Bionic Woman 2007 Sezon 1 DVD-RIP XviD Napisy PL S01E02.txt

(25 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{16}{81}/- W poprzednim odcinku...|- Jaki masz problem?
{82}{138}Tata nie pr�bowa� mnie kontrolowa�.
{139}{215}- Ufa� mi.|- Zostawi� ci� u progu mojego domu.
{216}{272}Jestem w ci��y.
{273}{338}Wiem, �e to nie jest co�,|czym si� kogo� zaskakuje.
{339}{405}Wyjd� za mnie.
{409}{478}My�l� o imieniu Coltrane,|je�li to ch�opiec,
{479}{559}Billie, je�li dziewczynka.
{590}{644}Dlaczego nie czuj� n�g?
{645}{749}Twoje obie nogi|i r�ka musia�y zosta� zast�pione.
{750}{846}/A tak�e twoje prawe ucho|/i prawe oko.
{931}{980}Ile potrwa,|zanim b�dzie gotowa do walki?
{981}{1013}/Jest cywilem.
{1014}{1077}Ka�dy tutaj musi|zas�u�y� na kolacj�,
{1078}{1123}jeszcze do tego|nie doszed�e�?
{1124}{1173}Nie panuj� nad sob�.
{1174}{1228}Wiem.
{1262}{1321}Sarah Corvus nadal �yje.
{1322}{1414}M�j ojciec opracowa�|technologi� dla wojska.
{1415}{1496}Zrobi�e� ze mnie �o�nierza!
{1499}{1524}Will!
{1525}{1575}Kim jeste�?
{1576}{1657}Pierwsz� bioniczn� kobiet�.
{1859}{1951}Musisz si� troch�|bardziej postara�.
{2028}{2151}Zebrali�my si� tu dzisiaj,|by uczci� pami�� Williama Anthrosa.
{2158}{2270}Chirurga, nauczyciela,|syna i ukochanego przyjaciela.
{2318}{2397}"Ja jestem zmartwychwstaniem i �yciem",|powiedzia� Pan.
{2398}{2504}"Kto we mnie wierzy,|cho�by i umar�, �y� b�dzie".
{2525}{2630}"Ka�dy, kto wierzy we mnie,|nie umrze na wieki".
{2633}{2694}"Nie l�kaj si�".
{2695}{2786}"Wierzysz w Boga.|A tak�e we mnie".
{2917}{3001}- Dobrze si� czujesz?|- B�d�.
{3014}{3069}Jaime.
{3074}{3159}- Zostaw nas na chwil�.|- Dobrze.
{3160}{3202}- Musimy porozmawia�.|- Wcale nie.
{3203}{3296}- Wiem, �e prze�ywasz ci�kie chwile.|- Wr�c� do swojej pracy,
{3297}{3352}�ycia i udam,|�e to nie mia�o miejsca.
{3353}{3420}Zatem nie dzwo�.
{3541}{3614}- Kto to by�?|- Nikt.
{5204}{5243}TAJNE MATERIA�Y
{5244}{5334}TEST NA INTELIGENCJ�|JAIME SOMMERS
{5667}{5729}/Naj�wie�sze wiadomo�ci|/z Paradise Idaho,
{5730}{5815}/gdzie w�adze tajemniczo otoczy�y|/kordonem ma�e miasteczko.
{5816}{5898}/Nie ujawniono oficjalnych|/powod�w kwarantanny.
{5899}{5983}/Prognozowane zachmurzenie...
{6057}{6162}Powiem ci co�.|Nigdy naprawd� nikogo nie znasz.
{6167}{6212}My�lisz, �e ich znasz.
{6213}{6300}My�lisz, �e chcesz ich po�lubi�|i sp�dzi� z nimi reszt� �ycia.
{6301}{6388}A potem okazuj� si� by� gadami|z dziwn� teczk� o tobie.
{6389}{6421}Co?
{6422}{6476}Nic.
{6493}{6582}Rzecz w tym, �e nie ma kogo�|takiego jak Pan Porz�dny.
{6583}{6663}Od teraz to jest Pan Teraz.
{6686}{6754}- Cze��.|- Cze��.
{7236}{7298}Przepraszam.|Nic ci nie jest?
{7299}{7416}- Chyba z�ama�a� mi �ebro.|- Przepraszam, za bardzo si� podnieci�am.
{7417}{7464}Przez wiele teraz przechodz�.
{7465}{7554}Nie, musz� i�� na oddzia� urazowy.
{7558}{7618}Co ty, do diab�a, robisz?
{7619}{7679}- Co, teraz mnie �ledzisz?|- Co to za facet?
{7680}{7738}To... jak masz na imi�?
{7739}{7798}- Steve.|- Ale� oczywi�cie. To Steve.
{7799}{7888}- Id� do domu, Steve.|- Dzi�kuj�.
{7905}{7952}- To jest kontynuowanie �ycia?|- Odejd�.
{7953}{8004}Chcia�bym.|Ale te nogi, ta r�ka, to ucho
{8005}{8046}i oko nale�� do mnie.|S� warte 50 milion�w.
{8047}{8095}Mo�e b�d� ci� sp�aca�|20 dolar�w miesi�cznie?
{8096}{8133}Chc�, by� dla mnie pracowa�a.
{8134}{8194}- Mam ju� prac�.|- Pracujesz w barze, Jaime.
{8195}{8243}Nigdy nie posz�a� na studia.|A teraz si� upijasz
{8244}{8298}i uprawiasz seks z nieznajomymi|w publicznej �azience.
{8299}{8367}Dosta�am si� na Harvard.|A nie jestem na Harvardzie
{8368}{8453}dlatego, �e wychowuj� siostr�.
{8464}{8541}Chyba b�d� wymiotowa�a.
{8623}{8691}Ok, przesz�o mi.
{8699}{8740}Zapomnia�am co m�wi�am.
{8742}{8797}Szuka�a� wym�wki|dla tego, co robisz.
{8798}{8841}- Bo�e, ale z ciebie oszust.|- Pos�uchaj.
{8842}{8895}Mo�esz co� zrobi� ze swoim �yciem.|Mo�esz co� zmieni�.
{8896}{8962}Dlaczego? Bo zrobi�e� ze mnie|p�bioniczne dziwad�o?
{8963}{9027}Nie masz poj�cia, na co ci� sta�.|To dar.
{9028}{9074}Nie chcia�a� go.|Nie prosi�a� si� o niego.
{9075}{9120}To nie w porz�dku.|Ale to si� sta�o.
{9121}{9248}A ja nie b�d� sta� w pobli�u i patrzy�,|jak marnujesz sobie �ycie.
{9249}{9346}Dlaczego Will mia�|na mnie grub� teczk�?
{9390}{9449}Znalaz�am j� w jego mieszkaniu.
{9450}{9574}Zapiski w niej zaczynaj� si�|2 lata przed tym, jak go pozna�am.
{9586}{9655}Kim wy jeste�cie?
{9656}{9697}Ok...
{9698}{9754}Jeste�my prywatn�,|tajn� grup�, przeznaczon�,
{9755}{9840}by powstrzyma� organizacje przest�pcze|zanim doprowadz� do upadku cywilizacji.
{9841}{9911}Uproszcz� ci to.|Ratujemy �wiat.
{9912}{10020}Przyda�aby mi si� twoja pomoc.|Wchodzisz czy nie?
{10081}{10150}Zdecydowanie nie.
{10180}{10252}I musz� zwymiotowa�.
{10383}{10450}{C:$aaccff}Bionic Woman [01x02]|Paradise Lost
{10451}{10526}{C:$aaccff}T�umaczenie: Highlander|Korekta: Animol
{10527}{10644}synchro: fionela
{11263}{11322}S�ucham.
{11426}{11468}Wiem, �e Becca wiele przesz�a.
{11470}{11530}I dlatego jestem bardzo cierpliwa.
{11532}{11625}Ale palenie trawki|w kampusie to przesada.
{11627}{11746}- W zupe�no�ci si� z pani� zgadzam.|- Mo�emy j� za to wyrzuci�.
{11748}{11831}Ma�o tego, mo�emy zablokowa� jej|udzia� we wszystkich zaj�ciach,
{11832}{11892}wliczaj�c konkurs talent�w w ten pi�tek.
{11893}{11959}- Co? Nie.|- Becca.
{11960}{11997}Pani Buezy,
{11998}{12075}zapewniam pani�,|�e traktuj� t� spraw� bardzo powa�nie.
{12077}{12124}Becca zostanie za to ukarana w domu.
{12126}{12192}I obiecuj�, �e opanuj� t� sytuacj�.
{12193}{12261}Ale prosi�abym|o wykluczenie konkursu talent�w
{12263}{12306}jako kary.
{12307}{12359}Odk�d Becca zaanga�owa�a si�|w przedstawienia,
{12361}{12398}zauwa�y�am u niej|du�e zmiany.
{12400}{12448}My�li pozytywniej,|w szkole bardziej si� skupia.
{12449}{12520}I obawiam si�, �e je�li jej to pani odbierze,|to wr�ci na z�� drog�.
{12521}{12637}Oczywi�cie to pani podejmie decyzj�,|ale chcia�am doda� co� od siebie.
{12639}{12713}Niez�a jeste�, dzi�ki.
{12718}{12788}Palenie trawki w damskiej szatni?|Typowe.
{12789}{12898}Po pierwsze, trawka to nie narkotyk.|Pochodzi z ziemi.
{12899}{12978}Sp�jrz na siebie. Przyjrzyj si�.|Wyra�nie wida�, �e masz kaca.
{12980}{13002}Przymknij si�.
{13004}{13079}Czy chocia� raz mog�aby�|nie my�le� tylko o sobie?
{13081}{13163}- Co ci jest?|- Nic mi nie jest.
{13165}{13227}Wiesz ile dla ciebie po�wi�ci�am?
{13228}{13268}Dopiero co by�am na pogrzebie Willa,
{13270}{13367}a ju� wzywaj� mnie|do gabinetu dyrektora?
{13374}{13461}Nie wiem,|mo�e powinnam zamieszka� z tat�.
{13463}{13583}Mo�e powinna�.|Bo najwidoczniej ja si� nie sprawdzam.
{14057}{14101}M�j Bo�e.
{14102}{14193}- Ile jest ofiar?|- Ze zdj�� naliczy�am 14 os�b,
{14194}{14238}ale wszystko wskazuje na wi�cej.
{14240}{14326}- Sk�d je masz?|- To zdj�cia z kamer ochrony.
{14328}{14428}M�j kontakt przekaza� mi je|zanim skonfiskowa�o je FBI.
{14429}{14503}- Co na to wojsko?|- P�ki co, nic.
{14504}{14559}Jonas, media zosta�y uciszone,
{14560}{14601}nie wiedz�, co si� naprawd� dzieje.
{14603}{14647}Wszystko zatuszowano.
{14649}{14718}Jak dla mnie to atak biologiczny.|Musimy si� tam dosta�.
{14720}{14791}Poczekajmy,|zbierzmy wi�cej informacji.
{14793}{14907}Wkurzeni �o�nierze to ostatnia rzecz,|jakiej nam trzeba.
{14979}{15072}Zdzira ze mnie.|Nie wiem, co si� ze mn� dzieje.
{15074}{15137}Kochanie, dopiero|co straci�a� narzeczonego.
{15139}{15178}A twoja siostra|zachowuje si� jak kretynka.
{15179}{15221}Nie b�d� dla siebie zbyt surowa.
{15223}{15300}Cze��, przepraszam za sp�nienie.
{15302}{15330}- Sp�ni�a� si�.|- Wiem.
{15331}{15428}Nie powiedzia�a� jej, prawda?|Bo je�li tak, to ci� ukatrupi�.
{15429}{15492}- Kochanie, co� nie tak?|- Nie.
{15493}{15555}Tylko co� mi dzwoni w uchu.|Powiesz o co chodzi?
{15556}{15655}Dobre wie�ci.|Przyj�li mnie do Columbia Law.
{15657}{15713}- O m�j Bo�e!|- Chcieli mnie i przyj�li.
{15715}{15758}B�d� prawniczk�-kanali�,|dziewczyny.
{15760}{15828}To �wietnie.|Ciesz� si� z twojego szcz�cia.
{15829}{15910}Powinni�my do niej|obie wpa�� z wizyt�.
{15912}{15940}Tak, prosz�.
{15942}{16018}- By�a� kiedy� w Greenwich Village?|- Nie, nie by�am nawet w Nowym Jorku.
{16020}{16073}Spotka�am tam niesamowitego faceta.
{16074}{16149}Mo�e powinny�my to uczci� zakupami.
{16151}{16248}Chcia�abym, ale mam spotkanie.|Id�cie same.
{16250}{16333}Carly, gratuluj�.|To niesamowite.
{16334}{16390}Dzi�ki.
{16569}{16622}Czytasz|"What Color Is Your Parachute?"?
{16624}{16697}- Tak, ja tylko...|- Nie.
{16698}{16765}To naprawd� dobra ksi��ka.|Totalnie odmieni�a moje �ycie.
{16766}{16789}- Naprawd�?|- Tak.
{16790}{16828}Jak?
{16829}{16885}Tak, �e za�o�y�em niedochodow� grup�,
{16887}{16951}kt�ra wysy�a systemy uzdatniania wody|do kraj�w trzeciego �wiata.
{16952}{17028}Mo�e powinnam j� kupi�.
{17032}{17069}Hej.
{17070}{17131}- Jack Russell?|- Tak, to Scraps.
{17132}{17187}I nie, to nie ja go nazwa�em,|tylko moja siostrzenica.
{17189}{17271}W dzieci�stwie mia�am takiego.|Jaki s�odki.
{17272}{17361}- Antonio.|- Jaime. Jaime Sommers.
{17392}{17484}Jaime Sommers,|powa�nie rozwa�asz zmian� �ycia?
{17485}{17581}Czy ja wiem.|W�a�nie zako�czy�am zwi�zek.
{17582}{17677}- W�a�ciwie to on umar�.|- Przykro mi.
{17707}{17763}Nie wiem czemu ci to m�wi�.
{17764}{17835}Czasem �atwiej si�|otworzy� przed nieznajomym.
{17836}{17889}Tak.
{17926}{18005}Moi przyjaciele �yj� dalej,
{18018}{18095}a ja tu czytam|"What Color Is Your Parachute?".
{18096}{18212}Mo�e jest troch� prawdy w powiedzeniu|"Co ci� nie zabije, to ci� wzmocni".
{18213}{18278}Nie wiesz jak du�o.
{18279}{18350}Mo�e po prostu potrzebujesz|czasu, by doj�� do tego,
{18351}{18449}co masz do zaoferowania �wiatu,|to wszystko.
{18450}{18523}W porz�dku?|Idziemy.
{18592}{18685}/Mamy drugi dzie� kryzysu w Paradise,|/a zagadka si� pog��bia.
{18686}{18741}/To ma�e miasteczko|/w p�nocno-zachodnim Idaho,
{18742}{18809}/z 201 mieszka�cami,|/zosta�o obj�t...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin