Abyś Poznłl w czyjej jesteś mocy ks. Michelini.pdf

(801 KB) Pobierz
Abys poznal w czyjejÉ
ks. Don Ottavio Michelini.
A B Y Â P O Z N A ¸
W C Z Y J E J
J E S T E Â M O C Y
wydane przez
Powrót do Natury
Katolickie publikacje
80-345 Gdaƒsk-Oliwa ul. Pomorska 86/d
tel/fax. (058) 556-33-32
9156361.001.png
Spis rozdzia∏ów .
Chcecie to wierzcie 5
CoÊ z Biblii 7
1 S∏owa Pana Jezusa o diable 8
2 Szatn i jego dzia∏anie 9
3 Szatan – nienawiÊcià 9
4 Broƒcie si´ przed szatanem! 10
5 Có˝ wi´c czyniç, aby si´ obroniç? 10
6 Szatan jest najwi´kszym wrogiem 10
7 Sta∏e dà˝enie szatana 12
8 Dym szatana wÊliznà∏ si´ do KoÊcio∏a. 12
9.Niewyt∏umaczalne przeciwieƒstwa 14
10 Wielka bitwa na niebie 15
12 Przyczyny braku równowagI 16
13 Dzia∏anie szatana przeciwko Jezusowi na ziemi 17
15 Czuwajcie i módlcie si´! 18
16 Kryzys wiary – przyczynà ciemnoÊci 19
17 Znaki wiary 20
18 Egzorcyzmy 20
19 DwulicowoÊç 21
20 Kim jest szatan 22
21 Nieub∏agany wróg N.M.P. 22
22 Szatanów trzeba odrzucaç 23
23 Szaleƒstwo czynu – bezruch wewn´trzny 23
24 Zjednoczenie w modlitwie 24
25 Dym piekielny 24
26 Dlaczego szatan tyle mo˝e szkodziç? 25
27 Istnienie szatana – prawdà wiary 26
28 Powody nienawiÊci sztana 27
29 Godzina rewizji wybi∏a! 28
30 Dlaczego nie organizuje si´ obrony? 30
31 Kuszenie Pana Jezusa na pustyni 31
32 Dezynfekcja Êrodowiska duchowego 31
33 32 Wspó∏odkupiciele 32
34 Egoizm — to jest — diabe∏ 34
35 Âwi´ty Micha∏ – obroƒcà 34
36 Szatani sà przera˝ajàco przebiegli 35
37 Poczàtkiem i przyczynà ka˝dego z∏a – to szatan 35
38 Normy dla egzorcystów 36
39 Godzina oczyszczenia 37
40 Trzy dni ciemnoÊci 38
41 Zarozumia∏oÊç i po˝àdliwoÊç cia∏a – or´˝em szatana 41
42 Masoneria - hierarchicznym koÊcio∏em szatana 42
43 Bracia w fartuszkach
43
44 Masoni wychodzà z podziemia
45
45 Niszczone ofiary obsesji
47
46 Egzorcyzmowanie szczytem duszpasterstwa
49
47.Kto mo˝e prócz biskupa egzorcyzmowaç
50
48 Laicy zast´powaç majà kap∏anów
51
 
51 Z∏o zakryte pod pozorem dobra 53
52 Bierzmowany – prawdziwym ˝o∏nierzem Chrystusa 54
53 Kuszenie przez szatana (kazanie)
56
55 Aby powróciç do praw Bo˝ych i porzàdku.
59
56 Lucyferyczny Plan Zniszczenia KoÊcio∏a
63
57 Objawienia w Fatimie
65
58 Objawienia w Garbandial
68
59 S∏owa Matki NajÊwi´tszej do Narodu Polskiego.
70
60 S∏owa Pana Jezusa do narodu Polskiego.
72
61 Zakoƒczenie
74
S∏owa Ch rystusa i J ego M atki do
ludzkoÊci XX wieku, mówiàce o
konaniu KoÊcio∏a Katolickiego
ABYÂ POZNA¸
W CZYJEJ JESTEÂ
M O C Y
Katolickie Publikacje
Polska – Kanada
1993
 
