026.Przekaz.pdf

(93 KB) Pobierz
PRZEKAZ 26
PRZEKAZ 26
DUCHY USŁUGUJĄCE WSZECHŚWIATA
CENTRALNEGO
S upernafini są duchami służącymi w Raju i we wszechświecie centralnym; są
najwyższą klasą najniższej grupy dzieci Nieskończonego Ducha – zastępów
anielskich. Usługujące duchy spotyka się od Wyspy Raj aż do światów czasu i
przestrzeni. Żadna część zorganizowanej i zamieszkałej kreacji nie jest
pozbawiona ich służby.
1. DUCHY USŁUGUJĄCE
Aniołowie są duchami usługującymi, towarzyszami ewolucyjnych i
wznoszących się, obdarzonych wolą istot z całej przestrzeni; są także kolegami i
współpracownikami wyższych zastępów boskich osobowości, przebywających
na różnych sferach. Aniołowie wszystkich klas są osobowościami
zróżnicowanymi oraz wysoce zindywidualizowanymi. Wszyscy oni potrafią w
znacznym stopniu docenić wartość usług organizatorów powrotu. Usługujące
duchy, wraz z Zastępami Posłańców Przestrzeni, korzystają z okresów
wytchnienia i odmiany; są to istoty bardzo towarzyskie z natury i potrafią bratać
się ze sobą a zdolność taka dalece przewyższa podobną u istot ludzkich.
Usługujące duchy wielkiego wszechświata klasyfikowane są następująco:
2. Sekonafini.
3. ertiafii.
4. Omniafini.
5. Serafini.
6. Cherubini i Sanobini.
7. Istoty pośrednie.
Ogólnie biorąc, status poszczególnych członków klas anielskich nie jest
niezmienny we wszechświecie. Aniołowie pewnych klas mogą zostać na jakiś
czas Rajskimi Towarzyszami, niektórzy zostają Niebiańskimi Kronikarzami,
inni się wznoszą do rangi Doradców Proceduralnych. Niektórzy z cherubinów
mogą dążyć do seraficznego statusu i przeznaczenia, podczas gdy ewolucyjny
serafin może osiągać duchowe poziomy wznoszących się Synów Bożych.
1. Supernafini.
Siedem objawionych klas usługujących duchów jest tak zestawione, żeby
właściwie przedstawić te ich funkcje, które mają największe znaczenie dla
wznoszących się istot:
1. Duchy usługujące wszechświata centralnego . Te trzy klasy supernafinów
służą w systemie Raj-Havona. Supernafini pierwszej klasy, albo rajscy, są
stwarzani przez Nieskończonego Ducha. Służące w Havonie klasy, druga i
trzecia, są potomstwem odpowiednio Duchów Nadrzędnych i Duchów Orbit.
2. Duchy usługujące superwszechświatów – sekonafini, tertiafini i omniafini.
Sekonafini , dzieci Duchów Zwierciadlanych, służą rozmaicie w siedmiu
superwszechświatach. Tertiafini , pochodzący od Nieskończonego Ducha,
poświęcają się w końcu służbie łącznikowej pomiędzy Synami Stwórcy a
Pradawnymi Czasu. Omniafini stwarzani są wspólnie przez Nieskończonego
Ducha i Siedmiu Najwyższych Wykonawców a służą wyłącznie dla tych
ostatnich. Kolejne narracje tej grupy przekazów omawiają te trzy klasy.
3. Duchy usługujące wszechświatów lokalnych obejmują serafinów oraz ich
asystentów, cherubinów . Wznoszący się śmiertelnicy kontaktują się na początku
z tym potomstwem Matki Ducha Wszechświata. Istoty pośrednie , rodem ze
światów zamieszkałych, naprawdę nie należą do właściwej klasy anielskiej,
chociaż często są funkcjonalnie grupowane z duchami usługującymi. Opowieść
o nich, wraz z opowieścią o serafinach i cherubinach, przedstawiona jest w
przekazach mających do czynienia ze sprawami waszego wszechświata
lokalnego.
Wszystkie klasy zastępów anielskich poświęcają się rozmaitym służbom we
wszechświecie, służąc w ten czy inny sposób wyższym klasom istot niebiańskich;
jednak supernafini, sekonafini i serafini zatrudnieni są w znacznej liczbie do
pomocy w systemie wznoszenia się, w rozwojowym doskonaleniu dzieci czasu.
Ponieważ działają oni we wszechświecie centralnym, superwszechświecie i we
wszechświatach lokalnych, tworzą ten nieprzerwany łańcuch posług duchowych,
jaki Nieskończony Duch dał do pomocy i przewodnictwa wszystkim tym, którzy
pragną dotrzeć do Ojca Uniwersalnego przez Wiecznego Syna.
Supernafini ograniczeni są w „polaryzacji duchowej”, gdy idzie o jedno tylko
stadium ich działania – z Ojcem Uniwersalnym. Mogą pracować pojedynczo, za
wyjątkiem sytuacji, kiedy bezpośrednio używają samych tylko obwodów Ojca.
Supernafini, kiedy dostają moc bezpośredniej opieki Ojcowskiej, muszą
dobrowolnie łączyć się w pary, aby móc działać. Sekonafini również mają takie
ograniczenia, a dodatkowo muszą pracować parami, aby zsynchronizować się z
obwodami Wiecznego Syna. Serafini mogą pracować sami, jako pojedyncze,
odosobnione osobowości, jednak mogą być objęci obwodem tylko wtedy, gdy
spolaryzowani są jako połączone pary. Kiedy takie istoty duchowe łączą się w
pary, jeden mówi, uzupełniając drugiego. Takie uzupełniające się związki mogą
być chwilowe, niekoniecznie muszą być trwałe.
Te wspaniałe istoty światłości utrzymują się przez bezpośrednie pobieranie
energii duchowej z podstawowych obwodów wszechświata. Śmiertelnicy Urantii
muszą pobierać energię światła przez wegetacyjną absorpcję, ale zastępy
anielskie objęte są obwodem; mają „pokarm, o którym wy nie wiecie”.
Uczestniczą także w okresowym szkoleniu, prowadzonym przez wspaniałych
Nauczycieli-Synów Trójcy; mogą przyjmować wiedzę i spożywać mądrość w
sposób przypominający w znacznej mierze metody asymilowania energii
życiowych.
2. MOŻNI SUPERNAFINI
Supernafini są utalentowanymi opiekunami wszystkich gatunków istot, które
przebywają w Raju i we wszechświecie centralnym. Ci wysocy aniołowie
stwarzani są w trzech głównych klasach: pierwszej, drugiej i trzeciej.
Supernafini pierwszej klasy są potomstwem wyłącznie Wspólnego
Aktywizatora. Dzielą swą służbę prawie po równo między pewne grupy
Obywateli Raju a wciąż rosnący korpus wznoszących się pielgrzymów. Ci
aniołowie z wiecznej Wyspy efektywnie pomagają w zasadniczym szkoleniu obu
grup mieszkańców Raju. Przyczyniają się znacznie do wzajemnego zrozumienia
tych dwu unikalnych klas istot wszechświatowych, z których jedna jest
najwyższym rodzajem boskiej, doskonałej istoty obdarzonej wolą a druga
wynikiem pełnej ewolucji najniższego typu istoty obdarzonej wolą w całym
wszechświecie wszechświatów.
Praca supernafinów pierwszej klasy jest tak unikalna i specyficzna, że będzie
oddzielnie rozważana w kolejnym opowiadaniu.
Supernafini drugiej klasy kierują sprawami wznoszących się istot na siedmiu
orbitach Havony. Jednocześnie pomagają w procesie edukacji licznych klas tych
Obywateli Raju, którzy długo przebywają na światach okrążających kreację
centralną, ale tego stadium ich służby nie możemy omawiać.
Istnieje siedem typów tych wysokich aniołów a każdy typ ma swój początek
w jednym z Siedmiu Duchów Nadrzędnych; przejmuje także odpowiedni
rodzaj jego natury. Zbiorowo, Siedem Duchów Nadrzędnych stwarza wiele
różnych grup unikalnych istot i bytów a indywidualni członkowie każdej takiej
klasy mają względnie jednolitą naturę. Kiedy jednak te same Siedem Duchów
stwarza indywidualnie, powstałe w ten sposób klasy są zawsze siedmiorakie w
swej naturze; dzieci każdego Ducha Nadrzędnego mają swój udział w naturze
ich stwórcy i są odmienne od innych. Takie jest pochodzenie supernafinów
klasy drugiej a aniołowie wszystkich siedmiu stworzonych typów funkcjonują
we wszystkich dziedzinach działań, dostępnych dla całej ich klasy, głównie na
siedmiu orbitach centralnego i boskiego wszechświata.
Każda z siedmiu planetarnych orbit Havony znajduje się pod bezpośrednim
nadzorem jednego z Siedmiu Duchów Orbit, będących zbiorowym – zatem
jednolitym – wytworem Siedmiu Duchów Nadrzędnych. Te siedem
pomocniczych Duchów Havony nie było częścią wstępnej formy wszechświata,
chociaż mają udział w naturze Trzeciego Źródła i Centrum. Funkcjonowały one
po pierwotnym (wiecznym) stworzeniu, ale na długo przed czasami
Grandfandy. Bez wątpienia powstały jako stwórcza reakcja Duchów
Nadrzędnych na wyłaniający się cel Istoty Najwyższej i zauważono, że
funkcjonują przy organizacji wielkiego wszechświata. Nieskończony Duch i
wszyscy jego stwórczy towarzysze, jako wszechświatowi koordynatorzy, wydają
się mieć szerokie możliwości wywoływania odpowiednich, stwórczych reakcji,
na równoczesny rozwój zdarzeń u empirycznych Bóstw oraz w rozwijających
się wszechświatach.
Supernafini trzeciej klasy biorą swój początek od Siedmiu Duchów Orbit, z
których każdy, na oddzielnej orbicie Havony, jest obdarzony przez
Nieskończonego Ducha mocą stwarzania odpowiedniej liczby wysokich,
superaficznych opiekunów klasy trzeciej, wychodząc tym samym naprzeciw
potrzebom wszechświata centralnego. Chociaż przed przybyciem do Havony
pielgrzymów czasu, Duchy Orbit wytwarzały raczej niewiele tych anielskich
opiekunów, Siedem Duchów Nadrzędnych nawet nie zaczęło stwarzać
supernafinów klasy drugiej przez przybyciem Grandfandy. Supernafini trzeciej
klasy, jako starsza z tych dwu klas, będą zatem rozważani pierwsi.
3. SUPERNAFINI KLASY TRZECIEJ
Ta służba Siedmiu Duchów Nadrzędnych składa się ze specjalistów anielskich
z różnych orbit Havony a ich usługi rozciągają się zarówno na wznoszących się
pielgrzymów czasu jak i na zstępujących pielgrzymów wieczności. Na miliardzie
światów szkoleniowych doskonałej kreacji centralnej, wasi seraficzni towarzysze
wszystkich klas będą dla was w pełni widzialni. Będziecie tam wszyscy istotami
w najwyższym znaczeniu bratnimi i wyrozumiałymi, kontaktującymi się ze sobą
i rozumiejącymi się nawzajem. Poznacie tam tak samo dobrze zstępujących
pielgrzymów, Obywateli Raju i doskonale zbratacie się z nimi. Idą oni przez
orbity w kierunku zewnętrznym, wkraczając do Havony przez świat pilotujący
pierwszej orbity i posuwają się na zewnątrz, do siódmej.
Wznoszący się pielgrzymi z siedmiu superwszechświatów przemierzają
Havonę w kierunku przeciwnym, wkraczają do niej przez świat pilotujący
siódmej orbity i idą do wewnątrz. Czas, potrzebny na posuwanie się naprzód
wznoszących się istot, ze świata do świata i z orbity do orbity, nie jest
ograniczony, tak jak nie ma arbitralnie ustalonego czasu pobytu istot na
światach morontialnych. Ale, podczas gdy odpowiednio rozwinięta jednostka
może być zwolniona z pobytu na jednym lub większej ilości światów
szkoleniowych wszechświata lokalnego, żaden pielgrzym nie może uniknąć
przejścia przez wszystkie siedem orbit stopniowego uduchowiania Havony.
Korpus supernafinów klasy trzeciej, który zasadniczo jest przydzielony do
dyspozycji pielgrzymów czasu, dzieli się następująco:
1. Nadzorcy zestrojenia . Jest oczywiste, że istnieje potrzeba pewnego rodzaju
koordynacji, nawet w doskonałej Havonie, aby utrzymać porządek i zapewnić
harmonię całej pracy, przygotowującej pielgrzymów czasu do ich dalszych,
rajskich osiągnięć. Wszystko ma iść gładko i szybko – taka jest misja nadzorców
zestrojenia. Wywodzą się oni z pierwszej orbity i służą w całej Havonie, a ich
obecność na orbitach oznacza, że nic ewentualnie nie może iść tam na opak. Ich
wyjątkowe zdolności koordynowania zróżnicowanych funkcji osobowości
różnych klas – nawet wielorakich poziomów – sprawiają, że ci supernafini mogą
pomagać wszędzie, gdzie pomoc taka jest potrzebna. Przyczyniają się oni w
znacznym stopniu do wzajemnego zrozumienia pielgrzymów czasu i
pielgrzymów wieczności.
2. Główni rejestratorzy . Aniołowie ci są stworzeni na drugiej orbicie, ale
działają wszędzie we wszechświecie centralnym. Zapisują potrójnie, dokonując
zapisów w formalnych rejestrach Havony, w duchowych rejestrach swej klasy i
Zgłoś jeśli naruszono regulamin