Rozkaz 03 - Sword Dancer.txt

(8 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:04: Napisy na zam�wienie
00:01:41: Przepraszam, Mick.
00:01:44: Bola�o?
00:01:51: Ja te� nie lubi� b�lu.
00:01:54: Ale...
00:01:56: W ten spos�b mo�emy �y� wiecznie.
00:02:05: M�j Bo�e!
00:02:06: Dobry Bo�e! Wska� drog� tym zb��kanym duszom.
00:02:12: Zawsze...
00:02:14: My�la�em, �e mogliby�my zawsze by� razem.
00:02:18: Z Pary�a przyjecha� EuroStar i przechodzi procedury wej�ciowe.
00:02:29: Dzi�kuj� ze skorzystanie z naszych linii.
00:02:45: Witam w Londynie.
00:02:47: Ojcze.
00:02:50: Niech B�g ci b�ogos�awi.
00:02:55: Rozkaz : 05|Sword Dancer
00:03:07: Sword... Dance.
00:03:10: 20 Lat. M�czyzna.
00:03:12: Przybli�ony czas �mierci: 17 godzin temu.
00:03:15: Jednak...
00:03:16: G��wne funkcje �yciowe przesta�y by�| odczuwalne tylko 12 godzin temu.
00:03:22: W �adnym z ramion nie stwierdzono zmian w strukturze fizycznej.
00:03:27: Natnij tutaj.
00:03:30: Ucze� prywatnej szko�y...
00:03:33: ...cz�onek arystokratycznej rodziny z W�och, |kt�ry przyjecha� uczy� si� za granic�.
00:03:38: Autopsja pozostanie �ci�le tajna.
00:03:43: To wina niew�a�ciwego wychowania w rodzinie.
00:03:45: Nie mo�na zosta� cz�owiekiem wysysaj�cym krew innym.
00:03:48: Jeste� przecie� synem arystokratycznej rodziny.
00:03:57: Problem polega na tym...
00:04:06: Jest.
00:04:14: Znalaz�em.
00:04:15: Zgodnie z oczekiwaniami funkcje �yciowe przesta�y by� odczuwalne.
00:04:17: To sprawi wi�kszy k�opot.
00:04:20: W tym roku znacznie wzros�a populacja wampir�w...
00:04:23: ...jakby by�a przez kogo� wspierana.
00:04:27: Ko�ci� Kr�lewskich Rycerzy nie ma innej drogi.
00:04:31: Znale�� i zniszczy�.
00:04:37: Dowiedz si�, kto i gdzie mia� kontakt z m�odym paniczem.
00:04:42: Ty prowadzisz dochodzenie?
00:04:44: Zacz�li�my ju� dochodzenie.
00:04:56: Zszyj naci�cie.
00:04:59: Zgodnie z prawem NHB powinni by� kremowani...
00:05:02: Tym razem b�dzie inaczej.
00:05:04: Jest cudzoziemcem.
00:05:05: P�niej Rzym zg�osi si� po cia�o.
00:05:11: Zabrali�my pluskw�...
00:05:12: ...wi�c nie powinno by� k�opot�w.
00:05:13: Dobrze.
00:05:21: Jestem wyko�czona...
00:05:22: Zimno mi...
00:05:24: Naprawd� zimno...
00:05:56: Co ty robisz, policjantko?
00:06:00: Przepraszam...
00:06:02: Ale...
00:06:03: Je�li nie b�dziesz jej pi�a, b�dziesz coraz s�absza.
00:06:06: Kiedy to zrozumiesz?
00:06:08: Powinna� posiada� ponad ludzkie zdolno�ci.
00:06:13: Co to za wyraz twarzy?
00:06:16: Rozumiem to...
00:06:19: Ci�gle chodzi mi po g�owie...
00:06:21: ...�e coraz mniej przypominam cz�owieka.
00:06:34: Panie...
00:06:43: Cze��!
00:06:46: Niech B�g ci b�ogos�awi.
00:07:10: Wampiry rodz�ce ludzi...
00:07:13: Co s�dzisz o tym, czym sta�a si� ta era, Alucardzie?
00:07:17: Nie wa�ne, co to za era...
00:07:19: ...zawsze znajd� si� niezr�wnowa�eni odmie�cy.
00:07:22: Czy twa duma prawdziwego wampira ka�e ci to m�wi�?
00:07:25: Jednak...
00:07:26: W por�wnaniu z tym, czym od dawna zajmuje si� rodzina Hellsing...
00:07:31: ...ile dostrzegasz r�nic?
00:07:56: Rozumiem...
00:07:57: ...�e si� od nich r�nisz.
00:08:00: Wi�c dlaczego zadajesz takie pytania?
00:08:04: Ludzie tego nie rozumiej�.
00:08:06: Tak jak policjantka.
00:08:16: Tak?
00:08:17: Rozumiem.
00:08:18: Wpu�� go.
00:08:26: Prosz�.
00:08:30: Mick!
00:08:32: Ja tylko chcia�em zawsze z tob� by�!
00:08:36: Rozumiesz to, prawda?
00:08:40: Odpowiedz mi prosz�, Mick!
00:08:43: Hej. Nie widz� Mick'a...
00:08:46: Gdzie jeste�?
00:08:51: Mick!
00:08:52: Gdzie?!
00:09:21: St�j!
00:09:30: 13 Dywizja Specjalnej Papieskiej Si�y Uderzeniowej?!
00:09:34: Instytut Iscariote?!
00:09:51: Londy�ska policja zabarykadowa�a piwnic�.
00:09:54: Ale to tylko kwestia czasu, jak tamci policjanci stan� si� upiorami.
00:09:59: Nawet, jak usuniemy chip, nigdy nie b�d� ju� lud�mi.
00:10:03: Co za g�upcy!
00:10:07: Instytut Hellsing, Szwadron A.
00:10:10: Gotowi do wkroczenia do akcji z uzbrojeniem C3.
00:10:14: Niech b�ogos�awi was B�g i Kr�lowa.
00:10:16: Amen.
00:10:28: Wy�lij te� Alucarda.
00:10:30: Tam jest tylko jeden wysysacz krwi.
00:10:33: Nie b�d� si� powtarza�!
00:10:35: Walter.
00:10:40: To nar�d protestancki.
00:10:43: Nie mog� da� wolnej r�ki Watykanowi.
00:11:07: Mick...
00:11:08: Gdzie jeste�?
00:11:20: Wiktoria.
00:11:21: Tak?
00:11:22: Zosta� tutaj.
00:11:24: Dru�yna P7...
00:11:25: Do �rodka!
00:11:32: Ja te�!
00:11:40: Watt! Watt!
00:11:45: Czy�by...?
00:11:51: Mick!
00:12:01: Mick!
00:12:07: Niesamowity d�wi�k...
00:12:09: P7...
00:12:11: Zostali wyeliminowani?
00:12:13: Kapitanie Galice.
00:12:15: Nadchodz�?
00:12:17: On szuka...
00:12:19: ...Mick'a.
00:12:22: To cia�o zosta�o ju� poddane kremacji.
00:12:24: Policjantko.
00:12:26: Jak b�dziesz strzela�, mierz w serce i g�ow�.
00:12:30: Panie?
00:12:31: Nie zamienili si� w upiory dlatego, �e chcieli.
00:12:35: Kiedy ju� si� nimi stan�, nigdy nie b�d� ju� lud�mi.
00:12:41: Im szybciej ich zabijesz, tym szybciej im ul�ysz.
00:12:45: Nie wahaj si�!
00:13:07: Mick!
00:13:12: Twojego kochanka... nie ma ju� na tym �wiecie.
00:13:26: Niemo�liwe!
00:13:28: To niemo�liwe, prawda?!
00:13:30: Kapitanie Galice!
00:13:48: Pomimo faktu, i� ludzie ci� chwal�...
00:13:50: ...zosta�a� ska�ona i nie mo�esz ju� by� cz�owiekiem.
00:13:55: Duch tego biednego Andy'ego Costibaleti tak�e zniknie...
00:13:59: Tym mieczem zostanie przywr�cony pok�j.
00:14:03: Niebezpieczne stwory zostan� |oczyszczone naszymi s�usznymi metodami.
00:14:08: Cholera.
00:14:13: Jestem pos�a�cem Boga!
00:14:16: Wykonuj� kary boskie!
00:14:30: Co?!
00:14:39: Mylisz si�, g�upi kap�anie.
00:14:42: P-Panie?
00:14:44: Nic nie m�w, policjantko.
00:14:46: Twoje cia�o by�o ju� os�abione.
00:14:48: To ty?
00:14:49: Potw�r przez wieki s�awiony przez Hellsing?
00:14:53: Instytut Iscariote...
00:14:55: Tak?
00:14:57: Potwory jak ty...
00:15:00: ..karali�my d�u�ej, ni� Hellsing mo�e sobie wyobrazi�.
00:15:17: Zbezcze�ci�e� to miejsce.
00:15:19: Oczy�ci�em je!
00:15:21: �eby �miecie jak ty nie mog�y korzysta� ze swoich zdolno�ci.
00:15:28: Naszym zadaniem jest...
00:15:30: ...zniszczy� ignorant�w ...
00:15:32: ...sprzeciwiaj�cych si� Bogu
00:15:36: Amen.
00:15:40: Zwyk�y cz�owieku! Znaj swe miejsce!
00:16:14: Po�wi�cone no�e?
00:16:21: Id� do otch�ani piekielnych dzi�ki kuli wysysacza krwi.
00:16:24: Ojcze.
00:16:32: Panie...
00:16:35: D�gni�ty tak� k�opotliw� rzecz�.
00:16:39: Nawet dla nas by�oby k�opotliwe d�gni�cie czym� takim...
00:17:01: Nadal?!
00:17:03: Zmartwychwstaj�cy!?
00:17:05: Jest regeneratorem?
00:17:08: Oko za oko.
00:17:10: Walczy� z takimi potworami jak ty...
00:17:12: ...to technika stworzona przez ludzi, b�ogos�awiona przez Boga!
00:17:17: Psie, nie mog�cy nawet �y� jak cz�owiek
00:17:20: Zniszcz� ci�...
00:17:22: ...w zast�pstwie Boga!
00:17:25: Nawet, je�li jeste� regeneratorem...
00:17:27: ...mo�esz przyj�� jedynie kilka |strza��w srebrnymi pociskami w jedno cia�o.
00:17:32: B�agaj o �ycie, skurwielu!
00:17:35: Wysysacza krwi, kt�ry walczy broni� zrobion� przez ludzi?!
00:17:53: Rycerzu Ko�cio�a Paladyn�w, Aleksandrze Anderson!
00:18:07: Nikt w tym narodzie nie powstrzyma dzia�a� czynionych w imi� Boga.
00:18:12: Wystarczy.
00:18:14: Twoja misja sko�czy�a si�...
00:18:16: ...w momencie zniszczenia cia�a Andy'ego Costibaliti.
00:18:23: Zag�ada wampir�w zawsze jest naszym zadaniem.
00:18:27: Ju� jest �le a ty s�dzisz, �e po zrobieniu czego� takiego b�dzie spok�j?!
00:18:33: To wezwanie od Arcybiskupa.
00:18:39: Powinno oznacza�, �e natychmiast masz wraca� do Watykanu.
00:18:45: Podzi�kuj uprzejmo�ci Kr�lowej.
00:18:56: Gdy nadejdzie czas, spotkamy si� ponownie...
00:18:59: Sir Integro Wingates Hellsing!
00:19:13: W Hellsing nie potrzebujemy wysysaczy krwi nie mog�cych poradzi� sobie ze zwyk�ym regeneratorem, Alucard.
00:19:22: Nie potrzebny nam kto�, kto nie umie obroni� nawet siebie.
00:19:29: Przepraszam.
00:20:06: Panie...
00:20:08: Alucard.
00:20:10: Policjantko...
00:20:11: ...pij m� krew.
00:20:14: Wtedy b�dziesz wolna od ludzkiej kontroli.
00:20:19: Staniesz si� jednym z nas maj�c� prawdziwy cel.
00:20:23: Nie b�dziesz ju� moim panem?
00:20:26: Zgadza si�.
00:20:27: Wypi� krew z w�asnej woli...
00:20:30: Chodzi� po nocy o w�asnych si�ach...
00:20:32: Bez pana �ycia.
00:20:34: Pij m� krew.
00:20:36: Celes Wiktorio.
00:21:00: Czym by� tw�j wyb�r, policjantko?
00:21:04: Nie wiem.
00:21:06: Nie wiem!
00:21:09: Jednak...
00:21:10: Jako�...
00:21:12: Teraz ja...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin