024.Przekaz.pdf

(74 KB) Pobierz
PRZEKAZ 24
PRZEKAZ 24
WYŻSZE OSOBOWOŚCI
NIESKOŃCZONEGO DUCHA
W szystkie osobowości i byty Wspólnego Stwórcy dzielimy na
Uversie na trzy zasadnicze grupy: Wyższe Osobowości
Nieskończonego Ducha, Zastępy Posłańców Przestrzeni i Usługujące
Duchy Czasu, czyli te istoty duchowe, które nauczają obdarzone wolą
istoty stworzone i opiekują się nimi, w systemie stałego wznoszenia
się śmiertelnika.
Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha, omawiane w tych
narracjach, funkcjonują w całym wielkim wszechświecie w siedmiu
grupach:
1. Samotni Posłańcy.
2. Nadzorcy Obwodów Wszechświata.
3. Kierownicy Spisu.
4. Personalni Pomocnicy Nieskończonego Ducha.
5. Inspektorzy Pomocniczy.
6. Przydzieleni Strażnicy.
7. Przewodnicy Absolwentów.
Samotni Posłańcy, Nadzorcy Obwodów, Kierownicy Spisu i
Personalni Pomocnicy odznaczają się tym, że posiadają gigantyczne
właściwości antygrawitacyjne. Wiadomo, że Samotni Posłańcy nie
mają swego głównego zarządu; wędrują oni poprzez wszechświat
wszechświatów. Nadzorcy Obwodów Wszechświata i Kierownicy
Spisu posiadają swe zarządy w stolicach superwszechświatów.
Personalni Pomocnicy Nieskończonego Ducha przebywają na
centralnej Wyspie Światłości. Inspektorzy Pomocniczy i Przydzieleni
Strażnicy stacjonują odpowiednio w stolicach wszechświatów
lokalnych i w stolicach systemów składowych tych wszechświatów.
Przewodnicy Absolwentów są mieszkańcami wszechświata Havony i
działają na każdym z miliarda jej światów. Większość tych wyższych
osobowości przebywa we wszechświatach lokalnych, nie są jednak
strukturalnie związani z administracjami domen ewolucyjnych.
Spośród siedmiu klas, składających się na tę grupę, tylko Samotni
Posłańcy i być może Personalni Pomocnicy przemierzają
wszechświat wszechświatów. Samotnych Posłańców spotyka się
począwszy od Raju, poprzez orbity Havony, aż do stolic
superwszechświata, a idąc stamtąd poprzez sektory i wszechświaty
lokalne z ich podgrupami, nawet na światach zamieszkałych.
Aczkolwiek Samotni Posłańcy zaliczają się do Wyższych Osobowości
Nieskończonego Ducha, ich pochodzenie, natura i służba, zostały
omówione w poprzednim przekazie.
1. NADZORCY OBWODÓW WSZECHŚWIATA
Rozległe strumienie mocy, istniejące w przestrzeni i obwody
energii duchowej, wydają się działać automatycznie; wydaje się, że
funkcjonują bez przeszkód czy ingerencji, ale tak nie jest. Wszystkie
te gigantyczne systemy energii są pod kontrolą, są poddane
inteligentnemu nadzorowi. Nadzorcy Obwodów Wszechświata nie
koncentrują się na domenach czysto fizycznej czy materialnej energii
– dziedzinie działania Wszechświatowych Dyspozytorów Mocy – ale
na obwodach względnie duchowej energii i na tych przeobrażonych
obwodach, które są niezbędne dla podtrzymywania zarówno wysoce
rozwiniętych istot duchowych jak i inteligentnych istot typu
przejściowego czy morontialnego. Nadzorcy nie zapoczątkowują
obwodów energii i superesencji boskości, ale generalnie mają do
czynienia ze wszystkimi wyższymi obwodami duchowymi czasu i
wieczności i ze wszystkimi względnymi obwodami duchowymi, które
mają związek z administracją części składowych wielkiego
wszechświata. Ukierunkowują i oddziałują na wszystkie takie
obwody energii-ducha na zewnątrz Wyspy Raj.
Nadzorców Obwodów Wszechświata stwarza wyłącznie
Nieskończony Duch a działają oni tylko jako przedstawiciele
Wspólnego Aktywizatora. Do celów służby uosobieni są w czterech
następujących klasach:
1. Najwyżsi nadzorcy obwodów.
2. Pomocniczy nadzorcy obwodów.
3. Nadzorcy obwodów drugiej klasy.
4. Nadzorcy obwodów trzeciej klasy.
Liczba najwyższych nadzorców Havony oraz pomocniczych
nadzorców siedmiu superwszechświatów jest zamknięta; tych istot
się już nie stwarza. Jest siedmiu najwyższych nadzorców a
umiejscowieni są oni na światach pilotujących siedmiu orbit Havony.
Obwody siedmiu superwszechświatów są oddane pod opiekę
wspaniałej grupy, siedmiu pomocniczych nadzorców, którzy mają
swoje zarządy na siedmiu rajskich sferach Nieskończonego Ducha,
na światach należących do Siedmiu Najwyższych Wykonawców. Stąd
nadzorują i kierują obwodami superwszechświatów w przestrzeni.
Na tych rajskich sferach Ducha, siedmiu pomocniczych
nadzorców obwodów i pierwsza klasa Najwyższych Centrów Mocy
tworzą związek, który funkcjonując pod kierunkiem Najwyższych
Wykonawców, daje w rezultacie podrajską koordynację wszystkich
obwodów materialnych i duchowych, wychodzących do siedmiu
superwszechświatów.
Na światach zarządu każdego superwszechświata są wtórni
nadzorcy, działający dla wszechświatów lokalnych czasu i przestrzeni.
Większe i mniejsze sektory są działami administracyjnymi
superrządów i nie uwzględnia się ich w takich sprawach, jak nadzór
energii duchowej. Nie wiem ilu jest nadzorców obwodów drugiej
klasy w wielkim wszechświecie, lecz na Uversie jest ich 84.691.
Nadzorcy drugiej klasy są istotami stwarzanymi równocześnie;
pojawiają się od czasu do czasu na światach Najwyższych
Wykonawców, grupami po siedemdziesiąt. Dostajemy ich na żądanie,
kiedy ustanawiamy oddzielne obwody energii duchowej i łącznej
mocy dla wszechświatów powstających w obrębie naszej jurysdykcji.
Nadzorca obwodów trzeciej klasy działa na świecie zarządu
każdego wszechświata lokalnego. Klasę tą, podobnie jak nadzorców
drugiej klasy, stwarza się stale w grupach po siedemset. Do
wszechświatów lokalnych są oni przydzielani przez Pradawnych
Czasu.
Nadzorcy obwodów są stwarzani w celu prowadzenia ich
specyficznych zadań i służą wiecznie w tych grupach, do których
zostali wcześniej przydzieleni. W ich służbie nie ma rotacji, dlatego
prowadzą oni trwające całe epoki badania problemów, występujących
w domenach ich wstępnego przydziału. Na przykład: nadzorca
obwodu trzeciej klasy, o numerze 572.842, działał na Salvingtonie od
czasów, gdy powstawały pierwsze idee waszego wszechświata
lokalnego i jest członkiem osobistego personelu Michała z Nebadonu.
Nadzorcy obwodów, czy to działają we wszechświatach lokalnych
czy wyższych, kierują wszystko, co leży w zakresie ich kompetencji
do odpowiednich obwodów, do zastosowania podczas transmisji
wszystkich wiadomości duchowych i do przemieszczenia wszystkich
osobowości. W swej pracy, przy nadzorze obwodów, te operatywne
istoty używają wszelkich środków, sił i osobowości wszechświata
wszechświatów. Zatrudniają nie objawione „wysokie osobowości
duchowe kontrolujące obwody” i korzystają z fachowej pomocy
licznych grup osobowości Nieskończonego Ducha. To są ci, którzy
mogą odizolować świat ewolucyjny, gdyby jego Książę Planetarny
zbuntował się przeciwko Ojcu Uniwersalnemu i Synowi, jego
namiestnikowi. Mogą wyłączyć dowolny świat z pewnych,
wszechświatowych obwodów wyższej, duchowej klasy, ale nie mogą
znieść materialnych prądów dyspozytorów mocy.
Nadzorcy Obwodów Wszechświata mają w pewnej mierze taki
sam związek z obwodami duchowymi, jaki mają Dyspozytorzy Mocy
Wszechświata z obwodami materialnymi. Te dwie klasy dopełniają
się wzajemnie i wspólnie mają pełny wgląd we wszystkie obwody
duchowe i materialne, możliwe do kontroli i kierowania przez istoty
stworzone.
Nadzorcy obwodów mają pewien ogólny wgląd w te obwody
umysłu, które są związane z duchem, tak samo jak dyspozytorzy
mocy mają pewną jurysdykcję nad tymi stadiami umysłu, które są
związane z energią fizyczną – umysłem mechanicznym. Generalnie,
funkcjonowanie jednej klasy istot poszerza się przez związek z drugą
klasą, jednak obwody czystego umysłu nie podlegają nadzorowi
żadnej z nich. Nie ma także koordynacji wzajemnej pomiędzy tymi
dwoma klasami; w swych różnorodnych działaniach Nadzorcy
Obwodów Wszechświata są podlegli Siedmiu Najwyższym
Dyspozytorom Mocy i ich podwładnym.
Podczas gdy nadzorcy obwodów są zupełnie jednakowi w obrębie
ich poszczególnych klas, są oni wszyscy odrębnymi jednostkami. Są
to istoty prawdziwie osobowe, ale posiadają inny typ osobowości niż
ten, który nadawany jest przez Ojca; jest to typ osobowości nie
spotykany u żadnego innego rodzaju istoty w całej wszechświatowej
egzystencji.
Chociaż będziecie ich rozpoznawać i zapoznawać się z nimi,
podczas waszej podróży do wewnątrz, w kierunku Raju, nie
nawiążecie z nimi kontaktów osobistych. Są nadzorcami obwodów,
zajmują się wyłącznie i pracowicie swymi sprawami. Mają do
czynienia tylko z tymi osobowościami i bytami, które mają generalny
wgląd w tę działalność, która dotyczy obwodów podlegających ich
nadzorowi.
2. KIEROWNICY SPISU
Pomimo tego, że kosmiczny umysł Wszechświatowej Inteligencji
świadomy jest obecności i miejsca pobytu wszystkich istot myślących ,
we wszechświecie wszechświatów działa też niezależna metoda
obliczania, ile jest wszystkich istot obdarzonych wolą .
Kierownicy Spisu są specjalnym, ukończonym wytworem
Nieskończonego Ducha; nie znamy ich liczby ogólnej. Są tak
Zgłoś jeśli naruszono regulamin