˚ydom, ChrzeÊcijanom i Masonom
WSZELKIEGO STANU
Dobrym obywatelem Paƒstwa
mo˝e byç tylko ten, kto umi∏owa∏ ∏ad
i którego wszelkie poczynania
oparte sà na poczuciu praw Bo˝ych.
Dla tych, którzy dotàd wierzyç nie
chcieli, ˝e straszliwe tajemnicze
widmo
czai si´ u wrót naszych
© Copyright - Wszystkie prawa publikacji,
t∏umaczeƒ, odpisów, rozpowszechniania bardzo p o ˝ à d a n e i wskazane
C atholic P ublishing
P.O. Box. 1416 Stn. „A”
London, Ontario – N6A 5M2
Canada
wydane przez
Powrót do Natury
Katolickie publikacje
80-345 Gdaƒsk-Oliwa ul. Pomorska 86/d
tel/fax. (058) 556-33-32
9156361.002.png
Chcecie to wierzcie
jak nie wierzycie – przymierzycie!
Mieszkańcy naszej planety Ziemi żyją w ostatniej dekadzie z mijających dwóch tysięcy lat od
narodzin Chrystusa. W tym samym czasie mija również sześć tysięcy lat od dania człowiekowi
przez Pana Boga, wolnej woli. Sześć tysięcy lat ziemskich nie jest liczbą przypadkową. Można ją
przyrównać do sześciu dni astralnych stwarzania świata, w których Pan Bóg tworzył świat. O tym
mówi Pismo Św., mówi również o tym, że siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał. Co jest odzwiercie-
dleniem naszego tygodnia, a w wymiarze kosmicznym następnego tysiąclecia.
Nasze pokolenie jest właśnie w fazie przemijania tych sześciu tysięcy lat. Następne tysiąc lat,
które jest przed nami, mają być latami szczęścia, miłości pokoju. Ażeby wejść w te następne wspa-
niałe wieki, ludzkość musi dokonać wyboru. Wyboru dobra czy zła. Wszyscy wiemy o tym, że ota-
czają nas siły dobre i złe. Pokonanie zła musi stać się naszym pierwszoplanowym, nadrzędnym
celem. Nie poszanowanie praw dekalogu, pycha, materializm, pazerność i zawiść, są najlepszą
pożywkę dla zła.
„Chrzest Ognia”, który nas czeka po „Chrzcie wodą i Duchem św., może zdziesiątkować naszą
ziemską populację. Jedynym ratunkiem w tych ostatnich latach tego stulecia dla nas - Ziemian, jest
doskonalenie się przez modlitwę, łączenie się przez modlitwę ze Wszystkimi Świętymi, szukanie
w nich pomocy i ostoi. Tylko głęboka wiara i żarliwa modlitwa, pozwolą ten najtrudniejszy okres
nam przetrwać. To wszystko co nas w najbliższych latach czeka jest najdokładniej opisane w „Ob-
jawieniu w Fatimie”, oraz innych załączonych przekazach w tym wydawnictwie. Ażeby do minimum
złagodzić skutki nadchodzących kataklizmów, pozostaje nam modlitwa ekspjacyjna - czyli pokutna.
Pycha, brak skromności, szczególnie u przedstawicieli naszej wiary – księży, od szczebla pod-
stawowego, aż do najwyższych hierarchii stawia duży znak zapytania nad wartością ich modlitwy
i prowadzenia nas w świat duchowy. Życie w przepychu wśród biednych, nadmierne bogacenie się
wśród ogólnie panującego ubóstwa na świecie, daje dużo do życzenia – oczekujemy więcej
skromności i pokory od naszych pasterzy. Oni mają nauczać nas i pomagać nam. Zajmowanie się
przez duchownych politykierstwem, biznesami od podstawowej parafii, aż do Watykanu jest kary-
godne.
Niestety sól ziemi, jakim jest duchowieństwo Kościoła Katolickiego wywietrzała, nawet wśród
tych, którzy zaczęli sobie wystawiać pomniki za życia, wywyższając swoje „ja”, i nazywać się świę-
tymi bez procesów beatyfikacji czy kanonizaciary zawartej w Piśmie św., czego kler choć to głosi
zrozumieć nie może.
Aby było dobrze należy za wszelką cenę zlikwidować pychę w nas samych a szczególnie
wśród pasterzy, demaskując u nich zło, gdyż widzą u nas źdźbło w oku, lecz w swoim beli nie za-
uważają. Oni to doprowadzili ludzkość nad skraj przepaści.
Zlikwidować pychę w szczególności wśród kleru katolickiego. Otworzyć oczy Papieżowi Janowi
Pawłowi II, że jest tylko Papieżem, a nie Ojcem Świętym. Ojca Świętego mamy tylko jednego, ale
akurat Ten właśnie nie zasiada na tronie watykańskim.
„Nikogo na ziemi nie nazywajcie Ojcem, gdyż jednego
macie Ojca, w niebie. (Mat.23,19)
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin