Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E30 [Kuro-Hana].txt

(20 KB) Pobierz
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2101}{2215}Near, chyba ju� czas, by� powiedzia� mi, |co my�lisz o ca�ej tej sprawie.
{2233}{2393}Wnioskuj�c po do�� wygodnych uk�adach mi�dzy Kir�|i japo�sk� policj� w czasie ostatnich wydarze�...
{2393}{2458}...s�dz�, �e ze sob� wsp�pracuj�.
{2472}{2492}Wsp�pracuj�?!
{2492}{2523}Je�li to prawda, Kir� jest...
{2555}{2586}...drugi L.
{2601}{2630}Niemo�liwe.
{2644}{2676}M�wisz powa�nie?!
{2676}{2687}Near!
{2702}{2797}Mam jedynie 7% pewno�ci.
{2850}{2952}Kapitanie Lester, gdy podczas �ledztwa |zdecyduje si� pan na co�, musi pan w to wierzy�...
{2970}{3027}...a je�li si� pan pomyli, |wystarczy powiedzie� przepraszam.
{3034}{3109}{C:$0000FF}{f:Book Antiqua}Sprawiedliwo��
{3195}{3300}{y:i}Ostatnio liczba przest�pstw w Japonii zmala�a...
{3322}{3356}{y:i}...poniewa� je�li zrobisz co� z�ego...
{3367}{3439}{y:i}...twoje nazwisko trafi do internetu |{y:i}i zostaniesz zabity przez Kir�.
{3438}{3454}Nazwisko?
{3466}{3492}{y:i}Tak m�wi m�j tata.
{3492}{3579}Nie b�dziemy mogli za�o�y� akt, |je�li nie podasz nazwiska.
{3584}{3654}Lito�ci! |Cokolwiek, byle nie nazwisko!
{3675}{3730}Umieszcz� wasze nazwiska w internecie!
{3747}{3837}[Kira, zabij mnie, prosz�]
{4418}{4550}{y:i}Chc� og�osi�, tu i teraz, |{y:I}�e Kira jest sprawiedliwo�ci�!
{4606}{4662}{y:i}Kr�lestwo Kiry
{4709}{4859}{y:i}Niezaprzeczalnym faktem jest to, |{y:i}�e zosta�em mianowany rzecznikiem Kiry.
{4883}{4961}{y:i}Zapewne znajd� si� tacy, |{y:i}kt�rzy b�d� chcieli odebra� mi �ycie.
{4976}{5047}{y:i}Jednak�e jestem got�w po�wi�ci� si�, |{y:i}by przekaza� wam s�owa Kiry!
{5048}{5075}[Nowa kwatera g��wna �ledztwa]
{5075}{5095}Kr�lestwo Kiry?
{5096}{5128}Co za wstr�tny tytu�...
{5138}{5168}Ten �wiat schodzi na psy.
{5209}{5323}{y:i}Tropienie Kiry jest czym� niewybaczalnym! |{y:i}O�miel� si� nawet powiedzie�, �e to przest�pstwo!
{5323}{5377}By�oby lepiej dla nas, |gdyby kto� zabi� tego go�cia.
{5377}{5418}{y:i}Policja, osoby publiczne, przest�pcy...
{5425}{5527}{y:i}...ktokolwiek �ciga Kir�, donie�cie na niego!|Czas na konferencj� prasow� prezydenta.
{5584}{5690}Ciekawe, co si� dzieje. |M�wili co� o jakim� przes�aniu dla �wiata.
{5715}{5779}A ty nic, tylko siedzisz |przed telewizorem.
{5830}{5895}{y:i}My, Stany Zjednoczone Ameryki...
{6001}{6017}{y:i}Niemo�liwe!
{6052}{6143}{y:i}...pokornie akceptujemy Kir�. |{y:i}Nie b�dziemy si� mu sprzeciwia�.
{6267}{6285}Niech to szlag!
{6299}{6319}{y:i}Uda�o si�!
{6338}{6392}{y:i}Nawet Ameryka wreszcie zaakceptowa�a Kir�.
{6406}{6460}O czym on, u diab�a, m�wi?!
{6469}{6507}Czy�by bali si� Kiry?
{6507}{6525}- Panie prezydencie!
{6525}{6565}- Kiedy podj�to decyzj�?|- Niech pan to wyja�ni!
{6565}{6602}- Czy mo�e pan poda� wi�cej szczeg��w?!
{6602}{6641}- Uwa�a pan, �e Kira jest sprawiedliwo�ci�?
{6658}{6718}Sprawiedliwo�ci�? |Tego nie powiedzia�em.
{6733}{6808}Ale faktem jest, |�e dzi�ki mocom Kiry wojny usta�y.
{6808}{6929}Przest�pczo�� zorganizowana zosta�a wymazana,|i to nie tylko w naszym kraju.
{6940}{7054}{y:i}Je�li otwarcie sprzeciwimy si� |{y:i}Kirze, zginiemy. To pewne.
{7054}{7122}{y:i}Wprawdzie nie uznajemy go za sprawiedliwo��...
{7122}{7226}{y:i}...ale te� nie b�dziemy podejmowa� |{y:i}�adnych krok�w, by go schwyta�.
{7226}{7256}{y:i}- Czy to nie jest to samo?!
{7256}{7293}{y:i}- Ale powiedzia� pan przed chwil�, |{y:i}�e akceptuje Kir�!
{7297}{7319}{y:i}- Prosz� to wyja�ni�!
{7329}{7348}{y:i}- Ucieka pan?!
{7354}{7396}{y:i}- I pan reprezentuje kraj?!
{7415}{7473}Nie mog� w to uwierzy�. |To Ameryka, o kt�rej m�wili�my...
{7486}{7540}...a to o�wiadczenie prezydenta!
{7559}{7623}Mog� by� przez chwil� powa�ny?
{7633}{7667}C� to za nag�a zmiana?
{7680}{7721}Wi�c zwykle nie jeste� powa�ny?
{7744}{7820}Czy w g��bi serca naprawd� wierzycie, |�e Kira jest z�y?
{7829}{7843}Co?!
{7848}{7876}O czym ty m�wisz, Matsuda?!
{7900}{7992}Szczerze m�wi�c, jako� nie wierz�, |by by� do ko�ca z�y.
{8012}{8065}Uwa�asz, �e Kira jest sprawiedliwo�ci�?
{8095}{8116}Nie wiem.
{8141}{8223}Ale wierz�, �e walczy ze z�em.
{8245}{8355}No i nie mo�na zaprzeczy�, �e dla |uczciwych ludzi �wiat sta� si� lepszy.
{8364}{8394}Mylisz si�, Matsuda!
{8406}{8500}Podstaw� tego jest strach przed �mierci�. | To nie jest prawdziwy pok�j.
{8507}{8705}Wiem! Ale rozumiem te� tych, |kt�rzy uwa�aj� Kir� za swojego zbawc�.
{8721}{8802}Ja zawsze by�em na przegranej pozycji.
{8843}{8919}Jednak jestem gliniarzem! |Nie mog� uzna� Kiry.
{8934}{9030}Wiem to i chc� go z�apa�, |bo na tym polega moja praca.
{9043}{9156}Musia�bym by� szalony, by robi� to |nie sprzeciwiaj�c mu si� ca�kowicie.
{9201}{9247}Nie uwa�am tego za szale�stwo, Matsuda.
{9284}{9334}O czym ty m�wisz?! |Nawet ty, Raito?!
{9346}{9455}Kira z pewno�ci� wie, |�e to, co robi, jest z�e.
{9488}{9582}Mimo to nadal po�wi�ca si�, |by zmienia� �wiat.
{9603}{9651}Tak� sprawiedliwo�� wybra� Kira.
{9669}{9712}Wydaje mi si�, �e tak w�a�nie my�li.
{9750}{9840}Ale nie do nas nale�y ocenianie tego,| czy Kira jest z�y czy dobry.
{9868}{9921}My musimy go tylko z�apa�.
{9952}{10001}Je�li Kira zostanie schwytany, |uczyni go to z�ym.
{10009}{10070}Je�li zaw�adnie �wiatem, |nastanie jego sprawiedliwo��.
{10186}{10304}{y:i}Od tej chwili wszystko przyspieszy, |{y:i}a �wiat gwa�townie zwr�ci si� do Kiry.
{10343}{10386}{y:i}Kira z pewno�ci� stanie si� sprawiedliwo�ci�.
{10460}{10500}Co si� z nami teraz stanie?
{10516}{10589}Chyba b�dziemy musieli zako�czy� dzia�alno��. |Przez tego tch�rza, prezydenta.
{10617}{10718}Chocia� nie, nie jest nawet tch�rzem. |Jest gorszy od robaka.
{10792}{10887}{y:i}To nie �art. |{y:i}Nie mo�emy godzi� si� na poczynania Kiry.
{11659}{11681}Ty �yjesz?
{11779}{11790}Near!
{11920}{11934}Co robimy?
{11950}{11972}Wpu�� ich.
{12253}{12291}Mello, witaj.
{12300}{12325}Od�� bro�!
{12453}{12504}Od��cie wszyscy bro�.
{12524}{12580}Przelewanie tu krwi |b�dzie tylko strat� czasu.
{12604}{12678}Ale on zabi� naszych koleg�w!
{12689}{12735}Nie ka�cie mi ci�gle tego powtarza�.
{12735}{12817}Naszym celem jest schwytanie Kiry.
{12829}{12910}Zabicie teraz Mello niczego nie zmieni.
{12974}{12996}Dobrze.
{13073}{13140}Do tej pory wszystko sz�o |zgodnie z twoim planem, prawda Near?
{13153}{13244}Tak. Pewnie s�ysza�e� ju� od Lidnera |co sta�o si� z drugim L.
{13274}{13372}Dzi�ki temu, co zrobi�e�, |uda�o mi si� zbli�y� do Kiry.
{13437}{13450}Near!
{13506}{13589}Nie jestem narz�dziem, |kt�re pozwoli ci u�o�y� twoje puzzle!
{13622}{13705}Mello, je�li chcesz mnie |zastrzeli�, zr�b to.
{13833}{13930}Mello! Je�li zabijesz Neara, |b�dziemy musieli ci� zastrzeli�.
{13939}{13984}Co nam to da, |je�li obaj tu zginiecie?
{13998}{14036}Uszcz�liwicie tylko Kir�!
{14137}{14265}Masz racj�. Near, przyszed�em |po zdj�cie, kt�re ci zostawi�em.
{14279}{14395}Dobrze. To jedyny egzemplarz, |nie ma �adnych...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin