Bóg się rodzi.pdf

(114 KB) Pobierz
33833915 UNPDF
Bóg się rodzi
!" #
% & % % & % %
%
% % % %
% % & % % % %
% % '
1. Bóg si! ro - dzi,
moc truch-le - je,
Pan nie-bio-sów ob-na -
"o-ny.
! % & % % & % %
C
%
% %
% %
% % & % % %
%
G
% % '
O-gie# krzep - nie,
blask ciem-nie - je,
ma gra-ni-ce Nies-ko# -
czo-ny.
d
% % %
% % %
d
% % %
% % % %
!
%
%
(
%
(
Wzgar - dzo-ny, o -
kry-ty chwa - $%,
&mier - tel-ny Król
nad wie-ka - mi,
d
% % %
% % %
d
%
% %
% % %
C
! (
%
%
%
(
%
a S$o-wo cia -
$em si! sta - $o
i miesz-ka-$o
mi!-dzy na - mi.
2. Có" masz, niebo, nad ziemiany? Bóg porzuci$ szcz!&cie swoje,
Wszed$ mi!dzy lud ukochany, dziel%c z nim trudy i znoje.
Niema$o cierpia$, niema$o, "e&my byli winni sami.
A S$owo Cia$em si! sta$o i mieszka$o mi!dzy nami.
3. W n!dznej szopie urodzony, "$ób Mu za kolebk! dano.
Có" jest, czym by$ otoczony? Byd$o, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotka$o, wita' Go przed bogaczami.
A S$owo Cia$em si! sta$o i mieszka$o mi!dzy nami.
4. Potem i króle widziani cisn% si! mi!dzy prostot%,
Nios%c dary Panu w dani: mirr!, kadzid$o iz$oto.
Bóstwo ro razem zmiesz$o z wie&niaczymi ofiarami,
A S$owo Cia$em si! sta$o i mieszka$o mi!dzy nami.
5. Podnie& r!k!, Bo"e Dzieci!. B$ogos$aw ojczyzn! mi$%.
W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej si$! sw% si$%.
Dom nasz i maj!tno&' ca$%, i wszystkie wioski z miastami.
A S$owo Cia$em si! sta$o i mieszka$o mi!dzy nami.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 47,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
C
F
C
G
F
C
C
C
C A 7
G
33833915.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin