Co zrobić gdy zatrzyma cię policja.pdf

(379 KB) Pobierz
Co robić, gdy zatrzyma Cię policja
Co robić, gdy zatrzyma Cię policja.
Jeżeliotaniecieatrymaniprepolicjpamitajciepolicjamaprawoatrymadkażdąoob
wyjątkiempoiadającychimmunitetalejedyniewówcagdyachodipodejrenieżeoobatapopełniła
pretptwoCaatrymanianiemożeprekrocyd48godinDecyjaoatrymaniupowinnaokrelad
momentatrymaniacodominutyWwiąkutymnajpóniejpo48godinachpowinnicieotad
wolnieniprawoniedopucatutajżadnegoprekrocenianaweto5minutZatrymaniemożetrwad
dłużejjedynienapodtawiedecyjiąduNadecyjoatrymaniupryługujewamażaleniedoądu
rejonowegoPowinniciebydotympoucenipreamychpolicjantów
Sądjetobowiąanydoniewłocnegoroponaniaprawyijeżeliunażeatrymaniejetbeaadne
powiniennakaadwolnienieJeżeliotaliciejużwolnienitwierdajedynieżeatrymaniotalicie
bezpodstawnie.
Zewejtronyradżebyażaleniepiadnieależnieodtegocypolicjamiałapodtawydoatrymania
cyteżnieImwicejumurobiciewokółiebietymlepiejNieradjednakblugadiarpadinimi
JeżelitylkobdąchcieliwytocąwamprawonieważenieunkcjonariuaicynnąnapadBardociżko
itegowykrcidnawetjeżeliokarżeniejetabrykowane przez policje. Kosztuje ta uciecha w
najlepymwypadkuparbaniekwnajgorymparlatekDodamjeceżewraieatrymania
pryługujewamprawopoinormowaniaotymnajbliżychJeżelidaryitakżeądbdiewachciał
w areszcie przetrymaddłużejtowiediedmuicieżewarunkiemdotymcaowegoaretowaniajet
ormalnepredtawieniearutupopełnieniapretptwaWraieatoowaniatymcaowego
aretowaniaprokuratormożeoobicieprełuchadpodejranegoMuiwamrównież amwrcyd
potanowienieipoucydopryługującymprawiewnieieniaażaleniadoąduPrełuchiwadwamui
prokuratoraniediaktórytoujetymcaowearetowanieWródmyjednakdopolicjiPolicjajakto
mawwycajulubiiwypytywadoróżnerecyPodtawądojakiegokolwiekprełuchaniaw
charakterepodejranegojetpredtawieniekonkretnegoarutupopełnieniapretptwaBetego
możeciebydprełuchiwanitylkojakowiadek/podejranymożebydprełuchiwanywyłącniew
charakterepodejranegoniemożebydjednoceniewiadkiemipodejranym/lewtedyniemożecie
bydatrymanichybażewmidycaiepredtawiąwamarutyJakopodejranimacieprawomilced
lubkłamadOobiciealecammilcenieJeżeliacnieciecokolwiekmówidłatwomożeciewpadwidła
unkcjonariuyStarąimoichoberwacjidoydctotoowanąprepolicjiUOPtuckąjet
metodaMuttaiJeaPolegaonanatymżedwóchpolicjantówpracujejakopara
JedenjetbrutalemktórynapadanaciebieinieważaDrugijetuprejmyikulturalnyudajeżeuważa
tegopierwegoachamapopewnymcaiewydawadiwambdieżetendrugijetjedynąpryjaną
wobecwaitotąwmorudegenerowanychunkcjonariuyBdiecieculidoniegotakąwdicnodi
ympatiżewygadaciemuwytkojakkumplowiprypiwie
MetodatamaporowariantówinieawemuibydprywadwóchprełuchującychTendobrymoże
wpadadtylkonachwilelubodwrotnieInnątechnikątoowanąarówno prepolicjjakiUOPjettw
„odwróconyrąd”Polegaonanatymżeokarżaipodejranegoodokonanieciżegopretptwaniż
tektórenibypopełniłWielunaiwnymwydajeiwówcażeprynanieidoniewielkiegoprewinienia
jest najlepymwyjciemjakiemogliwybradPewniepamitacie„Przygody Dobrego Wojaka Szwejka” jak
jedenaretowanytłumacyłiże„nieabiłarcykiciaFerdynadnawSarajewiebowtymcaie
mordowałdoorcyniwPrade”Pamitajmyżepodrcnikipolicyjneucąunkcjonariuyledcychw
jakipoóbnależyiubieradmówiditraktowadpodejranychUcąnawetjakpowinienwyglądadpokuj
wktórymbdąwabralinapytkiDlategoradjeceraLepiejniemotadiwenaniach
Bezpieczniej jest milcediwmiarmożliwocinicegoniepodpiywad
Wartoznać:
--->POWSZECHNDEKLRCJPRWCZŁOWIEK
rtykuł2
KażdycłowiekpoiadawytkieprawaiwolnociawartewniniejejDeklaracjibewglduna
jakiekolwiekróżniceraykolorupłcijykawynaniapoglądówpolitycnychiinnychnarodowoci
pochodeniapołecnegomajątkuurodenialubjakiegokolwiekinnegotatuuNiewolnoponadto
cynidżadnejróżnicywależnociodytuacjipolitycnejprawnejlubmidynarodowejkraju lub obszaru,
doktóregodanaoobaprynależybewgldunatocydanykrajlubobarjetniepodległycyteż
aktualniepodlegaytemowipowiernictwanierądiiamodielnielubjetwjakikolwiekpoób
ograniconywwejniepodległoci
rtykuł12
Niewolnoingerowadamowolniewcyjekolwiekżycieprywatnerodinnedomoweaniwjego
korepondencjaniteżuwłacadjegohonorowilubdobremuimieniuKażdycłowiekmaprawodo
ochronyprawnejpreciwkotakiejingerencjilubuwłacaniu.
rtykuł18
Każdycłowiekmaprawodowolnocimyliumieniaiwynaniaprawotoobejmujewobodmiany
wynanialubwiaryorawobodgłoeniawegowynanialubwiarybądindywidualniebądwepół
innymiludmipublicnieiprywatniepoprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie
obycajów
rtykuł19
Każdycłowiekmaprawodowolnociopiniiiwyrażaniajejprawotoobejmujewobodpoiadania
nieależnejopiniipoukiwaniaotrymywaniairopowechnianiainormacjiipoglądówwelkimi
rodkamibewgldunagranice
rtykuł20
1Każdycłowiekmaprawodopokojowegogromadeniaitowaryaniai
---> KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z
dnia 16 lipca 1997 r.)
Art. 11.
1RecpopolitaPolkaapewniawolnodtworeniaidiałaniapartiipolitycnychPartiepolitycne
reająnaaadachdobrowolnociirównociobywatelipolkichwceluwpływaniametodami
demokratycznymi na
ktałtowaniepolitykipaostwa.
Art. 12.
RecpopolitaPolkaapewniawolnodtworeniaidiałaniawiąkówawodowychorganiacji
połecno-awodowychrolnikówtowaryeoruchówobywatelkichinnychdobrowolnychreeo
oraz fundacji.
Art. 14.
Rzeczpospolita Polska apewniawolnodprayiinnychrodkówpołecnegoprekau
Art. 41.
1KażdemuapewniainietykalnodoobitąiwolnodoobitąPobawienielubograniceniewolnoci
możenatąpidtylkonaaadachiwtrybieokrelonychwutawie
2Każdypobawionywolnocinienapodtawiewyrokuądowegomaprawoodwołaniaidoąduwcelu
niewłocnegoutalenialegalnocitegopobawieniaOpobawieniuwolnocipowiadamiai
niewłocnierodinluboobwkaanąprepobawionegowolnoci
3. Każdyatrymanypowinienbydniewłocnieiwpoóbroumiałydlaniegopoinormowanyo
prycynachatrymaniaPowinienonbydwciągu48godinodchwiliatrymaniaprekaanydo
dypoycjiąduZatrymanegonależywolnidjeżeliwciągu24godinodprekaaniadodypoycjiądu
nieotaniemudorconepotanowienieąduotymcaowymaretowaniuwrapredtawionymi
zarzutami.
4Każdypobawionywolnocipowinienbydtraktowanywpoóbhumanitarny
5Każdybeprawniepobawionywolnocima prawo do odszkodowania.
---> USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Art. 256.
Ktopublicniepropagujeaytowkilubinnytotalitarnyutrójpaotwalubnawołujedonienawicinatle
różnicnarodowociowychetnicnychraowychwynaniowychalboewgldunabewynaniowod
podlegagrywniekareograniceniawolnocialbopobawieniawolnocidolat2
Art. 257.
Ktopublicnienieważagrupludnocialbopocególnąoobpowodujejprynależnocinarodowej
etnicznej, rasowej, wynaniowejalbopowodujejbewynaniowocilubtakichpowodównarua
nietykalnodcielenąinnejoobypodlegakarepobawieniawolnocidolat3
---> KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.)
Art. 13.
Zakaanejetitnieniepartiipolitycnychiinnychorganiacjiodwołującychiwwoichprogramachdo
totalitarnychmetodipraktykdiałanianaimuaymuikomunimuatakżetychktórychprogramlub
diałalnodakładalubdopucanienawidraowąinarodowociowątoowaniepremocywcelu
dobyciawładylubwpływunapolitykpaotwaalboprewidujeutajnienietrukturlubcłonkotwa
Cowolnopolicjantowi,strażnikowimiejskiemuiochroniarzowi
Policjant ma prawo poproidnaodowódoobityjeli
- podejrewanaopopełnieniepretptwalubwykrocenia
- bylimywiadkiempretptwalubwykrocenia
- podejreważeukrywamyipredwymiaremprawiedliwoci
Policjantmożenaatrymadgdy
- podejrewanaodokonaniepretptwacywykrocenia
- woimachowaniemagrażamyobieinnymludiomatakżemieniu
Policjantmaprawopoddadnakontrolioobitejorakontrolowadnabagaż
Rewijoobitąwmiarmożliwocipowinienpreprowadadunkcjonariutejamejpłcicoooba
sprawdzana.
Policjantmaobowiąekpodcawykonywaniawoichcynnociłużbowych
- podadnamprycynyinterwencjiorapodtawprawnąwegodiałania
- wojeiminawikoitopieo
- funkcjonariusepocywilnemumuąnanaeżądanieokaadlegitymacjłużbową
StrażnicyMiejcymogą
- atrymywadoobytwarająceagrożenie
- nakładadmandaty(makymalnie- 500łamandatgotówkowytylkodo100ł)
- doprowadadpijanychdoibwytrewieolubmiejcamiekaniajeliwymachowaniemakłócają
pokój
- uuwadpojadyiblokowadkołaamochodówleaparkowanych
- użydtwbeporedniegoprymuuwobecoóbopierającychiTonacymogąobewładnidkud
kajdankamiużydpałekpówobronnychparaliatorówelektrycnychbronigaowejircnychmiotacy
gazu.
UWG!Donaegomiekaniatrażnicymogąwejdtylkowtedygdymająprokuratorkinaka
Ochroniaromwolno(alemuąmiedlicencjidentyikatoriodpowiedni ubiór)
- legitymowad- aletylkoteoobyktóreprebywająnaterenielubwobiektachchronionych(możemy
odmówidalewówcaochroniaremogąwewadpolicj)
- nakaadnamopuceniechronionegoterenu- gdytwierdążeniemamyprawatamprebywadlub
akłócamyporądek
- atrymadna- aletylkowtedygdytwaramyagrożeniedlażycialubdrowiaoóbchronionychlub
chronionego mienia,
- toowadrodkibeporedniegoprymuu
Ochroniarzom nie wolno:
- toowadrodkówbeporedniego prymuuwobeckobietwwidocnejciążymłodocianychdolat13
oóbwpodełymwiekuiniepełnoprawnych
Odnośniki :
--->HELSIŃSKFUNDCJPRWCZŁOWIEK- www.hfhrpol.waw.pl
Teoretycznie ta organizacja niesie pomoc... Tylko teoretycznie, bo racejmałoprawdopodobneżebytego
typuludiebroniliłych„aytów”letakżewartonadiichadreWraiekłopotówmożnaaypywadi
ich organizacje protestami i skargami.
--->POWSZECHNDEKLRCJPRWCZŁOWIEK- www.hfh
rpol.waw.pl/Hfpc/deklaracja.html
PełnatreddeklaracjiNajważniejedlanapunktuotaływynotowanepowyżej
--->KOMENDGŁÓWNPOLICJI- www.kgp.gov.pl
--->URZĄDOCHRONYPŃSTW- www.uop.gov.pl
Strony naszych „pryjaciół”Mimowytkowartojeodwiedidiaponadiecegółowymi(nudna
lektura)roporądeniamiiutawamidotycącymiuprawnieoiobowiąkówtychłużb
(Tektnetuobróbkamoja- Zorg)
189821964.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin