019.Przekaz.pdf

(72 KB) Pobierz
PRZEKAZ 19
PRZEKAZ 19
PARTNERZY POCHODZĄCYCH OD TRÓJCY
T a rajska grupa, określana jako partnerzy pochodzących od Trójcy, obejmuje Nauczycieli-
Synów Trójcy, zaliczanych także do Rajskich Synów Boga, trzy grupy wysokich administratorów
superwszechświatowych i w pewnym sensie nieosobową kategorię Natchnionych Duchów
Trójcy. Nawet mieszkańców Havony można właściwie zaklasyfikować do osobowości Trójcy,
razem z licznymi grupami istot, które przebywają w Raju. W tych rozważaniach omawiane będą
następujące istoty pochodzące od Trójcy:
1. Nauczyciele-Synowie Trójcy.
2. Perfektorzy Mądrości.
3. Niebiańscy Radcy.
4. Uniwersalni Cenzorzy.
5. Natchnione Duchy Trójcy.
5. Mieszkańcy Havony.
7. Obywatele Raju.
Poza Nauczycielami-Synami Trójcy i być może Natchnionymi Duchami Trójcy, te grupy
istot posiadają określoną liczebność – ich stworzenie jest zdarzeniem przeszłym i zakończonym.
1. NAUCZYCIELE-SYNOWIE TRÓJCY
Spośród wszystkich objawionych wam, wysokich klas osobowości niebiańskich, tylko
Nauczyciele-Synowie Trójcy działają w podwójnym charakterze. Z racji swego pochodzenia
mają naturę Trójcy, w działaniu są prawie zupełnie oddani służbie Boskiego synostwa. Są
istotami łącznikowymi, które zapełniają wszechświatową lukę między osobowościami
pochodzącymi od Trójcy a tymi o podwójnym pochodzeniu.
Podczas gdy ilość Niezmiennych Synów Trójcy zamyka się liczbą skończoną, Nauczycieli-
Synów jest coraz więcej. Nie wiem, jaka będzie ostateczna liczba Nauczycieli-Synów. Mogę
natomiast oznajmić, że w ostatnim okresowym raporcie dla Uversy, rajski zapis wykazywał, że
jest na służbie 21.001.624.821 tych Synów.
Istoty te są jedyną grupą objawionych wam Synów Boga, którzy pochodzą od Rajskiej Trójcy.
Ich terenem działania jest wszechświat centralny i superwszechświaty, a ogromny ich korpus
jest przydzielony do każdego wszechświata lokalnego. Służą także na poszczególnych planetach,
jak to robią inni Rajscy Synowie Boga. Ponieważ struktura wielkiego wszechświata nie jest w
pełni ukształtowana, znaczną liczbę Nauczycieli-Synów trzyma się w rezerwie, w Raju. Zgłaszają
się oni do służby w nagłych potrzebach oraz do zadań nadzwyczajnych we wszystkich sekcjach
wielkiego wszechświata, na samotnych światach w przestrzeni, we wszechświatach lokalnych i
superwszechświatach oraz na światach Havony. Działają także w Raju, jednak najlepiej będzie
odłożyć ich szczegółowe rozważanie, aż zaczniemy omawiać Rajskich Synów Boga.
Tym niemniej należy odnotować, że Nauczyciele-Synowie są najwyższymi koordynującymi
osobowościami, pochodzącymi od Trójcy. W tak rozległym wszechświecie wszechświatów
zawsze istnieje wielkie niebezpieczeństwo popełnienia błędu, wskutek zawężonego punktu
widzenia, w wyniku poddania się złu, nieodłącznemu wycinkowym koncepcjom rzeczywistości i
boskości.
Na przykład: umysł ludzki pragnie zazwyczaj podchodzić do filozofii kosmicznej,
zobrazowanej w tych objawieniach, idąc od prostego i skończonego do złożonego i
nieskończonego, od ludzkich początków do boskich przeznaczeń. Jednak taka droga nie
prowadzi do mądrości duchowej . Procedura taka jest najłatwiejszą drogą dotarcia do pewnych
form wiedzy o początkach, ale w najlepszym wypadku może objawić jedynie pochodzenie
człowieka; objawia niewiele albo i nic o jego boskim przeznaczeniu.
Nawet w trakcie badania biologicznej ewolucji człowieka na Urantii, pojawiają się poważne
obiekcje, odnośnie wyłącznie historycznego podejścia do jego współczesnego statusu i bieżących
problemów. Prawdziwa perspektywa jakiegokolwiek problemu rzeczywistości – ludzkiej czy
boskiej, ziemskiej czy kosmicznej – odsłania się tylko dzięki pełnemu i bezstronnemu badaniu
oraz zestawieniu trzech stadiów rzeczywistości wszechświatowej: pochodzenia, historii i
przeznaczenia. Prawidłowe zrozumienie tych trzech rzeczywistości empirycznych daje podstawę
mądrej oceny stanu obecnego.
Gdy ludzki umysł próbuje stosować filozoficzną metodę zaczynania od niższego, aby
podchodzić do wyższego, czy to w biologii czy w teologii, zawsze istnieje niebezpieczeństwo
popełnienia czterech błędów w rozumowaniu:
1. Może on zupełnie chybić i nie dostrzec ostatecznego, kompletnego, ewolucyjnego celu czy
to osobistych osiągnięć czy to kosmicznego przeznaczenia.
2. Może popełnić najwyższą pomyłkę filozoficzną, zbytnio upraszczając kosmiczną
rzeczywistość ewolucyjną (empiryczną), dochodząc tym samym do zniekształconych faktów,
wypaczonej prawdy i braku zrozumienia przeznaczeń.
3. Dociekanie przyczynowości jest badaniem historii. Jednak znajomość tego jak powstaje
istota, niekoniecznie przynosi inteligentne zrozumienie obecnego statusu i prawdziwego
charakteru takiej istoty.
4. Sama tylko historia nie potrafi odpowiednio wyjaśnić przyszłego rozwoju – przeznaczenia.
Skończone początki są pomocne, ale tylko boskie przyczyny ujawniają końcowe skutki.
Wiecznych zakończeń nie widać w czasowych początkach. Teraźniejszość może być właściwie
interpretowana tylko w świetle wzajemnie zależnej przeszłości i przyszłości.
Dlatego też, z tych i jeszcze innych przyczyn, używamy metody dotarcia do człowieka i jego
planetarnych problemów, zaczynając czasowo-przestrzenną podróż od nieskończonego,
wiecznego i boskiego Rajskiego Źródła i Centrum całej osobowej rzeczywistości i całej
kosmicznej egzystencji.
2. PERFEKTORZY MĄDROŚCI
Perfektorzy Mądrości są wyspecjalizowanym wytworem Rajskiej Trójcy, którego
przeznaczeniem jest uosabianie Boskiej mądrości w superwszechświatach. Istnieje dokładnie
siedem miliardów tych istot, których miliard jest przydzielony do każdego z siedmiu
superwszechświatów.
Perfektorzy Mądrości, tak jak ich partnerzy – Niebiańscy Radcy i Uniwersalni Cenzorzy –
przyswoili mądrość Raju, Havony i rajskich sfer Ojca, za wyjątkiem Diviningtonu. Po takiej
praktyce Perfektorzy mądrości zostali na stałe przydzieleni do służb Pradawnych Czasu. Nie
służą oni ani w Raju ani na światach orbit Raju-Havony, zajmują się wyłącznie administracją w
rządach superwszechświatów.
Gdziekolwiek i kiedykolwiek działa Perfektor Mądrości, tam i wtedy funkcjonuje Boska
mądrość. Działania tych wspaniałych i majestatycznych osobowości charakteryzują się aktualną
i doskonałą w uzewnętrznianiu wiedzą i mądrością. Nie odzwierciedlają oni mądrości Rajskiej
Trójcy, oni tą mądrością. Są oni źródłem mądrości dla wszystkich nauczycieli, stosujących
wiedzę wszechświatową, są fontanną rozwagi i głęboką studnią roztropności dla instytucji
zajmujących się nauczaniem i poznawaniem we wszystkich wszechświatach.
Pochodzenie mądrości jest dwojakie, wywodzi się ona z doskonałości boskiej wnikliwości,
naturalnej dla istot doskonałych, oraz z osobistego doświadczenia, nabytego przez istoty
ewolucyjne. Perfektorzy Mądrości Boską mądrością rajskiej, doskonałej wnikliwości Bóstwa.
Ich pomocnicy administracyjni na Uversie, Możni Posłańcy, Nieposiadający Imienia i Numeru
oraz Posiadający Wysokie Uprawnienia, gdy działają razem, wszechświatową mądrością
doświadczenia. Boska istota może posiadać doskonałość Boskiej wiedzy. Ewolucyjny śmiertelnik
może kiedyś osiągnąć doskonałość wiedzy wznoszących się istot, ale żadna z tych istot,
oddzielnie, nie wyczerpuje potencjałów całej możliwej wiedzy. W związku z tym, kiedy tylko w
kierowaniu superwszechświatem potrzebne jest posiadanie maksymalnej mądrości
administracyjnej, ci perfektorzy mądrości, posiadając Boską wnikliwość, zawsze współdziałają z
tymi wznoszącymi się osobowościami, które doszły do pełnienia wysokich funkcji we władzy
superwszechświatowej przez empiryczne trudy postępu ewolucyjnego.
Perfektorzy Mądrości zawsze będą potrzebować uzupełniającej wiedzy empirycznej, dla
dopełnienia ich roztropności administracyjnej. Zakłada się jednak, że wysoki i dotychczas
nieosiągnięty poziom mądrości może zostać ewentualnie osiągnięty przez rajskich finalistów po
tym, jak zostaną kiedyś wprowadzeni w siódme stadium egzystencji duchowej. Jeśli konkluzja ta
jest prawidłowa, wtedy istoty doprowadzone do doskonałości, w procesie ewolucyjnego
wznoszenia się, zostaną bez wątpienia najbardziej efektywnymi administratorami wszechświata,
jakich kiedykolwiek znało całe stworzenie. Wierzę, że takie jest wysokie przeznaczenie finalistów.
Wszechstronność Perfektorów Mądrości umożliwia im uczestnictwo we wszystkich
praktycznie niebiańskich służbach, działających dla wznoszących się istot. Perfektorzy Mądrości
i moja klasa osobowości, Niebiańscy Radcy, razem z Uniwersalnymi Cenzorami, są najwyższymi
klasami istot, jakie mogą się podejmować objawiania prawdy poszczególnym planetom i
systemom i objawiają tę prawdę niezależnie od tego, czy te planety i systemy są w swych
wczesnych epokach, czy też ustanowione w światłości i życiu. Od czasu do czasu my wszyscy
kontaktujemy się ze służbami działającymi dla wznoszących się śmiertelników – począwszy od
planety we wstępnej fazie życia, poprzez wszechświat lokalny do superwszechświata – zwłaszcza
w tym ostatnim.
3. NIEBIAŃSCY RADCY
Te istoty, pochodzące od Trójcy, są radą Bóstwa dla domen siedmiu superwszechświatów.
Nie odzwierciedlają one Boskiej rady Trójcy, one tą radą. Na służbie jest dwadzieścia jeden
miliardów Radców, a trzy ich miliardy przydzielone jest do każdego superwszechświata.
Niebiańscy Radcy są towarzyszami Uniwersalnych Cenzorów i Perfektorów Mądrości i są im
równi, ponieważ z każdą z ostatnio wymienionych osobowości związanych jest od jednego do
siedmiu Radców. Wszystkie te trzy klasy uczestniczą w rządzie Pradawnych Czasu, razem z
większymi i mniejszymi sektorami, we wszechświatach lokalnych i w konstelacjach, jak również
w radach władców systemów lokalnych.
Działamy jako jednostki, tak jak ja to robię, gdy redaguję to oświadczenie, ale działamy
również w trójkach, kiedy okoliczności tego wymagają. Kiedy pełnimy funkcje wykonawcze,
wtedy zawsze współpracują ze sobą: Perfektor Mądrości, Uniwersalny Cenzor i od jednego do
siedmiu Niebiańskich Radców.
Jeden Perfektor Mądrości, siedmiu Niebiańskich Radców i jeden Uniwersalny Cenzor
stanowią trybunał boskości Trójcy, najwyższe objazdowe ciało doradcze we wszechświatach
czasu i przestrzeni. Taka grupa, złożona z dziewięciu istot, zwana jest trybunałem, który albo
stwierdza fakty albo objawia prawdę, a kiedy zasiada, aby rozsądzić problem i wydać decyzję,
jest to dokładnie tak, jak gdyby Pradawni Czasu orzekali o sprawie, jako że w żadnej z kronik
superwszechświatowych taki werdykt nigdy nie był podważony przez Pradawnych Czasu.
Kiedy działa trzech Pradawnych Czasu, działa Rajska Trójca. Kiedy trybunał dziewięciu istot
decyduje, w wyniku wspólnych obrad, praktycznie biorąc jest to tak, jakby wypowiedzieli się
Pradawni Czasu. I tym właśnie sposobem Rajscy Władcy nawiązują osobisty kontakt z
poszczególnymi światami, systemami i wszechświatami w sprawach administracji i zasad
rządzenia.
Niebiańscy Radcy są doskonałością Boskiej rady Rajskiej Trójcy. Reprezentujemy radę
doskonałości, faktycznie nią jesteśmy . Kiedy jesteśmy uzupełniani przez empiryczną radę
naszych towarzyszy, doskonałych i Trójcą objętych istot z ewolucyjnego wznoszenia się, nasze
wspólne wnioski są nie tylko kompletne, ale również doskonałe. Kiedy nasza zespołowa rada
zostanie sporządzona, orzeczona, zatwierdzona i ogłoszona przez Uniwersalnego Cenzora, jest
bardzo prawdopodobne, że zbliża się ona do poziomu wszechświatowej kompletności.
Werdykty takie reprezentują najbliższe możliwe podejścia do absolutnej postawy Bóstwa, tak jak
są związane z sytuacją i dotyczą problemu w obrębie ograniczeń czasu-przestrzeni.
Siedmiu Niebiańskich Radców, w połączeniu z utrójcowionym ewolucyjnym trio – Możnym
Posłańcem, Posiadającym Wysokie Uprawnienia i Nieposiadającym Imienia i Numeru –
reprezentuje najlepsze, superwszechświatowe zbliżenie do zjednoczenia ludzkiego punktu
widzenia i Boskiej postawy, na poziomach znaczeń duchowych i wartości rzeczywistości,
zbliżonych do rajskich. Tak wielkie zbliżenie zjednoczonych, kosmicznych postaw stworzonego
i Stwórcy, przewyższają tylko obdarzenia Rajskich Synów, którzy w każdym stadium
doświadczania osobowości są zarówno Bogami jak i ludźmi.
4. UNIWERSALNI CENZORZY
Istnieje dokładnie osiem miliardów Uniwersalnych Cenzorów. Te unikalne istoty osądem
Bóstwa. Nie są one jedynie odzwierciedleniem decyzji doskonałości, one osądem Rajskiej
Trójcy. Nawet Pradawni Czasu nie zasiadają w sądzie inaczej, niż w towarzystwie
Uniwersalnych Cenzorów.
Do każdego z miliarda światów wszechświata centralnego wysłany jest jeden Cenzor i zostaje
przydzielony do administracji planetarnej przebywającego tam Wiecznego Czasu. Ani
Perfektorzy Mądrości ani Niebiańscy Radcy nie są przydzielani na stałe do administracji
Havony i zupełnie nie rozumiemy, dlaczego Uniwersalni Cenzorzy pozostają we wszechświecie
centralnym. Ich obecne funkcje raczej nie uzasadniają ich przydziału do Havony, dlatego też
przypuszczamy, że są oni tutaj w przewidywaniu potrzeb pewnej przyszłej epoki wszechświata,
kiedy populacja Havony może się częściowo zmienić.
Miliard Cenzorów przydzielonych jest do każdego z siedmiu superwszechświatów.
Funkcjonują oni we wszystkich sekcjach siedmiu superwszechświatów, zarówno jako jednostki
jak i w związkach z Perfektorami Mądrości i Niebiańskimi Radcami. Tak więc Cenzorzy
działają na wszystkich poziomach wielkiego wszechświata, od doskonałych światów Havony do
rad Władców Systemu, nieodmiennie uczestniczą także we wszystkich osądach na koniec
systemu sprawiedliwości na światach ewolucyjnych.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin