spliff_nr5.pdf

(6755 KB) Pobierz
68060424 UNPDF
#5
Gazeta Konopna
Gazeta bezpłatna
Październik/Listopad 2007
Jak długo ludzie czują, że nie mają żadnej
władzy nad obrazami, pokazywanymi w im
przez media, będą czuli, że nie mają żadnej
władzy nad prawdziwymi wydarzeniami...
strona 2
W końcu i na Ciebie, farmerze „Out”
oraz tych, którzy dopiero zaczynają się
interesować tą magiczną rośliną przyjdzie
czas na pierwszą uprawę „In”, w tym celu
zapraszamy na strone 6
Wraz z piątym numerem splifa
rusza pełną para projekt PROTESTSONG,
ma na celu skupienie całej kultury
konopnej wokół siebie, strona 8
S.1
N EWS
S.4
G ROWING H EMPLOBBY
S.7
S.8
P ROTESTSONG
S.10
S TREFA
TO WY PALICIE
GŁUPA ???
lat w zakresie niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą obecny
świat. Panowie redaktorzy posadzają nas o promowanie nar-
kotyków. My promujemy politykę redukcji szkód, a to przez
nie znających się tematu może być tak odebrane. Uważamy,
iż obecny status jakim objęta jest owa roślina, godzi w po-
dstawowe prawa człowieka. Instytucje państwowe walcząc
ze zwolennikami konopi walczą z własnymi obywatelami.
Cos podobnego nie ma miejsca w przypadku uzależnionych
od tytoniu, alkoholu czy leków. Uważamy zgodnie z rapor-
tem Światowej Organizacji Zdrowia, iż palenie konopi pr-
zynosi znacznie mniejsze szkody zdrowotne niż ogólnie się
sądzi. Polacy w większości nie mają nawet najmniejszej wie-
dzy na temat konopi indyjskiej, a skoro największe głowy
w panstwie nie potraią przekazać rzetelnej wiedzy tylko
pseudonaukowy bełkot lub pseudoargumenty ludzi, którzy
nigdy nie mieli z nią stycznosci, próbujemy przedrzeć się
przez tą żelazną kurtynę i powiedzieć po prostu prawdę.
Reklamy zamieszczone na łamach magazynu
Splif w żaden sposób nie promują narkotyków, a co
najważniejsze reklama tych rzeczy nie jest zabrobio-
na na terenie UE. Każdy z produktów zamieszczony-
ch na naszych stronach jest legalny m.in. także w Polsce.
Nie reklamujemy marihuany i nie zachęcemy do jej ho-
SAMOCHÓD Z KONOPI
Ekologia, ekologia i jeszcze raz ekologia. Ekologiczne robi
się już niemal wszystko co nas otacza od proszków do pra-
nia po lodówki – i bardzo dobrze. Trend ten, wymuszony bez
wątpienia przez coraz gorszy stan naszej niebieskiej planety,
nie omja także przemysłu motoryzacyjnego. Napędy elek-
tryczne i hybrydowe, biopaliwa, oszczędniejsze silniki, ka-
talizatory spalin – wszystko po to żeby nasze ukochane aut-
ka nie niszczyły już i tak doszczętnie zdewastowanej przez
ludzki wirus planety. Tradycyjnie jednak samochód zaws-
ze kojarzył się z kupą żelastwa i plastiku, napełnioną ropą
natową. Wygląda jednak na to że trend ten ma się niedługo
zupełnie odwrócić i całkiem niedługo na naszych drogach za-
czniemy spotykać samochody zrobione – tak, tak – z konopi.
news
Komentarz do artykułu Nowej Trybuny Opolskiej
pt. GAZETA NA HAJU
SPLIFF-gazeta konopna to pierwszy, polskojęzyczny
periodyk w całości poświęcony konopiom na tere-
nie Unii Europejskiej. Jesteśmy wydawani w Berli-
nie zgodnie z prawem europejskim jak i polskim, nas-
za redakcja mieści się na ulicy Dunkerstrase 70 [tel.
0049-30-44793285] , gdzie serdecznie zapraszamy.
Tematykę gazety stanowi wszystko, co w jakikol-
wiek sposób związane jest ze światem konopi. W nas-
zych publikacjach, duży nacisk kładziemy na poka-
zanie ekologicznych metod wykorzystania konopi
przemysłowych oraz akcentujemy medyczne zastosowa-
nie marihuany, czyli konopi konsupcyjnej. Uwrażliwiamy
na to by rozgraniczyć pojęcie konopia na te dwie gałęzie.
Entuzjastom ilmu „Cheech and Chong – up in smoke” od
razu muszę jednak troszkę zepsuć humor. Ciężarówek zrobiony-
ch w całości z pięknie zakwitniętych kwiatów Cannabis Sativa ra-
czej nie kupimy w salonie – może i nawet dobrze, bo raczej takim
cudem daleko byśmy nie zajechali - co najwyżej do najbliższego
posterunku policji. Plany produkcji samochodów z biodegra-
dowalnych komponentów dotyczą co prawda głownie nadwo-
zia, ale polegają po prostu na zastąpieniu elementów takich jak
wykończenie wnętrza, siedzenia, plastiki, a w późniejszym okre-
sie również i karoserii tworzywami wykonanymi w większości
na bazie włókien organicznych – w tym również konopi.
Podobne tytuły
wychodzą na całym
świecie, a w samej EU jest
ich kilkanaście tj. Hanf
Journal, Hight Tme, Ca-
namo, Sot Secret… Nas-
za gazeta w porównaniu
z nimi jest stonowana i
staramy się redagować
ją dostosowując jej
treść do panujących
realiów w Polsce.
Ciekawostką jest jednak fakt, że pierwsze próby zastąpienia
tradycyjnych części metalowych komponentami celulozowymi
miały miejsce już w latach 30 ubiegłego wieku. Pierwszy ek-
sperymentalny samochód, którego nadwozie wykonane było
w większości z tworzyw pochodzenia naturalnego, wykonany
został w 1941 roku w niemieckiej fabryce Forda, jako efekt 12 let-
nich prac badawczych. Tworzywo, z którego wykonano karose-
rie, składało się w 70% z celulozy pochodzącej między innymi z
włókien konopnych i wytrzymywało uderzenie 10 krotnie silnie-
jsze niż identyczne, wykonane z tłoczonej blachy. Jednocześnie
cały pojazd, dzięki zastosowaniu nowego materiału, był o 1/3
lżejszy. Publikujemy słynne już zdjęcie przedstawiające Henry’ego
Ford’a uderzającego dwuręcznym młotem w bagażnik plastiko-
wego samochodu, w celu zaprezentowania jego wytrzymałości.
Jeszcze ciekawsze jest to, że prototypowy samochód Forda
napędzany był tylko i wyłącznie bioetanolem (produkowanym
zresztą również z konopi). Niestety z nie do końca wyjaśnionych
dotąd powodów, Ford pomimo lat badań nad biopaliwami i pla-
stikami organicznymi, całkowicie zarzucił prototyp i dalsze pra-
ce badawcze. I tak oto kolejne 3 dekady motoryzacji upłynęły
nam pod znakiem ropy natowej, metalu i tworzyw sztuczny-
ch produkowanych niemal wyłącznie na bazie ropy natowej.
Nie zgadzamy się z
zarzutami, jakie ukazały
się w artykule Nowej Try-
buny Opolskiej, a które
potem bezmyślnie i bez
rzetelnego zgłębienia te-
matu powielały takie
serwisy jak TVN24, WP,
ONET. Nikt z tych dzien-
nikarzy nie podjął tematu
profesjonalnie, z należytą
uwagą. Nie poproszono
nas o komentarz. Takie
zachowania nie mają nic
wspólnego z dziennikarst-
wem. Naszym zdaniem
głupotą i lenistwem jest „wklejanie” niesprawdzonych infor-
macji gdzie się da, mające na celu zdobycie taniego pogłosu.
Jedyny plus, jaki z tego wynikł to fakt, iż jest szan-
sa na publiczną debatę na temat legalizacji mari-
huany. Według TRZEŹWO myślących ludzi mart-
we prawo niczemu nie służy a dziennikarze NTO
zachowali się jakby byli pod wpływem conamniej kawy.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
dowli na terenie krajów w których jest to zabronione.
Należymy do kilku europejskich zrzeszen i koali-
cji. Na szczególną uwagę zasługuje działalność ENCOD
(Europejska Koalicja dla Racjonalnej i Efektywnej Polity-
ki Narkotykowej), DHV (Niemiecki Związek Konopny)
czy Hemp Lobby (Zrzeszenie Przemysłu Konopnego).
Czas najwyższy by duża rzesza ludzi skazanych
(dosłownie i w przenośni) na demagogię i nieracjonalną
politykę państwa, zaczęła głośno mówić o swoich pro-
blemach. My jesteśmy właśnie głosem tych ludzi.
Nadużywanie narkotyków może powodować szkody
zdrowotne i społeczne. Nie ulega to wątpliwości w przypad-
ku każdej używki. Doświadczenie pokazuje jednak, że bez
względu na ich status prawny, zawsze znajdą sie ludzie goto-
wi je zażywać. SPLIFF dokłada wszelkich starań, by obok pu-
blikowanuch informacji dotyczących wykorzystania konopi,
rozpowszechniać podstawowe wiadomości umożliwiające
redukcję szkód zdrowotnych, społecznych i prawny-
ch, które mogą powstać w wyniku stosowania używek.
By dotrzeć do waszej wyobraźni, posłużymy się prostym
sloganem „ŻADEN DILER NIE SPYTA TWEGO DZIECKA
CZY MA 18 LAT”. Domagamy się zmiany regulacji prawnych
z zakresu polityki narkotykowej, popieramy opodatkowanie
i usankcjonowanie posiadania niewielkich ilośći na własny
użytek. Uważamy, iż środki uzyskane z jej sprzedaży powin-
ny być przeznaczone na rzetelną edukację od najmłodszych
redakcja@splif.pl
68060424.051.png 68060424.062.png 68060424.073.png 68060424.084.png 68060424.001.png 68060424.002.png 68060424.003.png 68060424.004.png 68060424.005.png 68060424.006.png
2
R E D A K C J A
news
Wizerunek konopi w
Celemniniejszejpublikacjiniejestnakłanianie
do zaywanianarkotyków. Naduywaniemarihuany
moepowodować powaneszkody zdrowotne i
społeczne. Dowiadczenie pokazuje jednak, e
bez wzglduna status prawny, zawsze znajdsi
ludzie gotowi z nieksperymentować. Redakcja
Gazety Konopnej - SPLIFF dokłada wszelkich
stara,by obok publikowania informacji dotyczcych
wykorzystakonopi, rozpowszechniać podstawowe
fakty umoliwiajceredukcj szkód zdrowotnych,
społecznych i prawnych, które mogpowstać w
wyniku jej stosowania. Jestemyczłonkiem ENCOD
–EuropejskiejKoalicjidlaRacjonalnychiEfektywnych
Polityk Narkotykowych oraz Deutsche Hanf Verband
(NiemieckiZwizekKonopny).
p o l s k i c h m e d i a c h
Jak pisze w swojej znakomitej książce Media
Virus, będącej wszechstronną analizą dyskursu
medialnego, Douglas Rushkof: Jak długo ludzie czują,
że nie mają żadnej władzy nad obrazami, pokazywanymi
w im przez media, będą czuli, że nie mają żadnej
władzy nad prawdziwymi wydarzeniami (...) Ostatnim
i prawdopodobnie najbardziej niszczącym efektem
propagandy medialnej jest to, iż w sposób intencjonalny
fałszywie portretuje rzeczywistość.
na ten temat nie wiadomo. Medialny wirus obleciał szybkim
lotem internetowe serwisy, blogi i portale udowadniając, iż
polscy politycy właściwie nie są przygotowani na dyskusję o
legalizacji marihuany, gdyż za bardzo nie kojarzą nawet co to jest.
Paradoksalne wydaje się więc w tym kontekście wołanie o jak
najwyższe kary dla użytkowników konopi – w kraju absurdów
nic jednak nie powinno dziwić. Z drugiej strony materiał ten nie
posłużył do ośmieszenia przez media wiedzy posłów PiS, co
wskazuje jak silnie są one w Polsce upolitycznione.
Spliff–GazetaKonopnatoperiodykwydawanywBerlinie
dlaPolakówyjcychnaterenieUniiEuropejskiej
Zacytowałem tutaj te dwa zdania, żeby odnieść się szerzej
do sposobu w jaki media prowadzą walkę z niechcianymi wizjami,
interpretacjami, ideami, a nawet realnymi wydarzeniami, nad
którymi mają władzę ostateczną – mogą ich zwyczajnie nie
pokazać! Musimy zaś zdać sobie sprawę, iż w świecie, który jest
często metaforycznie opisywany jako gabinet luster, a konkretnie
luster medialnych, taka władza daje o wiele więcej możliwości
niż jakikolwiek rodzaj władzy politycznej.
Znacznie częściej jednak niż z takimi zabawnymi
wypowiedziami, mamy w Polsce do czynienia z zabiegiem, który
stosują zazwyczaj dziennikarze konserwatywnych mediów. Jest
to stawianie tezy bez powoływania się na źródło lub też unikanie
wypowiedzi, mogącej postawioną tezę obalić. Jak czytamy np.
w materiale Filipa Jurzyka z dnia 31. 07. 2007, opublikowanym
w Dzienniku: Brytyjscy naukowcy ostrzegają, że wypalenie
jednego skręta z marihuaną jest groźniejsze dla zdrowia niż
pięć papierosów. Palenie konopi zwiększa też podatność na
zaburzenia psychiczne, np. schizofrenię (...) “Rozmiar szkód
był bezpośrednio związany z liczbą wypalanych skrętów, przy
czym im większa ich liczba, tym większa niewydolność
płuc” - tłumaczą badacze. I dodają:”Wpływ na
płuca każdego
Wydawca nie odpowiada za trećzamieszczanych
reklam.
Gazetadlaosóbpowyej18lat
Stopka redakcyjna
Wydawca:
AgenturSowjetGmbH
Dunkerstr.70
10437Berlin
Polityka z drugiej strony także nie może dziś istnieć
bez mediów, publikacji, błysków leszy i ciągłych publikacji,
gdyż byłaby wtedy spektaklem bez widzów. W
ten sposób to media decydują o kształcie i ramach
polityki. Nawet jeśli wiążące decyzje w Polsce
zapadają w gabinetach skorumpowanych liderów
partii politycznych po dziesiątym kieliszku, wąskie
gardło mediów hierarchicznych sprawia, iż
liczy się w efekcie jedynie to, co
zobaczymy na ekranie czy
usłyszymy na antenie. Cechą
naczelną mediów masowych
jest bowiem homogenizacja
doświadczeń i wyrównywanie
poziomu potrzeb
informacyjnych – sprowadzanie
rzeczywistości do najniższego
możliwego mianownika.
mail:biuro@spliff.pl
mail:redakcja@spliif.pl
tel:00493044793285
skręta równa się
wypaleniu od dwóch i
pół do pięciu papierosów
za jednym razem”. Oczywiście nigdy
nie dowiemy się jacy to badacze ani
kiedy i na czyje zlecenie prowadzili
badania, są to zaś kluczowe kwestie,
które mogą pomóc czytelnikowi w
wyrobieniu sobie własnego zdania.
Taki materiał nawet w połowie nie
spełnia też standardów rzetelności
dziennikarskiej, które jednak są w
polskich mediach traktowane dosyć
instrumentalnie.
Reklama:
UE-(emmi@spliff.pl)
Polska-(reklama@spliff.pl)
Redaktor:
WojciechSkura(wojtek@spliff.pl)
Współpraca:
Kebab(kebab@spliff.pl),KonradSzlendak,
JustynaSobeyko,ŁukaszSzczot,Machabeus
(machabeus@spliff.pl),MaciejNowaczewski,
Siouyoo(sioolyoo@spliff.pl),SławomirGołaszewski
(audiomara@o2.pl),ZbigniewJankowski
Szczególnie nie lubiana
przez mainstreamowe media
jest sytuacja, w której z tematem
związany jest relatywizm
doświadczenia i wieloznaczność.
Jak powiedział kiedyś na temat
„rewolucji komputerowej”
założyciel pisma Wired, Louis
Rosseto: Mainstreamowe media
nie pozwalają nam zrozumieć tego,
co naprawdę się teraz dzieje, ponieważ są
owładnięte mówieniem, że każdy kj ma dwa końce.
W każdym materiale prasowym muszą zostać zawarte dwie
strony równania, które jednak zapełniając przestrzeń komunikatu
w efekcie nie pozostawiają miejsca na releksję, co jest faktycznie
rzadkim luksusem w zawodzie dziennikarza.
Media służą też w Posce (jak na
całym świecie) do promowania wizerunku
publicznego polityków jako praworządnych
obywateli poprzez wypowiedzi, skierowane
przeciwko użytkownikom konopi. Weźmy
na przykład nienajgorszy artykuł Beaty
Turkowicz, opublikowany
w niszowej Trybunie pt.
„Kraty są dla innychh.
Zacytowany w nim został
poseł Ludwik Dorn, który pytany
o proponowaną przez PiS nowelizację
Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii
mówi: Za tym, by utrzymać przepis o
karalności za posiadanie nawet niewielkiej ilości
narkotyków przemawiają zdrowy rozsądek, doświadczenie
organów sprawiedliwości, medycyna oraz względy
wychowawcze i społeczne. Możemy tylko spytać czy „zdrowy
rozsądek” oznacza wsadzanie szesnastolatków do więzienia za
jednego jointa, czy doświadczenie organów sprawiedliwości to
te same wypowiedzi na forach policyjnych, gdzie 80% stróżów
prawa sama z chęcią przywitałaby legalizację, czy medycyna
to brak jakichkolwiek badań naukowych w Polsce na temat
konopi, a względy wychowawcze i społeczne, to konieczność
apelowania przez PiS do grupy sześćdziesięcioletnich katolików,
słuchaczy Radia Maryja, którzy nie potraią nawet poprawnie się
wysłowić?
Graika:
Marker,TomaszS.Kruk(graik@spliff.pl)
Dystrybucja:
TomaszObara(biuro@spliff.pl)
Druk:
UnionDruckereiWeihmarGmbH
TEMAT UŻYWANIA I LEGALIZACJI KONOPI JEST
DOSKONAŁYM PRZYKŁADEM DZIAŁANIA TEJ LOGIKI.
TO TEMAT, KTÓREGO NIE DA SIĘ JEDNOZNACZNIE
ZDEFINIOWAĆ, A JEDNAK ZAWSZE WYCHODZI NA TO, ŻE
GÓRĘ BIERZE NEGATYWNY WIZERUNEK – JESZCZE JEDNA
ZASTANAWIAJĄCA CECHA POLSKICH MATERIAŁÓW
PRASOWYCH. JEŚLI ARTYKUŁ LUB REPORTAŻ MA BYĆ
OBIEKTYWNY, GDZIE TE DWA KOŃCE W EFEKCIE ZOSTAJĄ
ZWIĄZANE? ODPOWIEDZI MOŻECIE UDZIELIĆ SOBIE
SAMI. OBIEKTYWIZM MEDIALNY JEST TAK NAPRAWDĘ
FIKCJĄ, DZIENNIKARZE DZIAŁAJĄ WG ODGÓRNYCH
STANDARDÓW REDAKCYJNYCH, KTÓRE Z KOLEI SĄ
USTALANE NAJCZĘŚCIEJ WG KRYTERIÓW FINANSOWYCH
(ZDANIE SPONSORÓW I REKLAMODAWCÓW),
MERYTORYCZNYCH (ILOŚĆ MIEJSCA NA ARTYKUŁ,
DŁUGOŚĆ CZASU ANTENOWEGO NA REPORTAŻ) LUB
POLITYCZNYCH (REDAKTOR PROGRAMOWY DZIAŁA
NA ZLECENIE DANEJ PARTII POLITYCZNEJ). NIKT NAM
NIE POWIE WIĘC BEZPOŚREDNIO: ZALEGALIZOWAĆ
KONOPIE! JEDYNE, NA CO MEDIA MOGĄ SOBIE POZWOLIĆ,
TO PRZEKAZAĆ NASZ PUNKT WIDZENIA JAKO STRONY,
DO CZEGO BEZWZGLĘDNIE NALEŻY DĄŻYĆ!
tekst: Konrad Szlendak (MAGIVANGA)
NIEDZIELA 9.9.07, ANDRE FÜRST ARESZTOWANY
Chanvre-Info, którego właścicielem jest André
Fürst od kilku miesięcy prowadzi uprawę pola konopi do
wykorzystania na trzy w pełni legalne produkty: nasiona,
drinki i olej. Policja bez ostrzeżenia odcięła dostęp do
pola i magazynu, po czym aresztowała właściciela.
Podany przez policję pretekst jest nie banalny, oskarża się
André Fürsta o nie zgłoszenie sędziemu kantonu (Markus
Jumly) terminu żniw, które miały nastąpić 17.IX.
Pole oczywiście jest legalne i posiada oicjalną licencję,
władze mogą jednak wstrzymać uprawy na dłuższy okres
czasu, jeśli posiadają poważne argumenty prawne.
Wzywamy do uwolnienia Andrégo Fürsta i
sprawiedliwość dla producentów konopi.
(ENCOD)
Oczywiście media spełniają też ważną funkcję społeczną.
Jeśli jest im to na rękę, wyciągają niewygodne sprawy na wierzch,
czasem zaś przez przypadek odnotowując publiczne gafy na
żywo. Wszyscy pamiętamy, jak Jarosław Kaczyński został
przyłapany przez TVN24 na wypowiedzi, w której stwierdził,
iż: Marihuana jest z konopi? Chyba nie, a przynajmniej nic mi
B R E I TS E I T E
Volles Rohr!
Kontakt w Polsce
eMail: admin@headshop.pl tel.: 0-601215212 tel.+fax: 022-5499150
68060424.007.png 68060424.008.png 68060424.009.png 68060424.010.png 68060424.011.png 68060424.012.png 68060424.013.png 68060424.014.png 68060424.015.png 68060424.016.png 68060424.017.png 68060424.018.png 68060424.019.png 68060424.020.png 68060424.021.png 68060424.022.png 68060424.023.png 68060424.024.png 68060424.025.png 68060424.026.png 68060424.027.png 68060424.028.png 68060424.029.png 68060424.030.png 68060424.031.png 68060424.032.png 68060424.033.png 68060424.034.png 68060424.035.png 68060424.036.png 68060424.037.png 68060424.038.png 68060424.039.png 68060424.040.png 68060424.041.png 68060424.042.png 68060424.043.png 68060424.044.png 68060424.045.png 68060424.046.png 68060424.047.png 68060424.048.png 68060424.049.png 68060424.050.png 68060424.052.png 68060424.053.png 68060424.054.png 68060424.055.png 68060424.056.png 68060424.057.png 68060424.058.png 68060424.059.png 68060424.060.png 68060424.061.png 68060424.063.png 68060424.064.png 68060424.065.png 68060424.066.png 68060424.067.png
news
KRÓTKA SERIA 5
:
Czyli urwisy, Straszny-Pan-
Władza i przygoda na mieście..
3
„odkorkowanie” sądów, które mogły by zając się wreszcie
naprawdę ważnymi sprawami.
No i ostatnim pożytecznym faktem płynącym z
legalizacji było by to, iż nie musiałbym się bać tego, że nagle
grupka jakichś nieznajomych „kolesi w dredach” (przypadek
autentyczny), wyjmie „blachy”, a ja pojadę na dłuższe wakacje
na koszt państwa!
Cóż jednak począć - systemowa machina wojenna musi
mieć pożywkę. Policja musi wykazywać „sukcesy” w walce z
przestępczością, chwaląc się że zatrzymano tylu to,
a tylu narkomanów i dilerów. Prawda jest niestety taka, że
ogromny procent tych zatrzymań to młodzi chłopcy posiadający
przy sobie niewielkie ilości, na użytek własny i przyjaciół.
Chciałbym bardzo żeby przygoda ta odstraszyła młodych
miłośników warzyw od konsumpcji ich, do czasu otrzymania
wymarzonego dowodu osobistego, lub jeśli nie to przynajmniej
do uważania na to co robią, bo bądź co bądź nie żyjemy jeszcze
w Holandii. Wam natomiast, Drodzy Czytelnicy, życzę jak
najrzadszych kontaktów ze Strasznym-Panem-Władzą.
gu samochodu wykonanego z konopi. Projekt stanowi wspólną
inicjatywę brytyjskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska (De-
partment for Environment, Food and Rural Afairs, DEFRA),
Forda oraz irmy ogrodniczej Hemcore, specjalizującej się w
przemysłowej uprawie konopi. Według doniesień, prace badaw-
cze są już w toku. Co prawda, na chwilę obecną, zaprojektowane
zostały dopiero zamienniki pedałów gazu, hamulca i sprzęgła,
ale na podstawie zdobytych na tym polu doświadczeń powstaną
później pozostałe części samochodu, takie jak karoseria i rama
nadwozia. Niestety, nie udało nam się dotrzeć do żadnych ry-
sunków, ani materiałów promocyjnych przedstawiających to
cudo – a szkoda. Ze wstępnych jednak szacunków wynika, że
elementy wykonane z konopi będą mogły zastąpić około 100kg
metalu i tworzyw sztucznych, z jakimi mielibyśmy do czynienia
w zwykłym samochodzie. Wynika więc z tego że 1 hektar upra-
wy konopi przemysłowej jest w stanie dostarczyć materiału po-
trzebnego do wyprodukowania 20 samochodów – imponująco.
Wrocław, noc, ciepły wrześniowy wieczór i ja, wraz z
zaprzyjaźnioną grupką urwisów, dreptamy wąskimi uliczkami
starego miasta, w kierunku czekających nas atrakcji w postaci
klubowych rozrywek. Garść pomidorów w naszych kieszeniach
została już uszczuplona, a chmielowa zupka wesoło bulgota
już w nas a nie w butelkach.
* * *
Kilka metrów przed nami, radośnie drąc roześmiane
buzie, wędruje podobna grupka młodzieńców. Różnica między
nimi a nami polegała jednak na tym, iż o ile średnia wieku naszej
koterii przekraczała grubo lat dwadzieścia kilka, to średnia
wieku naszych przypadkowych towarzyszy lat dwadzieścia
osiągnie... dopiero za lat kilka...
O Wrocławiu mówi się wiele, że ludzie przyjaźni, że
miasto piękne, że kulturalne. Postanowiłem więc sprawdzić w
praktyce jak to jest z tym Wrocławiem. Biorąc pod uwagę wiek
nieznajomych urwisów zapytałem grzecznie - Co tam panowie?
Już po wakacjach?
I tutaj od razu spostrzegłem trzy rzeczy:
Po pierwsze - faktycznie Wrocław jest przyjazny i
kulturalny, bo w odpowiedzi nie dostałem maczetą w twarz, ani
nie poleciał w moją stronę żaden inny obiekt zaczepno – obronny
(w tym stos obelg w komplecie). Po drugie - prawdopodobnie
we wstępnych szacunkach mocno zawyżyliśmy wiek naszych
respondentów. Po trzecie zaś - okazało się chłopcy byli już nieźle
skopceni i podróż przez miasto wyraźnie ich męczyła...
Od słowa do słowa zaproponowali nam znalezienie
spokojnego miejsca, bo jak sami zauważyli na brak tego i owego
nie narzekają, a że są dobrze wychowani to podzielą się
z potrzebującymi. Normalnie chętnie dałbym się
poczęstować, ale nie - nie tym razem! W mojej głowie ułożył się
plan, peridny co prawda ale cóż... czasem tak bywa, że to co
wydaje się „złe”, w ostatecznym rozrachunku okazuje się bardzo
pożytecznym życiowym doświadczeniem..
Upewniwszy się, że faktycznie młodociani posiadają
nielegalny asortyment, wyciągnąłem z kieszeni portfel i
szybko machnąwszy im przed oczami, przedstawiłem się jako
Straszny-Pan-Władza. Poprosiłem by przystanęli pod ścianą,
wylegitymowali się i opróżnili kieszenie. Fakt głupie to może,
peridne i na pewno karane - ale moi Drodzy Czytelnicy
poczekajcie,
a moje motywy oraz morał tej historii stanie się Wam
Na sam koniec chciałbym jeszcze sprzedać pewną ciekawostkę.
Otóż wbrew panującym na rynku trendom, aktualnym modom i
ekonomii, pewien bardzo dobrze znany nam samochód osobowy,
przez 30 lat produkowany był z użyciem ekologicznych tworzyw.
A samochodem tym był... Trabant! (tak wiem to niewiarygodne).
Tym co jest w nim tak niezwykłe to „Duroplast” – tworzywo
składające się z recyklingowanego materiału, wzmocnionego
odpadkami bawełny, które było użyte w konstrukcji dachu, kla-
py bagażnika, maski i drzwi. Pomjając dwusuwowy silnik tegoż
wspaniałego auta, wyrzucający kłęby czarnego dymu, można
powiedzieć że był on pionierem w dziedzinie ekologicznych
samochodów i to jeszcze zanim takie pojęcie w ogóle istniało.
Z pozdrowieniami z nadal pięknego i przyjaznego
Wrocławia
PS... pomidorów urwisom ani nie zabraliśmy, ani
nie zjedliśmy... oddaliśmy im – jesteśmy może świry ale nie
złodzieje!
M.N.
Ciąg dalszy ze strony 1, „Samochód z trawy“
Jak będą wyglądały konopne autka i jak przyczynią
się do ratowania Matki Ziemi – tego na razie nie wie-
my. Mamy jednak nadzieje, że przynajmniej podczas wy-
padku będzie można nieco zrelaksować się za pomocą
kłębów dymu unoszących się nad płonącym wrakiem ;)
(kebab@splif.pl)
Wydaje się to mało logiczne zważywszy na wiele czynników
które czynią biopaliwa i kompozyty organiczne znacznie kor-
zystniejszymi od ropopochodnych. Taki a nie inny stan rzeczy
spowodowany został przez wiele wzajemnie nakładających się
czynników, takich jak II Wojna Światowa, ogromne inwestycje w
przemysł natowy, rozwój technologii jej wydobycia i rainacji oraz
silny lobbing ze strony wydobywających ją koncernów. Nie bez
znaczenia pozostał również kryzys w rolnictwie amerykańskim
w pierwszej połowie XX wieku, który powodował że uprawy w
większości były bardzo mało opłacalne. Przy ciągle spadających
kosztach wydobycia ropy oraz bogatych jej złożach oraz jedno-
czesnym podnoszeniu akcyzy na etanol, stosowanie biopaliw
przestało być opłacalne. Pomimo tego że benzyna jest o wiele
bardziej toksyczna, zawiera wiele składników powodujących
zanieczyszczenie środowiska i wymaga skomplikowanych pro-
cesów rainacyjnych, ostatecznie zaważył (jak to bywa najczęściej)
czynnik ekonomiczny, jakim jest cena za przejechany kilometr.
Ostatnie lata jednak zwiastują odwilż. Rosnące ceny ropy
i topniejące jej złoża, niestabilna sytuacja na bliskim wschod-
zie oraz wzrost efektywności rolnictwa powodują, że wielki
przemysł ponownie zainteresował się biotechnologiami. Dodat-
kowo znaczny wzrost świadomości ekologicznej powoduje, że
obecnie poszukuje się technologii które będą nie tylko efektywne
ale i czyste. W tym roku staliśmy się świadkami ciekawego wy-
darzenia – oto rząd Wielkiej Brytanii przeznaczył 500 000 funtów
na doinansowanie budowy ekologicznego i łatwego do recyclin-
jasny.
Chłopcy byli w takim szoku że nie oponowali. Do tej
pory zastanawiam się co było pierwsze, ich legitymacje szkolne
z gimnazjum w moich dłoniach, czy przerażenie i panika na ich
twarzach...
Moi kompani szybko zorientowali się w czym rzecz i
wczuli w role znakomicie, tak że całość zdarzenia wyglądała
realistycznie i przekonująco. Jako że koleżków było kilku,
wezwaliśmy na pomoc posiłki w postaci tzw.„suki” do której
moglibyśmy ich zapakować, po czym zaczęliśmy „rutynowe
działania operacyjne” (któż z Was Drodzy Czytelnicy nie przeżył
takiej historii..?).
Spanikowani młodociani miłośnicy warzyw z Holandii,
prawie ze łzami w oczach zaczęli się tłumaczyć, błagać, prosić,
mówić ze żartowali, itp.. – wiem, wiem jesteśmy straszni.. No ale
może nie aż tak, bo po chwili napięcia postanowiliśmy puścić ich
wolno mówiąc „chłopcy
a co by było, jak byśmy byli naprawdę Strasznym-Panem-
Władzą?”.
Zastanawiacie się pewnie czemu tak postąpiliśmy, czemu
nastraszyliśmy w nocy bogu ducha winnych przechodniów w
wieku lat piętnastu? Odpowiedzi są trzy:
Po pierwsze było to efektem zwyczajnego przypadku,
bo minut kilka wcześniej zaledwie, rozmawialiśmy o problemie
jakim jest spożycie pomidorów przez młodocianych,
i o wszystkich negatywnych związanych z tym faktem
konsekwencjach, o których za chwilę
Po drugie, co by było gdybyśmy faktycznie byli
Strasznym-Panem-Władzą? Chłopcy skończyli by na dołku
– przerażone matki płakały by po nocach, a sami zainteresowani
mieli by, mówiąc kolokwialnie „przerąbane”, o napiętnowaniu
w środowisku nauczycielskim
i „narobieniu sobie w papiery”, i to na całe życie - już nie
wspomnę.
Skończyć by się to też mogło zatrzymaniem sprzedawcy
warzyw (co akurat pewnie byłoby jedynym pozytywnym
aspektem tego zdarzenia). Bo jednak trzeba myśleć komu
pomidora można sprzedać, a komu nie - w mojej skromnej opinii
nieletni nie powinni takich warzyw jeść. Na sam zaś koniec cała
machina nagonki na konopne lobby miała by kolejny na temat o
degenerowaniu młodzieży szkolnej przez te warzywa...
Po trzecie, nauczka jaką daliśmy młodocianym,
zaprocentuje w przyszłości większą rozwagą
w stosunku do przypadkowych przechodniów
próbujących razem zjeść pomidora.
Straszny-Pan-Władza potrai jak kameleon przybierać
różne postaci. Mieszkając w Poznaniu spotkałem się z
przypadkiem kolegi, który skończył na dołku, odwieziony przez
sześciu meneli wyglądających jakby wyleźli ze śmietnika!!
Morał tej opowieści można streścić tak: Gdyby w naszym
kraju zalegalizowano konopie, wprowadzając odpowiednie
regulacje prawne, np. dozwolono ich sprzedaż osobom powyżej
dwudziestego pierwszego roku życia, w specjalnie do tego
przeznaczonych miejscach, to młodociani nie mieli by możliwości
łatwego ich zakupu. Nie powinno przecież się dopuszczać do
tego aby dzieciaki miały kontakt nie tylko z narkotykami, ale i z
alkoholem czy innymi używkami.
Inna kwestią wynikającą z legalizacji jest to, że władza
wykonawcza zajęła by się może wreszcie prawdziwymi
przestępcami, a nie ściganiem nieletnich palących trawkę w
krzakach. Niewykluczone że pociągnęło by to też za sobą
Biopole - 32500 Fleurance - France
T e l : + 3 3 5 6 2 0 6 0 8 3 0
F a x : + 3 3 5 6 2 0 6 6 4 0 4
E-mail : info@eurohydro.com
w w w . e u r o h y d r o . c o m
<behWI[h_[i
<behW=he#<behWC_Yhe#<behW8beec
Duże plony
o najwyższej jakości
Flora jest dynamiczną, rozwijającą się formułą, stale uaktualnianą i
dostosowywaną do bieżących odkryć naukowych.
Rewelacyjna trójskładnikowa formuła pozwoli Ci zestawiać i dobierać
składniki odżywcze dla Twojej rośliny w każdym cyklu jej życia poprzez
zmiany proporcji każdego ze składników oraz ich łącznej zawartości w
roztworze odżywczym.
GHe’s TRIPaCk™
ZesTaw sTaRTowY
P oland : f.p.h.u.VF
al . B ora K omorowsKiego 41 - 31-876 K raKow - P h /F ax : ++48 (0) 12 4132336 - e mail : vF @ vF . KraKow . Pl - w eB : www . vF . KraKow . Pl
b r i n g i n g n A T U r E A n D T E C H n O L O g Y T O g E T H E r
68060424.068.png 68060424.069.png 68060424.070.png 68060424.071.png 68060424.072.png 68060424.074.png 68060424.075.png 68060424.076.png 68060424.077.png 68060424.078.png 68060424.079.png
4
Małe kompendium wiedzy o reflektorach
growing
Odbłyśniki wysoko odblaskowe oferują nieco lepsze naświetlenie
niż relektory medium.
Jednakże ze względu
na to, że szybko ulegają
zabrudzeniu, obraca
się to na ich niekorzyść.
Z tego powodu
standardowy relektor jest
najlepiej sprzedającym
się relektorem w
Niemczech.
Średnia cena: 35 zł
Dostępny w Polsce.
Częstokroć niedoszacowany czynnik podczas uprawy
domowej stanowi dobór relektora spełniającego wszelkie
wymagania. Jednym z podstawowych pytań jest, jak wiele
z wartościowego światła z parą wysokoprężną rzeczywiście
dociera do rośliny, a jak wiele drogocennego słońca hodowcy
traci żar bez pożytku.
Relektor Diamond: Nowość z
Wielkiej Brytanii.
Wyróżnia się kosmicznym wyglądem i wspaniale sprawdza się
w przypadku kwadratowych powierzchni. Dzięki
szczególnemu kształtowi i powierzchniom
opracowanym pod różnym kątem
relektor rozdziela światło optymalnie
pomiędzy znajdującymi się
poniżej roślinami.
Również w tym
przypadku kształt oraz
sposób opracowania
blachy zapobiegają
powstawaniu efektu
gorącego punktu. Wersje
dla źródeł światła o
sile 400 oraz 600 Wat
różnią się wielkością.
Producenci Diamonda
oferują w pierwszej kolejności
relektory, które uwzględniają różne moc (400 lub 600) systemu
naświetlającego.
Bardzo nowoczesne i obiecujące.
Pierwsze wyniki w niczym nie odstawały od Odbłyśnika
WING.
Średnia cena: 85 Euro
Obecnie rynek jest bogaty i nieprzejrzysty, każdy z
producentów obiecuje najlepsze naświetlenie i najwydajniejsze
plony. Z pewnością można stwierdzić, że brak jest jednoznacznie
złych relektorów, a każdy z modeli ma swój specyiczny obszar
zastosowania. Aby każdy mógł dobrać sobie optymalny model do
zastosowania wg własnego montażu, prezentujemy mały zbiór
najbardziej użytecznych relektorów. Od A jak Adjust a Wing
do Z jak zabezpieczenie dodatkowe postaraliśmy się o ujęcie
najczęściej sprzedawanych aparatów. I mimo to o tym lub innym
relektorze zapomnieliśmy. Z tego powodu nie twierdzimy,
że nasza praca jest kompletna oraz że nasze doświadczenia są
udokumentowane naukowo. Mamy tu do czynienia wyłącznie z
praktycznymi doświadczeniami wielu domowych ogrodników/
ogrodniczek, których rezultaty zostały ze sobą porównane i
poddane analizie:
Odbłyśnik Standardowy
Relektor Diamond
KOMIKS
Odbłyśnik
WING: Opracowany w
Australii, aby pozbyć
się problemu upałów
w miejscach hodowli.
Stanowi świetne
połączenie w parze ze
Spreaderem (osłoną
cieplną). Ze względu
na szczególny kształt
oraz Spreader (który
niestety trzeba nabyć
dodatkowo) z jednej
strony zapewnia
brak wytworzenia się
efektu gorącego punktu pod źródłem światła oraz z drugiej
strony gwarantuje lepsze naświetlenie obszarów skrajnych
niż w przypadku tradycyjnych relektorów. Odległość od
rośliny może zostać ograniczona o 25%. Wydajność odbicia w
przypadku Adjust-a-Wing Stucco jest jeszcze nieco większa niż
w przypadku wersji standardowej. Optymalne naświetlenie oraz
brak efektu gorącego punktu powodują, że Adjust-a-Wing jest
jedną z najbardziej rewolucyjnych nowości ostatnich lat. Niestety,
spreader występuje osobno, jak do tej pory nie zdecydowano się
na sprzedaż w pakiecie. Średnia cena 300 zł
Spreader: 76 zl
Dostępny w Polsce
Dostępny w krajach Unii
Europejskiej
Odbłyśnik WING
Odbłyśnik Coolshade:
Podobne zasady jak Cooltube.
Jednakże o wiele lepsza wydajność
odbjania, relektor dodatkowy
można sobie spokojnie darować.
Średnia cena: 270 zł
Dostępny w Polsce
Odbłyśnik Maxlight: mały ale
wystarczający. Dobre naświetlenie
przy umiarkowanych kosztach
nabycia. Dostępny jako zestaw do
samodzielnego złożenia, co jest
dziecinnie łatwą czynnością. W
warunkach ograniczonego miejsca hodowli brak jest możliwości
uniknięcia ewentualnych gorących
punktów.
Rada dla producenta:
Maxlight mógłby zostać
wyposażony opcjonalnie w
niewielki otwór umożliwiający w
razie konieczności umieszczenie
małego wentylatora. Widywaliśmy
takie rozwiązania w przypadku
większych modeli.
Średnia cena: 40zł
Dostępny w Polsce
Cooltube: optymalny
w przypadku pomieszczeń, w
których mimo wystarczającej
efektywności odsysania jest za
gorąco. Wprawdzie poprzez
barierę szklaną pewna ilość
światła zostaje utracona, lecz
można tę stratę powetować
poprzez niewielki odstęp od
szczytu rośliny (20-40cm).
Załączony relektor nakładany
to dalsza historia, naświetlenie
Cooltube nie jest idealne.
Zalecamy dokręcić Cooltube pod
relektor standardowy lub high
end. Poza tym zauważa się spore
różnice w stosowanym szkle
oraz jakości blachy. Szczegóły
zna każdy dobry Growshopper.
Średnia cena: 145 zł
Dostępny w Polsce
Komiks dzięki uprzejmości Hanf Journal
O d b ł y ś n i k
standardowy(medium): silna
pozycja od ponad 20 lat. Znakomity
stosunek cena -wydajność, najczęściej
zupełnie wystarczający w dużych pomieszczeniach o wielu
lampach, jako że rośliny znajdujące się dookoła korzystają ze
światła rozproszonego, co pozwala na zrekompensowanie nie
do końca optymalnego naświetlenia.
Odbłyśnik Maxlight
ZnajdZiesZ nas międZy innymi w:
BEDFORD UK
BROADWAYTRAFIC,
ul.TAVISTOCKSTREET
BERLIN
HANFJOURNAL,ul.DUNKERSTR.70
FLASHBACK.DEWOLLINER STRASSE
KAYAGROW.DE Schliemannstr.26
GROW-IN-EUROPE.DE
Kaiserin-Augusta-Alle29
GRASGRüNOranienstr.183
BŁONIE k. Warszawy
HYDROONLINE,
ul.BIENIEWCKA43
BOCHNIA
NOKAUT,ul.RYNEK11
ELBLĄG
CHROM
FRANKFURT
BONGHead-&Smartshop
Elisabethenstr.21
GDAŃSK
CHROM/WRZESZCZ
CHROM,ul.WIELKIEMŁYNY16
GDYNIA
CHROM
GORZÓW WIELK
FILUTSHOP,
ul.WEŁNIANYRYNEK2a/9
HAMBURG
AMSTERDAMHEADSHOP
Reeperbahn155
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
KAMUFLA,ul.HARCERSKA 1c
JELENIA GÓRA
AMIGO,ul.KONOPNICKIEJ1
SPORTSZOPA,Pl.Ratuszowy38/1
KATOWICE
CHROM,ul.STAWOWA7
KOZIENICE
FLOW,ul.LUBELSKA6
KRAKÓW
EBOLA,ul.FLORIASKA 13
KOKOSHOP,ul.FLORIASKA 34
CHROM,ul.SŁAWKOWSKA20
VF.KRAKOW,
ul.B.KOMOROWSKIEGO
LUXEMBURG
PLACEBOHEADSHOP
41AvenuedelaGare
ŁOMŻA
AGWA-LITTLEBICK,ul.DWORNA5
ŁÓDŹ
BURAKSKATESHOP,
ul.PIOTRkOWSKA44
FLOW,ul.TRAUGUTTA4
TRIPCREW,ul.PIOTRkOWSKA44
BAGDADCAFE,ul.JARACZA45
KLUBTABASCO,
ul.PIOTRKOWSKA76
OLSZTYN
REMEDIUM,ul.KOŁŁTAJA 2
OSTROŁĘKA
EXTREME,ul.GORBATOWA7c/16
EXTREME,ul.PRDZYSKIEGO 4/13
OSTROWIEC WITOKRZYSKI
Cooltube
W przypadku mniejszych pomieszczeń znajduje
zastosowanie w pewnych warunkach. Dostępnych jest wiele
opcji. Optymalne są modele z małym wgłębieniem w kierunku
źródła światła.
Tym samym ogranicza się słynny efekt gorącego
punktu.
SKATESHOP,ul.KOCIELNA 17a
PŁOCK
SCHRON,ul.DOBROWOLS.11/19
POZNAŃ
FAJA,ul.GŁOGOWSKA171
TRAFIKADOPIERAŁA,ul.LIBELTA1A
TRIXI,ul.PÓŁWIEJSKA28
MINIRAMP,ul.DŁUGA9
ACIDSHOP,ul.Ogrodowa20
PUBCAFEMISNA,
ul.Ratajczaka14
VERT,ul.Półwiejska20
KLUBCZYTELNIA,ul.
SwietyMarcin69
PUBPIWNICA21,UL.Wielka21
SOPOT
CANNABISHOUSE,ul.
KRÓLOWEJJADWIGI3
STALOWA WOLA
HARDCORE,
ul.WOJSKAPOLSKIEGO3b
SZCZECIN
BONGOZ,ul.TWARDOWSKIEGO18
ANDEGRAND,AL.WojskaPolskiego49
BUNKIER,Pl.Zwycistwa
TORUŃ
INTERCITY,ul.STRUMYKOWA15
WARSZAWA
NOMERCY,ul.BEMA65
HEMPSZOP,ul.DBROWSKIEGO 5a
SIDEONE,ul.CHMIELNA21
SIÓDEMKI,ul.NOWOWIEJSKA4
VERTSKATESHOP,ul.
WARYSKIEGO12
HEJJOE,ul.ZŁOTA8
DIZZY,ul.WAŁBRZYSKA11/179
WROCŁAW
UNDERGROUNDREAKTO
ul.RYNEK30
CLINIC,ul.RUSKA51
ZGORZELEC
KAZMATAZ,ul.IWASZKIEWICZA23
Odbłyśnik Coolshade
68060424.080.png 68060424.081.png 68060424.082.png 68060424.083.png 68060424.085.png 68060424.086.png 68060424.087.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin