Bionic Woman 2007 Sezon 1 DVD-RIP XviD Napisy PL S01E03.txt

(33 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{31}{106}/W poprzednich odcinkach...
{107}{143}Dlaczego nie czuj� n�g?
{144}{242}Twoje obie nogi|musia�y zosta� zast�pione.
{253}{349}Jaime, powiedz wszystkim,|�e Sarah Corvus m�wi "cze��".
{350}{394}Mieszkasz ze mn�.|Tak b�dzie.
{395}{423}Nigdy nie b�dziesz mieszka�a z tat�.
{424}{464}Czasem mam uczucie,|�e jestem dla ciebie ci�arem.
{465}{529}Tylko ty wnosisz|sens do mojego �ycia.
{530}{568}Sarah Corvus nadal �yje.
{569}{618}I przeby�e� ca�� t� drog�,|by mi to powiedzie�?
{619}{676}�egnaj, Jae.|Pozdr�w Willa ode mnie.
{677}{758}Powiedz mu, �e tata m�wi mu "cze��".
{759}{814}Will!
{865}{942}Zebrali�my si� tu dzisiaj,|by uczci� pami�� Williama Anthrosa.
{943}{1003}- Prze�ywasz ci�kie chwile.|- Wr�c� do swojej pracy,
{1004}{1055}�ycia i udam,|�e to nie mia�o miejsca.
{1056}{1104}Dlaczego Will mia�|na mnie grub� teczk�?
{1105}{1136}Znalaz�am j� w jego mieszkaniu.
{1137}{1195}Zapiski w niej zaczynaj� si�|2 lata przed tym, jak go pozna�am.
{1196}{1213}Kim wy jeste�cie?
{1214}{1297}Jeste�my prywatn�, tajn� grup�, powo�an�,|by powstrzyma� organizacje przest�pcze,
{1298}{1345}zanim doprowadz� do upadku cywilizacji.
{1346}{1397}- Kim jeste�?|- Jestem Sarah Corvus.
{1398}{1479}Pierwsza bioniczna kobieta.
{1504}{1530}Napieraj, Jaime.
{1531}{1596}Nie potrafi�.
{1773}{1844}Chyba nie przywyk�am do my�lenia|o sobie jako o sztucznej inteligencji.
{1845}{1879}Nie to ci powiedzia�em.
{1880}{1967}M�wi�em tylko, �e twoje oprogramowanie|zawiera sztuczn� inteligencj�,
{1968}{2005}zdolno�� do uczenia si�.
{2006}{2085}A co wa�niejsze, oduczenia si�.
{2086}{2146}Zaczynamy.
{2391}{2502}Zauwa�y�a�, �e za ka�dym razem|bronisz si� tak samo?
{2525}{2588}Jeszcze raz.
{2800}{2898}Nie mo�esz by� zbyt przewidywalna, Jaime.
{2913}{3025}Mo�esz obej�� program,|wyj�� poza jego przeznaczenie.
{3074}{3134}Twierdzisz, �e mog� si� zhakowa�,
{3135}{3176}zmieni� informacje?
{3177}{3256}Wymaga to tylko praktyki.
{3390}{3423}Jak ci smakuje sa�atka?
{3424}{3491}Pyszna.|Jak sa�atka.
{3501}{3544}Mo�e zjemy razem deser lodowy?
{3545}{3601}A potem p�jdziemy na film?
{3602}{3627}Co robisz?
{3628}{3685}Du�o pracuj�,|chc� ci to jako� wynagrodzi�.
{3686}{3740}To b�dzie ci� kosztowa�o|o wiele wi�cej ni� lunch.
{3741}{3769}Wiesz czego chc�.
{3770}{3803}Nie kupi� ci tych d�ins�w.
{3804}{3834}Kosztuj� 170 dolar�w.
{3835}{3911}Jaime, w nich m�j ty�ek|wygl�da niesamowicie.
{3912}{3983}- To bezcenne.|- Nie sta� nas.
{3984}{4025}A co z now� prac�?
{4026}{4094}Doradcom p�ac� chyba|wi�cej ni� barmanom?
{4095}{4170}Je�li nie sta� ci� nawet na d�insy,|to powinna� renegocjowa� umow�.
{4171}{4226}Nie o to chodzi.|Masz 15 lat.
{4227}{4318}Nie kupi� ci d�ins�w za 170 dolar�w.
{4359}{4383}Hej.
{4384}{4423}Musisz co� dla mnie zrobi�.
{4424}{4462}Nie mog�.|Jestem na mie�cie z siostr�.
{4463}{4512}- Kto to?|- Z pracy.
{4513}{4544}Za��daj podwy�ki.
{4545}{4599}Wiem, gdzie jeste�.|Dlatego mam dla ciebie robot�.
{4600}{4627}Wiesz?
{4628}{4686}To 50 milion�w dolar�w.|My�lisz, �e nie dorzucili�my GPS-u?
{4687}{4722}Zaraz, to wy mnie �ledzicie?
{4723}{4766}Nikt nie wspomina� o nadajniku.
{4767}{4809}- Jakim nadajniku?|- O �adnym.
{4810}{4878}Dwie przecznice dalej,|blondyn, zielona kurtka i okulary.
{4879}{4941}Je falafel.
{4991}{5009}Kim on jest?
{5010}{5060}Wystarczy powiedzie�,|�e to bardzo z�y cz�owiek.
{5061}{5118}- On jest z�y?|- Kto jest z�y?
{5119}{5176}Kto� sypia z kim� w pracy.
{5177}{5210}To nie najlepszy moment.
{5211}{5272}Nigdy nie jest. Wolisz je�� lunch|z siostr�, czy ratowa� �wiat?
{5273}{5334}Czy dopiero co nie wyg�osi�e� mowy o tym,|�e nie jestem jeszcze gotowa?
{5335}{5377}Nie jeste�, ale jeste� najbli�ej.
{5378}{5418}Masz go tylko zatrzyma�.
{5419}{5471}We� go w ryzy, je�li zajdzie potrzeba.|Przyjedziemy za dok�adnie 5 minut.
{5472}{5504}A je�li odejdzie?
{5505}{5544}Za��daj podwy�ki.
{5545}{5583}/Du�e straty w ludziach.
{5584}{5645}Tak na przysz�o�� wiedz,|�e nie mo�emy marnowa� czasu na pogaw�dki.
{5646}{5746}Powiem ci, na czym to polega.|Ja ci co� ka��, a ty to robisz.
{5747}{5788}Tylko nie m�w,|�e musisz wraca� do pracy.
{5789}{5840}Nie musz�.
{5841}{5905}Wiesz co?|Chyba powinna� kupi� te d�insy.
{5906}{5958}Wczesny prezent na �wi�ta.
{5959}{6036}Ale nie b�d� za to musia�a|czy�ci� �azienki przez rok, co?
{6037}{6098}Id� ju�.|Zaczekam tu na ciebie, id�.
{6099}{6160}- Pa.|- Pa.
{6371}{6434}Cze��, jestem tu nowa|i chyba si� zgubi�am.
{6435}{6483}Mo�esz mi powiedzie�, gdzie jest|muzeum sztuki wsp�czesnej?
{6484}{6508}Przykro mi.
{6509}{6608}Ma tam by� niesamowita|wystawa Basquiata.
{6609}{6672}Pos�uchaj. Poproszono mnie,|bym ci� zatrzyma�a, ok?
{6673}{6753}Zatem czy mo�emy poczeka�|5 minut na wsparcie?
{6754}{6804}Mo�esz w��czy� radio, je�li chcesz.
{6805}{6847}No dobra.
{6848}{6905}Plan B.
{7214}{7298}{C:$aaccff}Synchro: fionela
{7299}{7408}{C:$aaccff}T�umaczenie: Highlander|Korekta: Animol
{7416}{7510}{C:$aaccff}Bionic Woman [01x03]|Sisterhood
{7673}{7717}Mia�a� kupi� tylko|jedn� par� d�ins�w.
{7718}{7765}Wiem, ale mieli|takie fajne koszulki.
{7767}{7835}Wzi�am ci jedn�.
{7862}{7949}A ty mia�a� na mnie czeka�.|Gdzie by�a�?
{7951}{8012}W �azience.
{8022}{8088}A co mi tam.|Chod�my do kina.
{8089}{8142}Tak.
{8186}{8251}Kocham ci�, szczerze.
{8253}{8325}Nadajesz sens mojemu �yciu.
{8327}{8422}Tylko dla ciebie �yj�.|Bez ciebie umr�.
{8553}{8589}Niesamowite.
{8590}{8647}�adnych waha�, nic.
{8648}{8702}Powinni�my zacz�� tego uczy�.
{8704}{8735}Tak czy owak,|jak to robisz?
{8738}{8801}By�em �onaty.
{8835}{8896}O kt�rej Sommers si� aktywowa�a?
{8897}{8943}To nie moja dzia�ka.
{8944}{9043}Nigdy nie popiera�am w�cibstwa, pami�tasz?
{9047}{9123}Mo�esz mi wyja�ni� ludzk� obsesj�
{9124}{9207}na punkcie wysy�ania sobie|wiadomo�ci tekstowych,
{9208}{9308}jakby to by�o bardziej|wygodne ni� rozmowa?
{9368}{9457}Z�e my�li k��bi� ci si� w g�owie,|prawda, Sarah?
{9458}{9515}Uczucia, kt�rych nie rozumiesz.
{9516}{9601}Ch�� robienia rzeczy, kt�re...
{9606}{9645}ci� przera�aj�.
{9647}{9693}To przez bionik�, prawda?
{9695}{9796}Zmienili mnie,|zrobili ze mnie kogo� innego.
{9983}{10044}Bez dodatkowych informacji|nie jestem w stanie ci pom�c.
{10046}{10115}Jakich informacji?
{10140}{10187}Tymczasem...
{10188}{10245}chc�, by� to wzi�a.
{10247}{10290}To na twoje nerwy.
{10291}{10338}Uspokoi ci�.
{10339}{10400}Czy z ni� by�o tak samo?
{10401}{10433}Nie wiem.
{10435}{10507}Jedyny spos�b,|by si� upewni�,
{10509}{10576}to osobi�cie oceni�|stan Jaime Sommers.
{10578}{10659}Je�li dostrze�esz r�nice,|b�dziesz m�g� mi pom�c?
{10661}{10732}Ma�o prawdopodobne.
{10780}{10851}Ale nie niemo�liwe.
{10870}{10919}Musisz mi zaufa�, Sarah.
{10920}{10978}Sprawi�, �e poczujesz si� lepiej.
{10980}{11053}Przynajmniej na razie.
{11139}{11237}Po prostu sprowad�|do mnie Jaime Sommers.
{11467}{11515}Jonas, musimy pogada�|o tym nadajniku.
{11517}{11578}- Co s�dzisz o Kanadyjczykach?|- Nie zmieniaj tematu.
{11580}{11636}My�la�e�, �e nie b�dzie mi|przeszkadza� nadajnik w g�owie?
{11638}{11704}Skoro jeste�my w temacie,|to mamy r�wnie� przekaz wideo z twojej g�owy.
{11705}{11744}Jaki przekaz?
{11745}{11791}W moim oku jest kamera?
{11793}{11825}W twoim m�zgu.
{11827}{11858}Nie wiem nawet od czego zacz��.
{11859}{11903}Macie to usun��.|Wszystko to ma znikn�� z mojej g�owy.
{11905}{11964}Tylko widzisz, wszystko jest po��czone|z twoj� kor� m�zgow�.
{11966}{11988}Mo�emy to wyj��,
{11989}{12043}ale wtedy nie mog�aby�|porusza� lew� po�ow� cia�a.
{12044}{12078}To naruszenie mojej prywatno�ci.
{12079}{12142}To pozbawienie mnie mojej godno�ci|i jest te� lekko zboczone.
{12144}{12176}- Zboczone?|- Tak, zboczone.
{12178}{12202}To dla twojego bezpiecze�stwa.
{12203}{12269}To bzdety. Chcesz po prostu|obserwowa� swoj� inwestycj�.
{12271}{12295}To te� prawda.
{12296}{12359}Jeszcze nie sko�czy�am.
{12361}{12388}Ok.
{12389}{12432}Dlaczego zatem pytasz|mnie o Kanadyjczyk�w?
{12434}{12469}To Heaven von Fleet.
{12470}{12537}To c�rka wa�nego Kanadyjczyka|z Ministerstwa Obrony.
{12538}{12588}B�dzie w USA przez 3 dni.
{12589}{12626}Kanada?|To oni maj� wojsko?
{12628}{12701}- Oczywi�cie, �e tak, jak ka�dy kraj.|- Ok, a co to ma ze mn� wsp�lnego?
{12703}{12779}Ojciec Heaven sprzedaje bro� Bo�niakom,|co wkurzy�o Serb�w.
{12780}{12833}Gro�ono mu �mierci�.|Nalega,
{12835}{12885}by jego c�rka mia�a u nas|ochron� 24 godziny na dob�.
{12887}{12941}Jakie jest prawdopodobie�stwo,|�e serbscy bojownicy tu przyjad�
{12942}{12986}i za�atwi� t� bogat�,|ma�� Kanadyjk�?
{12988}{13039}Zerowe, ale robimy z nim interesy,|a on prosi o przys�ug�.
{13041}{13069}A jak to si� ma do mnie?
{13070}{13107}Po prostu dopilnuj,|by nic jej si� nie sta�o.
{13108}{13151}- Przecie� nic jej si� nie stanie.|- Dok�adnie.
{13152}{13201}- Wi�c jestem bioniczn� nia�k�?|- Zgadza si�.
{13202}{13240}Czasem dostajesz �atwe zadania.
{13241}{13301}Ciesz si� tym, zamiast narzeka�.
{13302}{13350}Ciesz� si�, �e przysz�a�,|by spotka� si� z Heaven.
{13351}{13413}Musisz by� tu jutro o 9:00,|by j� odebra�.
{13414}{13462}- Pewnie.|- I jeszcze jedno.
{13463}{13537}Powinienem chyba wspomnie�,|�e ona jest pe�na wigoru.
{13538}{13565}To �wietnie.
{13566}{13618}Chodzi mi o to,|�eby pod twoj� opiek�
{13619}{13655}nie zrobi�a sobie nowego tatua�u,
{13656}{13708}przek�u�a sobie czego�,|pi�a alkohol...
{13709}{13733}lub bra�a narkotyk�w.
{13734}{13797}Z tego co zrozumia�am,|mam tylko zapewni� jej bezpiecze�stwo.
{13798}{13892}C�, dzi�ki mnie Berkut|zarobi�a miliony dolar�w.
{13893}{13974}My�l�, �e nie chcia�aby�|popsu� naszej wsp�pracy.
{13975}{14005}M�oda damo,
{14006}{14062}w tym domu nie wolno pali�.
{14063}{14133}Zamknij si�, tato.|Wynocha. Wyno� si�!
{14134}{14162}Wyno� si� z mojego pokoju!
{14163}{14195}Chcia�em jedynie przedstawi� ci�...
{14196}{14236}Tej ochroniarce?|Widz� j�.
{14...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin