RÓŻANIEC Z JANEM VIANNEY - PROBOSZCZEM Z ARS.pdf

(1035 KB) Pobierz
675425779 UNPDF
RÓŻANIEC Z JANEM VIANNEY
(KZNINIEDZIELNEIŚWIĄTECZNE,T.I)
1
675425779.006.png 675425779.007.png 675425779.008.png 675425779.009.png 675425779.001.png 675425779.002.png 675425779.003.png 675425779.004.png 675425779.005.png
SPIS TREŚCI
2
JAN XXIII. ENCYKLIKA
„GorącopragniemyCcigodniBracia*wbikuptwie+bykapłanipowiereni
waszej piecypobudenitymidokumentamiżyciawJanaMVianneya
uważaliacałkowity pewnikżemuąewechmiarnadtympracowadby
odnacalii oddaniem modlitwieorażetonaprawdmożnaoiągnąd
chociażbyniekiedybylipochłonici nadmiarem pracy apostolskiej. Lecz, aby to
oiągnądtrebaabyichżyciewpełni godnebyłoaadamiwiaryTąwiarą
całkowiciepreniknityJanMVianneytak prediwnychdokonałrecy0
jakcudownategokapłanawiara! - takawołałjeden jegowpółbraciw
kapłaotwie- takjetonawielkaiżbymogłaubogacidwytkie duecałej
dieceji!ToaciłejednocenieBogiemnajbardiejprawiająichronią
różnepraktykikapłaokiejpobożnociktórychkilkawikegojetnacenia
Kociół prepiał je wiatłymi normami właca codienne odprawianie
romylania pobożnenawiedanieNajwitegoakramentuodmawianie
różaocamaryjnego"
Jan XXIII, Encyklika Sacerdotii nostrii primordia
JAN PAWEŁ II. LIST DO KAPŁANÓW
„wJanMariaVianneynieadowalałiwiernymwypełnianiemobowiąków
swego poługiwania tarał i woje erce i włane życie upodobnid do
Chrystusowego. Modlitwa była duą jego życia modlitwa cicha
kontemplacyjna, zazwyczaj w kocieleutóptabernakulumWntrejego
otwierało i popre Chrytua na Try Ooby Bokie którym oddał w
tetamenciewojąbiednąduTrwałw jednoceniuBogiemwród
nader czynnegożyciaNieopucałmodlitwy brewiarowejaniróżaocowej
pontanicniewracałidoMatkiNajwitej"
Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986
NAUKA O MODLITWIE
„aprawdaprawdpowiadamwamJeliocoproidbdiecieOjcawimi
moje, da wam"(J1623)TapocieającaobietnicażenaBógwyłuchajeli
Gotylkoproid bdiemywImiJeuaChrytua - powalanamanoid
modlitwy do Boga Zbawiciela. Modlitwa jet ródłem welkiego dobra i
ccianaiemiJeżeliatemjetemy ludmibiednymipobawionymi
wiatłaiłakBożychtodlategożeiniemodlimy alboleimodlimy
aprawdboleciąercamuimywynadżenacnacdludi nie wie, co
tonacyimodlidJednicująwtrtdotegodwiceniatakmiłegoi pełnego
pociechydladobregochrecijaninaDrudywprawdieimodląlecnicnie
3
otrymująboleimodląlbowiemcyniątobeprygotowaniaiaminie
wiedą jakieanoąmodłydomiłoiernegotwórcy Z powodu zaniedbania
modlitwy lub lichego jej odprawiania padają na na prawie wytkie
docenenieccia .
Gdybymy Boga nie obrażali bylibymy tak cliwi jak dam pred
upadkiem. NiepodobnaaabynieamuciłBogatenktoiniemodliluble
imodli Pragn waachciddoctejigodnejmodlitwyidlategowkaż
wamżebeniej niemożnaibawidżeonajetwechmocnąuBogaora
powiemjakiemuimied warunkiabyiBogupodobałaibyładlana
korzystna.
Modlitwa jest tym dla duszy, czym deszcz dla ziemi. Kładciejaknajwicej
nawozu w jejłonouprawiajciejąjaknajtaranniejnanictowytkoinie
dajeżelidecunie bdieTakamopełniajciejaknajwicejdobrych
ucynków - jeżeliiniebdiecie ctoidobremodlilinieoiągniecie
zbawienia. Modlitwa otwiera oczy duszy, prypominaojejoobitejndy
napawanieunociąkuobieikażeiuciekaddo BogaPobożnychrecijanin
pokładacałąunodwBogunaiebieamegoniewiele liczy.
aprawdktokłoniłwitych dotakwielkichoiarżeopuciliwemajątki
rodiców welkie wygody i pre całe życie opłakiwali we grechy w
niedotpnych laach?ModlitwaapaliłaichercamiłociąkuBoguiwkaała
im że tylko dla Niego amego żyd należy Co było wyłącnym ajciem
Magdalenypojejnawróceniu?Cynie modlitwa?
wLudwikkrólrancukiwcaiewychpodróżyniekładłidołóżkana
pocynekalepdałnocwkocieleibłagałdobregoBogaocennydar
wytrwania w JegołaceDowiadcylimyjużnierażekiedyaniedbamy
modlitwtracimy pragnieniarecyBożychmylimyjedynieoiemkimżyciu
agdynowuacniemyi modlidobudiinanowownapragnienienieba
ChodbymybyliwłaceBożejjeżeli zaniechamy modlitwy, zboczymy wnet z
drogi zbawienia.
PowtóretwierdimyżegrenibemodlitwyinienawrócąwMonika
klcałau tópkryżamodliłaiełamiibłagałaludirotropnychi
pobożnych by również błagali Boga o nawrócenie jej yna kiedy w
ugutynpragnąłjużcerepojednad iBogiemedłnamodlitwibłagał
Boga e łami w ocach aby mikcył i mienił jego serce. Tak jest,
najwikymgrenikomprebacaBógjeżeliotoimodląNie diwimyi
atemżełyduchużywawelkichrodkówbymyaniedbywali modlitw
albojąleodmawialiwiebowiemlepiejodnażeBógżadnejłakinie
odmawiatymktóryinależyciemodląIlużgrenikówwnetpowtałoby
upadków woichgdybychwyciliaorżmodlitwy!
4
 
Potreciemuanacydżepotpienidlategopolinaatracenieżeinie
modlili wcale albo i le modlili atem orżem modlitwy w rku
niezawodnie pójdiemydoniebagdy - przeciwnie - bez niego czeka nas
wiecnagubaWic dlacegocujemyniechddotakłodkiegoiobfitego w
pociechydwicenia?Bomyi lemodliliinieanalimynigdyłodycyjakie
modlitwycerpaliwici
w HilarionowitolatupłynłoybkojakbłykawicanamodlitwieDobra
modlitwa jest balamemktórywoimiwonnociaminapełniaduidajejej
akotowad predmakuniebaNicdiwnegożewFranciekyżucto
namodlitwiewpadał wachwycenieiniewiediałcyjetnaiemicymidy
wybranymi w niebie. Na modlitwieercejegoogarniałogieomiłociBożeji
udielałjegociałunaturalnej ciepłotyGdyranamodlitwiewkocieleodcuł
gwałtowną miłod ku Bogu awołał głono „Boże mój już dłużej nie
wytrymam!"Powiecieżetakiecciepotyka jedynietychktóryumieją
odmawiadpiknemodlitwy
BraciamoiBógniepatrynadługieipiknemodlitwylecchcebyone
pochodiły głbiercabymyjeodmawialiwielkącciąipragnieniem
podobaniaiJemu .
PewienpokornyakonnikpytałwBonawenturywielkiegoDoktoraKocioła
czy on jako prosty i niewyktałconycłowiekpotraidobreimodlidNato
odpowiediał ówwity„PryjacielumójBógpredewytkimmiłujetych
któryąludmi prostego serca".
Odpowiedtabardoucieyłapocciwegoakonnikapobiegłwicdo bramy
klatornej i mówił do wchodących „wiatuj wam weołą nowin
powiediał miBonawenturażemyludienieowiecenimożemytakamoBoga
miłowadjaki uczeni".
ModlitwajetpodnieieniemercakuBogułodkąromowądieckaOjcem
poddanegoewymMonarchąługiz Panem, przyjaciela z Przyjacielem, u
któregotóp kładamymutkiitrudyNamodlitwiełakawytwórcabierew
swe ramiona biedne tworenieiudielamuwelkichbłogoławieotw
Co mam jece powiedied o modlitwie? Jest ona zjednoczeniem rzeczy
najmarniejejitotąnajwiką najpotżniejąinajdokonaląCytera
rozumiemy, jak bardzo potrzebna nam jest modlitwa i jak wielkim jest dla nas
cciem?
cciecłowiekanaiemipoleganamiłowaniuBogaabemodlitwynie
można Boga miłowadPanJeupragniebymyjaknajcciejuciekaliido
Niego, zapala nas domodlitwyimówiżenamnicegonieodmówijeżeli
bdiemyidobremodlid
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin