Zbliżam się w pokorze.pdf

(111 KB) Pobierz
11510808 UNPDF
Zbliżam się w pokorze
s$. Hymn #w. Tomasza z Akwinu
zwr. 3-6 ks. A. Poradowski (1953)
m. greg.; oprac. P. B"benek
!
# #
$
% % % %
% % &
% % % %
'
'
% % % %
1. Zbli !am si" w po
-
ko rze
% % % %
- -
swej;
wiel bi" Twój ma
-
% % % %
& &
' '
% % % %
"
# #
$
% % % %
& &
% % % %
% % % %
!
# #
% % &
% % % %
'
'
% % % %
( )
% % % &
$
je stat,
-
skry ty w Hostii
% % % %
tej.
% % % %
% % % &
& &
' '
"
# #
& &
% % % %
% % % %
( )
% % % &
$
!
# #
$
% % % %
'
% % % %
% % &
% % % %
'
'
% % % %
- -
swe.
% % % %
- - - - -
w wie rze,
% % % %
Twe!
' '
& &
' '
"
# #
$
% % % %
% % % %
& &
% % % %
2. Myl& si", o Bo!e, w Tobie wzrok i smak;
Kto si" im poddaje, temu wiary brak;
Ja jedynie wierzy' Twej nauce chc",
%e w postaci Chleba utai$e# si".
5. Ty, co# upami"tni$ #mierci Bo!ej czas,
Chlebie %ywy, !yciem swym darz&cy nas;
Spraw, bym dla swej duszy !ycie z Ciebie bra$,
Bym nad wszelk& s$odycz Ciebie pozna' chcia$.
3. Bóstwo swe na Krzy!u skry$e# wobec nas;
Tu ukryte z Bóstwem Cz$owiecze(stwo wraz;
Lecz w Oboje wierz&c, wiem, !e dojd" tam,
Gdzie# przygarn&$ $otra: do Twych niebios bram.
6. Ty, co jak Pelikan, Krwi& sw& karmisz lud,
Przywró' mi niewinno#', oddal grzechów brud;
Oczy#' mnie Krwi& swoj&, która wszystkich nas
Jedn& kropl& mo!e obmy' z win i zmaz.
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,
Lecz wyznaj" z wiar&, !e# mój Bóg i Pan,
Pomó! wierze mojej, Jezu, $ask& sw&,
O!yw m& nadziej", rozpal mi$o#' m&.
7. Pod zas$on& teraz, Jezu, widz" Ci";
Niech pragnienie serca kiedy# spe$ni si";
Bym Oblicze Twoje tam ogl&da' móg$,
Gdzie wybranym miejsce przygotowa$ Bóg.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Liturgia Wieczerzy Pańskiej” nr 11 ,
Dominikański Ośrodek Liturgiczny.
% % % % %
% % % % %
& &
% % % %
- -
-
i nis ko# ci
% % % %
% & &
& &
% % % %
-
- -
- -
To bie dzi#
w o fie rze
% % % %
% % % %
% % % %
'
% % &
ser ce da j"
O, utwierdzaj
Je zu, dzieci
11510808.001.png 11510808.002.png 11510808.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin