Lekcja o miłości.pdf

(38 KB) Pobierz
Lekcja o milosci
Lkj Mii
Majc przed oczyma obraz pokolenia do ktrego naleymy, tylu wspczesnych ludzi tym stanem niepokoi si. Nie-
pokoi upadek wielu podstawowych wartoci, ktre stanowi niewtpliwe dobro nie tylko chrzecijaskiej ale ludzkiej mo-
ralnoci, kultury moralnej jak poszanowanie wzajemne, poszanowanie ycia ludzkiego w rnych aspektach. wietle te-
go religia jest sum mdroci jak zdobya ludzko w swym pochodzie ku peni wiata.
Mio pochodzi z jednoci, ktra istnieje w wiecie jakkolwiek by si przejawiaa, jest ona wyrazem jednoci.
szystkie dusze s zwizane midzy sob w taki sposb, e tworz co staego nierozdzielnego. punktu widzenia tej mi-
oci wiat przedstawia wielki organizm, w ktrym yje i pracuje Bg nasz Ojciec. Gdy przyjdzie do nas Mio pozna-
my, e we wszystkich ludziach tkwi jedna i ta sama zasada. Mio jest matk wiata. Stworzya ona wszystkie organi-
zmy, wszystkie istoty, zrodzia ona soce. Cae Niebo jest niczym innym, jak tylko wystaw Miosci.
Mio jest wielkim realizmem w wiecie. szystko w wiecie yje i istnieje w Mioci i przez Mio. szystko co
widzimy jest przejawem Mioci - gwiazdy soce, ludy, ziemia, cay wszechwiat i jego totalno, cay wiat fizyczny jest
przejawion, zmaterializowan mioci. ielkie mdre centrum we wszechwiecie jest Mioci - Oddychamy Mioci.
Gdy podejdziemy do jakiego drzewa, trawy, kwiatu, rda, czujemy w tym wszystkim mio pierwotnej przyczyny. Mi-
o krzepi wszechwiat. Porusza ona wszystko do jednego wielkiego celu. Plan wedug ktrego wszystkie istoty si poru-
szaj do swego celu, jest wczony do mioci. chwilach przejrzenia czowieka osiga si przewietlenie tej prawdy i wte-
dy przeywa si majestat ycia. idzi on pikno na drodze, ktr wszystkie istoty id od zmroku do jasnoci, od saboci
do siy, od smutku do radoci, od nizin do szczytw, czuje on, e wiele wyrae, ktrych si uywa, gdy mwi si o mioci,
nie jest zupenie prawidowych, lecz uywamy ich z powodu braku odpowiednich sw np. wyraenie przyjmowania przez
czowieka mioci, przy tym wyraeniu mona zrozumie e mio jest czym obcym.
ielka matka, Mio obejmuje swoje dzieci i napenia je yciem, czuwa nad nimi. Opatrzno to jest Mio, ktra
porusza wszechwiat, kto mwi - nikt mnie nie kocha, - jest Jeden kto was kocha Gdyby nas nie kocha nie moglibymy
y w tym wiecie. Jeli yjemy - znaczy Bg nas kocha. Jeli mylimy - e nikt nas nie kocha, jest to pierwsze kamstwo
na wiecie. Jak pokochamy Boga tak pokochamy ludzi. Jeeli nie kochamy Boga, zawsze bdziemy robili rnic midzy
jednym czowiekiem a drugim.
rbmy dowiadczenie ze sowami Bg jest Mioci eby zobaczy co si w nich kryje. my te sowa w swj
rozsdek do swego serca i do swej woli a zobaczymy e jeeli jestemy sabi - wzmocnimy si, jeeli dotychczas patrzylimy
zobaczymy, jeeli tylko odczuwalimy - odtd bdziemy kochali. szystko moe si naprawi, wszystko jest moliwe. Kie-
dy Gdy czowiek jest zwizany z wiecznym pocztkiem. czystoci w mioci, w niezmienajcych si stosunkach czowie-
ka do caoci, kryj si metody, odwieania, wyzwolenia, pogodzenia z wszystkimi. Powiedziano anim o co poprosicie,
bdzie wam dane .
Kto kocha Boga otrzyma bogosawiestwo, zanim o co poprosi Go. Mio do Boga jest rdem radoci, pewnoci
siebie i hannonii. tedy czowiek staje si nietykalny, dla niszczycielskich mocy, gdy wiato, ktrym yje jest dla nich
niedostpne. Przy tym kontakcie bezgranicznym odczujecie to szczcie, si, odmodzenie, ktrego pragniecie. mioci
do Boga jest szczcie czowieka. Tysice drg wiod do szczcia, lecz prostszej i czystszej od tej nie ma. Przeszedem j,
znam j i wszystkim radz ni i. Mio jest waciwoci duszy to jest wewntrznym bogactwem czowieka, do ktrego
powinien on dy. Mio jest woona do duszy ludzkiej, wystarczy by czowiek tylko otworzy umys, serce i dusz dla
Boskoci, by przejawi Mio do wszystkich ywych istot.
Czowiek musi kocha by si przejawia. Czowiek w swej istocie wewntrznej, z Boskiego Pocztku ktry jest
w nim, jest dobrym. Naley okreli pojcie - Czowiek ten moe nazywa si czowiekiem i nosi to swoje imi, ktry uto-
rowa drog Mioci, Mdroci i Prawdzie w sobie.
Mio jest jzykiem, ktry rozumie kade serce ludzkie bez rnicy wiatopogldu. zastosujcie Mio bycie si
przejawili drugiemu czowiekowi, swemu bliniemu. szyscy musimy si przejawi. Przejawienie jest w tym, by wyrazi
Bosk Mio. Jeeli kochamy Bg jest w nas. Mio - jest to zwrcenie si rozumnej duszy do Boga. Mio jest dotkn-
ciem Boga duszy ludzkiej. pierwszej chwili zetknicie czowieka z Bogiem, mio wybucha w duszy ludzkiej, nastpuje
wypenienie i niczego czowiekowi w tej chwili nie potrzeba. Kade dotknicie Boga -wDuszy, znaczy odkrycie wielkiego
wiata, ktry przynosi wolno i przestrze dla duszy. Mio mwi o obecnoci ducha. Jeeli chcecie przejawi mio Bo-
- Duch w. musi by w was, pozwlcie mu, by si przejawi. Jeeli nie kochacie nie ma go. Kto rozumie przejawy Boga,
bdzie wiedzia, jak odczu i odda jego mio. Jedynym czym, czego czowiek nie powinien si ba jest - Mio, iedza,
wiato i olno.
Co robisz komu - robisz Bogu. Mio jest szanowaniem Boga w kadym czowieku. Kocha czowieka to znaczy wi-
dzie pikno i wielko ukryte gboko w umyle, sercu, i jego duszy. Grzech jest czym zewntrznym w czowieku, nie two-
rzy jego prawdziwej natury. Dobro wzniose w czowieku, jest to sam czowiek. Jeeli za wszystkimi istotami widzisz Bo-
ga, stosunek twj do Niego bdzie realny. Nie potrzebujemy mie adnego obiektu w mioci, poniewa we wszystkich isto-
tach kochamy Boga, Boski promie w nich. Jeeli Twoja mio jest zewntrzn form, a nie Bosk, ktra pracuje w kszta-
cie, ta ostatnia utraci swe pikno, a ty utracisz swoj mio. gbi swojej istoty czowiek kocha wszystkie istoty, lecz on
nie uwiadamia tego sobie. Przyjdzie dzie w ktrym caa iemia zabynie ogniem mioci, ktry j obejmie ze wszystkich
stron. Mio, ktra nie moe przetrzyma grzechw ludzi, nie jest Mioci. Mio czowieka bdzie poddana dowiadcze-
 
niu, Mio dowiadcza si przez cierpienie. Mdra natura dopuszcza, by od czowieka byo wzite wszystko, jak postpio-
no z Hiobem by go dowiadczy, jak przejawia swoj mo. Boska realna Mio przetrzymuje wszystkie dowiadczenia,
wszystkie warunki.
Kto zdoby Mio musi jej strzec jak renicy oka. Jeeli jej naduyje wemie ona wszystko co do niej naleao i odej-
dzie. Jeeli naruszymy rytm, Mio oddala si - idzie do swego wiata. Dugi czas bdziemy pakali i wzdychali za ni, do-
pki na nowo nas nie odwiedzi. Nie ma wypadku w yciu, gdy jaki czowiek ma absolutn wiar w was, a wy go nie ko-
chacie. Jeeli pjdziecie do jakiego z waszych przyjaci po przyslug, odda ci tyle, o ile go kochacie i wierzycie w niego.
Jest prawo - Gdy kochasz kogo, zawsze gotw jest on ci pomc. Gdy si kto skary e nie jest kochany, wskazuje
na to, e wlewa on swoj mio w pknite serce, wskutek czego wycieka ona natychmiast. Poniewa ten czowiek, ktre-
go kochasz nie jest gotw, to Twoja Mio znajdzie odbicie pniej i wolniej. Mio ludzka jeeli nie jest uszachetniona
przez bosk Mio, moe wycign soki z tego, ktrego kocha. Jeeli ci przyjdzie za myl, le komu zrobi, znajd w nim
jak dobr cech. wr swe spojrzenie na jego dusz. ten sposb pokochasz go i nie zrobisz mu za. Mio jest t wiel-
k si, ktra moe ponie najwiksze cierpienia, nie upadajc na duchu czowiek, ktry utraci siy i zdrowie swoje i bo-
gactwo, a nie zmieni ani jednego muskuu na swej twarzy, ten yje w mioci. Cierpliwo jest rezultatem mioci. Duga
cierpliwo jest oznak Mioci ktr Bg ywi do nas. Mio moe przyj za darmo lecz cierpliwo musicie zdoby. Je-
eli czowiek jest niezadowolony, przerywa on czno z mioci. Mio jest nauk suenia. Pod mioci rozumie si su-
enie Bogu.
Miosierdzie jest wyszym wyrazem mioci. Mio ma wiele stopni. Mio jest niezmierna jaka bya przed tysi-
cem lat taka jest i dzi. Gdy mwimy o rozmaitych rodzajach Mioci, rozumiemy stosunek ludzi do niej. Nie odczuwaj
oni i nie zastosowuj oni mioci jednakowo. skutek tego i przejawy si rni. Gdy mwimy ewolucja w mioci musimy
rozumie Ewolucja w odczuwaniu Istoty Boskiej Mioci. edug stopnia rozwoju czowieka bdzie rwnie jego zrozumie-
nie mioci. Kada istota odczuwa mioci tyle, ile moe przejawi i opracowa. wietle tego rozrniamy cztery stopnie
mioci l. Mio - jako denie - dziaa w sercu.
2. Mio - jako uczucie - dziaa w duszy
3. Mio - jako si - dziaa w umyle
4. Mio - jako zasad - dziaa w duchu.
Jest to cay cykl rozwoju od pocztku do koca. Jest to Mio Absolutu ktra przechodii przez czowieka w r-
nych stopniach rozwoju. To, e serce ponie nie jest mioci. Midzy pojciem serca a mioci jest olbrzymia rnica. Po-
nicie serca - jest to jedna z pierwszych faz rozwoju Mioci. Dzi ta Mio panuje w wiecie. Ludzka mio jest mioci
popiou. Ludzk mio mona widzie w ognisku gdzie ponie, spaa si i obraca w popi. Przyciganie, ktre jest rezul-
tatem magnetyzmu nie jest mioci. To jest magnetyczna, nieodporna i przejciowa mio, czyli mio jako denie, jest
pocztkiem Mioci. Czowiek musi przejawi Mio, ktra istnieje w nadwiadomoci. Jeeli czowiekowi uda si wiado-
mie poczy z ca ludzkoci, bdzie on wolny o, takim czowieku mwimy, e zakoczy on swoj ewolucj jako czowiek.
Jeeli Bg wielki Ojciec nasz w wiecie, zwraca na nas uwag, czy nie moemy i my mali ludzie, zwrci naszej uwa-
gi przynajmniej na dziesi osb by im pomc, tak jak si nam pomaga. Gdy czowiek kocha wszystkich stale ronie i roz-
wija si. Niczego si nie bjmy. obec mioci strach jest bezprzedmiotowy, Kto raz widzia oblicze Boga kocha wszy-st-
kie istoty. Mio jest chlebem, ktry pochodzi z Nieba. Jeeli przy najmniej wanej pracy czowiek zastosuje Mo, b-
dzie mia bogosawistwo Boga. Czowiek mioci nie goni szczcia, lecz szczcie goni jego. przyszoci, kto bdzie
chcia dugo y musi kocha. ysze drgania mioci przechodz przez ciao Jego, ktry kocha, oczyszczaj go i odmadza-
j. Bez Mioci czowiek nie moe osign mdroci i prawdy. Im wiksza jest Mio tym wikszy jest Rozum. Mio pro-
wadzi do mdroci. Boska Mio jest drog do wiedzy i warunkiem dopuszczenia do Boskiej mdroci. Bg mwi niegdy,
mwi obecnie, i bdzie mwi w przyszoci, lecz tylko do tych ktrzy maj prawdziw Mio. Gdzie nie ma Mioci tam
nie sycha sw Boga. Gdy Mio nawiedzi czowieka jest ona w stanie przerobi go zrobi przewrt w jego charakterze,
np. zy staje si dobrym, saby - silnym, leniwy - pilnym, niezrwnowaony - mdrym.
Mio moe zwrci do Boga i najwikszego grzesznika. Gdy czowiek wpadnie w przygnbienie moe zrobi nast-
pujc prb i sprawdzi rezultaty. Jeeli wpadniesz w rozpacz i poczujesz si porzucopym, nie szukaj przyczyny poza so-
b. Otwrz serce dla ludzi, dla swoich blinich, patrz na nich jak na kochane istoty, ktre chc dla ciebie dobra i natych-
miast rozpacz twoja zmieni si w rado. Osiga si to trudno. Ta prba jest tylko dla bohaterw, ktrzy atwo mog wyj
z ycia osobistego i wej w duchowe. Jeeli chcesz wyj z ycia przeciwiestw, wejd w ycie duchowe, tylko w ten spo-
sb poznasz Mio i naprawd bdziesz si rozkoszowa prawdziwie yciem. ten sposb zmieni si twj stan i spraw-
dzisz jedno z prawem mioci. Kto myli, e problemy mog by rozwizywane bez mioci ten pozosta tysice lat w tyle
w swoim rozwoju, wskutek czego jeszcze dugi czas bdzie si martwi w swoim sercu. Przy wszelkim dobrym uczynku czo-
wiek wyzwala si. Gdy postpujesz le ograniczasz si wtedy uczy dobrze by si wyzwoli. Dobro, jest magi, za pomo-
c, ktrej czowiek obraca siy negatywne w pozytywne. Gdy masz przeszkody, przykroci w swym yciu, uczy ofiar -a
oddal si one. Nic nie moe ci si uda w yciu, dopki si nie powicisz. lm lepiej czowiek czuje, tym lepiej wyraa Bo-
sk Myl. Dlatego musi zacz z Mioci. Tylko Mio moe wyprostowa uczucia ludzkie i w ten sposb czowiek staje
si wraliwy na Bo myl.
katolickich publikacji
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin