Poszanowanie energii oraz odnawialne zródła energii.pdf

(3651 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - SZKOLENIE_K4F_wersja_na_strone_.ppt
áPoszanowanie energii
oraz odnawialne Ņrdþa energiiÑ
Marta Mazurkiewicz
Antonina Kaniszewska
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
1
459844691.017.png 459844691.018.png 459844691.019.png 459844691.020.png
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
krajowy konsultant w sprawach zrwnowaŇonej polityki energetycznej
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
2
459844691.001.png 459844691.002.png
DziaþalnoĻę KAPE S.A.
KAPE S.A. wykonuje projekty oraz prowadzi dziaþalnoĻę doradczĢ,
eksperckĢ i szkoleniowĢ w obszarach:
¡ zrwnowaŇone budownictwo,
¡ zrwnowaŇona polityka energetyczna,
¡ zagadnienia ochrony Ļrodowiska naturalnego zwiĢzane z procesami
energetycznymi,
¡ polityka samorzĢdowa w zakresie zrwnowaŇonego rozwoju i planowania
energetycznego,
¡ mechanizmy finansowania maþych inwestycji energetycznych z zakresu
energooszczħdnoĻci i odnawialnych Ņrdeþ energii,
¡ kampanie promocyjne majĢce na celu wzrost ĻwiadomoĻci spoþecznej na
temat zrwnowaŇonej polityki energetycznej.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
3
459844691.003.png 459844691.004.png
¡ Program áInteligenta Energia-Europa IIÑ, zainicjowany jako
czħĻę Programu Ramowego na rzecz KonkurencyjnoĻci i
Innowacji na lata 2007-2013, stanowi kontynuacjħ programu
áInteligenta Energia Î EuropaÑ (realizowanego w latach 2003-
2006).
¡ IEE II jest programem Europejskim Î projekty muszĢ mieę
charakter wspþpracy miħdzynarodowej (minimum 3 partnerw
w konsorcjum pochodzĢcych z rŇnych krajw),
¡ czas trwania jednego projektu nie moŇe przekroczyę 3 lat,
¡ beneficjentami pomocy mogĢ byę organizacje publiczne oraz
prywatne,
¡ dofinansowanie w ramach programu IEE II wynosi
75% kosztw kwalifikowanych przy czym
koszty poĻrednie stanowiĢ 60% kosztw personalnych.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
4
459844691.005.png 459844691.006.png 459844691.007.png 459844691.008.png
Trzy obszary dziaþania
Efektywno Ļę energetyczna i racjonalne
wykorzystanie zasobów (SAVE) )
Nowe i odnawialne zasoby (ALTENER)
Energia w transporcie (STEER)
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
5
459844691.009.png 459844691.010.png 459844691.011.png 459844691.012.png 459844691.013.png 459844691.014.png 459844691.015.png 459844691.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin