H. Operacz - Leczenie Akupunkturą.pdf

(2447 KB) Pobierz
(Microsoft Word - Leczenie Akupunktur\271 - H. Operacz)
DR N. MED. HENRYK OPERACZ
LECZENIE AKUPUNKTURĄ
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Warszawa
Spis treści
Wstęp..................... 9
Historia akupunktury............... 13
Chińska filozofia medycyny tradycyjnej.......... 35
Pojęcie "Chi"................. 35
Pojęcie "Yang" i "Yin" (teoria "ZangFu")....... 43
Reguła Pięciu Elementów (teoria "WuKsing")..... 46
Meridiany, południki, kanały............. 50
Meridiany główne............... 51
Meridiany dodatkowe.............. 56
Meridiany i ich przebieg............. 58
Punkty akupunktury................ 75
Igły jako narzędzia akupunktury............ 82
Zabiegi akupunktury................ 86
Najczęstsze przyczyny lęku przed leczeniem akupunkturą.... 91
Metody nakłuwania punktów akupunktury......... 94
Inne metody oddziaływania na punkty akupunktury...... 97
PrzyŜeganie, przygrzewanie, moxa fitotermoterapia... 97
Przygrzewanie bezpośrednie i pośrednie....... 99
MasaŜ punktowy, akupresura digitopresura...... 106
Bańki lecznicze................ 108
Elektroakupunktura............... 112
Laseropunktura................ 116
Sonopunktura................. 122
Współczesne poglądy na mechanizm działania akupunktury... 123
Mechanizm przeciwbólowego działania akupunktury..... 129
Neurofizjologiczny mechanizm przeciwbólowego działania akupunktury.................. 130
Wstęp
Wiek XX, szczególnie jego druga połowa, jest wiekiem niespotykanej w dziejach ludzkości ekspansji
postępu we wszystkich dziedzinach nauki. Przeciętny człowiek największe osiągnięcia dostrzega w
technice, gdzie obserwuje się bardzo szybką elektronizację, miniaturyzację, komputeryzację,
automatyzację. Osiągnięcia techniczne zmniejszyły odległości między ludźmi i kontynentami,
wyniosły człowieka w kosmos, a w pracy codziennej zastąpiły go robotami.
Zastosowanie nowoczesnych elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych, telewizji satelitarnej i
satelitów telekomunikacyjnych, telefaksów, telefonii komórkowej, internetu itp., pozwoliło na
błyskawiczne przekazywanie informacji z jednego krańca globu ziemskiego na drugi, na
rozpowszechnianie wiadomości, a tym samym umoŜliwiło masową, szybką edukację.
W medycynie i biologii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, wprowadzono
wiele nowych bądź udoskonalonych aparatów i urządzeń. Zastosowano nowe metody badawcze, takie
jak: scyntygrafia, holografia, ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, tzw.
cyfrowa angiografia subtrakcyjna, umoŜliwiająca bardzo precyzyjne, wybiórcze badanie naczyń
krwionośnych kaŜdego wybranego narządu i części ciała. Dzięki temu udało się więc osiągnąć szybki
postęp równieŜ w diagnostyce medycznej. Nic więc dziwnego, Ŝe współczesny człowiek zapatrzony w
ten fascynujący rozwój wszystkich wymienionych wyŜej dziedzin techniki spodziewa się takiego
samego rozwoju metod leczenia. Domaga się szybkiego i skutecznego opanowania wielu dotychczas
nieuleczalnych chorób i uwolnienia od dręczących go dolegliwości. Domaga się leków znoszących ból
i leków znoszących napięcie nerwowe, leków nasennych i pobudzających. Domaga się leków
podnoszących kondycję fizyczną i psychiczną, leków poprawiających sylwetkę ciała i wreszcie leków
hamujących proces starzenia. Szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, bogatych, ludzie
pozbawieni tych powszednich trosk Ŝycia codziennego, które nam towarzyszą, bardzo dbają o swoje
zdrowie. Chcą, i słusznie, Ŝyć dobrze, długo i bez dolegliwości.
Takie wymagania współczesnego człowieka stały się wyzwaniem dla wszystkich dziedzin medycyny,
a szczególnie farmakologii i doprowadziły do syntezy wielu tysięcy leków. DuŜa opłacalność tego
rodzaju przemysłu sprawiła, Ŝe pełną parą pracują laboratoria naukowe i fabryki farmaceutyczne.
Wyprodukowano juŜ tak duŜo róŜnych preparatów, Ŝe zapamiętać je mogą tylko komputery. Dzisiaj
jednak juŜ wiemy, Ŝe Ŝaden syntetyczny lek nie jest lekiem obojętnym dla organizmu. Gdy na jeden
narząd działa leczniczo, drugi moŜe uszkadzać. Budowa chemiczna współczesnych leków jest tak
złoŜona, Ŝe muszą one być bardzo dokładnie dawkowane, a ich dawki muszą być dostosowane do
masy ciała, wieku, płci, a nawet do sposobu odŜywiania chorego. Im bardziej złoŜony chemicznie jest
lek, im bardziej jego budowa jest skomplikowana, tym więcej ma przeciwwskazań i objawów
ubocznych. Tak więc nawet drobne odchylenia od zasad jego podawania lub jednoczesne stosowanie
kilku leków na raz prowadzi do zaburzeń ich biotransformacji (biochemicznej przemiany w
organizmie), do ich interakcji lub kumulacji i do objawów przedawkowania lub teŜ często
wzajemnego unieczynniania się leków, tj. do neutralizacji.
Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę, Ŝe przy nieumiejętnym lub niedbałym stosowaniu przez
chorego leków (a współczesny, zestresowany człowiek czyni to coraz częściej) ich nadmierne, często
prawie nałogowe spoŜywanie, wyrządza niejednokrotnie większe szkody niŜ sama choroba. Ze
statystyk wielu krajów wynika, Ŝe obecnie więcej kosztuje likwidowanie skutków podawania leków,
czyli ich działań ubocznych i wynikających stąd powikłań, niŜ leczenie samych chorób.
Jest to jedna, ale nie jedyna, przyczyna, dla której współczesny chory coraz częściej wzbrania się
przed zaŜywaniem leków syntetycznych i szuka leków mniej szkodliwych naturalnych preparatów
roślinnych lub teŜ sięga po stare metody lecznicze, stosowane i wypróbowane przez tysiące lat, takie
jak akupunktura (refleksoterapia), akupresura, ziołolecznictwo itp., i chętnie je stosuje. W historii
medycyny znane są okresy renesansu zarzuconych kiedyś róŜnych metod leczniczych i powrotu do ich
stosowania.
Z postępem wiedzy i techniki medycznej metody te poddaje się weryfikacji. Odnosi się to zarówno do
ich mechanizmu działania, jak i moŜliwości terapeutycznego zastosowania w róŜnych jednostkach
chorobowych. Jedną z takich niefarmakologicznych metod, która w ostatnich czasach zyskała duŜą
popularność, jest właśnie akupunktura, stosowana nie tylko na Dalekim Wschodzie, lecz i w całej
Europie, Ameryce, Australii i Afryce.
Na przestrzeni wieków akupunktura, podobnie jak wiele innych niekonwencjonalnych metod
leczniczych, miała zarówno gorących zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Obecnie w
większości krajów o wysokim poziomie nauk medycznych ta tradycyjna metoda lecznicza bywa
stosowana na równi z metodami nowoczesnymi, a prowadzone badania teoretyczne i kliniczne
dowodzą jej skuteczności i to często wtedy, gdy konwencjonalna medycyna Ŝadnego skutku
leczniczego dać juŜ nie moŜe.
W czasach nasilonej chemizacji Ŝycia (nawozy sztuczne, pestycydy, chemiczne środki gospodarstwa
domowego, skaŜenie powietrza, gleby, wody) najwaŜniejszym atutem akupunktury jest to, Ŝe działa
ona bez pomocy leków. Akupunktura jest bowiem metodą naturalną, opartą na wykorzystywaniu jako
czynnika leczącego mobilizacji sił witalnych organizmu w walce z chorobą, jego zdolności do
samoregulacji i samoregeneracji. To, Ŝe skomplikowane mechanizmy tego działania nie są jeszcze
dobrze poznane, nic nie ujmuje tej metodzie. Wszak medycyna zna wiele leków, których mechanizm
działania równieŜ nie jest dokładnie i do końca poznany, a leki te są z powodzeniem stosowane juŜ
przez długie lata.
Pragnę jednak z naciskiem podkreślić, Ŝe akupunktura nie jest panaceum, nie jest lekiem na wszystkie
choroby. W leczeniu wielu chorób nie sposób zaniechać podawania leków chemicznych, które często
ratują Ŝycie. Ale nie moŜna postępować teŜ odwrotnie i odrzucać tych starych, wypróbowanych
metod, którymi ludzkość przez tysiące lat leczyła się z dobrym skutkiem, ratując swoje zdrowie i
Ŝycie. Nie moŜna równieŜ przymykać oczu na obecnie publikowane w czasopismach medycznych
doniesienia o wyleczeniu lub teŜ podleczeniu dzięki niej tysięcy chorych.
W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się korzystne zmiany. Wielu lekarzy skłania się do łączenia obu
metod leczniczych starych z nowymi. W tym kierunku coraz częściej zwraca się równieŜ cała
oficjalna medycyna. W wielu szpitalach i klinikach na Zachodzie akupunkturę stosuje się na równi z
nowoczesnymi metodami leczniczymi. Badania nad akupunkturą i akupresurą są prowadzone w
znanych ośrodkach klinicznodoświadczalnych prawie we wszystkich krajach. Liczba prac
naukowych, opublikowanych na ich temat w renomowanych czasopismach medycznych świata w
ciągu ostatnich 10 lat, sięga kilku tysięcy pozycji.
Renesans akupunktury ma swoją przyczynę nie tylko w niechęci do syntetycznego leku, za pomocą
którego nie zawsze moŜna osiągnąć skutek leczniczy, lecz i w tym, Ŝe medycyna XX wieku, mimo
duŜych osiągnięć w leczeniu niektórych objawów i zespołów chorobowych, jest jak dotychczas
bezskuteczna lub bezradna. W przypadkach tych, jak wskazują liczne juŜ obserwacje kliniczne,
skuteczne zastosowanie znajduje właśnie akupunktura i inne stare metody lecznicze Dalekiego
Wschodu.
Historia akupunktury
Przystępując do opisu akupunktury naleŜy postawić pytanie: czym jest ta swoista metoda lecznicza i
jak przebyła tak długą historyczną drogę w dziejach człowieka, Ŝe dotrwała do dziś, stając się jedną z
cennych i waŜnych dziedzin wiedzy osiągniętych przez medycynę tradycyjną?
Akupunktura jest metodą polegającą na nakłuwaniu w celach leczniczych ściśle określonych miejsc na
ciele człowieka – nazywanych "punktami akupunktury", a obecnie "punktami Ŝyciowymi" lub
"biologicznie aktywnymi punktami". Metoda ta, której dokładnego początku nie da się określić,
powstała w Chinach kilka tysięcy lat przed naszą erą. Nazywano ją "czeńtsju". "Czeń" to
nakłuwanie, "tsju" to przygrzewanie, przypiekanie. Oba sposoby powitały prawie w tym samym
czasie i były równolegle stosowane. Aktualna nazwa akupunktura wprowadzona została przez
Francuzów w XVII wieku i pochodzi od łacińskich słów acus igła i punctum, puncture punkt,
nakłuwanie.
Prehistoryczne początki akupunktury opierają Chińczycy na legendzie z czasów przed powstaniem
cywilizacji Chin, tj. 64 tysięcy lat p.n.e. Legenda ta podaje, Ŝe za panowania mitycznego cesarza Fu
Si jeden z jego poddanych, cierpiący na przewlekłe silne bóle głowy, uderzył się przypadkiem w nogę.
Stała się rzecz zaskakująca bóle natychmiast ustąpiły. Od tego czasu kaŜdy, kogo bolała Igłowa,
uderzał się w to miejsce na nodze. NaleŜy przypuszczać, Ŝe był to zabieg bolesny, prowadzący do
zranienia, bo gdy wieść o takich praktykach dotarła do cesarza, ten nakazał brutalny sposób uderzania
kamieniem zastąpić nakłuwaniem kamienną igłą. Wyniki okazały się dobre*. [* Tak odkryto pierwszą
zaleŜność między punktem na ciele a związanym z nim odległym narządem.]
Z czasem zauwaŜono teŜ, Ŝe nakłuwanie innych miejsc na skórze leczy wiele chorób. W XXV wieku
p.n.e., w okresie panowania legendarnego "Ŝółtego cesarza" HuangDi, wielkiego uczonego,
wynalazcy, budowniczego, intelektualisty, akupunktura przechodzi swój wielki rozwój. Stare chińskie
księgi mówią, Ŝe cesarz ten, wielki zwolennik i znawca akupunktury, polecił zastąpienie kamiennych
igieł metalowymi, a róŜnych leków, które uwaŜał za trujące nakłuwaniem igłami.
Księga "Nejtsing" "Księga o Ŝyciu wewnętrznym" tak cytuje jego słowa: "śyczę sobie, aby
posługiwano się wyłącznie tajemniczymi igłami z metalu, które kierują energią Czi, a nie lekami,
które tylko trują". Cesarz był nie tylko człowiekiem mądrym, lecz i przebiegłym. Stare księgi mówią,
Ŝe wyraŜając takie Ŝyczenia miał on na celu własne korzyści. Wiedział, Ŝe tylko ludzie zdrowi mogą
płacić podatki, a nie chorzy, niezdolni do pracy.
Oby ta przebiegłość cechowała naszych rządzących. Zapewne lepiej dbaliby o zdrowie społeczeństwa.
Pierwszym i najstarszym zachowanym do dzisiaj pisemnym dokumentem medycznym dotyczącym
akupunktury jest dzieło "Huangdi NeiJing" "Przyroda i śycie", nazywane takŜe "Kanonem
Medycyny" (ryć. 1). Napisane zostało przez zespół lekarzy chińskich, prawdopodobnie w latach 475
221 p.n.e. Jest to 18tomowe dzieło, składające się z dwóch części, będące zbiorem dotychczasowej
wiedzy medycznej. Pierwsza część traktuje o anatomii, fizjologii, patologii i terapii. Druga natomiast
poświęcona jest akupunkturze i przyŜeganiu (przygrzewaniu). Zawiera opis igieł, kanałów
energetycznych wraz z topografią 295 połoŜonych na nim punktów leczniczych, wskazania i
przeciwwskazania do leczenia akupunkturą, a takŜe opis techniki i wyników leczenia. Księgi te są
zbiorem wiedzy z okresu ponad dwóch tysięcy lat stosowania akupunktury w Chinach.
Ryc. 1. Huangdi NeiJing, znany jako"Kanon Medycyny" (ryć. z An Outline of Chinese Acupuncture.
Foreign Languages Press, Peking 1975).
Podczas wielu trwających obecnie wykopalisk archeologicznych, jakie mają miejsce w Chinach,
odkrywane są wciąŜ nowe przedmioty, które dowodzą, jak bogata była kultura chińska. Oczywiście
znajdowane są między tymi przedmiotami igły do akupunktury: z kamienia, kości, bambusa oraz z
brązu. Wykopaliska te są dowodem na to, Ŝe akupunktura była znana i stosowana juŜ w latach 1450
105 p.n.e.
Ostatnie wieki starej ery i pierwsze nowej były okresem wspaniałego rozkwitu akupunktury. Powstało
wtedy wiele prac opisujących nowe doświadczenia oraz porządkujących lub ujmujących w
odpowiednie schematy i naukowe formuły dotychczasową wiedzę na ten temat. Dalszy postęp
akupunktury wiąŜe się z lekarzem HuaTuo (141208 n.e.), pionierem chińskiej chirurgii i odrębnego
systemu gimnastyki leczniczej naśladującej naturalne ruchy zwierząt (tzw. zabawa pięciu zwierząt).
HuaTuo jako doskonały znawca akupunktury zapoczątkował analgezję akupunkturową wkłuwając
igły przed zabiegiem chirurgicznym i odpowiednio nimi manipulując. Wówczas znano juŜ i
stosowano do znieczulania opium, alkohol i korzeń akonitu.
18792490.001.png
W trzecim wieku naszej ery lekarz HuangFouMi (215 282) zebrał wszystko co wiedziano o leczeniu
tą metodą w ksiąŜce pt. "KiayiKing" "O akupunkturze i przyŜeganiu". Powstała jedna z
najobszerniejszych ksiąŜek o akupunkturze, licząca 12 tomów. Zawiera ona opis kanałów z pierwszą
dokładną lokalizacją 649 punktów leczniczych, wskazania do nakłuwania kaŜdego z nich, sposoby
manipulowania igłami, wskazania i przeciwwskazania do leczenia, opis okolic, których nakłuwać nie
wolno, naukę o "tętnie", na którym opierała się diagnostyka starej chińskiej medycyny, oraz
"recepturę" punktów stosowanych w róŜnych zespołach chorobowych.
Za czasów dynastii Tang (618907) akupunktura stała się samodzielną specjalnością medyczną, a w
Cesarskim Kolegium Medycznym powstał wydział akupunktury, kształcący lekarzy tej specjalności.
Uprzednio wiedza o akupunkturze przekazywana była z pokolenia na pokolenie w pewnych
rodzinach.
W roku 1027 (dynastia Sung) lekarz WangWeiYin na cesarskie polecenie zlecił odlanie z brązu
dwóch naturalnej wielkości modeli ludzkich postaci, wewnątrz pustych, nazwanych TongJen (ryć. 2).
18792490.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin