PDF - Ustawienia użytkowników i sprzętu w XP.pdf

(1864 KB) Pobierz
9783528 UNPDF
SOFTWARE
Ustawienia u ytkowników i sprz tu w XP
Profilowanie okien
W Windows XP możesz również
defi niować tzw. profi le sprzętowe.
Są niezależne od konfi guracji kont
użytkowników i dotyczą ustawień
sprzętu. Defi niując profi le sprzęto-
we, przygotowujesz zestawy robo-
cze do konkretnych zadań. Przy-
kładowo, jeżeli zamierzasz ska-
nować i drukować, to oczywiście
niezbędny jest skaner i drukarka
oraz, być może, tablet grafi czny, ale
z pewnością w czasie skanowania
nie będziesz grał. Możesz więc wy-
łączyć np. zaawansowany kontroler
dźwięku, kontrolery gier itp.
Profi l użytkownika to zestaw infor-
macji opisujący konfi gurację syste-
mu dla danego konta użytkownika.
W profi lu uwzględniane są m.in. ta-
kie parametry, jak ustawienia pul-
pitu Windows, połączenia sieciowe,
ustawienia aplikacji. Pierwszy pro-
fi l jest tworzony dla osoby insta-
lującej system operacyjny, właśnie
w czasie instalacji, a ściślej podczas
jej pierwszego zalogowania się na
swoje konto w komputerze. Dane
poszczególnych użytkowników
mających swoje profi le w systemie
Windows XP (czyli swoje konta, na
które chociaż raz się zalogowali)
są przechowywane na dysku sys-
temowym – najczęściej oznaczo-
nym literą C: – w folderze Docu-
ments and Settings (w Windows
Vista dane profi li przechowywane
są w folderze Users ). Wewnątrz tego
foldera powstaje folder o nazwie od-
powiadającej nazwie danego konta
użytkownika (np. C:\Documents and
Settings\Agnieszka ). Uwaga! Nie
zobaczysz foldera z nazwą użyt-
kownika, który mimo że ma kon-
to w systemie, jeszcze nigdy się na
nie nie zalogował. Wewnątrz folde-
ra z nazwą użytkownika znajdują
się jeszcze inne foldery i pliki. Ich
krótkie objaśnienie (mają jednakowe
nazwy dla każdego użytkownika)
znajdziesz w ramce „Składniki pro-
fi lu użytkownika”.
Oceń lub skomentuj na
www.pcformat.pl/ocena
Zarz dzanie profilami u ytkowników
Wiesz już, w którym miejscu dysku są przecho-
wywane dane związane z profi lami poszczegól-
nych użytkowników. W warsztacie pokazujemy
m.in., w jaki sposób skopiować wybrany profi l
użytkownika, np. na inną partycję czy dysk twar-
dy, i dzięki temu uchronić dane oraz jak ograniczyć
przestrzeń dyskową dla poszczególnych osób.
a następnie zaznaczając folder myszką w oknie
i klikając .
Powrócisz do okna . Kliknij w nim
. Dane są zabezpieczone.
Uaktywnią się pozostałe parametry widoczne
w oknie.
3 Zacznij od skonfi gurowania ograniczeń dla
nowych użytkowników. Zaznacz opcję .
Okre lanie przydziałów dyskowych
dla ka dej osoby
1 Otwórz okno . Kliknij pra-
Backup profi lu
1 Uruchom komputer i zaloguj się na konto
wym klawiszem ikonę dysku, na którym
chcesz ustawić ograniczenia przestrzeni dyskowej
(w naszym przykładzie jest to ). Z menu
kontekstowego wybierz .
2 W oknie właściwości dysku przejdź do za-
użytkownika z uprawnieniami administra-
torskimi. Rozwiń menu i kliknij prawym
klawiszem myszki ikonę . Z menu
kontekstowego wybierz .
2 W oknie przejdź do za-
kładki . Domyślnie będzie wyświe-
tlona informacja .
kładki , pod którą – w sekcji
– kliknij przycisk .
3 W oknie wybierz z listy
profi l, który chcesz skopiować, i kliknij
.
4 W oknie , w polu teksto-
Następnie w polu obok ustaw odpowiednią war-
tość. Pamiętaj o wybraniu z rozwiniętej listy
odpowiedniej wartości (domyślnie są zaznaczo-
ne kilobajty, a to trochę mało jak na dzisiejsze
standardy korzystania z dysków). Oprócz tego
wybierz odpowiednią wartość (nieco niższą niż
podana wcześniej wartość graniczna), której
przekroczenie spowoduje wyświetlenie infor-
wym wpisz ścieżkę docelową lub wskaż
docelowy folder, klikając przycisk ,
Zaznacz pole .
68
PC Format 12/2007
SOFTWARE
Jeden komputer i wielu użytkowników. To typowa sytuacja w większości domów.
Jak dopasować peceta do potrzeb poszczególnych osób, które z niego korzystają?
Wystarczy umiejętnie się posłużyć wbudowanym w system Windows XP
mechanizmem tak zwanych profi li.
9783528.009.png 9783528.010.png 9783528.011.png 9783528.012.png 9783528.001.png
 
Ustawienia u ytkowników i sprz tu w XP
SOFTWARE
macji dla danego użytkownika, że kończy się
mu dostępna przestrzeń. Kliknij .
4 W oknie zapoznaj się z wy-
Z taką sytuacją spotkasz się wtedy, gdy ustawisz
limit mniejszy niż ilość miejsca faktycznie zajmo-
wanego przez poszczególnych użytkowników
przed ustawieniem przydziałów dla nich. Jeżeli
tak się zdarzy, wyjściem z sytuacji będzie indy-
widualna edycja ustawień dla konta każdego użyt-
kownika. W tym celu kliknij dwukrotnie wiersz
z nazwą użytkownika (w naszym przykładzie
).
7 W oknie:
Składniki profi lu użytkownika
świetlaną informacją i kliknij . Od
tej pory wszyscy nowi użytkownicy, włącznie
z tymi, których konta istniały już wcześniej w sys-
temie, będą mieli ograniczoną przestrzeń dys-
kową na wybranym dysku.
5 Uwaga! Ponieważ ustawienie przydziałów
Każdy, kto kiedykolwiek zalogował się na swoje konto
w systemie Windows XP, ma do dyspozycji własny
folder profi lu użytkownika zawierający następujące
foldery oraz pliki:
Cookies – w tym folderze są przechowywane pliki
cookies (tzw. ciasteczka) pobrane podczas korzysta-
nia (przez daną osobę) z internetu za pośrednictwem
Internet Explorera (inne przeglądarki przechowują
zapisane cookies w innym miejscu).
Dane aplikacji – jest to folder ukryty (aby go
zobaczyć w oknie Eksploratora Windows, należy
wcześniej włączyć wyświetlanie ukrytych folderów
i plików w opcjach folderów) i zawiera dane związane
z działaniem niektórych zainstalowanych w systemie
programów i dotyczące konkretnego użytkownika
(w znajduje się tu m.in. książka adresowa).
Menu Start – folder będący odpowiednikiem
menu Start , zawiera skróty widoczne w menu
Start , ale tylko te, które są właściwe dla danego
użytkownika. Przykładowo, niektóre programy mo-
żesz tak zainstalować, by były widoczne tylko dla
użytkownika, który je instaluje.
Moje bieżące dokumenty – folder ukryty, który
jest widoczny tylko wtedy, jeśli dany użytkownik
kiedykolwiek wcześniej otwierał jakiś plik, folder czy
dokument do edycji. Zawiera po prostu skróty do
ostatnio używanych przez daną osobę plików.
Moje dokumenty – centrum spersonalizowanych
danych w Windows XP. W tym właśnie folderze każdy
może umieszczać swoje dokumenty, zdjęcia, fi lmy,
nie kolidując z innymi użytkownikami.
NetHood – ukryty folder zawierający skróty
widoczne w oknie Eksploratora Windows o nazwie
Moje miejsca sieciowe .
PrintHood – kolejny ukryty folder będący odpo-
wiednikiem okna Drukarki i faksy .
Pulpit – zawiera skróty do plików, folderów
i programów, widoczne na pulpicie użytkownika.
Send To – folder ukryty; zawiera skróty do pro-
gramów i folderów widocznych jako elementy menu
Wyślij do . Menu to jest jedną z pozycji menu
kontekstowego dowolnego elementu (pliku, folderu)
w Eksploratorze Windows. Gdy klikniesz plik prawym
klawiszem myszy i wybierzesz pozycję Wyślij do ,
zobaczysz skróty zapisane w tym folderze.
Szablony – kolejny ukryty folder; zawiera skróty
do elementów widocznych w menu kontekstowym
Eksploratora Windows, w podmenu Nowy .
Ulubione – zestaw linków do stron internetowych,
zapisany przez danego użytkownika, przy założeniu,
że korzystał z Internet Explorera (linki z innych prze-
glądarek zapisywane są w innych lokalizacjach).
Ustawienia lokalne – w tym folderze znajduje się
kilka podfolderów, zawierających m.in. ustawienia nie-
których programów, pliki tymczasowe tworzone przez
aplikacje uruchamiane przez daną osobę, a także
historię przeglądania internetu (za pomocą Internet
Explorera) oraz tymczasowe pliki internetowe.
NTUSER.DAT – plik będący fi zycznym odzwier-
ciedleniem klucza rejestru o nazwie HKEY_CUR-
RENT_USER i zawierającego ustawienia dotyczące
danego konta użytkownika.
Folder Documents and Settings oprócz folderów
z nazwami użytkowników zawiera jeszcze dwa inne:
All Users , w którym znajdują się opisane elemen-
ty, ale wspólne dla wszystkich użytkowników, oraz
Default User – folder domyślnego profi lu, stano-
wiącego podstawę do tworzenia nowego profi lu.
Podfoldery Default User są kopiowane do two-
rzonego foldera nowego profi lu podczas pierwszego
logowania się nowego użytkownika.
dotyczy także istniejących kont użytkowni-
ków, pamiętaj, żeby ustawić limit miejsca większy
od tego, ile już faktycznie zajmuje dane konto.
Można edytować ustawienia limitów dla każdego
istniejącego konta niezależnie. Aby to zrobić,
kliknij widoczny w oknie
możesz zmodyfi kować wartości limitów. Po ich
zmianie kliknij .
8 Zwróć uwagę, że po zmianie wartości li-
mitów zmieni się także wpis dotyczący
stanu przydziału dla danego użytkownika. Pa-
miętaj, żeby poprawić wszystkie ponadlimitowe
wpisy. Jeżeli tego nie zrobisz, to po ponownym
uruchomieniu komputera użytkownik, który
przekroczy limit, będzie miał kłopoty z zalogo-
waniem się. Stanie się tak dlatego, że pliki pro-
fi lu użytkownika nie załadują się poprawnie.
przycisk .
6 W oknie zo-
baczysz listę określającą aktualny stan
przydziału dla każdego istniejącego konta w sys-
temie. Na przykładowej ilustracji widać dwa
wpisy oznaczone jako .
Ustawianie profili sprz towych
Chcesz, by komputer był uruchamiany ze sprzę-
tem skonfi gurowanym do zadań, jakie masz wy-
konywać? Utwórz profi l sprzętowy.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszki ikonę
ponownego uruchamiania zobaczysz menu
wyboru profi lu sprzętowego. Wybierz utworzo-
ny właśnie profi l
i z menu kontekstowego
wybierz .
2 W oknie przejdź do za-
kładki i kliknij .
3 Okno:
i pod zakładką kliknij przycisk
.
6 Z listy urządzeń wybierz to, którego na
zawiera pojedynczy wpis profi lu .
Jest to profi l domyślny, w którym wszystkie
urządzenia zamontowane w komputerze są
włączone. Kliknij przycisk .
W oknie:
pewno nie będziesz używał w danym pro-
fi lu. W naszym przykładzie (praca biurowa) za-
znaczyliśmy
. Dwukrotnie
kliknij zaznaczone urządzenie.
7 W oknie danego urządze-
nia, w zakładce z rozwijanej listy
wybierz:
wpisz nazwę dla nowego profi lu (np. )
powstałego z kopii profi lu domyślnego, kliknij
i jeszcze raz .
i kliknij przycisk . W analogiczny sposób
wyłącza się pozostałe zbędne urządzenia w da-
nym profi lu.
PC Format 12/2007
69
4 Uruchom ponownie komputer. Podczas
i poczekaj na załadowanie systemu.
5 Ponownie wywołaj okno
9783528.002.png 9783528.003.png 9783528.004.png 9783528.005.png 9783528.006.png 9783528.007.png 9783528.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin