018.Przekaz.pdf

(60 KB) Pobierz
PRZEKAZ 18
PRZEKAZ 18
NAJWYŻSZE OSOBOWOŚCI TRÓJCY
W szystkie Najwyższe Osobowości Trójcy zostały stworzone do określonych zadań. Boska
Trójca przeznaczyła ich do pełnienia pewnych, określonych obowiązków i te Najwyższe
Osobowości przygotowane są do ich wykonywania z metodyczną dokładnością i najwyższym
oddaniem. Istnieje siedem klas Najwyższych Osobowości Trójcy:
1. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości.
2. Wieczni Czasu.
3. Pradawni Czasu.
4. Doskonalący Czasu.
5. Niedawni Czasu.
6. Jednoczący Czasu.
7. Wierni Czasu.
Liczba tych istot, doskonałych administratorów, jest określona i skończona. Ich stworzenie to
zdarzenie przeszłe, więcej się ich już nie uosabia.
Najwyższe Osobowości Trójcy reprezentują administracyjną linię postępowania Rajskiej
Trójcy w całym wielkim wszechświecie; reprezentują sprawiedliwość i sądem wykonawczym
Rajskiej Trójcy. Tworzą one wzajemnie powiązaną linię doskonałości administracyjnej,
rozciągającą się od rajskich sfer Ojca do światów zarządu wszechświatów lokalnych i ich
konstelacji składowych.
Wszystkie, pochodzące od Trójcy istoty, są stworzone z rajską doskonałością we wszystkich
ich boskich atrybutach. Tylko w domenach doświadczenia, upływający czas dodaje im
rynsztunku dla ich kosmicznej służby. Nigdy nie ma żadnego niebezpieczeństwa odstępstwa czy
ryzyka buntu u istot pochodzących od Trójcy. Są esencją boskości i nigdy nie słyszano, aby
zeszły ze swojej boskiej i doskonałej drogi osobistego postępowania.
1. UTRÓJCOWIONE TAJEMNICE NAJWYŻSZOŚCI
Na najbardziej wewnętrznej orbicie rajskich satelitów krąży siedem światów a każdemu z
tych podniosłych światów przewodniczy korpus dziesięciu Utrójcowionych Tajemnic
Najwyższości. Nie są oni stwórcami, ale najwyższymi i najlepszymi administratorami.
Prowadzenie spraw owych siedmiu bratnich sfer powierzone jest całkowicie temu korpusowi,
złożonemu z siedemdziesięciu najwyższych dyrektorów. Chociaż potomstwo Trójcy nadzoruje
siedem świętych sfer Raju, ta grupa światów znana jest powszechnie jako osobista orbita Ojca
Uniwersalnego.
Utrójcowione Tajemnice Najwyższości działają w grupach po dziesięć, jako partnerzy i
wspólnie kierują swymi poszczególnymi sferami, ale w specyficznych zakresach obowiązków
funkcjonują też pojedynczo. Działalność każdego z tych światów specjalnych podzielona jest na
siedem głównych sekcji, a jeden z owych partnerskich władców przewodniczy każdej sekcji o
specjalistycznym zakresie działania. Pozostająca trójka działa jako osobiści reprezentanci
Bóstwa trójjednego w stosunku do pozostałych siedmiu, jeden reprezentuje Ojca, jeden Syna a
jeden Ducha.
Chociaż istnieje wyraźne podobieństwo w klasie, charakteryzujące Utrójcowione Tajemnice
Najwyższości, przejawiają one także siedem odmiennych grup cech charakterystycznych.
Dziesięciu najwyższych dyrektorów Diviningtonu odzwierciedla osobisty charakter i naturę
Ojca Uniwersalnego i tak się dzieje na każdej z tych siedmiu sfer. Każda dziesiątka podobna jest
do Bóstwa, czy związku Bóstwa, charakterystycznego dla ich domeny. Dziesięciu dyrektorów,
rządzących Ascendingtonem, odzwierciedla wspólną naturę Ojca, Syna i Ducha.
Niewiele mogę ujawnić na temat pracy tych wysokich osobowości z siedmiu świętych
światów Ojca, jako że są oni naprawdę Tajemnicami Najwyższości. Nie ma arbitralnych
tajemnic, związanych z dostępem do Ojca Uniwersalnego, Wiecznego Syna czy Nieskończonego
Ducha. Bóstwa są otwartą księgą dla wszystkich, którzy osiągną boską doskonałość, ale nie
wszystkie Tajemnice Najwyższości będą kiedykolwiek w pełni poznane. Nigdy nie będziemy
mogli przeniknąć w pełni domeny, obejmującej tajemnice osobowości Bóstwa, jak związane jest
ono z siedmiorakim zgrupowaniem istot stworzonych.
Skoro praca tych najwyższych dyrektorów wiąże się z bliskimi i osobistymi kontaktami
Bóstw z siedmioma podstawowymi grupami istot wszechświatowych, jak są one osiedlone na
siedmiu światach specjalnych czy jak działają w całym wielkim wszechświecie, właściwe będzie,
aby te bardzo osobiste stosunki i niezwykłe kontakty pozostały uświęconą tajemnicą. Rajscy
Stwórcy szanują prywatność i świętość nawet niższych istot stworzonych. Odnosi się to zarówno
do jednostek jak i do różnych klas osobowości.
Nawet dla tych istot, które daleko zaszły we wszechświecie, te święte światy zawsze pozostają
sprawdzianem lojalności. Dane jest nam znać szczegółowo i osobiście wiecznych Bogów, dobrze
znamy ich charaktery boskości i doskonałości, ale nie jest nam dane przeniknąć w pełni całości
osobistych związków Rajskich Władców ze wszystkimi istotami przez nich stworzonymi.
2. WIECZNI CZASU
Każdy z miliarda światów Havony kierowany jest przez Najwyższą Osobowość Trójcy.
Władcy ci zwani są Wiecznymi Czasu a ich liczba wynosi dokładnie miliard, po jednym dla
każdej sfery Havony. Są potomstwem Rajskiej Trójcy, ale podobnie jak u Tajemnic
Najwyższości, nie ma zapisu odnośnie ich powstania. Te dwie grupy wszechmądrych ojców
zawsze kierowały swymi doskonałymi światami systemu Raj-Havona a funkcjonują oni bez
rotacji czy zmiany przydziału.
Wieczni Czasu są widzialni dla wszystkich istot obdarzonych wolą, zamieszkujących ich
domeny. Przewodniczą oni regularnym zgromadzeniom planetarnym. Okresowo i na przemian
odwiedzają sfery zarządu siedmiu superwszechświatów. Są blisko spokrewnieni z Pradawnymi
Czasu, którzy przewodzą przeznaczeniom siedmiu superrządów i równi są z nimi w boskości.
Kiedy Wiecznego Czasu nie ma na jego sferze, świat taki kierowany jest przez Nauczyciela-Syna
Trójcy.
Wieczni Czasu, zamieszkujący poszczególne sfery, ukształtowali je całkowicie zgodnie ze
swymi własnymi, osobistymi ideami oraz ideałami, za wyjątkiem stałych porządków życia
mieszkańców Havony i innych istot żywych wszechświata centralnego. Odwiedzają oni
nawzajem swoje planety, ale niczego nie kopiują ani nie naśladują, zawsze pozostają całkowicie
oryginalni.
Architektura, ozdoby naturalne, struktury morontialne i kreacje duchowe są niepowtarzalne
i unikalne na każdej sferze. Każdy z tych światów jest miejscem wiecznotrwałego piękna i
zupełnie nie jest podobny do żadnego innego świata we wszechświecie centralnym. I każdy z
was pobędzie dłużej czy krócej na każdej z tych unikalnych i pasjonujących sfer, podczas waszej
drogi do wewnątrz, przez Havonę do Raju. Na waszym świecie mówi się naturalnie o Raju, jako
położonym w górze, ale właściwiej byłoby odnosić się do tego, boskiego celu wznoszenia się,
jako do leżącego wewnątrz .
3. PRADAWNI CZASU
Kiedy śmiertelnicy czasu zostają absolwentami światów szkoleniowych, otaczających zarządy
wszechświatów lokalnych i awansują do sfer edukacyjnych swego superwszechświata, ich rozwój
duchowy osiąga taki poziom, że potrafią rozpoznać wysokich duchowych władców i szefów tych
zaawansowanych domen i porozumiewać się z nimi, z Pradawnymi Czasu włącznie.
Pradawni Czasu są zasadniczo identyczni, przejawiają łączny charakter i jednolitą naturę
Trójcy. Posiadają indywidualność i są odmienni osobowo, ale nie różnią się między sobą, tak jak
Siedem Duchów Nadrzędnych. Stanowią jednolite kierownictwo zróżnicowanych skądinąd
superwszechświatów, z których każdy jest kreacją odrębną, oddzieloną i unikalną. Siedem
Duchów Nadrzędnych jest zróżnicowanych w swej naturze i własnościach, ale Pradawni Czasu,
indywidualni władcy superwszechświatów, są całkowicie jednorodnym i superdoskonałym
potomstwem Rajskiej Trójcy.
Siedem Duchów Nadrzędnych na wysokości określa naturę ich poszczególnych
superwszechświatów, ale Pradawni Czasu narzucają tym superwszechświatom administrację .
Nakładają jednolitość administracji na stwórczą różnorodność i zabezpieczają harmonię całości,
w obliczu podłoża stwórczych różnic siedmiosegmentowej kombinacji wielkiego wszechświata.
Wszyscy Pradawni Czasu utrójcowieni zostali w tym samym czasie. Reprezentują oni
początek zapisów dotyczących osobowości we wszechświecie wszechświatów, stąd ich nazwa –
Pradawni Czasu. Kiedy dotrzecie do Raju i przejrzycie zapisy początków rzeczy, zauważycie, że
pierwszy wpis, jaki pojawia się w sekcji osobowej, jest relacją o utrójcowieniu tych dwudziestu
jeden Pradawnych Czasu.
Te wysokie istoty zawsze rządzą w grupach, po trzech. Jest wiele stadiów działalności, w
których pracują jako jednostki, oraz innych, w których może działać dowolna ich dwójka, ale w
wysokich domenach ich administracji muszą działać wszyscy razem. Nigdy nie opuszczają
osobiście światów swego zamieszkania, nie muszą jednak tego robić, skoro te światy są
wszechświatowymi punktami ogniskującymi rozległego systemu odzwierciedlania.
Osobiste miejsca zamieszkania każdej trójki Pradawnych Czasu zlokalizowane są w punkcie
duchowej polaryzacji ich sfery zarządu. Sfera taka jest podzielona na siedemdziesiąt sektorów
administracyjnych i posiada siedemdziesiąt stolic oddziałowych, w których Pradawni Czasu
okresowo przebywają.
W swej mocy, zakresie władzy i rozciągłości jurysdykcji, Pradawni Czasu są najpotężniejsi i
najwyżsi ze wszystkich bezpośrednich władców kreacji czasu-przestrzeni. W całym rozległym
wszechświecie wszechświatów, tylko oni są obdarzeni wysokimi uprawnieniami ostatecznego
sądu wykonawczego, gdy idzie o wieczną likwidację istot obdarzonych wolą. I wszyscy trzej
Pradawni Czasu muszą brać udział w ostatecznym wyrokowaniu najwyższego trybunału
superwszechświata.
Oprócz Bóstw i ich rajskich towarzyszy, Pradawni Czasu są najdoskonalszymi, najbardziej
wszechstronnymi i najlepiej bosko wyposażonymi władcami w całym czasowo-przestrzennym
istnieniu. Najwyraźniej są oni najwyższymi władcami superwszechświatów, ale nie zdobyli tego
prawa do władania empirycznie, dlatego też kiedyś zastąpi ich Istota Najwyższa, władca
empiryczny, którego namiestnikami niewątpliwie zostaną.
Istota Najwyższa zdobywa władzę nad siedmioma superwszechświatami dzięki służbie
empirycznej, tak jak Syn Stwórcy empirycznie zdobywa władzę w swoim wszechświecie
lokalnym. Jednak w obecnej epoce, epoce nieukończonej ewolucji Najwyższego, Pradawni
Czasu sprawują skoordynowaną i doskonałą, administracyjną kontrolę nadrzędną rozwijających
się wszechświatów czasu i przestrzeni. I oryginalna mądrość oraz indywidualna inicjatywa
charakteryzuje wszystkie rozporządzenia i orzeczenia Pradawnych Czasu.
4. DOSKONALĄCY CZASU
Jest tylko dwustu dziesięciu Doskonalących Czasu a kierują oni rządami dziesięciu większych
sektorów każdego superwszechświata. Zostali utrójcowieni do tej specjalnej pracy, do pomocy
władcom superwszechświatów i rządzą jako bezpośredni, osobiści namiestnicy Pradawnych
Czasu.
Do każdej stolicy większego sektora przydzielonych jest trzech Doskonalących Czasu, jednak
w odróżnieniu od Pradawnych Czasu, nie ma potrzeby, aby wszyscy trzej przebywali tam cały
czas. Od czasu do czasu jeden z tej trójki może być nieobecny, gdy odbywa osobistą naradę z
Pradawnymi Czasu w sprawie dobra jego domeny.
Ci potrójni władcy większych sektorów z wyjątkową doskonałością wypracowują szczegóły
administracyjne, stąd ich nazwa – Doskonalący Czasu. Gdy zapisujemy nazwy tych istot ze
świata duchowego, mamy problemy z ich tłumaczeniem na wasz język i bardzo często trudno
jest uzyskać zadowalające tłumaczenie. Nie chcemy używać określeń arbitralnych, które dla was
mogą nic nie znaczyć, stąd często mamy trudności z wybraniem odpowiedniej nazwy, takiej,
która będzie dla was jasna a jednocześnie będzie w pewnym sensie odzwierciedlać oryginał.
Doskonalący Czasu mają przydzielony do swych rządów średnich rozmiarów korpus
Niebiańskich Radców, Perfektorów Mądrości i Uniwersalnych Cenzorów. Mają jeszcze większą
ilość Możnych Posłańców, Posiadających Wysokie Uprawnienia i Nieposiadających Imienia i
Numeru. Jednak większość rutynowej pracy większych sektorów prowadzona jest przez
Niebiańskich Opiekunów i Asystentów Wysokiego Syna. Te dwie grupy wybrane są spośród
utrójcowionego potomstwa, zarówno osobowości Raju-Havony jak i gloryfikowanych
śmiertelników-finalistów. Niektóre z tych dwóch klas istot, utrójcowionych przez stworzonych,
są utrójcowiane ponownie przez Rajskie Bóstwa, a potem wysyłane jako pomoc administracyjna
dla rządów superwszechświatów.
Przeznaczeniem większości Niebiańskich Opiekunów i Asystentów Wysokiego Syna jest
służba w większych i mniejszych sektorach, ale Utrójcowieni Kuratorzy (Trójcą objęci serafini i
pośredni) są urzędnikami sądów wszystkich trzech sekcji wszechświata i funkcjonują w
trybunałach Pradawnych Czasu, Doskonalących Czasu i Niedawnych Czasu. Utrójcowionych
Ambasadorów (Trójcą objętych, wznoszących się śmiertelników, z gatunku zespolonego z
Synem czy Duchem) spotyka się wszędzie we wszechświecie, ale większość z nich służy w
mniejszych sektorach.
Zanim systemy rządowe siedmiu superwszechświatów ukształtowały się w pełni, praktycznie
wszyscy administratorzy rozmaitych sekcji tych rządów, za wyjątkiem Pradawnych Czasu,
służyli jako praktykanci, ze zróżnicowanym czasem trwania praktyki, na różnych światach
doskonałego wszechświata Havony, pod kierownictwem Wiecznych Czasu. Te utrójcowione
potem istoty przeszły ponadto okres szkolenia pod kierunkiem Wiecznych Czasu, zanim zostały
przydzielone do służby Pradawnych Czasu, Doskonalących Czasu i Niedawnych Czasu. Są one
wszystkie wytrawnymi, wypróbowanymi i doświadczonymi administratorami.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin