadomią sobie opinię Syna-Mistrza z
Nebadonu.
Żadna inna klasa synostwa nie jest tak „odzwierciedlająca” i żadna inna klasa
aniołów nie może działać w ten sposób. Nie rozumiemy dokładnie, w jaki sposób to
działa i bardzo wątpię, czy sam Syn Stwórcy w pełni to rozumie. Wiemy jednak z całą
pewnością, że to działa i wiemy również, że działa niezawodnie, gdyż z zadowoleniem
stwierdzamy, że w całej historii Uversy sekoraficzne głosy nigdy nie pomyliły się w
swych prezentacjach.
Zaczynacie teraz dostrzegać co nieco, w jaki sposób boskość ogarnia przestrzeń
czasową i panuje nad czasem przestrzennym. Dostajecie tu jeden z pierwszych,
pobieżnych przeglądów technik cyklu wieczności, rozbieżnych w tym momencie, żeby
umożliwić dzieciom czasu pokonanie trudnych ograniczeń przestrzeni. Zjawiska takie
istnieją w dodatku do działającej, wszechświatowej techniki Duchów Zwierciadlanych.
Pradawni Czasu, choć pozornie pozbawieni osobistej obecności Duchów
Nadrzędnych powyżej i Synów Stwórcy poniżej, mają do swej dyspozycji żywe istoty,
dostrajające się do kosmicznych mechanizmów zwierciadlanej perfekcji i ostatecznej
precyzji, za pomocą których mogą korzystać z odzwierciedlonej obecności wszystkich
tych, podniosłych istot, których osobistej obecności są pozbawieni. Dzięki tym
środkom oraz dzięki innym środkom wam nieznanym, Bóg jest potencjalnie obecny w
zarządach superwszechświatów.
Pradawni Czasu doskonale mogą wywnioskować wolę Ojca, porównując przekaz
głosu Ducha z góry i przekazy głosów Michała z dołu. Tym sposobem mogą mieć
całkowitą pewność, gdy rozważają wolę Ojcowską, dotyczącą spraw administracyjnych
wszechświatów lokalnych. Żeby się jednak dowiedzieć o woli jednego z Bogów,
wyprowadzić ją ze znajomości dwu innych, trzech Pradawnych Czasu musi działać
razem; dwóch z nich nie zdoła znaleźć rozwiązania. I choćby tylko z tego powodu, a są
również inne, superwszechświat zawsze rządzony jest przez trzech Pradawnych Czasu
a nie jednego czy nawet dwóch.
4. Głos zastępów anielskich . Czwarty sekonafin klasy pierwszej i każdy siódmy po
nim następujący, okazują się być aniołami szczególnie wrażliwymi na nastroje
wszystkich klas aniołów, z supernafinami nad nimi i serafinami pod nimi włącznie.
Dlatego też, w czasie każdej deliberacji rady Pradawnych Czasu, natychmiast jest
znana postawa dowolnego, kierującego czy nadzorującego anioła. Nie było jeszcze
dnia na waszym świecie, kiedy szef serafinów Urantii nie uświadamiałby sobie
fenomenu zwierciadlanego transferu, branego z Uversy w jakimś celu; gdyby jednak
nie był uprzedzony o tym przez Samotnego Posłańca, nie wiedziałby zupełnie, czego
potrzebują i w jaki sposób to uzyskują. Posługujące duchy czasu wciąż dostarczają tego
rodzaju nieświadomego i dlatego na pewno bezstronnego świadectwa, odnośnie
niekończącego się szeregu spraw, skupiających uwagę rady Pradawnych Czasu i ich
towarzyszy.
5. Odbiorcy transmisji . Istnieje specjalny rodzaj transmitowanych wiadomości,
które są odbierane tylko przez sekonafinów klasy pierwszej. Podczas gdy nie należą oni
do regularnie transmitujących z Uversy, pracują w połączeniu z aniołami głosów
zwierciadlanych, w celu synchronizacji zwierciadlanej wizji Pradawnych Czasu z
pewnymi, bieżącymi wiadomościami, przychodzącymi stałymi obwodami komunikacji
wszechświata. Odbiorcy transmisji są piątymi w serii, piątym stwarzanym sekonafinem
klasy pierwszej i każdym siódmym po nim następującym.
6. Osobowości transportujące . Są to ci sekonafini, którzy przenoszą pielgrzymów
czasu ze światów stołecznych superwszechświatów do zewnętrznego okręgu Havony.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin