Kodeks drogowy.pdf

(423 KB) Pobierz
Microsoft Word - D20030515Lj.doc
©Kancelaria Sejmu s. 1/110
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz. U. z
2003 r. Nr 58, poz.
515, Nr 124, poz.
1152, Nr 130, poz.
1190, Nr 137, poz.
1302, Nr 149, poz.
1451 i 1452, Nr 162,
poz. 1568, Nr 200,
poz. 1953, Nr 210,
poz. 2036, z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr
54, poz. 535, Nr 92,
poz. 884, Nr 121, poz.
1264, Nr 173, poz.
1808.
Prawo o ruchu drogowym
Dział I
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamiesz-
kania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku
do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli
ruchu drogowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami
publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa
uczestników tego ruchu.
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) „droga” - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika,
drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów
szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwie-
rząt;
2) „droga twarda” - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej,
kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub ka-
mienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne dro-
gi są drogami gruntowymi;
3) „autostrada” - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami dro-
gowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko
do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą
rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia
przyczep;
4) „droga ekspresowa” - drogę dwu - lub jednojezdniową, oznaczoną odpowied-
nimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo,
przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych;
04-09-09
©Kancelaria Sejmu s. 2/110
5) „droga dla rowerów” - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów
jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
6) „jezdnia” - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie
dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni;
7) „pas ruchu” - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jed-
nego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami
drogowymi;
8) „pobocze” - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do
ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem
lub pędzenia zwierząt;
9) „chodnik” - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;
10) „skrzyżowanie” - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię,
ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi
przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub
stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze;
11) „przejście dla pieszych” - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub toro-
wiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpo-
wiednimi znakami drogowymi;
12) „przejazd dla rowerzystów” - powierzchnię jezdni lub torowiska przezna-
czoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi zna-
kami drogowymi;
13) „przystanek” - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego,
oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi;
14) „tunel” - budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowy-
mi;
15) „obszar zabudowany” - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogo-
wymi;
16) „strefa zamieszkania” - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi,
na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wy-
jazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;
17) „uczestnik ruchu” - pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające
w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;
18) „pieszy” - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą
na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pie-
szego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower,
motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę
poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kie-
rującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;
19) „kolumna pieszych” - zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kie-
rownika lub dowódcę;
20) „kierujący” - osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także
osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi
zwierzęta pojedynczo lub w stadzie;
21) „kierowca” - osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym;
22) „szczególna ostrożność” - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i do-
stosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniają-
04-09-09
©Kancelaria Sejmu s. 3/110
cych się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie re-
agowanie;
23) „ustąpienie pierwszeństwa” - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógł-
by zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo
istotnej zmiany prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub
przyspieszenia kroku;
24) „ruch kierowany” - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji
świetlnej albo przez uprawnioną osobę;
25) „niedostateczna widoczność” - widoczność występującą od zmierzchu do
świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu
do zmierzchu;
26) „wymijanie” - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika
ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;
27) „omijanie” - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się po-
jazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
28) „wyprzedzanie” - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestni-
ka ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;
29) „zatrzymanie pojazdu” - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warun-
ków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz
każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepi-
sów;
30) „postój pojazdu” - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub
przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;
31) „pojazd” - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz
maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;
32) „pojazd silnikowy” - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru
i pojazdu szynowego;
33) „pojazd samochodowy” - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia
jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje cią-
gnika rolniczego;
34) „pojazd wolnobieżny” - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza
prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;
35) „pojazd członowy” - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego
złączonego z naczepą;
36) „pojazd specjalny” - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do
wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania
nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą
być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;
37) „pojazd używany do celów specjalnych” - pojazd samochodowy przystoso-
wany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową,
Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu
Drogowego i Służbę Więzienną;
38) „pojazd uprzywilejowany” - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci
niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o
zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi;
określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której po-
04-09-09
©Kancelaria Sejmu s. 4/110
czątku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodat-
kowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;
39) „pojazd zabytkowy” - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów zo-
stał wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewiden-
cji zabytków;
40) „samochód osobowy” - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;
41) „autobus” - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewo-
zu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
41a) „autobus szkolny” - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły,
barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami
barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”;
42) „samochód ciężarowy” - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyj-
nie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód cię-
żarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i
osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą;
42a) „ciągnik samochodowy” - pojazd samochodowy przeznaczony konstruk-
cyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik
siodłowy i ciągnik balastowy;
43) „taksówka” - pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony,
przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:
a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu
podręcznego (taksówka osobowa),
b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa);
44) „ciągnik rolniczy” - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie
ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może
być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;
45) „motocykl” - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem -
wielośladowy;
46) „motorower” - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik
spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm 3 , którego kon-
strukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
47) „rower” - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni
osoby jadącej tym pojazdem;
48) „wózek inwalidzki” - pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się
osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, któ-
rego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;
49) „zespół pojazdów” - pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po dro-
dze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;
50) „przyczepa” - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym
pojazdem;
51) „przyczepa lekka” - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie
przekracza 750 kg;
52) „naczepa” - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i
obciąża ten pojazd;
53) „masa własna” - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem,
olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
04-09-09
54) „dopuszczalna masa całkowita” - największą określoną właściwymi warun-
kami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, do-
puszczonego do poruszania się po drodze;
55) „rzeczywista masa całkowita” - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących
się na nim rzeczy i osób;
56) „dopuszczalna ładowność” - największą masę ładunku i osób, jaką może
przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej
i masy własnej pojazdu;
57) „nacisk osi” - sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się
na jednej osi;
58) „VIN” - numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez produ-
centa.
Dział II
Ruch drogowy
Rozdział 1
Zasady ogólne
Art. 3.
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować
ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać
wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa
lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem za-
kłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.
Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi,
jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym
przepisie.
3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w
celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, po-
winna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.
Art. 4.
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni
uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okolicz-
ności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.
Art. 5.
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować
się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upraw-
nione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet
wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakaza-
ny przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
04-09-09
©Kancelaria Sejmu s. 5/110
Zgłoś jeśli naruszono regulamin